Υγεία

Υγεία

728x90 AdSpace

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Από το Blogger.
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Δείτε παρακάτω διάφορες λίστες συχνοτήτων για την εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας, όπως προκύπτει από την σχετικά πρόσφατη Αμερικανική βιβλιογραφία.
 • A researcher in Texas reported that 20,000 Hz. is a extremely effective frequency for general use and especially anti-aging purposes.
 • Newly discovered gating frequencies for cancer: run Rife's primary cancer frequencies of 1,604,000 Hz. and 11,780,000 Hz. using a Gating frequency of 1300 Hz. or 1330 Hz. with a Gating Duty Cycle of 27%.
 • Morgellons Frequency as reported by researchers: 2114 Hz. - This may be used as a "Gating" frequency
 • Borrelia (Gulf War Syndrome): Sweep 378,000 Hz. to 382,000 Hz. and also use 378,500 Hz.
 • Q: What are the frequencies of the human brain?
  Beta waves range between 13-40 HZ. The beta state is associated with peak-concentration, heightened alertness and visual acuity….. 40HZ beta frequency may be key to the act of cognition.

  Alpha waves range between 7-12 HZ. This is a place of deep relaxation, but-not quite meditation. In Alpha, we begin to access the wealth of creativity-that lies just below our conscious awareness - it is the gateway, the entry-point that leads into deeper states of consciousness. Alpha is also the home-of the window frequency known as the Schuman Resonance, which is the-resonant frequency of the earth’s electromagnetic field.

  Theta waves range between 4-7 HZ. Theta is one of the more elusive and-extraordinary realms we can explore. It is also known as the twilight state-which we normally only experience fleetingly as we rise up out of the depths-of delta upon waking, or drifting off to sleep. In theta we are in a waking-dream, vivid imagery flashes before the mind’s eye and we are receptive to-information beyond our normal conscious awareness. Theta has also been-identified as the gateway to learning and memory. Theta meditation increases-creativity, enhances learning, reduces stress and awakens intuition and-other extrasensory perception skills.

  Delta waves range between 0-4 HZ. Delta is associated with deep sleep. In-addition, certain frequencies in the delta range trigger the release of-Growth Hormone beneficial for healing and regeneration. This is why sleep,-deep restorative sleep is so essential to the healing process.
   
 • 1. (Frequency F, 73 Hz) For use when cellular activity is hypoactive, such as chronic recurring problems, nonunion fractures and chronic splints and for stimulation of osteoid. It is also helpful in activating humoral and endocrine functions. Field work has shown setting 1 helpful in stimulating (tonifying) acupuncture and trigger points and increasing circulation in areas being treated, such as wounds when past the acute stage. 2. (Frequency G, 147 Hz) For areas of yellow scar tissue that are generally formed internally on tendons, ligaments and sub-acute (lingering but not chronic) conditions. Field use has shown setting 2 to be helpful in reducing inflammation associated with injuries and infections. This is often called the “universal frequency” because most problems involve inflammation.
  3. (Frequency A, 294 Hz.) For tissue of ectodermal origin, such as body openings, skin and nerve. Field applications include wounds, eye injuries and after surgery. Setting 3 tends to tone tissue while minimizing the chance of hemorrhaging fresh wounds or recent surgical sites. It is also good for the treatment of acupuncture and trigger points, corneal ulcers and ulcerated mucous membranes. This is called the “universal frequency” in acupuncture.
  4. (Frequency B, 587 Hz.) For circulatory and lymphatic stimulation and treatment of tissue of endodermal origin, such as GI tract, liver and pancreas. In field applications, setting 4 has been used in conjunction with 5 and 2 for tendon, ligament, joint and other injuries where reaching secondary levels of tissue is needed.
  5. (Frequency C, 1174 Hz.) For tissue of mesodermal origin, such as bone, joints, ligament, viscera and tendon. Field experience has shown setting 5 to be especially good for tendon and ligament injuries when used with 4 and 2. It also helps in relaxing large muscle groups.
  6. (Frequency D, 2349 Hz.) For chronic conditions not responsive to setting 3 or 5. Field experience shows setting 6 to be a good supplement to 3 when healing processes appear to reach a plateau.
  7. (Frequency E, 4698 Hz.) For pain control, primarily when C nerve fibers are transmitting to dorsal root ganglia and when involvement of neurotransmitters is of physiological importance. Field experience shows 7 to help suppress pain and to sedate acupuncture and trigger points and aid in diminishing excess calcification associated with chips, spurs and arthritic conditions.
   
 • Resonant frequency of silver (metal): 43.3 Hz (as reported by Dr. Toshihiko Yayama from Japan)
 • A very power frequency reported by a user for worms/parasites: 1552 Hz
 • Mosquito Repeller Frequencies: 45 Hz to 67 Hz (This is the frequency range of the sound of dragonfly wings. The dragonfly is the mortal enemy of the mosquito.
 • Program A for Improved Sleep and Emotions: 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (run for 3 minutes each)
 • Program B for Improved Sleep and Emotions: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 (run for 3 minutes each)
 • Program C for Improved Sleep and Emotions: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (run for 3 minutes each)
 • A frequency of 51.1 Hz when applied to exact models of the Great Pyramid makes the sphere of energy larger (email from an unknown researcher in Egypt)
 • A program to accelerate healing:
  Dwell 900
  26 20 33 39 45
  Dwell 300
  78.3 140
  200 330 450 783
 • Lyme Frequencies Set One: 8215 8515 9255 8935 6425 6575 6625 6727 6777 6957 6929 7033 7079 7181 7329
 • Lyme Frequencies Set Two: 6324 6325 6374 6425 6477 6579 6627 6629 6675 6677 6783 6829 6831 6883 6935 6981 6983 7031 7337 7387 8355 8361, 8500 8505 8661 8805 8816 8961 9111 9116 - 30 seconds per frequency
 • Lyme Frequencies Set Three: 6375 6424 6425 6427 6451 6477 6525 6577 66276629 6677 6729 6731 6829  6831  6833 7983 6985 7085 7133 7185 7231 7237 7388 8344 8352 8355 8497 8500 8505 8650 8652 8805 8811 8955 8958 9102 9113 9255 9263 9408 9561 9711 - 30 seconds per frequency
 • Very powerful healing and balancing frequency: 8.01
 • Blood Clearing and Purification Frequency: 66.5
 • Primary Russian Federation Healing Frequency: 59.3
 • Bird Flu Virus Frequencies: 728 800 880 7760 8000 8250
 • Sedation or pain relief also nice to use as the last frequency of a set of frequencies: 304
 • Chronic Fatigue Syndrome Frequencies: 465 660 666 727 787 880 1550 2127
 • New "Chemtrail" Frequencies: 33,878,872 16,939,436 8,469,718 4,234,859
 • Master Central Nervous System Frequency: Release of emotional problems blocks seizures: but does nothing once seizure starts: 6000
 • Epstein Barr Virus Frequencies (have also been used for Mononucleosis): 660 728 787
 • Lyme Disease Frequencies: 450 465 652 1103 1500 4200
 • General Environmental Balancing Frequency: 728
 • Staph. Aureus 378 and 381 KHz
 • Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz
 • Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz
 • Strep. Mitis 313.8: 321.1 KHz
 • Strep. Pyogenes 360.5: 375.3 KHz
 • Strep. Sp Group G 368.15: 368.85 KHz
 • Bacillus anthracis 393.5: 398.05 KHz
 • Bacillus anthracis (2nd range).363.2: 365.3 KHz
 • Bacillus anthracis (3rd stage)..359.4: 370.5 KHz
 • Lactobacillus acidolphius 346.05: 351.65 KHz
 • Corynebacterium diptheriae 340.0: 344.0 KHz
 • Bordetella Pertusis 329.85- 332.25 KHz
 • Lyme Frequencies: 328, 336.4, 347, 366, 382.2, 385, 394.7, 672.7, 749.2, 764.4, 918, 1317, 1364.9, 1369.8
 • 304 - Sedation or pain relief, also nice to use as the last frequency of a set of frequencies
 • Fibromyalgia and Joint Pains - This set has many positive reports of symptomatic relief lasting from several days to almost a week. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28
 • Lyme Disease 432, 484, 610, 690, 790, and 864 - Please note the use of these frequencies has produced what is known as a Herxheimer Reaction. As the spirochetes die, they release a protein toxin that can produce joint pains, weakness, and general malaise for a few days following exposure. It has been suggested that one start slow with but a minute of exposure and then gradually increase the exposure time. One should not repeat an exposure until all effects and symptoms of the previous exposure have cleared
 • Helicobacter Pylori - 676 linked as a causative agent in stomach ulcers
 • 728 - A type of Cancer cell found in blood of people with Multiple Myeloma. Causes the cells to disintegrate according to one researcher
 • Flu Virus 728, 800, 880 , 7760, 8000, 8250
 • 2050, 2180, 2452 - Non responsive to Cancer at 2128 or 2008. It has been suggested that these Cancers are formed in response to some different stimulus than commonly occurs
 • Cataracts - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211
 • 664, 764 - very beneficial for emotional ties to diseases. 664 has apparently caused people to giggle especially in a group exposure setting
 • 660, 728, 787 Epstein Barr virus also has been used for Mononucleosis
 • 1234, 3672, 7344 Opens bronchioles makes breathing easier seems to be helpful for asthmatics. Also is quite sedating.7344 seems to work best of the three
 • Sharpens Eyesight 350, 360
 • Herpes Zoster 1489, 1500, 1550, 2489 - relieves acute outbreak, but does not remove dormant form from body. Use of 2489 for about 30 minutes seems to provide long term benefits
 • Menieres Disease - Removed all pain associated with. 9 Hz
 • Hand Tremors 470 - stopped involuntary tremors in left hand of a person with multiple sclerosis
 • 463 and 466 stopped involuntary tremors in a person with brain tumors
 • 915 and 918 plantar wart - use long exposure time - 15 to 30 minutes on each frequency
 • Prostatitis 2050 and 2250 - 10 to 15 minutes on each frequency. Use for a short interval will aggravate prostatitis!
 • 3.6 and 6.3 Hz have been reported as being able to keep a person from becoming angry
 • Nausea and abdominal cramps 72, 95, 190, 304
 • Chlamydia infections 866, 430, 2213, 620
 • 6000 - A master Central Nervous System Frequency. Release of emotional problems, blocked seizures - but does nothing once seizure starts, stopped tremors in hands in person with Parkinson's disease
 • Hepatitis C - used by a Dr. in France to good effect. Exposures were of only 45 seconds on each frequency. Longer exposures had no effect. 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189
 • Multiple Sclerosis - Use of 5000 Hz for 30 minutes every other day, used the above Hep C protocol on alternate days. So one day 5000, next day Hep C. One should start the 5000 at about 10 minutes and work up in time slowly watching for detox reactions.
 • Psoriasis - From New Zealand comes this protocol 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304
 • Systemic Lupus Erythematosis (SLE) - 633, 2125, 2008, 3612, 802, 2489, 702
 • Fruit Flies - 2167Hz reported by someone in the Netherlands
 • Chronic Fatigue Syndrome - 2127 , 465, 660, 666, 727, 787, 880, 1550. Also used parasite frequencies
 • Round Worms - 104, 332, 422, 721, 942, 3212, 240, 688, 20, 120
 • Flukes - 143, 275, 676, 763, 524, 854, 945, 651, 435, 524
 • Incessant worrying - 6130 Hz
 • Gall Bladder- 20, 727, 787, 880, 5000
 • Pleural Efffusion - 787, 474, 612, 361
 • Basal Cell Skin Carcinoma - 2116, 760, 2280 direct exposure of the lesion to light from the tube helps as does pulsing the audio output. About 30 minutes exposures at 2116 seemed optimal, 760 and 2280 at 5 minutes each
 • Chem Spray Related Illness - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 113, 779.9, 829.3, 279.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7
 • Muscular Dystrophy - 2900 was reported by two people to help stamina and muscular coordination
 • Diabetic Foot Infection - 1865, 802, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 304 , scan from 2000 to 2200. Saved a persons diabetic toe from amputation
 • Rheumatoid Arthritis - 15, 324, 528
 • Cervical Cancer - 2288, 2944 to 2968 as a scan
 • Bruce Stenulson has reported on a set of frequencies he calls "Mickie's Magic Three" which consists of 324 Hz 528 Hz and 15 Hz in that order.
 • Normalize Adrenal Function 1335 Hz
 • Normalize Pituitary Function 635 Hz
 • Stimulate Increased / Normalized HGH Production [Pituitary] 1725 Hz, 645 Hz, 1342 Hz
 • Stimulate Normal Pineal Function 480 Hz
 • Stimulate Normalized Hypothalamus Function 1534 Hz, 1413 Hz, 1351 Hz
 • Normalize Endocrine System Function 1537 Hz
 • Stimulate / Normalize Immune System Function 835 Hz
 • Stimulate Normal Colon Function 635 Hz
 • Stimulate Normal Thyroid Function 763 Hz
 • Normalize Progesterone Levels ; (in sequence ) 763 Hz, 1446 Hz, 1443 Hz, 763 Hz
 • Normalize Estrogen Production Levels : male & female 1351 Hz
 • Normalize Testosterone Production Levels: Male 1444 Hz
 • Normalize Testosterone Production Levels: Female 1445 Hz
 • Stimulate Normal Pancreas Function 654 Hz
 • Stimulate Normal Liver Function 751 Hz
 • Stimulate Normal Kidney Function 625 Hz
 • Stimulate Normal Heart Function 696 Hz
 • Normalize Blood Pressure 15 Hz
 • Stimulate Normal Nervous System Function 764 Hz
 • Stimulate Normal Lymph System Function 676 Hz
 • Stimulate Increased Lymph System Circulation 15 Hz (15.2 Hz)
 • Stimulate Normalized Blood Circulation 337 Hz
 • Stimulate Increased Blood Flow / Circulation 17 Hz
 • Normalize Red Blood Cell Production 1524 Hz
 • Normalize White Blood Cell Production 1434 Hz
 • Normalize Hemoglobin Production 2452 Hz
 • Stimulate the Reinforcement of DNA Integrity 528 Hz
 • Stimulate the Reinforcement of RNA Integrity 637 Hz
 • Stimulate Clarity of Thought / Mental Function 35 Hz
 • Stimulate the Stabilization Of Emotional States 15 Hz
 • Stimulate The Clearing of Emotional Trauma / Energy Blocks 15 Hz
 • Stimulate The Balancing Of Spiritual Well-Being 1565 Hz
 • Reduce Chemical Sensitivity 443 Hz
 • Reduce Electrical Sensitivity 657 Hz
 • Stimulate the Normalization of Calcium Metabolism 326 Hz
 • Stimulate the Healing Of Nerves 2.0 Hz, 657 Hz, 10,000 Hz, 5,000 Hz
 • Stimulate The Healing Of Bones 7.0 Hz
 • Stimulate the Healing Of Ligaments 9.7 Hz
 • Stimulate The Healing Of Muscles 13.5 Hz
 • Stimulate the healing of Capillaries 15.2 Hz
 • Reduce Swelling of Herneated Disc 25.4 Hz; 326 Hz, 15 Hz
 • Reduce Excess Fluid Retention in Joints & Tissues 15 Hz, 24.3 Hz
 • Reduce General Back Pain (Fibromyalgia) 326 Hz to 328 Hz
 • Stimulate Inocine Production (stroke recovery, etc.) 2642 Hz
 • Accellerate the healing & clearing of scarring 5.9 Hz
Recap of known flu virus frequencies. Influenza mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza Grippe and Influenza Virus. Use all frequencies for 5 minutes if necessary.
 • Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 7760 8000 8250 1,674,000 (6539) 7766 7764 7762 7760 7344 5000 3672 2720 2050 2008 1947 1674 1550 1500 1234 885 880 875 800 786 728 683 512 464 440 304 20
 • Influenza aches and respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min all others for 5): 440 512 683 728 784 787 800 875 880 885 2050 2720 5000 7760 7766 304
 • Influenza with Fever v: 954 889 841 787 763 753 742 523 513 482 469 461 425 341 332
 • Influenza and Cold 1 (winter 01 to 02): 959 962
 • Influenza general 1 (winter 98 to 99): 6984 6986 6988 6990 6992 6994 6996 6998 7000 7002 7004 7006 7008 7010 7012 7014 7016
 • Influenza 1 99 00: 10000 880 727 330 728
 • Influenza 2 99 00: 440 465 613 666 727 787 800 1000 5000 10000
 • Influenza with respiratory 1 (winter 99 to 00): 47 1191 2398 2544 5608 7760 7766 672 674 676 678 680 647 649 651 653 1215 724 726 728 730 732 746 768 687
 • Influenza 1957 A Asian: 768 574
 • Influenza 1978: 844 814 610
 • Influenza 1979: 123 513 522 565 788 601
 • Influenza 1983: 424 730 734 428
 • Influenza 1989: 216 322 627 703 748
 • Influenza 1993: 522 615 778 850 959
 • Influenza 1993 secondary: 207 254 580s 848 947 7967 8910 739 741 760 765 773 915
 • Influenza 1994: 689 697 699 798
 • Influenza 1994 secondary: 337 690 868 869 702 727 729 776 779
 • Influenza 1997 1998: 2008 880 787 727 35 20 465
 • Influenza 2003 2004 1: 7344 3672 1234 880 743 727 683 464 452 333 72 200 93.9 2720 2489 1800 1600 1550 885 875 832 802 787 776 766 1500 832 787 650 625 600 465 144 582
 • Influenza Asian grippe A: 516 656 434
 • Influenza autumn 1998 (use 8700 and 7760 for 15min): 250 465 8210 8700 7760
 • Influenza Bach Poly: 122 350 487 572 634 768 823 1043 1272 764 771
 • Influenza grippe general: 343 500 512 541 862 1000 1192 3012 3423 10223
 • Influenza grippe vapch: 153 343
 • Influenza grippe 1986 tri: 532 588 660 662 664 666 668 670 994 462 712
 • Influenza grippe 1987: 140 332 581 953 4868 730
 • Influenza grippe 1988: 267 536 568 2050 752 781
 • Influenza grippe 1989: 353 536 874
 • Influenza grippe 1990: 541 560 656
 • Influenza haemophilus: 542 552 885 959 734 633.1 2532.4
 • Influenza haemophilus type B (can cause a type of meningitis): 652 942 483 731 746
 • Influenza spanish: 462 787
 • Influenzum toxicum: 854
 • Influenza triple nosode: 421 632 1242 1422 1922 3122
 • Influenza V grippe: 861
 • Influenza V2 grippe: 324 652 653
 • Influenza V3 grippe: 550 553
 • Influenza V4 grippe: 232 352 2558
 • Influenza V5 grippe: 945 518
 • Influenza V75 Victoria: 343 316 1020
 • Influenza VA2 grippe: 334 472 496 833 836 922 728
 • Influenza VA2L grippe: 447
 • Influenza virus general: 728 800 880 7760 8000 8250
 • Influenza virus 1991 1992: 153 345 387 758 984 985
 • Influenza virus 1991 1992 secondary: 330 332 334 336 338 340 350 352 354 356 358 360 525 632 740 761 762 776 777 780
 • Influenza virus 1992 1993: 535 946
 • Influenza virus 1992 1993 secondary: 272 534 566 668 674 776 782 947 632 640 713 715 742 773 777
 • Influenza virus 1993 1994: 757 885 895 969
 • Influenza virus 1993 1994 secondary: 447 457 597 756 764 776 798 878 967 9090 663 720 728 729 745 762 764 770 773 779
 • Influenza virus A: 322 332 776
 • Influenza virus A 1974: 442
 • Influenza virus A Port Chalmers: 622 863
 • Influenza virus B: 468 530 532 536 537 568 722 740 742 744 746 748 750 1186 679
 • Influenza virus B Hong Kong: 555
 • Influenza virus swine: 413 432 663 839 995
 • Influenza virus British: 558 932
Unknown pathogens
 • 384.3: 387.2 KHz
 • 367.9-375.05 KHz
 • 326.95: 331.5 KHz
 • 293.2.. 297.4 KHz
Plaque
 • 378.8: 383.05 KHz
 • 294.7: 298.25 KHz
 • 233.1: 238.2 KHz
 • 384.95: 387.05 KHz
 • 278.75: 284 KHz
The following is a listing of the known MORs as compiled by Dr. Robert P. Stafford M.D. a physician who worked with an original Rife machine from 1957 to 1963: 
 • Tetanus 120
 • Treponema 660
 • Gonorrhea 712
 • Staphlococci 728
 • Pneumococci 776
 • Streptothrix (fungus) 784
 • Streptococci 880
 • Typhoid Bacteria 712
 • Typhoid Virus 1862
 • Bacillus Coli Rod Form 800
 • Bacillus Coli Virus 1552
 • Tuberculosis Rod Form 803
 • Tuberculosis Virus 1552 (same as B-Coli)
 • Sarcoma (all forms) 2008
 • Carcinoma (all forms) 2128
Mexican Clinic Frequencies
 • Frequencies (4 min. each) Total Time
 • General Program: 20 60 95 125 225 427 440 660. 32 min.
 • Cancer: 663 727 778 787 *802,880,1050 1550 2008,2050 2127. 44 min.
 • Candida Albicans: 20 60 95 125 225 427 727. 28 min.
 • Cystic Fibrosis: 660 727 778 787 *802,880. 24 min.
 • Epstein Barr Virus: 428 660 727,778 787. 20 min.
 • Parasites: 20 60 95 125 440. 20 min.
 • *802 Hz. should not be used if a healthy colon is involved as it may kill both beneficial and detrimental bacteria.
Vega tested sets complimentary of Carolina Health Center and among the better tested.
 • Crohn's and other bowel problems (v): 141 488 866 468 782 664 604 187 543 1423 972 110 133 979 173 233 672 510 447 350
 • Canker Sore (v): 888 880 848 846 831 685 742 734 1043 944 782 591 480 423 343 339 322 832 556 808 534 460 424 246
 • Chronic Fatigue (v): 1902 1000 959 649 568 243 922 2422 730 1522 116 1489 962 172 1333
 • Dental Infections (v): 981 138 142 177 183 210 222 233 436 534 626 723 835 875 5227 7059
 • Colitis and Diarrhea (v): 152 344 433 454 621 1550 880 727 787 465 5000
 • Influenza with Fever (v): 425 461 513 753 763 954 332 341 469 482 523 742 787 841 889
 • Fungus and Mold (v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411 321 555 942 337 766 1823 524 374 743 132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242 565 592 623 745 933 1130 1155 1333 1833 4442
 • Mold and Fungus (v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411 321 555 942 337 766 1823 524 374 743 132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242 565 592 623 745 933 1130 1155 1333 1833 4442
 • Gulf War Syndrome (v): 1370 633 639 578 866 136 255 975 2688 771 5419 6007 1365 7755 533 435 253 392 714 837
 • Herpes (v): 165 141 383 450 629
 • Hepatitis (v): 987 781 534 934 878 786 876 842 922 528 224 321 558 334 563 213 477 562 317 166
 • Lyme and Rocky Mtn. Spotted Fever (v)- 7989 1590 239 846 422 417 1455 39975 40439 884 797 758 693 673 577 4870 4880 578 128 579
 • Rocky Mtn. Spotted Fever and Lyme(v)- 7989 1590 239 846 422 417 1455 39975 40439 884 797 758 693 673 577 4870 4880 578 128 579
 • Mercury (v)- 75 48 49 47
 • MS (v): 938 741 739 477 433 253 112 660 682 324 572 242 442 342 520 841 338 532 322 344 343 862 2145
 • Parasites (v): 1522 829 827 749 732 605 967 741 854 524 172 942 422 633 411 604 591 4122 102 344
 • Parkinson's (v): 577 742 134 611 310 827 442 871 314 1422 733 569 531 813 744 840 658 524 4334 172
 • Pneumonia (v): 568 440 542 532 877 838 748 522 746 520 967 765 2688 6007 2581 2356 5423 5420 5421 5419
 • Scleroderma (v): 4334 42046 44178 49847 55687 67868 75969 35237 54778 44837 39703 31888 34112 36769 42938 38882 48686 30121 64734 44679 70542 48450
 • Shingles (v): 1577 1544 574 573 572 554 223 3343 787 2323 738 716 668 446 425 345 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887
 • Staph and Strep (v): 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 1050 9646 9647 1010 985
 • Strep and Staph (v): 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 1050 9646 9647 1010 985
 • Yeast (v): 72 422 582 787 1016 2222 1134 254 987 986 984 982 980 974 908 906 878 876 873 871 866 865 864 863 861 778


SV40: For more information regarding the Simian 40 monkey virus see "The Virus and the Vaccine : The True Story of a Cancer-Causing Monkey Virus Contaminated Polio Vaccine and the Millions of Americans Exposed" The following sequence can be programmed into the F-165 Frequency Generator or the individual frequencies can be programmed into the F-SCANT software.
label start
dwell 60
duty 50
pulse 64 75
converge 32 1
62273 165134 366555
62463 166436 355506
converge 23 1
63464 177637 367666
75656 176444 366566
61523 64424 65752 66430
converge 46 1
335175 355447.33 355767 385656
converge 34 1
164575 166453 166565 167444
#Char Boehme frequencies based on NIH DNA database
converge 1 0.1
438.40 876.80 1753.59 3507.18
2121.32 1060.66 530.33
436.96 873.92 1747.83 3495.67
2114.36 1057.18 528.59
430.89 861.77 1723.54 3447.08
2084.96 1042.48 521.24
858.83 859.81 861.77 862.26 863.08 863.25 870.72
873.75 873.92 875.27 876.80 878.33 879.35 881.92
2077.84 2080.21 2084.96 2086.16 2088.14 2088.54
2106.62 2113.94 2114.36 2117.62 2121.32 2125.02 2127.51
2133.72 2159.36 2575.17 2119.91 2128.89 2132.90 2137.94
2573.08
goto start

For EMEM devices use lower octaves of these frequencies:

label start
dwell 60
duty 50
pulse 64 75
converge 4 0.1
973.02 2580.22 5727.42
975.98 2600.56 5554.78
991.63 2775.58 5744.78
1182.13 2756.94 5727.59
961.30 1006.63 1027.38
1037.97 5237.11 5553.86
5558.86 6025.88 2571.48
2600.83 2602.58 2616.31
#Char Boehme frequencies
converge 1 0.1
438.40 876.80 1753.59 3507.18
2121.32 1060.66 530.33
436.96 873.92 1747.83 3495.67
2114.36 1057.18 528.59
430.89 861.77 1723.54 3447.08
2084.96 1042.48 521.24
858.83 859.81 861.77 862.26 863.08 863.25 870.72
873.75 873.92 875.27 876.80 878.33 879.35 881.92
2077.84 2080.21 2084.96 2086.16 2088.14 2088.54
2106.62 2113.94 2114.36 2117.62 2121.32 2125.02 2127.51
2133.72 2159.36 2575.17 2119.91 2128.89 2132.90 2137.94
2573.08
goto start


Frequency List 1
Abdominal_inflammation - 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72, 20, 1.2
Abdominal_pain - 10000, 3000, 95, 3
Abscesses (also use Staphylococcus aureus and see Listeriose) - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500, 444, 190
Abscesses_1 - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500, 465, 450, 444, 428, 190
Abscesses_secondary - 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428
Acidosis (hyperacidity. Also use a calcium magnesium supplement long term) - 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146, 20
Acne (run 564 for 6 min) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660, 564, 465, 450, 444, 428
Aconite (used to stimulate lymphocyte production) - 3347, 5611, 2791
Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria found in mammals, 773*, 776*, 778*, 822*) - 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822, 885, 887, 7877, 9687, 42664, 42666, 46668, 46787
Actinomyces_israelii (a bacterium normally found in the bowel and throat that can cause deep, pus filled holes in tissue. Also see Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*) - 23, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1
Actinomycosis (use Streptothrix)
Acupuncture_disturbance_field (scar focus) - 5.9
Acute_pain - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Adenoids - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865, 590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000
Adenoma_cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign or malignant. Also see Cancer.) - 433
Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines) - 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962
Adenovirus_36 (AD-36 may be related to weight gain in some cases) – 8875, 6140, 5859, 5797, 5219
Adenovirus_comp – 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20
Adenovirus_HC – 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93, 827.90, 919.62, 929.53, 974.15
Adhesions - 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190
Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) - 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312
Adrenal_stimulant - 10, 20, 2250
Adynamia_geriatric (fatigue of age) – 410, 220, 100, 60, 27.5
Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) - 344, 510, 943, 474, 476, 568
Aflatoxin_HC – 438.74, 466.01, 9359.97, 8812.31
African_trypanosomiasis - 656, 988, 780
Agyfla_HC – 3534.88, 175.99
AIDS_1 (not for use in U.S. see HIV) - 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.2, 31000, 31750, 34750
AIDS_2 - 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475
AIDS_Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
AIDS_secondary (use 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1 min) - 1113, 2128, 6121, 33
Akathisia – 230, 7.83, 3
Alcoholism - 10000
Allergy (also see Pertussis) - 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 500, 330, 160, 30, 3
Allergy_1 - 10000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290, 146, 125, 95, 72, 33, 20, 3
Allergy_pollen_TR (pulse 64 75, converge 2 0.03125, dwell 500) – 116113, 119061.03, 119441.8
Alopecia (loss of hair) - 10000, 30000, 5000, 2720, 2170, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3
Alpha_streptococcus_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
ALS_1 (Amyotropic lateral sclerosis, possibly caused by mycoplasma fermentans. Also use MS and see Echo virus, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella, and Lyme freqs. Use 2900 for 30 min) - 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254
ALS_2 (Potential causative viruses) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
ALS_3 (use 2900 for 60 min) - 2900
ALS_4 (also use for MS) - 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841, 777, 766, 741, 739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
ALS_5 (use 2900 for 20 min) – 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980, 692, 610, 484, 254
Alternaria_tenuis (a fungus associated with lung ailments) - 853, 304
Alzheimers_1 (also see ALS sets) - 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213, 19180.5, 742.4, 303, 23.2, 3773.3, 943.3, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Alzheimers_2 – 19180.5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430
Alzheimers_TR – 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303 , 23.2, 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6
Amenorrhea (absence of menstruation) - 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20
Amoeba (a single celled, sometimes infectious microorganism) - 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522
Amoeba_hepar_abcess (liver abcess caused by amoebic infection) - 344, 605, 510, 943
Amoebic_dysentery (use Entamoeba histolytica)
Amyotropic_lateral_sclerosis (use ALS)
Anal_itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set) - 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152
Anaphylaxis - 10000
Anaplasma_marginale_HC - 19267.60, 959.28, 21010.14, 1046.03
Aneurysm - 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727
Angina_quinsy (inflammation of lymph gland in throat) - 787, 776, 727, 690, 465, 428, 660
Angina_pectoris - 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83
Ankylosing_spondylitis (arthritis of the spine. Use 326 longer periods after buildup) - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680, 326
Anosmia (loss of smell) - 20, 10000
Anthrax (also see Bacillus_anthracis_HC) - 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900, 768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129
Anthrax_1 – 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624, 623, 622
Antiseptic (use General antiseptic)
Anxiety_1 (General anxiety disorder. Use 1.5 for 3 min, 6.8, 7.8 for 5 min, 95 for 3 min, 10000 for 5 min) - 1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000
Apoplexy_stroke_paralysis - 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428
Appendicitis (Seek medical help! If micro perforation has occurred, infection must be eliminated before drinking any water or eating. Even a few drops of water may be fatal) - 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450
Appendicitis_1 – 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622, 650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10
Appetite_lack_of - 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727
Arenas_tennus - 667
Arnica (a topical healing herb) - 1042, 1032
Arryhthmia_heart_TR (also use magnesium, CoQ10, and fish oil) – 696, 7.83
Arsenic_alb (homeopathic cell salt) - 562
Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also try nanobacteria, coxsackie, and CMV freqs) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 20
Arthritis_A – 1500, 727, 784, 880
Arthritis_arthralgia_due_to_gout - 9.39
Arthritis_arthrosis_and_parathyroid_disturbances_affecting_calcium_metabolism - 9.6
Arthritis_focal_origin_gastrogenic_tonsiltogenic_and_paresis - 9.39
Arthritis_general (use Strep pneumonia and Mycoplasma general if needed) - 10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 688, 683, 650, 625, 600, 120, 20
Arthritis_1 (use 1.5 for 10 min, 120 for 20 min) – 10000, 5000, 3176, 3000, 2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120, 100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9.4, 9.39, 7.7, 7.69, 3, 1.5, 1.2
Arthritis_rheumatoid (Cause could be bacteria like strep pneumoniae, chlamydia pneumonia, mycoplasma fermentans, or dental bacteria which must be addressed too. Also try General antiseptic and Parasites roundworms general if no response. Use 766 longer periods after building up.) - 250, 1.2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766
Arthritis_secondary - 2720, 1000, 1500, 770
Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Aspergillus_flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that produces aflatoxin) - 1823, 247, 1972
Aspergillus_general - 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247
Aspergillus_glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) - 524, 758
Aspergillus_niger (common mold that may produce severe and persistent infection) - 374, 697
Aspergillus_terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchi and lungs) - 743, 339
Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma general if needed) - 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5
Asthma_1 - 1283, 1233, 4.7
Asthma_2 (all frequencies for 5 min) - 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120
Asthma_v - 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128
Astrocytoma (use Cancer, astrocytoma)
Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Ataxia_spastic - 9.19, 8.25, 7.69
Atherosclerosis (commonly present microbes in plaque are herpes zoster and Chlamydia pneumonia, this set combines the two. Also use magnesium and vitamin C to help reduce mineral deposits) - 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3, 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Athletes_foot (also see Epidermophyton floccinum, Tinea, and Trichophyton rubrum freqs. Use all freqs for 5 min) - 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304
Atmenic_Alb - 562
Attention_Deficit_Disorder (Probably important to avoid preservatives, aspartame, dyes, MSG, and other potential toxins, plus limit sugar and starches but ensure adequate protein and good oils in the diet. Try Shigella, Chlamydia pneum., and General antiseptic)
Autism (must do mercury and aluminum detox if a problem. Try Measles_w_vaccine.)
Autointoxication - 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20
Babesia - 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776
Bacillinum (homeopathic nosode) - 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027, 1042, 1932
Bacillus_anthracis_HC – 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18, 902.27, 979.11
Baccilus_cereus – 18645.26, 928.29
Bacillus_Coli_Rod_Form - 8020, 800, 683, 417, 318
Bacillus_Coli_Virus - 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770
Bacillus_infections (B. coli, B. coli rod) - 787, 880, 802, 727, 1552, 800
Bacillus_lichenoformis – 2655, 21554
Bacillus_subtilis (can cause conjunctivitis) - 432, 722, 822, 1246
Bacillus_subtilis_niger_HC – 19168.02, 18919.09, 18670.15, 954.32, 941.93, 929.53
Bacillus_thuringiensis - 520, 2551, 902, 1405
Backache_1 (if no relief from these, use kidney stimulation freqs, magnesium and B6, and drink plenty of water. Use 212 and 305 for 6 min and 33 for 5 min) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41.2, 33
Backache_2 - 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9.6, 9.4, 9.3, 7.7, 7.6, 3, 0.5
Backache_and_spasms_1 - 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550, 2112, 5000, 10000
Backache_chronic_lower_1 (use with back toward tube. Use 728 for 30min) - 728
Bacteria_lactis_nosode - 512, 526, 798, 951, 5412
Bacterial_capsules_HC – 20786.10, 17923.34, 1034.88, 892.35
Bacterial_infections_general (if bacterial infection is chronic and the type is accurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective long term, also use Parasites general and roundworms sets. Also see General antiseptic and specific types.) - 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784
Bacterium_coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water, milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections and a common cause of wound infection) - 642, 358, 539
Bacterium_coli_commune_combination - 282, 333, 413, 957, 1320, 1722
Bacteroides_fragilis (use with Parasites ascaris set) - 633, 634, 635, 636, 637
Bacteroides_fragilis_HC – 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59
Bad_breath (use Halitosis)
Bakers_Yeast_allergy (homeopathy preparation) - 775, 843, 1000
Balantidium_coli_HC (cysts. B. coli is the largest ciliated protozoon found in humans and can cause a severe colitis with ulcerations) - 22902.05, 1140.23
Bantis_syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and the liver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen, bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood cell destruction.) - 1778
Barley_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 377, 224, 1447
Barretts_esophagus_1 (changes in esophageal cells usually caused by acid reflux. use 2127.5 for 6 min) - 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146, 2127.5
Bartonella_henslae (virus which causes cat scratch fever) - 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518
Basidiomycetes - 751
BC_G_Vaccine - 277, 768, 832, 725
Bed_wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs) - 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7.83
Bedsores - 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1.2, 73
Bells_Palsy_1 (also see Herpes_general) - 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27.57, 33, 35, 40, 47.5, 57.5, 72, 90.88, 110, 125, 194, 222, 304, 393.5, 464, 565.5, 600, 625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932.5, 1250
Bermuda_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 422, 767, 847, 971, 644, 780
Besnoitia_HC (protozoan taken from lung sect.) - 17823.77, 887.39
Beta_streptococcus_HC – 19168.02, 954.32
Bile_duct_1 (spasms and pain) – 2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5
Biliary_cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776
Biliary_headache - 8.5, 3.5
Biliousness - 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465
Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high concentrations. See also Liver support) - 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734
Black_widow_spider - 376, 728
Bladder_and_prostate_complaints - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39
Bladder_TBC - 642, 771, 360, 726, 724
Blastocystis_hominis (595*, 13469*) - 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776
Blepharisma - 3120
Blepharisma_HC – 20238.44, 1007.61
Blood_diseases - 880, 787, 727
Blood_pressure_high (use Hypertension)
Blood_pressure_low (use Hypotension)
Blue_cohosh (a healing herb) - 364
Boils (use Furunkulosis)
Bone_disease_and_periodontal_disease (see Osteo freq. Use 728 for 15min. combine with adequate nutrition, especially protein and essential fatty acids, and minerals, especially calcium and magnesium) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 728
Bone_regeneration (combine with adequate nutrition, especially protein, and minerals, especially calcium and magnesium) - 2720, 10000
Bone_spurs (also use mineral supplement plus high dose bromelain and water) - 1.2, 120, 250
Bone_trauma (cuts, fractures) - 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720
Bordertella_pertussis_HC – 16479.52, 820.47
Borrelia (use Lyme disease)
Borrelia_burgdorferi_HC (causes Lyme disease, see also Lyme_disease) – 18919.09, 941.93
Botrytis – 1545
Botrytis_cinereas - 1132, 212
Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) - 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802, 1550, 831, 1552, 10000
Brachial_neuralgia - 0.5
Brain_beta_stim_TR (7.83 run at duty 5, 22 and 19.5 run at duty 30 and pulse 7.83 50) – 7.83, 22, 19.5
Brain_tumor (use specific type : Cancer, droglioma, astrocytoma, and or glioma)
Branhamella_Moraxella_catarrhalis - 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013
Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC – 19715.68, 981.59
Breast_fibroid_cysts (also use black walnut hull capsules and mixed tocopherols if possible) - 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267
Breast_tumor_benign_TR (also include sweep from 19351.563 to 10406.25 by .03125 dwell 1) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380
Breathing_deep - 1234, 3702, 3672, 7344, 7760
Brights_syndrome (use Nephritis)
Bronchial_asthma (use Asthma)
Bronchial_pneumonia (use Pneumonia, bronchial)
Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi) - 342, 510, 778
Bronchitis - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9.39, 9.35
Bronchitis_secondary - 776, 766, 688
Bronchopneumonia_borinum (use Pneumonia, bronchial)
Brown_recluse_spider bite (also use a lot of Echinacea and vitamin C) – 724, 884, 1830, 3260, 30008
Brucella_abortus (undulant fever or Bang's bacillus, found in cattle) - 1423
Brucella_melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) - 748, 643, 695
Bruises - 9.1, 110, 10000
Bubonic_plague (use Versenia pestis)
Bubonic_plague_secondary_infections - 880, 787, 727, 20
Bunion_pain – 20
Burns - 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200
Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment with arthritis frequencies as well.) - 880, 787, 727
BX_Virus (use Cancer_BX_virus)
BY_Virus (use Cancer_BY_virus)
Caeliacia – 674
Calcifications – 326
Calming – 6000
Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns, 732*, 1633*, 333*) - 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705.86, 2823.5
Campylobacter_fetus_HC (smear) – 18321.64, 912.18
Campylobacter_pyloridid_HC – 17674.41, 879.96
Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Resonant Light’s intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable. James Bare states that 10025 may be master frequency for cancer in general, 10026 for sarcoma. Use + and – 3Hz sweep about 10025, building up to longer periods like 5 min per freq, 2128*) - 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20
Cancer_adenocarcinoma - 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876
Cancer_adenoma – 433
Cancer_astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) - 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666
Cancer_bladder_secondary (use Parasites, schistosoma)
Cancer_bladder_TBC (transitional bladder carcinoma) - 642, 771, 360, 726, 724
Cancer_breast - 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120
Cancer_breast_1 - 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48
Cancer_breast_2 - 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304
Cancer_breast_3 (use 2128 for 56min) - 2128, 33, 1131
Cancer_breast_secondary - 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112
Cancer_BX_virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use 0.01Hz sweep on 2876 and 2790, 2128*, 11780000*) - 11780000, 17033662, 1604368, 21275, 17034, 46015.6, 23007.8, 11503.9, 10025, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604
Cancer_BX2_TR (also use 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000 if device capable) - 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2128, 2127.5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11
Cancer_BY_virus (sarcoma virus, also use Cancer_sarcoma) - 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008
Cancer_carcinoma_basal_cell_skin (use 2116 for 30min, others for 5 min, 2116*) - 2116, 760, 2128, 2280, 2876
Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1 (use with 5Hz fuzz) – 11546700, 11546730, 11546750, 11546760, 11546870, 11546900
Cancer_carcinoma_bronchial - 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
Cancer_carcinoma_colon (656*) - 656
Cancer_carcinoma_general - 2128, 1820
Cancer_carcinoma_larynx - 327, 524, 731, 1133
Cancer_carcinoma_liver_1 – 393, 479, 520, 734, 3130
Cancer_carcinoma_liver_fermentative - 214
Cancer_carcinoma_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer_carcinoma_original_crane - 21275, 2127.5
Cancer_carcinoma_scan - 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304
Cancer_carcinoma_uterine_fermentative - 127
Cancer_cells_conidium_head - 728
Cancer_cervical_secondary (use Papilloma and Herpes viruses)
Cancer_droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) - 853
Cancer_experimental_additional_frequencies - 55.56, 6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672
Cancer_fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developing rapidly from small bumps on the skin) - 1744
Cancer_fibrous_tumor_secondary - 1340
Cancer_gastric_adenocarcinoma - 676
Cancer_general_1 - 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120
Cancer_general_2 - 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20
Cancer_general_3 - 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128
Cancer_glioblastoma - 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857
Cancer_glioblastoma_tremor - 463, 466, 470
Cancer_gliomas (largest group of brain cancers) - 543, 641, 857
Cancer_harmonic_series (may be based on original Rife/Hoyland cancer frequencies. Extend harmonic series with 66.5 as base, up to 10,000Hz, in this manner: Base*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc) - 66.5, 133, 199.5, 266, 332.5, 399, 465.5, 532, 598.5, 665
Cancer_Hodgkins_disease (a form of malignancy characterized by enlargement of the lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss, fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also see Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, and Rhizopus.) - 552, 1522
Cancer_hodgkins_TR - 1552, 552, 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11
Cancer_Kaposis_sarcoma (also use Herpes type 8) - 249, 418, 647
Cancer_leukemia (also use Leukose) - 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217
Cancer_leukemia_feline (cat) - 258, 332, 414, 424, 535, 536, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743, 1071.5
Cancer_leukemia_hairy_cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others) - 122, 622, 932, 5122, 488, 781
Cancer_leukemia_lymphatic - 478, 833
Cancer_leukemia_myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formed white blood cells) - 422, 822
Cancer_leukemia_T_cell - 222, 262, 822, 3042, 3734
Cancer_leukemia_TR - 2127, 2008, 880, 822, 787, 727, 690, 666, 590, 10000, 2008, 1850, 450, 440, 422, 428, 2030, 2030, 2030, 465, 15, 14, 6.8
Cancer_liver (use Cancer, carcinoma, liver)
Cancer_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer_lung (use Cancer, carcinoma, bronchial)
Cancer_lymphogranuloma_lymphoma (use Hodgkin's disease)
Cancer_lymphogranuloma_venereum_secondary (use Chlamydia trachomatis)
Cancer_lymphosarcoma - 482
Cancer_maintenance_secondary - 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730
Cancer_melanoma_1 - 10000, 2217, 2128, 2127, 2050, 2008, 1050, 1000, 880, 787, 728, 666, 495, 465, 450, 125, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5
Cancer_melanoma_2 - 2217, 2128, 2050, 2008, 1552, 1102, 1050, 1000, 979, 907, 880, 802, 787, 728, 666, 495, 466, 465, 450, 125, 110, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5
Cancer_melanoma_metastasis - 979
Cancer_multiple_myeloma - 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488, 822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249
Cancer_mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 852
Cancer_nasopharyngeal_secondary (use EBV)
Cancer_neuroblastoma (exp) – 7027, 6148, 5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878
Cancer_non_Hodgkins_1 (also use Cancer, Melanoma) - 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713
Cancer_non_Hodgkins_2 (also use Simian_virus_40) - 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760
Cancer_not_killed_by_2008_2128 - 2180, 2182, 2184
Cancer_pain - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Cancer_pancreatic (use Cancer_adenocarcinoma)
Cancer_plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow, as in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of the inner organs and lining of the nose, mouth, and throat) - 475
Cancer_prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia) - 20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304
Cancer_prostate_1 (use all freqs for 6 min after assessing detox) - 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672
Cancer_prostate_Vega_1 - 854, 1840, 2145, 2288
Cancer_rhabdomyosarcoma_1 - 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal (2586*) - 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084, 2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v - 2586, 5476, 4445
Cancer_sarcoma_general (BY) - 1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785
Cancer_skin (use Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms)
Cancer_stomach_secondary (use Helicobacter pylori)
Cancer_tertiary - 20, 421, 965, 50, 383
Cancrum_oris (rapidly growing oral or nasal ulcer) - 20, 727, 787, 802, 880
Candida (also see Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't work long term. Some think that chronic candida cannot be cured unless toxic metal accumulation is reduced or eliminated by using a metals cleanse. 464*) - 3176, 2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412, 386, 381, 254.2, 120, 95, 64, 20
Candida_1 - 10000, 5000, 3176, 2489, 1395, 1276, 1160, 1044, 928, 877, 812, 728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20
Candida_2 (includes candida carcinomas and tropicalis) - 1403, 675, 709, 2167, 2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727
Candida_albicans_HC – 19217.81, 956.80
Candida_carcinomas - 2167, 2128, 2182, 465
Candida_secondary (also use other parasite sets esp roundworm freqs if necessary) - 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412, 543, 2128
Candida_sweep_TR (sweep from 12006.25 to 12137.5 by .03125 dwell 0.5 pulse 64 75)
Candida_tertiary (some causal factors) - 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240, 650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146
Candida_tropicalis - 1403, 675, 709
Canine_parvovirus - 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027
Canine_parvovirus_mutant_strain - 323, 514
Canine_parvovirus_type_B - 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768
Canker_sore (use Stomatitis aphthous)
Carbo_animalis (homeopathic remedy from animal bone charcoal) - 444
Carbuncles (use Staphylococcus aureus)
Cardiacedema - 9.19
Carpal_tunnel_secondary (also use Arthritis) - 2008, 666
Carvularia_spiratera - 879
Cat_scratch_fever (use Bartonella henslae)
Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all macular degeneration problems, use 1830 for 10 min, 1830*) - 1830, 728, 784, 787, 800, 880, 10000
Cataract_1 - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211
Cataract_2 – 292, 30, 9.1, 0.3
Cataract_brunescent (brown opacity in later life, 1830*) - 2010, 1335, 1830
Cataract_complicated (secondary type caused by disease, degeneration, or surgery, 1830*) - 1830, 496, 325, 774
Cataract_general (run 1830 extended period, 1830*) - 10000, 2211, 2195, 2187, 2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728, 496, 325
Catarrh - 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20
Causticum - 540, 1013
Celiac_disease_1 – 39, 2, 3, 4.18, 5.13
Cells_of_Leudig (colon tonic) - 2500
Cephalosporium (fungi that are the source of some broad spectrum antibiotics) - 481, 3966, 544
Cephalothecium - 371, 574, 6933
Cerebral_palsy - 880, 787, 727, 522, 146
Cerebrospinal_troubles - 10000
Cerumen (ear wax) - 311, 320, 750, 984, 720
Cervical_polyp - 277, 288, 867, 687, 744
Cervicitis ( womb neck inflammations) - 20, 727, 787, 880
Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix) - 433
Chaetomium_globosum (867*) - 221, 867, 102
Chakra_base_root (pulse at 4Hz) - 20
Chancre (use Syphilis)
Chelidonium - 162
Chemical_sensitivity (see also Liver support) - 727
Chemtrail_detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3, 679.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7
Chest_infection_secondary - 72, 333, 452, 683
Chicken_pox (by the time pox marks appear, the illness is resolved and the toxins are being expelled through the skin, so must be used in the early stages of flu like symptoms after exposure. Use herpes zoster.)
Chillbains (use Perniosis)
Chilomastix_HC (amoeba cysts) - 19367.17, 964.23, 21209.29, 1055.95
Chilomonas_HC - 19815.25, 986.54
Chlamydia_general - 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470, 430
Chlamydia_pneumoniae – 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Chlamydia_trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infection causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis, and proctitis.) - 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8
Chlamydia_trachomatis_HC – 18968.87, 944.40
Cholecystitis_acute (painful gallstone attack) - 481, 743, 865, 928
Cholecystitis_chronic (long-term inflammation of the gallbladder) - 432, 1551, 801
Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the small intestines) - 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330
Cholera_secondary - 880, 802, 450, 832, 787, 727
Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) - 453, 618, 793, 5058
Cholesterinum - 1386, 173, 620, 635, 780
Chronic_fatigue_syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke sets if necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response to these, try Cancer leukemia hairy cell) - 10000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120, 880, 1550
Chronic_Fatigue_v - 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116, 1489, 962, 172, 1333
Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) - 334, 594
Circulation_disturbances - 40, 9.39
Circulatory_stasis (stimulates blood circulation. See also Circulation disturbances) - 40, 2112, 2145, 2720, 2489
Cirrhosis_biliary (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271
Cirrhosis_hepatitis - 291
Cladosporium_fulvum (a pathogenic fungus) - 438, 233, 776, 510
Clostridium_acetobutylicum_HC – 19118.23, 951.84
Clostridium_botulinum_HC (produces botulin toxin that causes botulism, a type of food poisoning) – 18022.92, 897.31
Clostridium_difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics) - 387, 635, 673
Clostridium_perringens_HC (spores) – 19715.68, 981.59
Clostridium_septicum_HC – 18122.49, 902.27
CMV (use Cytomegalovirus)
Coeliacia - 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674
Cold_1 (use 800 and 880 for 10 min, others for 5 min) - 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880
Cold_2 - 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522
Cold_3 (fall, 99. Use all freqs 5 min) - 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787, 880, 1500, 1550, 5000, 1000
Cold_4 (use 880 and 800 for 10 min, 728 for 5 min) - 3176, 2489, 880, 800, 728
Cold_5 (use 7728 and 4888 for 10 min) - 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776, 727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999
Cold_6 - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352
Cold_and_Flu (fall, 98. Use 8700 and 7760 for 15 min, others for 5 min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Cold_and_flu_winter_01 - 959, 962
Cold_in_head_chest (Mutates constantly; too many strains to include complete list of frequencies. See also Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Chest infection, and Rhino pneumonitis sets. Use lots of echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing, even if correct freqs are found.) - 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880, 802, 787, 776, 766, 728, 712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20
Cold_2005_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Cold_sores (use Herpes Simplex I)
Colic - 1550, 832, 802, 787, 727, 20
Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) - 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152
Collectotrichum - 1482
Colon_problems_general - 20, 440, 880, 1552, 802, 832
Colors (color decode from Jade Machine) - 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800, 745, 677, 640, 624, 470
Comedones (blackhead) - 778
Complete_early_crane - 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489, 2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127.5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998, 1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050, 1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780, 776, 775, 770, 764, 740, 730, 727.5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162, 160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5.5, 5, 4, 3.5, 1.8, 1
Complete_early_rife - 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127.5, 2093, 2008, 2000, 1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776, 740, 727.5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100, 80, 60, 20
Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur near intersection of mucous membranes and skin. Use also Papilloma.) - 466
Conjunctivitis (also known as pink eye. Also use Chlamydia trachomatis and see Bacillus subtilis if necessary) - 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822, 802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20
Constipation (also use Parasites general and roundworm sets if necessary) - 3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20
Contusion (bruise) - 9.1, 110, 2720
Convoforce - 774
Convulsions_1 - 10000, 880, 787, 727
Convulsions_spasticity - 9.19, 8.25, 7.69
Coraforce - 774
Corallinus – 533
Corn_smut - 546, 1642, 289
Coronavirus_SARS - 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2
Corynebacterium_diptheriae (use Diptheria)
Corynebacterium_diptheriae_HC – 17027.18, 847.73
Corynebacterium_xerosis_HC – 15732.71, 783.29
Costalgia (rib pain) - 10000, 880, 787, 727
Coughing – 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688, 683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7.7, 0.5
Cough_lingering_TR - 4664.45, 3444.55, 2543.35, 1666.35, 3665.65
Coughing_from_flu_vaccine_1 - 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089, 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7.7
Coxsackie_B1 - 353, 384, 834, 587, 723
Coxsackie_B1_HC – 18122.49, 902.27
Coxsackie_B2 - 705, 534, 867
Coxsackie_B3 - 612, 487, 868, 653, 654
Coxsackie_B4 - 421, 353, 540, 8632
Coxsackie_B4_HC – 18047.81, 898.55
Coxsackie_B5 - 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774
Coxsackie_B6 - 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669
Coxsackie_General (see also Mumps) - 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923, 769, 1189, 595, 676
Cramping_and_nausea - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Cramps - 10000, 880, 787, 727, 26
Cramps_menstrual - 26
Crinis_humansis - 646
Crocus_sotillus - 710
Crohns_and_other_bowel_problems_v - 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187, 543, 1423, 972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350
Crohns_disease (also use colitis, colon, and parasite freqs) - 10000, 727, 786, 440, 832, 880, 1550, 20
Crohns_disease_protozoa_1 – 200, 206, 249, 298
Crohns_disease_viroid_1 – 585, 593, 600
Croup (characterized by a loud cough that resembles the barking of a seal, difficulty breathing, and a grunting noise or wheezing during breathing) – 10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870, 333, 666, 523, 786, 728, 880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20
Cryptococcus_neoformans (yeast which causes respiratory infection than can turn into meningitis. Also known as torulosis.) - 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579, 594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624
Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) - 220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690
Cunninghamella - 311, 323
Curva_spic - 435
Cyclospora - 543, 316, 992, 751, 268, 2144
Cyst_ovarian - 982
Cyst_sebaceous_TR (streptothrox plus nocardia and actinomyces Israeli) - 694, 719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20
Cyst_solitary - 75, 76, 543
Cystic_fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine glands that causes them to release very thick mucus. Use Pseudomonas_aeruginosa, Breathing_deep, and General Antiseptic and see Parasites general and roundworm freqs) - 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880
Cystitis_chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and ureters) - 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
Cystopyelo_nephritis (inflammation from bladder to kidney) - 1385
Cysts_hydatid (use Parasites tapeworm)
Cytochalasin_HC – 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86
Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5, 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856
Cytomegalovirus_HC – 20362.91, 1013.81
Cytophaga_rubra_HC – 21408.44, 1065.86
Deafness (partial to complete) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20
Deer_tick_1 - 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773
Dematium_nigrum (soil fungi found in human lesions) - 243, 738
Dengue_fever_TR – 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30, 10551.5, 5275.8, 2627.9
Dental_and_jawbone_infections_1 (use converge 1 1 on all except use converge 1 0.1 on 728) - 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728
Dental_and_jawbone_infections_2 – 15, 326, 465, 727, 787, 880
Dental_foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infection is a problem) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Dental_general (see also Toothache) - 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465
Dental_infection (roots and gums) - 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489
Dental_infection_1 - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5
Dental_infection_2 - 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20
Dental_infection_and_Earache_1 - 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518
Dental_infections_TR – 3400, 2489, 1700, 1560
Dental_Infections_v - 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059
Depression_anxiety_trembling_weakness - 3.5, 800
Depression_drugs_or_toxins - 1.1, 73
Depression_general (avoid starches in diet, use a multivitamin and multimineral, and drink plenty of water) - 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35, 7.83, 3.5, 1.1
Detox_and_lymphs - 10000, 3176, 3040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5, 3176
Detox_assist - 10000, 3176
Detox_1 – 10000, 3176, 522, 164, 89, 24
Diabetes_1 (Warning; can cause large drop in blood sugar level. Use 5000 for 15 min) - 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 20, 6.8
Diabetes_2 - 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302
Diabetes_associated_infection - 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20
Diabetes_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Diabetes_tertiary - 1850, 32000, 4000, 500
Diabetic_loading - 35, 700
Diabetic_toe_ulcer_1 (also use Staph aureus freqs and see Staph general, General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) - 786, 2112, 1050, 1.2, 5000, 832, 20
Diarrhea (see also Colitis, Clostridium difficile, E. coli, and for chronic problems, giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) - 1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465
Dientamoeba_fragilis_HC - 20113.98, 1001.42
Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat, nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves from bacterial toxins. Rare in US.) - 10000, 1000, 925, 800, 788, 776, 624, 590, 432, 340, 151
Diplococcus_diptheriae_HC – 17973.13, 894.83
Diplococcus_pneumoniae_HC – 17923.34, 18172.28, 892.35, 904.74
Dirofilaria_immitis (use Parasites heartworm)
Disc_herniated - 727, 787, 2720, 10000
Distemper - 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940, 950, 1269, 1950, 8567, 660
Distortion (twisting of muscles, spine) - 9.1, 110
Diverticulitis_acute (see Intestines, inflammation. All freqs for 10 min) - 120, 500
Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue protruding through the muscular wall of the colon) - 154, 934
Dizziness (use Vertigo)
DNA_repair (exp) - 528, 731, 732
Dog_and_cat_hostility_1 - 3.6
Downs_syndrome_palliative – 20
Droglioma (use Cancer, droglioma)
Drug_addiction – 20
Duodenal_ulcer (use Ulcer, duodenal)
Duodenitis – 223
Dupuytrens_contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable to straighten) - 1.2, 250
Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba histolytica, Salmonella, and Shigella) - 1552, 802, 832
Dysmenorrhea (painful menstruation. Use with plain water douche) - 26, 4.9, 1550, 880, 802, 787, 727, 465
Dyspepsia (indigestion. If chronic or with bloating, also see Parasites general) - 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9
E_coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*) - 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_1 (recommended for cancer adjunct) - 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330
E_coli_comp - 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_HC – 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44
E_coli_mutant_strain - 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776
Ear_conditions_various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also see Otitis.) - 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440, 410, 340, 201, 158, 20, 9.19
Ear_fungus_1 – 854
Ear_wax (use Cerumen)
EBV (use Epstein-Barr Virus)
Echinococcinum (use Parasites, tapeworms, echinococcinum)
Echo_Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis) - 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461
Eczema - 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2008, 2180, 2128, 664, 120, 20
Eczema_1 - 770, 916, 415
Eczema_2 - 730.2, 1550, 802, 787, 690
Eczema_vascular_and_lung_disturbances - 9.39
Edema (see also Kidney and Lymph stimulation) - 40, 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000
Electrolyte_levels ( to improve) - 8.1, 20, 10000
Electrosmog_1 – 99.5
Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) - 623, 824, 865, 710
Elkanella_corroderis_HC – 19018.66, 946.88
Emotional_ties_to_diseases - 764, 664
Emphysema (use with mycoplasma pulmonis, mycoplasma pneumonia, and parasite freqs, esp roundworm) - 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80
Emphysema_comp - 7344, 3672, 2838.5, 2688, 2404.2, 1234, 975, 880, 787, 777, 766, 727, 709.2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300.5, 240, 150.3, 128, 120, 80, 75.1, 20
Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) – 841
Endocarditis (use Listeriose)
Endocrine_RX_TR (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, and thymus gands) – 662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000
Endolimax_nana_HC (trophozoites and cysts) - 19715.68, 981.59, 21508.01, 1070.82
Endometriosis_1 (use 246, 800, and 1550 for 5 min) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142
Endometriosis_chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that may cause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with Parasites, flukes, general) - 246, 800, 1550
Endometriosis_tuberylosa (use Echo virus)
Energy_vitality – 9999
Entamoeba_coil_HC (trophozoite) - 19715.68, 981.59
Entamoeba_gingivalis_HC (trophozoite) - 21806.74, 1085.69
Entamoeba_histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection) - 148, 166, 308, 393, 631, 778
Entamoeba_histolytica_HC - 19168.02, 954.32
Entamoeba_histolytica_secondary – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333
Enterobacter_aerogenes_HC (causes intestinal problems) – 18620.36, 927.05
Enterobiasis - (pinworms. Use Parasites, enterobiasis)
Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep family organisms found in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver) - 552, 932, 953
Enterovirus_General (generic term meaning small virus, includes Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610, 608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) - 10000, 880, 787, 727
Epicoccum - 734, 778
Epicondylitis (tennis elbow, lateral or vertical) - 1.2, 250, 728, 766, 776, 880
Epidermophyton_floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some athlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungal general if necessary.) - 22107, 465, 784, 644, 766, 345
Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.) - 2250, 1500, 880, 787, 727, 20
Epilepsy (also try Shigella) - 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20
Epstein_Barr_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
Epstein_Barr_virus (the herpes virus causing mononucleosis) - 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105
Epstein_Barr_virus_secondary (also try General parasite and roundworm freqs) - 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920
Ergot_HC – 14687.19, 731.23
Erwinia_amylovora_HC – 17425.47, 867.56
Erwinia_carotovora_HC – 18570.58, 924.57
Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused by strep pyrogenes or other pathogens and possibly related to the swine form of the disease) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20
Erythema_infectiosum (human parvovirus B19, sometimes known as Fifth disease, a contagious viral infection which causes blotchy or raised red rash with mild illness. exp) - 809, 1618, 3236
Erythema_nosodum - 9.39
Escherichia_coli (use E. coli)
Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) - 880, 787, 727
Euglena - 432, 3215, 3225, 3325, 6448
Eustachian_tube_inflammation (also use General_Antiseptic) - 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465
Eye_disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.) - 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496, 400, 360, 350, 160, 20
Eye_inflammation (also see General antiseptic) - 1.2, 80
Eyelid_droop (use Ptosis)
Eyes_glaucoma - 1600, 1830, 880, 787, 727
Eyesight_sharpen - 350, 360, 1830
Facial_cramps - 10000, 6000, 304, 1131, 33
Facial_paralysis - 10000, 880, 787, 727
Facial_toning - 1.2
Fainting – 20
Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) - 20
Fatigue_general - 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000
Febris_wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse) - 547, 356
Fel_tauri (homeopathic preparation of ox bile) – 672
Feli - 435, 742
Felis - 430, 834, 2232, 3233
Felon_1 (pus, infection of finger tips) - 657, 659, 738, 751
Felon_2 - 663, 665, 720, 722
Feloris_Wolyhnica – 547
Fever (some causes) - 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20
Fever_sunstroke - 20, 440, 880
Fibroadenoma_mamae (non cancerous, fibrous nodules in the breasts. Use kelp capsules too) - 1384, 2128, 2189
Fibroids_general (see Parasites, flukes, general) - 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465 , 267
Fibroma - 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465
Fibromyalgia (run Detox afterwards if needed) - 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20
Fibromyalgia_1 - 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000, 9000
Fibromyalgia_2 - 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320, 120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810
Fibromyalgia_TR (includes muscle relaxtion frequencies. Run 321, 384, and 40 for 12 min each) – 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304
Fibropendulum - 661, 7465, 211, 233, 766
Fibrosarcoma – 1744
Fibrosis_lung (use Pulmonary fibrosis)
Fifth_disease (use Erythema infectiosum)
Fischpyrogen – 832
Fissures - 787, 20, 10000
Fistula_dentalis (727*, 878*, 1122*) - 550, 727, 844, 878, 1122, 786
Fistula_ulcer (use also Staph freqs) - 880, 832, 787, 727
FIV - 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701
Flatulence - 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465
Flu (use Influenza)
Flukes (use Parasites, flukes)
Fluor_Alb (homeopathic cell salt) - 110, 342, 420, 423, 688, 757
Follicular_mange (contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Also soak with vegetable oil, let sit at least 15 minutes, and rinse with thyme tea.) - 253, 693, 701, 774
Folliculitis_hot_tub (tiny pimples) - 174, 482, 5311
Food_poisoning (some classes. Also use Salmonella typhimurium and see General antiseptic, Abdominal pain, and Abdominal inflammation.) - 1552, 802, 832
Foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children but may also be a factor in ALS) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Fractures_healing - 220, 230, 10000, 880, 787, 727
Frequency_fatigue (tiredness that is not detox from using frequency generator too long) - 10.55, 7.83
Frigidity_female - 10000, 20
Frostbite - 880, 787, 727
Frozen_shoulder (also use strep pneumonia if necessary) - 10000, 880, 802, 787, 766, 727
Fruitfly – 2167
Fungus_and_mold_v - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Fungus_EW_range - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
Fungus_flora_1 - 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887
Fungus_foot_and_general_1(use 1550 for 30min) - 1550
Fungus_general (also see candida, yeast, and other specific types) - 2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20
Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) - 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Furunkulosis_herpes (also see Herpes general and Furunkulosis) - 200, 1000, 1550, 802, 787, 727
Furunkulosis_TR (also use Staph aureus) – 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Fusarium_general - 768, 625, 746
Fusarium_oxysporum (a fungus causing inflammation of the cornea of the eye) - 102, 332, 705, 795, 780
Gaffkya_tetragena_HC (causes respiratory infections) – 17425.47, 867.56
Gardnereila_vaginalis_HC (causes ovarian and genital tract infection) – 16927.60, 842.78
General_antiseptic - 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20
General_antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14
General_demo (greatest hits) - 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20
General_malady - 40000, 10000, 5000
General_prog_Blaster5 - 2489, 2128, 2008, 2000, 1998, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 800, 787, 784, 776, 740, 727, 690, 666, 622, 600, 500, 400, 120, 80
General_program_EMEM - 720, 1550, 20, 4200
General_prophylaxis - 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880, 802, 832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488
Geotrichum_candidum (fungus found in feces and dairy products whose manifestations resemble those of candida) - 350, 355, 384, 386, 403, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700
German_measles (Use Measles, rubella)
Giardia (use Parasites, giardia)
Gingivitis (inflammation of gums. See also Dental, Dental foci, Stomatitis. Take calcium and magnesium internally and brush with CoQ10 and myrrh or goldenseal) - 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465
Glanders (use Pseudomonas mallei)
Glandular_fever - 10000, 20
Glandular_fever_thyroid ( exp) - 10000, 20, 16000
Gliocladium (brain fungus) - 855, 469, 633
Goiter (use Struma)
Gonads_inflammation (use Orchitis)
Gonorrhea - 7120, 6000, 2330, 1500, 712, 660, 600, 233, 150
Gonorrhea_neisseria_HC – 16628.88, 927.90
Gout (Also use water cure and high dose bromelain or other enzymes. See also Kidney freqs) - 9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20
Granuloma_dent - 441
Gravel_urine - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20
Graves_disease_and_goiter - 20, 727, 787, 880
Greatest_Hits (use General demo)
Green_Dye - 563, 2333
Grippe (use Influenza, grippe)
Griseofulvin – 14338.68, 713.88
Gulf_War_Syndrome_v - 7755, 6007, 5419, 2688, 1370, 1365, 975, 866, 837, 771, 714, 639, 633, 578, 533, 435, 392, 255, 253, 136
Guillain_Barre_Syndrome_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30, 7344, 4412, 5000
Gum_disease (use Gingivitis_Pyorrhea)
Haemophilia_tonic (hereditary bleeding disorders in which the blood does not readily clot) - 778, 845, 751
Haemophilus_influenzae_HC (causes bacterial meningitis, infects joints) – 16728.45, 832.86
Hair_human – 646
Halitosis (bad breath. See also Strep pneumonia, Strep aureus, Pharyngitis, Dental, Parasite general, and General antiseptic sets) - 1550, 802, 880, 787, 727, 20
Hallucinations - 10000, 880, 787, 727, 20
Hand_foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Hangover (see also Kidney and Liver support freqs) - 10000, 522, 146
Hay_fever (only some types) - 880, 787, 727, 20
Head_injury_followup (Seek immediate medical attention for head injuries!) - 9.6, 3000, 880, 787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9
Headaches - 144, 160, 1.2, 520, 10, 10000, 304
Headaches_caused_by_vertebral_misalignment (Not a substitute for adjustment) - 9.6, 3000
Headaches_comp - 10000, 3000, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 522, 520, 304, 160, 146, 144, 125, 95, 73, 20, 10, 9.6, 9.39, 7.83, 6.3, 5.8, 4.9, 4, 1.2
Headaches_due_to_parasites (see also Parasites, strongyloides) - 125, 95, 73, 20, 727, 3000
Headaches_due_to_toxicity - 522, 146, 4.9, 3000, 880, 787, 727, 20
Headaches_unknown_cause - 10, 4, 5.8, 6.3, 7.83, 3000, 650, 625, 600
Headaches_urogenitally_caused - 9.39, 3000
Healing_and_regeneration - 2720, 266, 47
Heart_blockage_1 – 59, 60, 61
Heart_general - 20, 81, 162, 5000
Heart_tonic (lab animals only. See also Chlamydia, Staph infection, Circulatory stasis, and Kidney freq sets) - 80, 160, 20, 73, 3.9, 3000, 880, 787, 727, 465, 162, 125, 95, 20, 1.2
Heartburn_chronic (use calcium magnesium supplement and The Water Cure. Also see Staph and Strep general sets and H. pylori) – 676, 832, 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Heartworm (use Parasites, heartworm)
Heavy_metal_toxicity_TR – 31905.6, 38014.4, 39032.6, 43644.3, 56656.4, 76677.5, 43644.3, 38014.3, 4202.3, 5333.7, 9887, 1902, 317
Heel_spurs (use Bone_spurs)
Helicobacter_pylori (ulcer. Run 676 for 10 min, 676*) - 2950, 2819, 2779, 2167, 880, 728, 705, 695, 676, 352, 347
Helicobacter_pylori_1 - 2167, 728, 880, 2950
Helicobacter_pylori_2 - 695, 2779, 705, 2819
Helicobacter_pylori_3 - 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
Helminthosporium (the reproductive element of some parasitic worms) - 793, 969
Hemobartinella_felis - 603, 957
Hemophilia – 603
Hemorrage - 1550, 802
Hemorrhoids - 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
Hepatitis_A (add Hepatitis general freqs if necessary) - 321, 346, 414, 423, 487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717
Hepatitis_B (add Hepatitis general freqs if necessary) - 334, 433, 767, 869, 876, 477, 574, 752, 779
Hepatitis_B_HC (antigen) – 20562.06, 1023.72
Hepatitis_C (also try Parasites, schistosoma mansoni and Hepatitis general freqs if necessary) – 5000, 3220, 3176, 2489, 2189, 1865, 1600, 1550, 1500, 1371, 933, 931, 929, 880, 802, 665, 650, 633, 625, 528, 444, 329, 317, 250, 224, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_1 - 10000, 5000, 3220, 3176, 2489, 1865, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 665, 650, 600, 444, 250, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_TR – 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189
Hepatitis_general - 1550, 1351, 922, 880, 802, 727, 477, 329, 317, 224, 28
Hepatitis_general_secondary - 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777, 1041
Hepatitis_general_v - 987, 934, 922, 878, 876, 842, 786, 781, 563, 562, 558, 534, 528, 477, 334, 321, 317, 224, 213, 166
Hernia - 10000, 787, 727, 2720, 5000
Herpes_general (use 1488 and 2950 for 15min, 1488*) - 2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141
Herpes_general_secondary - 37000
Herpes_general_v - 165, 141, 383, 450, 629
Herpes_progenetalis (genital. Also use Herpes simplex II) - 141, 878, 898, 5310, 440, 171, 660, 590, 1175
Herpes_simplex_I (secondary. Cold sores: primarily non-genital, first try Herpes,general) - 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 1489, 2950
Herpes_simplex_I_1 - 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700, 734
Herpes_simplex_I_2 - 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428
Herpes_simplex_I_3 - 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641, 8650
Herpes_simplex_I_4 (use 2950 for 20min) – 2950
Herpes_simplex_I_HC – 14537.82, 17201.43, 723.80, 856.41
Herpes_simplex_II - 556, 832
Herpes_simplex_II_HC – 17923.34, 17674.41, 892.35, 879.96
Herpes_simplex_IU2 – 808
Herpes_simplex_RTI (based on Resonant Light Technology’s herpes set, most frequencies contracting spread. Also can be used for measles, chicken and small pox, mononucleosis, shingles, rubella, cold sores, epstein barr, variola, stoma stomatosis, and pyorrhea.) - 10000, 5000, 3176, 2489, 186, 372, 427, 446, 465, 484, 503, 522, 541, 560, 579, 598, 617, 636, 655, 674, 693, 712, 731, 750, 769, 788, 807, 826, 845, 864, 883, 902, 921, 940, 959, 978, 997, 1016, 1035, 1054, 1073, 1488, 1550, 1568, 1644, 1865, 1909, 2976, 5310, 5952
Herpes_TR (run set three times, pausing 10 minutes between runs. All frequencies can run 60 sec except 2950, which runs 180 sec) – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Herpes_type_1_anec_comp (combines most anecdotal freqs for Simplex I) - 8650, 7484, 5641, 3742, 2950, 2489, 1871, 1850, 1800, 1614, 1550, 1500, 935.5, 880, 847, 843, 787, 782, 778, 734, 727, 700, 660, 656, 652, 648, 591, 480, 467.8, 428, 343, 339
Herpes_type_2_comp - 8778, 1402, 888, 880, 848, 846, 832 , 808, 776, 732, 717, 685, 665, 556, 540, 532, 528, 373, 370, 366, 362
Herpes_type_2A - 532, 848
Herpes_type_2A_secondary - 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 528, 685, 846, 880, 888, 8778, 540, 665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402
Herpes_type_5 (cytomegalovirus. 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848, 8856
Herpes_type_C - 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450
Herpes_zoster (chicken pox, shingles. 664*) - 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9
Herpes_zoster_1 (4 min each freq) - 10000, 833, 802, 3.9
Herpes_zoster_secondary - 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464, 800, 574, 1557, 304, 20
Herpes_zoster_v - 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Hiatal_hernia (use staph and strep sets)
Hiccups - 20, 10000
Hip_pain (use also Arthritis) - 880, 787, 727, 20
Hirudo_medicinalis (a homeopathic remedy prepared from a leech used for therapeutic purposes) - 128
Histomonas_meleagridis_HC – 18769.72, 934.49
Histoplasma - 424, 616, 749
Histoplasma_capsulatum_HC – 15035.69, 748.58
HIV (see also AIDS) - 683, 714, 3554, 830, 450
HIV_HC – 18172.28, 904.74
Hives (use Urticaria)
Hoarseness - 880, 760, 727
Hodgkins_disease (use Cancer, Hodgkin's disease)
Hookworm (use Parasites hookworm)
Hordeolum (use Stye)
Hormodendrum (a genus of fungi that includes human pathogens) - 663, 678, 695, 532, 627
Hormonal_imbalances - 5.5
Hot_flashes (complications) - 10000, 880, 787, 727
Hot_tub_folliculitis (use Pseudomonas freqs)
Household_Insect_Mix – 723, 100
Human_T_lymphocyte_Virus1 (used for MS and autoimmune disease) - 725, 2432, 243, 6353, 732, 844, 646
Human_T_lymphocyte_Virus2 (used for Gulf War syndrome) - 725, 1230, 245, 314, 965
Human_T_lymphocyte_Virus3 (used for AIDS) - 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392, 776, 837, 1675, 2664, 3806, 714
Human_T_lymphocyte_Virus4 - 444, 2323
Human_T_lymphocyte_Virus5 - 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532
Human_T_lymphocyte_Virus6 - 702, 747, 2245, 183
Hydrocele (fluid in testicle, etc.) - 880, 787, 727
Hyperacidity_stomach - 7.82, 20, 230
Hyperosmia (overacute smell and taste) - 20, 10000, 522, 146
Hyperparathyroidism - 4.6, 9.5, 9.6
Hypertension - 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727, 304
Hypertension_renin_induced (red high, diastolic high pressure. Also see Kidney freqs) - 9.19, 6
Hypertension_spastic – 95
Hyperthyroid - 3, 0.5
Hypochondrium_upper_abdomen - 20, 10000
Hypophyseal_disturbances (pituitary) - 4
Hypotension (low blood pressure) - 20, 727, 787, 880
Hypothyroid - 2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20
Hypoxia (low oxygen, use also Circulatory stasis) - 727, 787, 880, 10000
Icterus_haemolytic (a chronic form of jaundice involving anemia) - 243, 768
Ileocolitis_colon_inflammation (also use Colitis if necssary and see Parasite general and roundworm sets) - 802, 832, 440
Immune_system_stabilization_TR – 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 30
Immune_system_stimulation - 10000, 5611, 5000, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 2128, 2008, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 20, 8
Immune_system_stimulation_1 – 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8
Impotence (many classes. Also use Circulatory stasis) - 9.39, 2127, 2008, 465, 10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Incontinence_1 (use all freqs for 10 min) - 2250, 2050, 2128, 690, 666
Indigestion (use Dyspepsia)
Infantile_paralysis (also use Polio) - 1500, 880, 787, 727, 776, 5000, 10000
Infections_general (see General Antiseptic) - 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766
Infections_general_secondary - 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112
Infections_general_tertiary - 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610, 732, 751, 40000
Infertility (see also Impotence) - 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9.39
Inflammation_general (also see Infection general sets) - 1.5, 3.6, 2720
Influencinum_Berlin_55 - 430, 720, 733, 787
Influencinum_vesic_NW - 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715
Influencinum_vesic_SW - 433, 645, 658, 824
Influencinum_vesica_general (blisters) - 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682
Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza, Grippe and Influenza Virus. Use all freqs for 5 min if necessary) - 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550, 1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20
Influenza_1_99_00 - 10000, 880, 727, 330, 728
Influenza_1957_A_Asian - 768, 574
Influenza_1978 - 844, 814, 610
Influenza_1979 - 123, 513, 522, 565, 788, 601
Influenza_1983 - 424, 730, 734, 428
Influenza_1989 - 216, 322, 627, 703, 748
Influenza_1993 - 522, 615, 778, 850, 959
Influenza_1993_secondary - 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915
Influenza_1994 - 689, 697, 699, 798
Influenza_1994_secondary - 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779
Influenza_1997_1998 - 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465
Influenza_2_99_00 - 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000
Influenza_2003_2004_1 - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 200, 93.9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766, 1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582
Influenza_2003_2004_2 - 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69, 7255, 7284.06, 8041.5, 10334.06, 10346.56, 10976.38, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8082.59, 8305.19, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 7118.2, 5045.03, 6752.01
Influenza_2005_fall_TR – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Influenza_2005-2006_TR – 2748.8, 5695.9, 2856.7, 2935.4, 4159.2, 4534.4, 2276.3, 2504.5, 3229.4, 6466.6, 1715.1, 4633.9, 4769.4, 1192.6, 599, 2390, 1257.2, 315.7, 5190.7, 1734, 6936.5, 867.9, 434, 217.1, 6951, 4448.9, 6306.3, 4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425
Influenza_A_and_B_HC (flu shot) – 15931.86, 15682.93, 793.20, 780.81
Influenza_aches_and_respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min, all others for 5) - 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760, 7766, 304
Influenza_and_Cold_1 (winter 01 to 02) - 959, 962
Influenza_Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Influenza_avian_exp_TR (sweep from 4896.1 to 5060.9 by .03125 dwell 1)
Influenza_autumn_1998 (use 8700 and 7760 for 15min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Influenza_Bach_Poly - 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771
Influenza_general_1 (winter 98 to 99) - 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016
Influenza_grippe_1986_tri - 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462, 712
Influenza_grippe_1987 - 140, 332, 581, 953, 4868, 730
Influenza_grippe_1988 - 267, 536, 568, 2050, 752, 781
Influenza_grippe_1989 - 353, 536, 874
Influenza_grippe_1990 - 541, 560, 656
Influenza_grippe_general - 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223
Influenza_grippe_vapch - 153, 343
Influenza_haemophilus - 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4
Influenza_haemophilus_type_B (can cause a type of meningitis) - 652, 942, 483, 731, 746
Influenza_spanish - 462, 787
Influenza_2005_sweep_TR (long sweep from 9750 to 10156.25 by 0.03125 steps at 0.25 sec duration/step)
Influenza_overnight_TR (Combines many of the CAFL flu frequencies into on large set. TR specifies to pulse 0.25 90, use duration of 90 sec per freq to make approx 8 hr set) - 10223, 10000, 9090, 8910, 8700, 8250, 8210, 8000, 7967, 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672, 3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532.4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922, 1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186, 1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946, 945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862, 861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787, 786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771, 770, 768, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 758, 757, 756, 753, 752, 750, 748, 746, 745, 743, 742, 741, 740, 739, 734, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 724, 722, 720, 715, 713, 712, 703, 702, 699, 697, 690, 689, 687, 683, 680, 679, 678, 676, 674, 672, 670, 668, 666, 664, 663, 662, 660, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 640, 632, 634, 633.1, 627, 625, 615, 613, 610, 601, 600, 597, 588, 582, 581, 580, 574, 572, 568, 566, 565, 560, 558, 555, 553, 552, 542, 541, 537, 536, 535, 534, 532, 530, 525, 524, 523, 522, 518, 516, 513, 512, 500, 496, 487, 483, 482, 472, 469, 468, 465, 464, 462, 461, 457, 452, 447, 442, 440, 434, 432, 428, 425, 424, 421, 413, 387, 360, 358, 356, 354, 353, 352, 350, 345, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 330, 324, 322, 316, 304, 272, 267, 254, 250, 232, 216, 207, 200, 153, 144, 140, 123, 122, 93.9, 72, 47, 35, 20
Influenza_triple_nosode - 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122
Influenza_V_grippe – 861
Influenza_V2_grippe - 324, 652, 653
Influenza_V3_grippe - 550, 553
Influenza_V4_grippe - 232, 352, 2558
Influenza_V5_grippe - 945, 518
Influenza_V75_Victoria - 343, 316, 1020
Influenza_VA2_grippe - 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728
Influenza_VA2L_grippe - 447
Influenza_virus_1991_1992 - 153, 345, 387, 758, 984, 985
Influenza_virus_1991_1992_secondary - 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780
Influenza_virus_1992_1993 - 535, 946
Influenza_virus_1992_1993_secondary - 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777
Influenza_virus_1993_1994 - 757, 885, 895, 969
Influenza_virus_1993_1994_secondary - 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779
Influenza_virus_A - 322, 332, 776
Influenza_virus_A_1974 - 442
Influenza_virus_A_Port_Chalmers - 622, 863
Influenza_virus_B - 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 1186, 679
Influenza_virus_B_Hong_Kong - 555
Influenza_virus_British - 558, 932
Influenza_virus_general - 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250
Influenza_virus_swine - 413, 432, 663, 839, 995
Influenza_with_Fever_v - 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469, 461, 425, 341, 332
Influenza_with_respiratory_1 (winter 99 to 00) - 47, 1191, 2398, 2544, 5608, 7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728, 730, 732, 746, 768, 687
Influenzum_toxicum - 854
Injection_allergic_reaction - 10000
Insomnia (see also Parasite general set) - 3.59, 3, 7.83, 10, 1550, 1500, 880, 802, 6000, 304
Intelligence_and_clarity_of_thought - 20, 10000
Intercostal_neuralgia (pain in rib musculature) - 3000, 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 125, 20, 1865, 444
Interleukin (used to stimulate lymphocyte production) - 3448, 2929, 4014, 5611, 2867, 2855, 2791
Intermittent_claudication - 45, 48
Intestinal_problems_colon (see also Colitis) - 10, 440, 880, 787, 727
Intestinal_problems_general (also see Parasite general set and General antiseptic) - 802
Intestines_inflammation (see also Colitis) - 727, 787, 880, 832, 1550, 105, 791
Iodamoeba_butschlii_HC - 22155.25, 1103.04
Irritable_bowel_syndrome (see also Parasites general set and Colitis) - 6766, 5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334, 20
Itching (pruritis. Take hot bath with a cup of apple cider vinegar afterwards. If chronic and no long term relief, use Parasite sets including Parasites general and Parasites blood flukes.) - 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 1865, 3176
Jaundice (see also Liver support, gallbladder, Leptospirosis, and Parasites fluke and general frequency sets) - 5000, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Jock_itch (use Epidermophyton floccinum)
Joint_inflammation (also see Arthritis sets) - 10000
Joint_pain_basic_TR (also known as Pain.Bio, run 160, 500, 1600, 5000 with pulse 4 60, 1600 500 160 with pulse 2 60, 160 324 528 with pulse 2 60 converge 1 1) – 160, 500, 1600, 5000, 324, 528
Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
Kidney_insufficiency - 9.2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Kidney_papilloma (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Kidney_stimulation_TR (specified by True Rife as may help against infections common in acute renal failure) - 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550, 1500, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524, 465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40, 20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440
Kidney_stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) - 444, 727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552
Kidney_tonic_general - 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000
Kieferosteitis (a type of bone inflammation marked by enlargement and pain) - 432, 516, 384
Klebsiella_pneumoniae (use Pneumoniae klebsiella)
Knee_joint_pain - 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
L_lysine (stimulates) - 195.5, 391, 782, 1564.1, 3128.2, 6256.4
Lac_deflorat - 230, 371, 232, 2121
Lactobacillus_acidophilus_HC – 17375.69, 865.08
Lamblia (use Parasites, Giardia)
Large_intestine_tonic - 8, 440, 880
Laryngeal_polyp - 765, 202
Larynx - 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
Lateral_sclerose (degeneration of spinal cord leading to spastic paraplegia. See also ALS.) - 254
Laxative_mild - 802
Legionella (Legionnaires' disease, caused by a gram-negative bacteria associated with condensed or treated water that migrate to lung tissue and stimulate severe respiratory manifestations, fever, headache, abdominal pain, and may affect kidneys and liver.) - 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693
Leiomyoma (use Fibroma)
Leishman_Donovan (use Parasites, Leishmania)
Leprosy - 10000, 6000, 743, 600, 252
Leprosy_secondary_infection - 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 760, 727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660
Leptospira_interrogans_HC – 19865.04, 989.02
Leptospirosis (a spirochete bacterial disease that is spread to humans through animal urine that can cause meningitis, jaundice, anemia, miscarriage, and death) - 612, 663
Leukocytogenesis_stimulation (see also Immune system stimulation) - 20, 727
Leucocytozoon_HC - 19914.83, 991.50
Leukoderma_acquired (use Vitiligo)
Leukoencephalitis (inflammation of brain's white matter, usually in infants and children, but also found in horses as a result of forage poisoning) - 324, 572, 776, 934, 1079, 1111, 1333
Leukoencephalitis_secondary - 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715, 1244
Leukoplakia (white patches on mucous membranes, also see EBV, Papilloma, and Cancer, carcinoma freqs) - 465, 2127, 2008, 727, 690, 666
Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to be foundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general, Parasite fluke sets) - 612, 633, 653, 3722, 644
Lichen_planus_TR - 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lichen_sclerosus_TR – 1600, 500, 160, 324, 528, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lipoma (benign, soft tumor of fatty tissue. Also use Liver support.) - 47, 606, 709
Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditis in humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) - 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724
Liver_enlargement - 727, 787, 880
Liver_fluke (Use Parasites, flukes)
Liver_necrosis (use Listeriose, Liver support, Parasites schistosoma mansoni)
Liver_stores_bile_cholesterol - 21.34
Liver_support (also try E_coli, Parasites_general and Parasites_flukes_general) - 33.13, 1552, 802, 751, 331.3
Lockjaw (use Tetanus)
Locomotor_dysfunction_incoordination (may be slow results. See also Schumann response) - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Low_blood_pressure (use hypotension)
Luesinum_Syphilinum (use Syphillis)
Lumbago - 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9.19, 8.25, 7.69, 300
Lung (general) - 9, 3672
Lung_abscess (use Nocardia asteroides)
Lung_infection_1 – 10.3, 10.5, 11.8, 11.9, 12.1, 12.4
Lung_general_tonic – 318, 307.9, 568
Lung_sinus_bacteria - 244, 1466, 597, 1311
Lupus_general (localized degeneration of skin by various diseases; vulgaris is a common form of this ailment that is actually a rare form of tuberculosis that manifests with disfigurement and destruction of the skin and cartilage of the face. Also use Parasite fluke sets for any type. Use 633 for 5 min, 2125 and 3612 for 4 min, 2008 and 802 for 8 min) - 3612, 2489, 2125, 2010, 2008, 2006, 942, 802, 800, 798, 702, 633, 632, 442, 386, 243
Lupus_general_secondary - 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464, 7865, 771
Lupus_SLE_secondary - 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678, 481
Luxation (dislocation of organs or joints) - 9.1, 110
Lycogala_HC – 6273.17, 312.32
Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Lyme_disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and animals caused by parasitic spirochetes from ticks. Also use Babesia if necessary.) - 6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254
Lyme_1 - 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690, 790, 785, 790, 795
Lyme_2 (use 625 for 10 min, 615 for 5 min) - 10000, 6870, 6863, 4200, 2720, 2050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785, 758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338, 306, 254, 230, 3
Lyme_3 – 27735768, 1380882.58, 68750.10, 3422.87
Lyme_4 (use 2016 and 625 for 10 min, others for 5 min) - 2050, 1520, 615, 2016, 625
Lyme_5 (use 920 for 10 min) - 920
Lyme_6 (borrelia afzellii) - 387500
Lyme_7 (borrelia burgdorferi) - 380000
Lyme_8 (borrelia garinii) - 382000
Lyme_hatchlings_eggs - 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087, 1105
Lyme_JB - 27735768
Lyme_secondary (254*) - 254, 525, 597, 644, 885, 699
Lyme_tertiary - 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790
Lyme_TR_A (Program A, run every other day) – 6675, 4879, 2899, 2720, 2016, 1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776
Lyme_TR_B (Program B, run every other day) – 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600, 581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62
Lymph_plaque - 596, 346
Lymph_stasis (use 3176 for 10 minutes) - 3176
Lymph_stasis_secondary (also see Lymphangitis) - 6.3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10
Lymph_support - 15.05, 10.36, 3176
Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most commonly caused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and cancer. See also Strep General) - 880, 574, 778, 1120, 1078, 3176
Lymphogranuloma (use Cancer, Hodgkin's disease)
Lymphs_and_detox - 10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5
Lymph_mover - 100000
Lyssinum (use Rabies)
Macular_degeneration_and_visual_acuity (use with Cataracts freqs if necessary, 1830*) - 8, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860
Macular_degeneration_1 – 0.6, 1.1, 1.4, 1.9, 9.9, 10, 21, 23.6, 24, 25.6, 26.7, 32, 34.1, 410
Magnesium - 480
Malabsorption_syndrome (use with Parasites, General set) - 727, 787, 880, 800, 1552, 3000
Malaria (an infectious disease, originating in tropical areas, that is transmitted by a mosquito bite and characterized by fever, anemia, and spleen enlargement. Also use wormwood annua. Also see Perniciosia) - 4, 20, 28, 222, 550, 713, 880, 930, 1032, 1433, 1444, 1445, 455, 743
Malaria_1 - 20, 555
Malaria_2 - 20, 28, 787, 880
Malaria_3 (all freqs 5 to 15 min each) - 880, 800, 787, 728, 20
Malaria_Falciparum_1 - 1518, 1348, 1473, 1002, 1019
Malassezia_furfur (causes tinea versicolor. See also Fungus general) - 222, 225, 491, 616, 700
Mamma_fibromatosis (use Breast, fibroid cysts)
Mange_follicular - 253, 693
Mannan - 961, 661
Marsh_elder - 474
Mastitis (an inflamed breast usually caused by bacterial infection) - 654, 698
Mastoiditis (inflammation of the bony structure of the head in the region of the ears below the eyes) - 287
Measles - 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757, 763, 712
Measles_HC (antigen) – 18471.00, 919.62
Measles_rubella (German or 3 day measles) - 431, 459, 510, 517, 796, 967, 368, 734, 772
Measles_rubella_secondary - 727, 787, 880
Measles_rubella_vaccine - 429, 459, 832, 926, 505
Measles_rubeola (9 day measles) - 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489
Measles_vaccine - 214, 725, 747, 783, 962
Measles_w_vaccine (try for autism) - 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747, 745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214
Medorrhinum (homeopathic nosode for urethral discharge. See also Vaginosis.) - 230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602
Menieres_1 - 8.8, 8.9, 9.0
Menieres_2 - 456.6, 723, 880
Menieres_disease (auditory vertigo associated with deafness and tinnitus. Use 5000 for 16 min, 782 for 26 min, others for 7 min. Also use General_antiseptic) - 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428, 33, 329, 5000, 1130, 782, 9
Meningcoccus_Virus - 720
Meningioma (a benign, slow-growing tumor of the membranes that envelop the brain and spinal cord) - 446, 535, 537
Meningitis (inflammation of the membranes that envelop the brain and spinal cord. Bacterial: also use Streptococcus pneumoniae, Influenza haemophilus type B and see Listeriose and Leptospirosis. Viral: also use Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 1795, 1422, 1044, 928, 822, 764, 733, 720, 517, 427, 423, 322, 20
Meningitis_secondary - 130, 676, 677, 507
Meningitis_tertiary - 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 428, 660
Menopause_symptoms_TR – 880, 787, 727, 5.5
Menstrual_problems (douche with plain water first) - 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20
Mental_concentration - 10000, 7.82
Mental_disorders (general aid; especially if toxins are the cause. Also use mineral supplement) - 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83
Mercury_toxicity_v - 47, 48, 49, 75
Methotrexate_toxicity - 584
Microsporum_audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp and other areas) - 422, 831, 1222, 285
Microsporum_canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) - 347, 970, 1644, 402, 650
Migraine (also use Parasites strongyloides and general sets) - 10
Mold (see also specific types) - 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933, 1130, 1155, 1333, 1833, 4442
Mold_and_fungus_general_v (see also specific types) - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Moles - 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464
Moles_1 (use 761.7 for 15 min, others for 10 min) - 761.7, 650, 625, 600, 76.2
Mononucleosis (use Epstein Barr virus)
Monotospora_languinosa (homeopathic remedy for fungal allergen) - 788
Morbillinum - 467, 520, 1489
Morbus_Parkinson (use Parkinson's disease)
Morgan (bact) - 778, 784, 787, 788, 988, 726
Morgellons_disease_TR - 5858.25, 5856.375, 4271.25, 4264, 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625
Motion_sickness (also see nausea) - 10000, 5000, 648, 624, 600, 465, 440, 648, 444, 1865, 522, 190, 146, 125, 95, 72, 20
Mouth_eruptions_herpes (use Herpes and Herpes Simplex I)
Mouth_eruptions_white_patches (use leukoplakia)
Mucocutan_perniciosis - 833, 667, 756
Mucor_mucedo (causes rot in fruit and baked goods & sometimes found on feet and skin) - 612, 1000, 488, 766, 9788, 735
Mucor_plumbeus - 361, 578, 785, 877
Mucor_racemosis (grows on decaying vegetation and bread and can cause ear infection) - 310, 474, 875
Mucor_racemosis_secondary - 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976, 8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200
Mucormycosis (use Zygomycosis)
Mucous_membrane_inflammation_general - 380
Mucoviscidosis (use Cystic fibrosis)
Multiple_sclerosis_1 (use 5000 for 30min) - 5000, 4992, 23570.5, 3767, 3056.9, 2720, 2466.9, 2252.8, 2213, 2189, 2088.59, 1883, 1875, 1550, 1331, 880, 854, 840, 802, 787, 784, 728, 690, 660, 624, 620, 524, 470, 464, 430, 421, 317, 304.6, 275, 253, 241.68, 235, 224, 218, 166, 143, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_2 - 5000, 23570.5, 3056.9, 2466.9, 2252.8, 2088.59, 880, 787, 728, 690, 660, 304.6, 241.68, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_3 - 2253, 2467, 2357, 2358, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5000, 1550, 802, 880, 787, 728, 690, 660, 20
Multiple_sclerosis_4 - 3040, 5000, 2720, 10000, 470, 120, 240, 300, 328, 728, 880, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20
Multiple_sclerosis_5 (use 5000 for 30 min) - 5000, 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 218
Multiple_sclerosis_6 (use 5000 for 10 min) - 10000, 6000, 5000, 3176, 2489, 3057, 2008, 2358, 1488, 2467, 3040, 880, 787, 800, 728, 665, 464, 242, 224, 304, 166, 120, 20
Multiple_sclerosis_brain – 0.3, 140, 158, 166, 169, 190, 199
Multiple_sclerosis_brain_infection – 2.6, 2.8, 5.1, 6.7, 7.2, 7.5, 11.3
Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair – 4.4, 8, 9.4, 9.5, 9.8, 12.6, 13.3, 14.2, 14.4, 14.8, 225, 259, 280
Multiple_sclerosis_secondary - 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802, 840, 854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464
Multiple_sclerosis_stiff_legs - 315.77
Multiple_sclerosis_tremor_or_twitch - 470
Multiple_sclerosis_v (aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Chlamydia General and Herpes type 6 and see ALS sets, Herpes general, Blastocystis hominus, Parasites flukes, Shigella, Nocardia, and Herpes zoster) - 2145, 938, 862, 841, 741, 739, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) - 152, 242, 642, 674, 922
Mumps_HC (antigen) – 19018.66, 946.88
Mumps_secondary - 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759, 761, 1170
Mumps_tertiary - 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20
Mumps_vaccine - 273, 551, 711, 730, 1419
Muscle_tonic - 20, 120, 240, 300, 304, 324, 328, 728, 880, 5000, 10000
Muscles_to_relax - 965, 20, 120, 240, 760, 6.8, 6000, 304
Muscular_dystrophy (disorder characterized by weakness and progressive wasting of skeletal muscles despite no concomitant wasting of nerve tissue. Aspartame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Parasites flukes and see Parasites general, ALS, MS sets) - 153, 522, 146, 880, 787, 727
Muscular_pain_and_injury (also see Pain and General antiseptic) - 2720, 6000, 324, 320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Mycobacterium_phlei_HC – 20412.70, 1016.29
Mycobacterium_tuberculosis_HC (causes tuberculosis) – 21508.01, 1070.82
Mycogone_fungoides - 488, 532, 662, 764, 852, 1444
Mycogone_fungoides_secondary - 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761, 766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757
Mycogone_spp (homeopathic allergenic preparation based on fungus) - 371, 446, 1123, 748
Mycoplasma_fermentans (May be a factor in ALS, chronic fatigue, alzheimer's, parkinson's, and MS) - 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986, 644, 254
Mycoplasma_general (can be useful for lung, sinus, and other problems which do not respond to other frequencies) - 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067, 1062, 1045, 969.9, 880.2, 878.2, 865, 829.3, 800.4, 790, 783.6, 779.9, 706.7, 690.7, 690, 686.6, 684.1, 679.2, 673.9, 664, 644, 610, 484, 254
Mycoplasma_HC – 16106.12, 17226.33, 801.88, 857.65
Mycoplasma_pneumonia - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Mycoplasma_pulmonis – 2404.2, 601, 300.5, 150.3, 75.1
Mycoplasma_salivarium_1 (run each for 18 min after building up) - 253, 279, 420, 453, 761, 832
Mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 532, 662, 678, 852, 1444
Myocarditis_narbe (narbe means scar) - 279, 761
Myocarditis_necrose (homeopathic remedy from heart cells that died as a result of inadequate blood flow to them. See also Circulatory stasis) - 706, 789
Myoma (a benign tumor on the uterus) - 253, 420, 453, 832
Myositis (involves progressive muscle weakness) - 120, 122, 125, 129, 1124, 1169, 762
Myxosoma_HC - 20611.85, 1026.20
Naegleria_fowleri_HC - 18022.92, 897.31
Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, a nanobacteria which can be found in some calcium deposits in the arteries, kidneys, gallbladder, muscle and joints as well as in increased numbers in those with "autoimmune" diseases such as lupus, psoriasis, scleroderma, and similar disorders) – 634, 317, 1268, 1902
Nanobacteria_2 - 6771.59, 6772.13, 6749, 6773.44, 6772.29, 6725.50, 5965.19, 5198.33, 5543.65, 5631.24, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_3 - 13543.18, 13543.89, 13544.26, 13544.49, 13546.48, 13546.88, 13544.59, 13545.21, 13546.95, 11930.39, 10396.66, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_sanguineum_TR - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43, 1902, 317
Nasal_infection (use Sinusitis and/or Rhinitis)
Nasal_polyp (benign growth inside the nasal passage) - 542, 1436
Nasturtium (a healing herb) - 143
Nausea_and_cramping (also see Parasites, enterobiasis, roundworms, and Parasites, general for chronic conditions) - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Nematodes (Use Parasites, nematodes)
Neoplasms (Use cancer)
Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystals supplementally, or nephrosis non inflammatory kidney disease) - 1550, 274, 423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000
Nerve_disorders_and_neuropathy - 10000, 3176, 2720, 2489, 2170, 2112, 1800, 1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 660, 650, 625, 600, 440, 125, 95, 72, 20, 7.83, 3
Nerves_healing – 200, 10, 7.64
Nervousness_Prozac_agitation (akathisia. See also Relaxation) - 3, 7.83
Neuralgia (a painful disorder of the nervous system) - 833, 3.9, 10000
Neuralgia_intercostal - 802
Neuralgia_trigeminal - 880
Neurosis - 28
Neurospora_sitophila - 705, 878
Nigrospora_spp - 302, 350, 764
Nocardia_asteroides (the microorganism causing Nocardiosis, an infectious pulmonary disease characterized by abscesses in the lungs. Also see Streptothrix.) - 228, 231, 237, 694, 719, 747, 887, 2890
Nocardia_asteroides_HC (found in Parkinson’s disease) – 17679.39, 880.20
Nogier_frequencies - 1.14, 2.28, 4.56, 9.125, 18.25, 36.5, 73, 146, 292, 584, 1168, 2336, 4672
Nose_infection_congestion (use Sinusitis and Rhinitis)
Numbness (also see Circulatory stasis) - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660
Oat_smut - 806
Oligodena - 853
Oospora - 9599, 5346
Oral_lesions (chronic cases will always return until metal dental work is replaced with uranium free porcelain. See also herpes simplex I and use Stomatitis) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 522, 146
Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer, bacteria, etc. See also causative condition if known) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9
Orchitis_secondary - 727, 787, 880, 10000
Ornithosis (Psittacosis or Parrot Fever; an infectious pneumonia transmitted by certain birds) - 233, 331, 332, 583, 859, 1217
Osteitis (bone inflammation) - 770
Osteoarthritis (use also Arthritis) - 962, 1500, 770
Osteoitis - 2.65
Osteomyelitis - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666
Osteomyelosclerosis (marrow replacement by bone in response to low-grade infection) - 79, 330
Osteosinusitis_max - 243, 327
Ostitis - 770, 743, 736, 724
Otitis_externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) - 727, 787, 880, 174, 482, 5311
Otitis_medinum (middle ear swelling and or infection and fever. Use also strep pneumonia if no immediate benefits. Use 880, 720, and 1550 for 10 min, others for 5 min) - 683, 688, 776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880, 720, 1550
Otosclerosis - 9.19
Ovarian_cyst - 567, 982, 711
Ovarian_disorders_general - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1500, 982, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 711, 690, 666, 650, 625, 600, 567, 465, 444, 26, 20
Ovarian_elimination_stimulation - 20, 800, 1550
Ovum - 752
Ox_bile (the homeopathic remedy derived from it) - 672
Ozaena - 184, 222, 439
Pain_acute - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Pain_general (Also look under name of condition causing pain) - 3000, 2720, 95, 666, 80, 40
Pain_of_cancer - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Pain_of_infection - 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4.9
Pain_relief - 304, 6000, 3000, 666, 80
Palsy_general - 10000
Pancreas - 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880
Pancreatic_insufficiency - 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20
Papilloma_kidney (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Papilloma_virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and in some cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) - 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45
Papilloma_virus_cervix_HC (smear) - 20128.91, 1002.16
Papilloma_virus_plantar_wart_HC - 20163.76, 1003.
Papilloma_virus_wart_HC - 20263.34, 1008.85
Paraceli - 232
Paradontose - 424, 1552
Paralysis_nonspastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 9.19, 8.25
Paralysis_spastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 7.69
Paramecium_caudatum - 4500, 1150, 2298
Paramyxovirus (experimental!, types avian 6 and tupaia) - 8920.5, 8089.4, 4460.2, 4044.7, 2230.1, 2022.3, 1115.1, 1011.2, 557.5, 505.6, 278.8, 252.8, 139.4, 126.4
Parasites_ancylostoma_braziliense_HC (Dog and cat hookworm, the larva of which is the most common cause of cutaneous larva migrans aka creeping eruption. Also see Parasites hookworm) - 19964.61, 993.98
Parasites_ancylostoma_caninum_HC - 19914.83, 991.50, 19566.32, 974.15, 19217.81, 956.80
Parasites_ascaris (152*) - 152, 442, 8146, 751, 1146, 797
Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) – 20313.12, 1011.33
Parasites_ascaris megalocephala_HC - 20313.12, 1011.33
Parasites_capillaria_hepatica_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_clonorchis_sinensis_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_cryptocotyle_lingua_HC - 20611.85, 1026.20
Parasites_dirofilaria_immitis_HC (dog heartworm) - 20362.91, 1013.81
Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_echinostoma_revolutum_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal and perianal areas) - 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152
Parasites_enterobius_vermicularis_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_fasciola_hepatica_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_rediae_HC - 21508.01, 1070.82
Parasites_filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed from biting insects) - 112, 120, 332, 753
Parasites_fischoedrius_elongatus_HC - 22005.88, 1095.61
Parasites_flukes_blood - 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142
Parasites_flukes_general_short_set - 524, 854, 651
Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) - 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766
Parasites_flukes_liver - 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
Parasites_flukes_lymph - 10050, 157
Parasites_flukes_pancreatic_1 - 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578
Parasites_flukes_sheep_liver - 826, 830, 834
Parasites_follicular_mange - 253, 693, 701, 774
Parasites_gastrothylax elongatus_HC - 22653.12, 1127.83
Parasites_general_1 - 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120
Parasites_general_2 - 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47
Parasites_general_alternative_v - 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102
Parasites_general_comprehensive - 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Parasites_general_short_set - 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000
Parasites_gen_custom2_TR (sweep 2000 to 2008 by 1 dwell 360) – 6578, 2000, 831, 2000, 2008, 2520, 689, 750, 880, 650, 187
Parasites_giardia - 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334
Parasites_giardia_lamblia_HC - 21109.72, 1050.99
Parasites_gyrodactylus_HC - 18919.09, 941.93
Parasites_haemonchus_contortus_HC - 19566.32, 974.15
Parasites_heartworms - 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728
Parasites_helminthsporium (worm eggs) - 793, 969, 164, 5243
Parasites_hookworm - 6.8, 440, 2008, 6436, 5868
Parasites_leishmania_braziliensis - 787
Parasites_leishmania_braziliensis_HC - 20064.19, 998.94
Parasites_leishmania_donovani - 525, 781
Parasites_leishmania_donovani_HC - 19914.83, 991.50
Parasites_leishmania_mexicana_HC - 20014.40, 996.46
Parasites_leishmania_tropica – 791
Parasites_leishmania_tropica_HC - 20163.76, 1003.89
Parasites_loa_loa_HC - 17973.13, 894.83
Parasites_macracanthorhynchus_HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_metagonimus Yokogawai _HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_nematode - 771
Parasites_onchocerca_volvulus_HC (tumor) - 21906.31, 1090.65
Parasites_paragonimus_Westermanil_HC - 22503.75, 1120.40, 22254.82, 1108.00
Parasites_passalurus_ambiguus_HC - 21956.10, 1093.13, 21756.95, 1083.21
Parasites_pinworm (use Parasites, enterobiasis)
Parasites_roundworms_comp - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20
Parasites_roundworms_general - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20
Parasites_roundworms_general_short_set - 128, 152, 240, 422, 650, 688
Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) – 6187.5, 6468.8, 5050
Parasites_scabies (follicular mange which is contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Use 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693 for 10 min. Scan 90 to 110 on lesser frequency intervals if needed. Also, rub skin with olive oil, let sit, then rinse with thyme tea) - 920, 1436, 2871, 5742, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693
Parasites_schistosoma_haematobium (blood flukes) - 847, 867, 635
Parasites_schistosoma_haematobium_HC - 23549.28, 1172.45
Parasites_schistosoma_mansoni (blood fluke which can cause symptoms identical to hepatitis C) - 329, 9889
Parasites_stephanurus_dentalus (ova) - 22951.84, 1142.70
Parasites_strongyloides (threadworm, genus of roundworms) - 332, 422, 721, 732, 749, 942, 3212, 4412
Parasites_strongyloides_HC (filariform larva) - 19914.83, 991.50
Parasites_strongyloides_secondary - 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113
Parasites_taenia (use Parasites, tapeworms)
Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use a good herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) - 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522
Parasites_tapeworms_echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, 5522*) - 164, 453, 542, 623, 5522
Parasites_tapeworms_secondary - 142, 187, 624, 662
Parasites_threadworms (use Parasites, strongyloides)
Parasites_trichinella_spiralis_HC (found in muscle) - 20138.87, 1002.66
Parasites_trichinosis - 101, 541, 822, 1054, 1372
Parasites_trichomonas_vaginalis_HC - 18968.87, 944.40
Parasites_trichuris_sp_HC (male) - 20213.55, 1006.37
Parasites_trypanosoma_brucel_HC - 21358.65, 1063.38
Parasites_trypanosoma_cruzi_HC (brain tissue) - 23051.41, 1147.66
Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC - 22055.67, 1098.09, 22005.88, 1095.61, 21707.16, 1080.74
Parasites_trypanosoma gambiense_HC - 19715.68, 981.59
Parasites_trypanosoma_lewisi_HC (blood smear) - 21159.50, 1053.47
Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR - 21209.29, 1055.95
Parasites_turbatrix - 104
Parasites_urocleidus_HC - 22254.82, 1108.00
Paresis - 9.4
Paresthesia - 5.5
Parkinson_tremor_temporary_relief (use 6000 for 10 min) - 6000, 470, 130, 169
Parkinsons_disease (a slowly progressive, degenerative, neurologic disorder, also use Mycoplasma fermentans, try Chlamydia pneumoniae, and see Nocardia asteroides freqs. Use 33 for 30 min, 33*) - 470, 693, 813, 1.1, 5000, 6000, 1131, 33
Parkinsons_v - 4334, 1422, 871, 840, 827, 813, 744, 742, 733, 658, 611, 577, 569, 531, 524, 442, 314, 310, 172, 134
Parrot_Fever (use Ornithosis)
Parvovirus_canine - 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027
Parvovirus_canine_mutant_strain - 323, 514
Parvovirus_canine_type_B - 323, 535, 613, 755
Parvovirus_new_strain - 2257, 488
Pasteurella_combination (bacterial diseases spread by animal bites) - 323, 913, 694
Pelvic_inflammatory_disease - 2950, 2976, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1488, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522, 95, 72, 450, 428
Pemphigus (rare, autoimmune skin disorders characterized by blisters in the outer layer of skin and mucous membranes) - 694, 893, 665
Penicillium_chyrosogenium - 129, 249, 344, 967
Penicillium_chyrosogenium_secondary - 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764, 765
Penicillium_notatum - 334, 629
Penicillium_notatum_secondary - 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572, 644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715
Penicillium_rubrum - 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018
Pennyroyal (an herb) - 772
Pepto_streptococcus (see also other Strep sets) - 201, 629
Pericarditis (NOTE, Cardiac conditions are inherently unstable. Therefore,we cannot recommend the use of frequencies on humans, even outside U.S. jurisdiction. These frequencies are for animal research only.) - 2720, 2170, 1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20
Periodontal_disease (see also osteo and dental infection freqs) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727
Peritonitis - 727, 787, 880
Perniciosia (scilicet malaria, extremely severe form of malaria) - 232, 622, 822, 4211
Perniosis (chillbains. A disorder of the blood vessels caused by prolonged exposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands, toes, feet, ears and face) - 20, 232, 622, 822, 4211, 2112
Pertussis (whooping cough) - 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906
Pertussis_secondary - 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344
Pesticide_detox (see also Liver and Kidney support, Circulatory and Lymph stasis freqs) - 73, 26, 6, 1
Phaqocyross_stimulation - 20, 125, 727, 787, 880
Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat, halitosis, and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) - 440, 380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146
Phlebitis (vein inflammation) - 1500, 776
Phoma_Destructiva (homeopathic) - 163, 815, 621
Pineal_gland_stimulation - 20
Pingueculum (conjunctival tumors. Pingu_eculum is the medical term for a common white or yellow raised area on the conjunctiva; mostly a hint to a neurolymphatic condition.)
Plague (use Bubonic plague)
Planetary_orbits (brainwave freqs, from mercury to pluto) - 141.27, 221.23, 272.2, 144.72, 183.58, 295.7, 414.7, 422.8, 280.5
Plantaris - 2008
Plasmacytoma (use Cancer_plasmacytoma)
Pleurisy (Inflammation of the lung membrane and abdominal lining) - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450
Pneumococcus (use Streptococcus pneumoniae)
Pneumocystis_carnii (fungus which causes pneumonia usually developing in the immune suppressed or in infants) - 204, 340, 742
Pneumonia_1 - 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 6752.01, 7118.2, 7255, 7284.06, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8041.5, 10334.06, 8082.59, 8305.19, 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69
Pneumonia_2 – 986, 987, 988
Pneumonia_bronchial (inflammation of bronchii and lungs) - 550, 802, 880, 787, 776, 727, 452, 1474, 578
Pneumonia_general (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma, Pneumonia bronchial, Pneumonocystis carnii, Streptococcus pneumoniae. If no or slow results, try Mycoplasma General set.) - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20
Pneumonia_general_v - 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877, 838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440
Pneumonia_mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults. See also Mycoplasma General) - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Pneumonia_walking (use Pneumonia mycoplasma)
Pneumoniae_klebsiella (causes an acute, bacterial pneumonia) - 840, 818, 783, 779, 776, 766, 765, 746, 413, 412
Pneumoniae_klebsiella_HC – 19964.61, 20860.78, 1038.60, 993.98
Pneumovirus (causes bronchiolitis and pneumonia in infants, use Respiratory syncitial virus)
Polio (also known as poliomyelitis) - 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850
Polio_secondary_complications - 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727
Polyarthritis - 512
Polyp_general - 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20
Polyp_nasal - 542, 1436
Polyp_uterine - 689
Porphyria (several rare disorders of the nervous system and skin) - 698, 780
Postsurgery_detoxification (also use saunas and electrolyte replacement) - 522, 146
Proctitis (use Chlamydia trachomatis)
Propionibacterium_acnes (may be secondary cause of some prostate cancers. Sweep from 5996.1 to 6078.1 by 0.03125 dwell 1 pulse 64 75 plus 6046.9 for 6 min) – 6046.9
Propionibacterium_acnes_HC – 19267.60, 959.28
Prostate_adenominum - 442, 688, 1875, 748, 766
Prostate_enlarged (see Prostatitis and other prostate sets and Strep general) - 2250, 2128, 2050, 920, 690, 666
Prostate_hyperplasia (use Prostate_enlarged)
Prostate_problems_general (see also Strep sets and practice metals avoidance) - 2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20, 9
Prostatitis (benign prostate tumor or infection) - 100, 410, 522, 146, 2720, 2050, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 444, 522, 9.1
Prostatitis_1 (use 2050 and 2250 for 15 min) - 2050, 2250
Proteus - 424, 434, 834
Proteus_mirabilis_HC – 16131.01, 803.12
Proteus_vulgaris_HC (urinary tract pathogen) – 20562.06, 16728.45, 16330.16, 1023.72, 832.86, 813.03
Pruritis (use Itching)
Pseudomonas_aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds, burns, and the urinary tract, et al) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4
Pseudomonas_ aeruginosa_HC (causes infection in open wounds) – 16579.09, 825.42
Pseudomonas_gen - 6646, 5311, 3965, 2959.4, 1273, 1132, 986, 875, 857, 785, 774, 743, 739.8, 737, 731, 687, 633, 501, 482, 437, 405, 191, 178, 174
Pseudomonas_mallei (also called glanders bacillus. Causes glanders, a blue pus infection of the respiratory system and mouth, and transmitted occasionally to man by equine.) - 986, 737, 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774
Pseudomonas_pyocyanea - 437
Psittacosis (use Ornithosis)
Psoriasis (also use Hypothyroid set and see General Parasite, ascaris, and other roundworm freqs) - 2720, 2489, 2180, 2170, 2128, 2008, 1552, 880, 800, 786, 728, 664, 304, 152, 112, 104, 100, 96, 64, 60
Psoriasis_ankylosing_spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 1.2, 10, 35, 28, 7.69, 110, 100, 60, 428, 680
Psorinum - 786, 767
Ptosis (Eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm)
Pullularia_pullulans (allergy remedy) - 432, 873, 1364, 684, 739, 750
Pulmonary_fibrosis (use also Parasite, roundworm frequencies and see General Antiseptic) - 27.5, 220, 410
Pyelitis_proteus (bacteria commonly found in hospital-borne conditions) - 434, 594, 776
Pyocyaneus (homeopathic nosode for Pseudomonas pyocyanea) - 437
Pyoderma (or Pyoderma Gangrenosum; a rare skin disorder of unknown cause. Small pustules develop into large ulcers at various sites on the body. Also see Parasites general and General antiseptic) - 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663
Pyorrhea (Infection of periodontium causing inflammation of gums and bone loss. Although pyorrhea may be controlled or eliminated with treatment, infection will always return whenever subject experiences stress or poor diet, until mercury inlays aka 'silver' fillings and nickel alloy which is stainless steel, dental appliances are replaced with porcelain that does not contain uranium and infected root canals and sockets are treated. See also Dental, Dental foci, Stomatitis, Gingivitis, Toothache) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 776, 766, 727, 465, 444, 522, 146
Pyrogenium_62 (general homeopathic remedy for pus) - 151, 429, 594, 622, 872, 497, 498
Pyrogenium_ex_ovo - 231, 1244, 1210, 1216
Pyrogenium_fish - 287, 304
Pyrogenium_mayo - 688, 759, 1625, 727, 770
Pyrogenium_suis - 341, 356, 673
Q_Fever (an infectious disease caused by contact with animals with the parasitic Rickettsia bacteria and Coxiella burnetii whose symptoms may include headache, fever, chills, and sweats. See also Typhoid fever and Rickettsia) - 523, 1357, 607, 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726
Rabies (lyssinum) - 20, 120, 547, 793
Radiation_burns (also see Regeneration and Healing) - 727, 787, 880, 10000
Ragweed - 473
Raynauds_disease - 727, 20
Refractory_an - 435
Regeneration_and_healing - 47, 2720
Regeneration_and_healing_1 - 2720, 2.0, 20.5, 3.9, 4.0, 50.5, 6.3, 148, 7.0
Relaxation_to_produce - 6000, 10, 7.83
Renal_calculi (use Kidney stones)
Renal_excretory_insufficiency_diastolic_hypertensive (also see Kidney insufficiency) - 9.2
Reproductive - 335, 536, 622, 712
Respiratory_syncytial_virus - 336, 712, 278
Respiratory_syncytial_virus_HC – 18919.09, 941.93
Retrovirus_variants - 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000
Rhesus_gravidatum - 312, 322, 536, 684
Rheuma (watery discharge from nose or eyes) - 952, 436, 595, 775
Rheumaticus - 333, 376, 820
Rheumatism (also use Arthritis_rheumatoid) - 10000, 776, 766, 262
Rheumatoid_arthritis (use Arthritis_rheumatoid)
Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) - 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146
Rhino_pneumonitis - 185, 367, 820, 487
Rhizopus_nigricans - 132, 327, 775, 659, 660
Rhodo_torula - 833, 598, 778
Rhodococcus - 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720
Rickettsia (bacteria that are transmitted to man by lice, fleas, ticks, and mites. Can cause typhoid fever and Q fever.) - 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726, 521, 2085, 4170
Ringworm (see Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton, and/or Epidermophyton. Use all freqs for 6 min) - 5000, 800, 732, 442, 440, 422, 128, 120, 92, 76, 60
Roaches (may target a symbiot) - 100
Rocky_Mountain_spotted_fever - 375, 862, 943, 788, 468, 308
Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Rosacea (use Helicobacter pylori and take enzyme supplement)
Roseola (use Herpes type 6)
Rotifer - 4500
Rubella (use Measles_rubella)
Rubeola (use Measles_rubeola)
Ruko_tick - 6634, 285, 308
Sacred_numbers - 70, 72, 99, 144, 153, 1260, 3142
Salivary_gland_virus (human herpes type 5. Use Cytomegalovirus)
Salmonella (1) - 718.2, 713.3
Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute to flu in children) - 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643
Salmonella_comp - 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, 719, 718.2, 717, 713.3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59
Salmonella_enteriditis_HC (causes intestinal infection) – 16379.95, 815.51
Salmonella_paratyphi_B - 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244, 6787, 165, 711
Salmonella_paratyphi_HC – 18321.64, 912.18
Salmonella_type_B - 546, 1634
Salmonella_typhi (can cause typhoid fever) - 420, 664, 8656, 773
Salmonella_typhimurium - 693, 754, 762
Salmonella_typhimurium_HC (can cause food poisoning, nervousness, apathy) – 19168.02, 19217.81, 954.32, 956.80
Sanguinera (use Nanobacter)
Sanguis_menst - 591
Sarcocystis_HC - 22503.75, 1120.40
Sarcoidosis (also see Cancer, lymphogranuloma) - 2167, 2967, 3289
SARS_1 - 9563, 6157, 5513, 3735, 1559, 33566, 255616, 1556, 2286, 5763, 8015, 162, 563, 5613, 5235
SARS_2 - 597.68, 769.62, 689.14, 937.76, 779.5, 524.47, 1048.94, 499.25, 998.5, 778.12, 1143, 720.36, 1001.86, 648, 563, 701.6, 654.4
Scabies (use Parasites_scabies and Mange_follicular)
Scarlet_fever - 437, 880, 787, 727, 690, 666
Schistosoma (use Parasites, schistosoma)
Schizophrenia_paranoid_1 (also see Tuberculosis) - 802, 1500, 1550
Schumann_resonance (Earth frequencies which may be relaxing) - 7.83, 14, 20, 26, 33, 39, 45
Schunan_B_Cell - 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023, 1524, 1097, 1100
Sciatica_1 (also use “Bone Builder with Boron” at double dose) - 254, 464, 465, 866, 15, 25.4
Sciatica_2 – 782, 732, 860
Sciaticor_schias - 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10
Scleroderma_v - 4334, 42046, 44178, 49847, 55687, 67868, 75969, 35237, 54778, 44837, 39703, 31888, 34112, 36769, 42938, 38882, 48686, 30121, 64734, 44679, 70542, 48450
Sclerosis_lateral (degeneration of spinal cord resulting in spastic paraplegia) - 254
Sedation_and_pain_relief - 304, 6000
Sedative_effect (Reported use on bleeding, bruises, insomnia, sinusitis) - 2.5
Seizure_1 - 329, 226, 953
Semperillium - 1140
Serratia_marcescens_HC – 17475.26, 870.04
Serum_schweinepest (swine fever or hog cholera) - 503, 246, 604, 465
Sexual_dysfunction_men (see also Circulatory stasis, Orchitis) - 9.39, 2112, 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) - 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832
Shigella_dysenteriae_HC – 19421.39, 966.93
Shigella_flexneri_HC (causes depression) – 19616.10, 976.63
Shigella_sonnei_HC (invades tumors) – 15832.29, 788.24
Shingles (use Herpes zoster)
Silver - 15903
Simian_virus_40 (SV40) - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43
Sinus_Bacteria (also use Sinusitis) - 548
Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number of pathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, influenza B, rhino virus, et al. Common bacteria like strep pneum. are always suspect when condition is chronic, as are fungi.) - 952, 741, 682, 320, 160
Sinusitis_1 (all freqs for 5 min) - 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732, 728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20
Sinusitis_2 - 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412
Sinusitis_3 - 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304
Sinusitis_4 - 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395
Sinusitis_frontalis - 952, 320, 682
Sinusitis_maxillaris - 160, 741
Sinusitis_stubborn_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Sleeping_sickness - 120, 20
Slipped_discs (spasms from microbial toxins) - 125, 880, 787, 728, 727, 95, 72, 20
Smallpox (also known as variola, an extremely contagious viral disease marked by fever, prostration, and a rash of small blisters) - 3222, 2544, 2132, 1644, 1550, 876, 832, 802, 569, 542, 511, 476, 142
Smallpox_secondary - 334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20
Smegma - 153, 180, 638
Sneezing - 880, 787, 727, 683, 465, 146
Solfeggio_scale - 852, 741, 639, 528, 417, 396
Sore_throat (also see Pharyngitis, Strep general, Strep pyrogenes, and Actinomyces israelii) - 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766
Sore_throat_1 – 34464, 14080, 4192, 3552, 2720, 2489, 2154, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766, 222, 262
Sore_throat_comp - 34464, 14080, 10000, 8450, 7880, 5004, 4192, 3552, 2720, 2502, 2489, 2154, 2111, 1998, 1840, 1800, 1600, 1560, 1550, 1214, 1000, 925, 885, 880, 875, 845, 802, 787, 776, 766, 747, 735, 727, 720, 690, 666, 660, 625.5, 624, 616, 590, 567, 522, 488, 465, 440, 432, 380, 340, 262, 222, 151, 146, 120, 46.5, 23
Sore_throat_TR – 2720, 1800, 144, 452
Sorghum_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 294
Sorghum_syrup_HC – 13791.02, 686.61
Spasms_muscle - 6.8
Spastic_paresis - 30.87, 48
Sphaerotilus_natans_HC - 19466.74, 969.19
Spirillum_serpens_HC - 18919.09, 941.93
Spleen_enlarged - 35, 787, 3176
Spleen_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Sporobolomyces - 753, 700
Sporotrichum_prutinosum - 584, 598, 687, 755, 715
Stammering - 10000, 20, 6000, 7.83
Staph infection_1 - 943, 727, 643, 20
Staph_and_Strep_v - 40887, 9646, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 934, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococci_infection (see also other Staph freqs, 727*, 786*) - 960, 727, 786, 453, 678, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697
Staphylococcus_aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) - 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424
Staphylococcus_aureus_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) - 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40
Staphylococcus_coagulae_positive - 643
Staphylococcus_comp - 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109, 1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876, 824.4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643, 639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococcus_general (728*, 786*) - 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453
Stemonius_HC – 10505.07, 523.02
Stemphylium - 461, 340, 114
Sterigmatocystin_HC – 6621.68, 6273.17, 4779.56, 4381.26, 329.67, 312.32, 237.96, 218.13
Stiff_muscles_comp - 6000, 1800, 1550, 880, 802, 787, 776, 776, 766, 728, 727, 328, 320, 304, 300, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 9.19, 6, 5.8, 4.9, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Stiff_muscles - 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20, 6000
Stiff_muscles_secondary - 250, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 1550, 802, 880, 787, 776
Stiff_neck - 4.9, 6, 9.19
Stiff_shoulder (see also Rheumatism) - 10000, 727, 766, 20
Stigeoclonium_HC - 20512.27, 1021.25, 20263.34, 1008.85
Stomach_disorders (see also E. Coli and Parasites general if no lasting relief) - 2127, 2008, 1552, 880, 832, 802, 784, 727, 690, 676, 664, 450, 422, 125, 95, 72, 20, 3.9
Stomach_gas – 50, 51, 52, 53, 56, 59
Stomatitis (Inflammation of mucous membranes in the mouth. See also Candida, Herpes simplex I, Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) - 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672
Stomatitis_aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called canker sores. All freqs for 5 min) - 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906
Stomatitis_aphthous_1 (all freqs for 5 min) - 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907
Stomatitis_aphthous_v - 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782, 591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246
Strep_and_Staph_v - 9647, 40887, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 935, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Strep_mutans (use Strep viridans)
Strep_sweep_TR (sweep for strep pneumonia, group G, and pyogenes strains. Sweep from 5632.8152 to 5763 by 0.015625 and 5763 to 6053.125 by 0.03125 for dwell 0.25 and pulse 64 75)
Strep_virus - 563, 611, 727
Streptococcus_enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Streptococcus_hemolytic (blood infection by strep, 1522*, 535*, 368*, 318*) - 728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691, 710, 1203, 368, 318
Streptococcus_infection_general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets, 880*) - 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727
Streptococcus_lactis_HC (occurs in milk) - 19168.02, 954.32
Streptococcus_mitis_HC (lung infection, tooth infection, abscesses, stiff knees) - 15832.29, 788.24
Streptococcus_mutant_strain - 114, 437, 625, 883, 994
Streptococcus_mutant_strain_secondary - 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777, 9676, 660, 732, 745, 754, 764
Streptococcus_pepto (can infect digestive tract) - 201, 629
Streptococcus_pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) - 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865
Streptococcus_pneumoniae_HC (pneumonia, inner ear disease) - 18321.64, 912.18
Streptococcus_pneumoniae_hi_alt – 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856, 23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5, 20015.3, 40030.6
Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora - 158, 174, 645, 801
Streptococcus_pyogenes (pus forming infections. Can cause sore throat, skin inflammation, scarlet fever, pharyngitis, scarlet fever, impetigo, erysipelas, cellulitis, septicemia, toxic shock syndrome, and acute glomerulonephritis See also General antiseptic) - 10000, 5004, 8450, 2502, 2111, 1214, 880, 880, 845, 787, 776, 735, 727, 720, 660, 625.5, 616, 465, 20
Streptococcus_pyogenes_HC (infects teeth) - 18570.58, 924.57
Streptococcus_sp_group_G_HC - 18321.64, 912.18
Streptococcus_viridans (425*, 433*) - 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457, 465, 777, 778, 1214, 1216
Streptomyces_griseus (soil bacteria which yields streptomycin) - 333, 887
Streptothrix (includes Actinomycosis, Nocardia, and Actinomyces israeli) - 10000, 7880, 7870, 2890, 2154, 887, 787, 784, 747, 727, 678, 567, 488, 465, 262, 237, 231, 228, 222, 192, 157, 20
Stroke_follow_up (ensure adequate water, minerals especially magnesium, and omega 3 intake and consider using enzymes like bromelain to inhibit clotting) - 2112, 3, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 1865, 522, 428, 10000, 20, 2720
Strongyloides (use Parasites, strongyloides)
Struma (family of organisms that can infect the thyroid causing goiter. Use kelp internally. Use Struma cystica, nodosa, and parenchyme freqs.)
Struma_cystica - 5311, 531, 756, 361
Struma_nodosa - 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714
Struma_parenchyme - 121, 576
Stye (staph infection of sebaceous gland of eyelash. Also use Staphylococci infection set) - 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600
Subluxation_induced_disorders - 9.6
Sudor_pedis (excessive foot sweat) - 148
Sun_allergy (Examine prescription drugs, such as Psoralen, for photo sensitization properties. ) - 3, 330, 10000
Sunstroke - 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000
Surgery_anaesthesia_detox (see also Liver support) - 522, 146
Surgery_preop_postop_prevent_infections (see also General antiseptic, Staph, and Strep sets) - 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146, 428
Surgical_pain_post_op - 3000, 2720, 95
SV40 (use Simian_virus_40)
Swelling (edema. See also Kidney insufficiency and Lymph stasis freqs) - 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000
Swimmers_ear (also see Pseudomonas aeruginosa and Otitis externa. To help prevent, always disinfect and dry ears after using public pools with 40% alcohol solution such as vodka or white rum) - 728, 784, 880, 464, 174, 482, 5311
Swollen_glands (use Lymph and see Mumps freq sets as appropriate)
Syphilis - 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658
T-lymph_virus_TR - 8225, 6353, 6230, 3806, 2664, 2432, 1675, 1230, 1220, 965, 844, 837, 776, 732, 725, 714, 646, 633, 392, 314, 245, 243, 111
Tachycardia (rapid heart beat. For lab animals only. See also Heart tonic, Relaxation sets.) - 1.2
Taenia (use Parasites tapeworm)
Tainio_sweep (sweep from 42 to 72 Hz in small intervals, at most 1Hz, to possibly stimulate the immune system)
Taste_lack_of - 10000, 20
Tendomyopathy - 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Tetanus (infectious disease of the central nervous system caused by clostridium tetani) - 15770, 1200, 1142, 880, 700, 628, 600, 554, 465, 458, 400, 363, 352, 244, 234, 120, 20
Tetanus_secondary - 880, 787, 727
Tetragenus - 393, 433, 2712
Thalamus_stimulant - 20
Thermi_bacteria - 233, 441
Throat_tickle_chronic (see also Streptococcus and Strep pneumonia sets) - 120, 666, 690, 727, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776
Thrombophlebitis (inflammation of vein walls from clotting. Use on lab animals only. See also Circulatory stasis and Stroke_followup) - 1500, 776, 685
Thrombosis_infective_herpes_type (not to be used with arrhythmia or in U.S.) - 2720, 2489, 2170, 1800, 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 1489
Thrush (use Candida and see Stomatitis freqs) - 414, 465
Thymus_stimulation - 20
Tinea_cruris (use Epidermophyton floccinum)
Tinea_pedis (use Trichophyon mentagrophyte)
Tinea_versicolor (use Malassezia furfur)
Tinnitus (see also Circulatory stasis, Dental, Dental foci, General antiseptic, and Otitis freqs) - 20, 2720, 728, 784, 880
Tobacco_mosaic - 233, 274, 543, 782, 1052
Tobacco_mosaic_virus_HC - 21308.87, 1060.91
Tonsillar_nodules - 246, 151, 414
Tonsillar_nosode – 1656
Tonsillitis (inflammation of tonsils) - 1.2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582
Tooth_extraction_followup (see also General antiseptic set) - 3000, 2720, 95, 47.5, 7.82
Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should also be treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis, Pyorrhea.) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Toxin_elimination - 0.5, 522, 146, 1552, 800
Toxoplasma_HC (human strain) - 19665.89, 979.11
Toxoplasmosis (a serious, infectious disease that can be either acquired or present at birth and that is commonly contracted by handling contaminated cat litter) - 434, 852
Trachoma (use Chlamydia trachomatis)
Transformation_series (includes 18 ZOBET, 6 of which are the Sacred Solfeggio, 9 Activation, One KI, and the Sacred Spiral) - 9999, 147, 174, 417, 471, 714, 741, 258, 285, 528, 582, 825, 852, 369, 396, 639, 693, 936, 963, 2664, 3330, 3996, 774, 855, 1584, 1746, 2475, 2556, 9990, 144, 234, 378, 612, 991, 1604
Trauma - 96, 192, 300, 760, 3000
Trench_mouth (use Gingivitis)
Treponema_pallidum (use also Syphilis) - 660, 902
Treponema_pallidum_HC (causes syphilis) - 17276.11, 860.13
Trichinosis (use Parasites_trichinosis)
Trichodermia - 711
Trichomonas (a microorganism causing vaginal irritation with discharge and itching) - 610, 692, 980
Trichophyton_general - 132, 725, 808, 812, 2422, 9493
Trichophyton_mentagrophytes
Trichophyton_nagel - 381, 585, 593, 812
Trichophyton_nagel_secondary - 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425, 428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256
Trichophyton_rubrum -- 752, 923
Trichophyton_tonsuraus - 454, 765
Trigeminal_neuralgia - 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7.5, 880, 832, 787, 776, 760, 727, 650, 146, 7.82, 27.5, 428
Troglodytella_abrassari_HC - 19068.45, 949.36, 20860.78, 1038.60
Trypanosoma_gambiense - 255, 316, 403, 700, 724
Tuberculinum - 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761
Tuberculosis (also see Tuberculinum. Some think some chronic lung infections can actually be a mild case of TB and recommend to run a TB set periodically, especially after traveling on airplanes and/or abroad. 1552*, 802*) - 8030, 16000, 1840, 1600, 1552, 1550, 1513, 1500, 803, 802, 784, 740, 727, 720, 690, 666, 583, 541, 369, 216, 20
Tuberculosis_aviare - 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698, 720, 731, 741, 748, 770
Tuberculosis_bovine - 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757
Tuberculosis_klebsiella - 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748
Tuberculosis_rod_E_coli_infections - 799, 802, 804, 1550, 1513
Tuberculosis_rod_form (803*) - 8030, 369, 583, 541, 802, 803, 1513
Tuberculosis_secondary_complications - 776, 2127, 2008, 465
Tuberculosis_virus (1552*) - 2565, 1552
Tularemia (a serious infectious disease also called deerfly fever or rabbit fever) - 324, 427, 823
Tumor_brain ( use Cancer, astrocytoma, glioma, glioblastoma)
Tumor_benign – 1, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11
Turbatrix - 104
Typhoid_fever (typhus infection related symptoms causing high fever, headache, and rash. Also use Salmonella typhi and Rickettsia and see Q fever.) - 9680, 18620, 13944, 6900, 3205, 1868, 1866, 1864, 1862, 1860, 1800, 1550, 1445, 900, 869, 824, 802, 760, 714, 712, 690
Ulcer_duodenal - 676, 727, 750, 880, 10000
Ulcer_gastric - 676
Ulcer_parasites – 3, 3.5, 4, 6.8, 9.9
Ulcer_ventric - 142, 566, 676, 232, 1000
Ulcer_ventricular - 769, 760
Ulcers_general - 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73
Urea_plasma - 756
Uremia (also known as uremic poisoning; excessive amounts of nitrogenous waste products in the blood, as seen in kidney failure. Also use Kidney and Lymph stasis freqs.) - 911
Urethritis (also see Vaginosis and use Chlamydia trachomatis) - 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1.2
Urinary_Tract_Infections (also see Bacterium_coli sets) - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39, 642, 358, 539
Urticaria (hives, often due to toxins) - 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4.9
Uterine_polyp - 689
Vaccinium (a homeopathic nosode) - 476
Vaginosis (non-specific infection. Also see Gardinerella, Candida, and Trichomonas) - 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464
Varicella (use herpes zoster)
Varicoses - 1.2, 28
Variola (use Smallpox)
Vegetative_dystonia (involuntary muscle dysfunction) - 40
Veillonella_dispar_HC - 20064.19, 998.94
Vein_thrombosis (use Thrombophlebitis)
Verruca (use Wart_verruca)
Vertigo (also use Otitis, Meniere’s, and see General antiseptic freqs) - 60, 5.8, 4
Vertigo_TR - 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645, 316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550
Viral_complex_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430, 620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303, 23.2, 20, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500, 200, 68
Vision_poor (see also Cataracts. Run 1830 for 15 minutes.) - 350, 360, 1830
Visual_acuity (run 1830 for 10 minutes) - 3176, 1860, 1856, 1852, 1848, 1846, 1842, 1838, 1834, 1830, 1826, 1822, 1818, 1814, 1810, 1806, 1802, 360, 350
Vitamag_complete_set - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 9, 10, 13, 16, 19.5, 22.5, 24
Vitiligo (loss of pigmentation in areas of skin. Use with B complex with extra PABA internally and PABA cream topically. Also see E. coli, Parasite General, Liver support, and Fungus freqs if necessary) - 440, 600, 650, 2112, 880, 787, 727, 444, 20
Wart_condyloma (venereal warts caused by infectious papilloma virus) - 466, 907
Warts_general ( also see Papilloma and Parasites roundworms and Parasites, flukes general) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915, 874, 727, 690, 666, 660, 644, 767, 953, 495, 466, 110
Warts_1 (apply with pad at negative 24v for 5 min at a time) - 21750
Warts_papilloma ( branch or stalk, use Papilloma virus)
Warts_plantar (use 915 and 918 for 15 to 30min) - 915, 918, 20, 120, 727.5, 787, 880, 2008, 2127.5
Warts_verruca (a rough surfaced, supposedly harmless, viral caused skin wart) - 495, 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787
Wellness - 6.8, 7.83
Werlhof - 690, 452
West_Nile_1 - 413, 826, 1239, 3303, 465, 841, 8410
West_Nile_2 - 1385, 1115, 841, 799, 730, 697, 686, 664, 514, 498, 484, 434, 404, 313, 240
Wheat_smut - 10163, 156, 375
Wheat_stem_rust_1 - 643
Whiplash - 20, 2720, 10000
White_Blood_Cell_stimulation (use Immune system stimulation)
Whooping_cough (use Pertussis)
Wolhynia_fever (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse. Also see Rickettsia) - 547
Wound_healing (also see General antiseptic) - 2720, 880, 787, 727, 220, 190, 20, 40
Yeast_cervical (also use Candida) - 788, 706, 771
Yeast_general (also see Candida. Use Parasites general, roundworm, and ascaris if no lasting relief) - 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787, 1016, 2222
Yeast_general_v - 72, 422, 582, 787, 1016, 2222, 1134, 254, 987, 986, 984, 982, 980, 974, 908, 906, 878, 876, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 861, 778
Yellow_fever (a severe viral infection which can cause damage to the liver, kidneys, heart, and entire gastrointestinal tract) - 20, 142, 178, 232, 432, 734, 1187, 733, 779, 10000
Yellow_fly - 996
Yersenia_pestis (aka Bubonic plague; spread primarily by fleas on rats ) - 5120, 5000, 1600, 512, 508, 504, 500, 496, 492, 338, 333, 210, 216, 160
Yersenia_pestis(1) - 337.6
Zearalenone_HC – 4978.71, 247.88
Zygomycosis (also called mucormycosis; a serious fungal infection usually associated with uncontrolled diabetes mellitus or immunosuppressive drugs) - 942, 623, 73


Frequency List 2
 • Abdominal Pain 5000 10000
 • Abdominal Cramps 72 95 190 304
 • Acne 727 787 880 5000
 • Actinomycosis 678,000 (5297)
 • Adenoids 20 727 787 800 880
 • Adrenals 10
 • AIDS 727 787 880 2489 5000 31,000 31750 34750
 • Alcoholism 10000
 • Allergies 3 20 125 727 787 880 5000 10000
 • Alopecia (Hair Loss) 727 787 880 5000 10000
 • Amenorrhea (No Menstruation) 727 787 880 10000
 • Anemia 5000
 • Aneurysm 20
 • Anger 3.6 6.3
 • Angina (Use under a physician's care) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15
 • Ankylosing Spondylitis 326-328
 • Anthrax 727 787 880 400,000 (3125) 900,000 (7031)
 • Anxiety 304 6130 "Mickie's Magic Three"
 • Apoplexy 20
 • Appendicitis 727 787 880
 • Appetite (Low) 727 787 880 5000 10000
 • Arteriosclerosis 20 727 787 880 5000 10000
 • Arthritis: General 727 784 787 800 880 1550 1552 2720 4200 5000 10000,
 • Arthritis Rheumatoid 250 262 600 625 650 727 776, 787
 • Asthma (Also correct Parasympathetic Imbalance) 727 787 880 1234 3672 7344 5000 10000
 • Ataxia of Muscles 5000
 • Athletes Foot 400 727 784 787 880 5000 10000
 • Aura Builder 20
 • Auto-intoxication 727 787 880 5000 10000
 • Bacillus Coli 800 1552 683,000 (1334) 8,581,000 (2095 4190)
 • Backache 727 787 880 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Bacterial Infections 20 664 727 787 800 832 880 1560
 • Biliousness 727 787 880 10000
 • Bladder Worms 506
 • Blood (Over Heart Area) 20 1100 2200
 • Boils 20 727 787 880 800 5000
 • Bone Healing 15 50 Hz 528 2720 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Brain 20 1000 2000
 • Brain Waves (Alpha State) 8 to 12
 • Brain Waves (Beta State) 12 to 30
 • Brain Waves (Delta) 4 and Lower
 • Brain Waves (Theta State) 4 to 8
 • Breast Problems 727 787 880 5000
 • Breathing Problems 727 787 880 5000
 • Bright's Disease 727 787 880
 • Bronchial Pneumonia 727 770 776 780 787 880 1234
 • Bronchial Tubes to Open 1234 3672 7344
 • Bronchitis 727 880 1234
 • Brucella 1423
 • Bruises 10000
 • Bubonic Plague 20 500 727 787 880 5000 160,000 (625 1250 2500 5000)
 • Bunion Pain 20 5000
 • Burns 727 787 880 10000
 • Burns Radium 727 787 880
 • Bursitis 727 787 880
 • Cancer Alternate Frequencies to Try 543 641 784 1560 2050 2180 2182 2452
 • Cancer Basal Cell Carcinoma 760 2116 2280 2876 (Consider 30 minutes on 2116) 11,780,000
 • Cancer Breast 20 465 660 665 690 727 740 787 800 880 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 2128 2876 5000 10000 11,780,000 (Work up to 45+ minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.)
 • Cancer Carcinoma 20 120 333 452 464 660 666 690 683 727 740 784 787 794 800 880 1560 1577 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 2050 2084 2128 2182 2720 2876 3176 5000 6064 10000 304 11,780,000 (Work up to 45+ minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.) (Increase run times very slowly in the case of brain tumors.)
 • Cancer Cervical 2008 2128 2218 sweep 2944-2968
 • Cancer Glioblastoma 465 543 641 727 784 787 880 1560 2008 2128 2876 (Pulse at 4 Hz) Use longer run times with 2008 and 2128 but increase very slowly.
 • Cancer Leukemia 2128 2008 880 787 727 690 666 590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowly work up to 7 minutes each every other day.)
 • Cancer Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 2012 2116 2128 3672 7760
 • Cancer Melanoma: see sarcoma
 • Cancer Prostate do carcinoma plus 2125 2131 2140 2145 666 3672 pulsed at 6 Hz work up to 6 minutes each.
 • Cancer Sarcoma 20 465 660 665 690 727 740 787 800 880 979 1840 1998 2004 2008 2012 2116 2128 2790 3672 5000 7760 10000 11,430,000. Use long run times on 2008 and work up slowly in the case of brain tumors.
 • Candida Albicans 254 414 450 465
 • Carbuncles (see Boils)
 • Carcinoma Virus 2120 2128 2130 11,780,000 (1438 2876 5752)
 • Cardiac Depressant 10000
 • Carpel Tunnel 2008 666 "Mickie's Magic Three"
 • Cataracts 728 784 787 880 1335 1552 1600 1654 1830-1860 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000
 • Catarrh (Mucous) Inflammation 20 727 787 880 1552 1,800,000 (7031)
 • Cerebral Palsy 727 787 880 10000
 • Cerebro-Spinal Trouble 727 787 880 5000 10000
 • Cervicitis Uterus 20 727 787 880
 • Circulation Poor 43 620 624 840 2230 "Mickie's Magic Three"
 • Chemtrail Detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) ­ 113 279.2 664 7344 2842 1147 686.6 684.1 1113 779.9 829.3 679.2 865 969.9 1067 783.6 800.4 1045 1062 673.9 690.7 4534 8671
 • Chicken pox 20 727 787 880
 • Cholera 727 787 880 851,000 (1662)
 • Childhood Disorders 727 787 880
 • Chlamydia 430 620 866 2213
 • Chlamydia Pneumonia 1880.1 1885.9
 • Chronic Tired Feeling 727 787 880 5000 10000
 • Chronic Fatigue Syndrome 120 424 465 660 666 727 787 880 1550 2128 (Also consider parasites worms chemtrails.)
 • Circulation Poor Sweep 2000-2200 especially 2112 5000
 • Cold Feet Hands 20 727 787 880 sweep 2000-2200 5000
 • Cold in Head or Chest etc. 400 660 727 770 776 780 787 800 880
 • Cold sores: see herpes
 • Coli Bacteria 802
 • Colic (Stomach & Colon Pain) 727 787 800 880
 • Colitis (Mucous Catarrh of Colon) 727 787 800 880 10000
 • Colon 20 440 880
 • Conductivity low 20 727 787 880 5000 10000
 • Conjunctivitis (Contagious) 727 787 800 880 1,206,000 (4711)
 • Constipation 727 787 800 880
 • Contractions Arrests Discharges 10000
 • Convulsions 727 787 880 5000 10000
 • Corns on feet 20 727 787 880 10000
 • Coryza (Nose Disorder) 727 787 880
 • Costalgia (Rib Pain) 727 787 880 10000 "Mickie" Magic Three"
 • Coughing Colds 10000
 • Coxsackie (Also See Mumps) 136 144 232 380 422 424 435 595 676 769 921 923 1189
 • Cramps 6 10000
 • Cramps Abdominal 72 95 190 304
 • Cricks in the Neck 727 787 880 5000
 • Cuts (to heal) 20 727 787 880 5000
 • Cystitis (Bladder Inflammation) 727 787 800 880
 • Dandruff Scales 727 787 880 5000
 • Deafness 20 800 10000
 • Dental Cavities 400 727 787 880 5000 10000
 • Depression 664 764
 • Diabetes (Also do fluke frequencies.) 20 48 72 95 125 302 444 450 465 666 690 727 787 800 880 1550 1640-1648 1850 1865 2008 2128 4200 5000 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Diabetic Foot Infection 1865 802 787 465 444 125 95 72 48 304. Also sweep from 2000-2200
 • Diarrhea 727 787 800 880
 • Digestion 727 787 880 5000
 • Diphtheria 20 727 787 880 800,000 (3125)
 • Disk slipped 10000 880 787 727 125 95 72 444 1865 10000 5000 20
 • Distended organs 727 787 880 10000
 • Distended stomach 727 787 800 880 5000
 • Dreams 20 10000
 • Duodenal Ulcer (see Ulcer Duodenal)
 • Dysentery (see Diarrhea)
 • Dysmenorrhea (Painful Menstruation) 727 787 800 880
 • Dyspepsia (Indigestion) 727 787 800 880
 • E-Coli 799 802 804
 • Ear Discharges 465 727 787 10000
 • Earaches 727 787 880 10000
 • Ears Balance 20 727 787 880 10000
 • Ears Dizziness 20 727 787 880
 • Ears Ringing 20 727 787 880 5000
 • E. Coli 799-804
 • Eczema (also see Herpes) 727 787 5000
 • Edema 6.3 14-16 20 39-41 145-148 439-445 465 521-523 727 787 880 5000 10000
 • Elbow pain 20 727 787 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Emotional Issues 664 764 6000
 • Endometriosis 800 1550 Start with short run times and work up. Also consider fluke and other parasite frequencies.
 • Enlarged Glands 7 27 787 880 5000 10000
 • Enuresis (Bed Wetting) 727 787 880 5000 10000
 • Epididymitis (Inflammation of Testicle) 20 727 787 880 1500
 • Epilepsy (Fits) 20 120 727 787 880
 • Epstein-Barr 660 665 690 727 787
 • Erysipelas (Skin Inflammation) 600 727 787 880 2000
 • Esophagus 727 787 880
 • Eustachian 20 727 787 800 880
 • Eye Arteriosclerosis 20 727 787 880 10000
 • Eye Bifocal 20 727 787 880
 • Eye Blurred 20 727 787 880 1600 5000
 • Eye Cataract 728 784 787 880 1335 1552 1600 1654 1830 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000
 • Eye Color Blind 10000
 • Eye Conjunctivitis 728 787 880
 • Eye Crossed 727 787 880 5000 10000
 • Eye Degeneration 727 787 880 1600 5000 10000
 • Eye Diplopia 727 787 880 5000 10000
 • Eye Droop of Lid 727 787 880 5000 10000
 • Eye Far Sighted 727 787 880 5000 10000
 • Eye Glaucoma 727 787 880 1600 5000 10000
 • Eye Improve Vision 350 360 1600
 • Eye Infected 727 787 880 1600 5000 10000
 • Eye Lacrimal 727 787 880 5000 10000
 • Eye Near & farsighted 727 787 880 1600 5000 10000
 • Eye Nerve pain 727 787 5000 10000
 • Eye Strained 727 787 880
 • Eyelid Swelling 787
 • Eyes 20 727 880 1552 1600
 • Facial Cramps 727 787 880 5000 10000
 • Facial Paralysis 727 787 880 5000 10000
 • Fainting 20 727 787 880 5000 10000
 • Falling Hair 400 800 5000 10000
 • Fascia (Fibrous Tissue Under Skin) 20 727 787 880 5000 10000
 • Fears 727 787 880
 • Female Disorder 727 787 880
 • Fever (all Kinds) 20 727 787 880 5000 10000
 • Fibroma 800 5000 10000
 • Fibromyalgia 28 95 120 140 240 304 328 464-465 522 528 600 625 650 664 727 742 784-788 800 864 880 965 1550 1865 2008 2084 2128 2184 2720 2489 2900 3176 5000 6000,9000 "Mickie's Magic Three"
 • Fissures 20 727 787 880 10000
 • Fistula Ulcer 727 787 880
 • Flashes Hot (see Hot Flashes)
 • Flatulence (see gastritis)
 • Flu (also see Grippe Influenza Stomach Flu) 727 770 776 780 787 800 880 965 5375 7760 7766 8000 8198-8218 8250 8700
 • Flu Another List 440 512 683 728 784 787 800 875 880 885 2050 2720 5000 7760 7766 8000 8250 304
 • Flu Model D/E list 10000 1050 3040 2720 2489 2170 2128 2008 1800 1600 1550 465
 • Flu: Swine Flu 413 432 663 839 995
 • Flukes General 1644-1695
 • Flukes Human Intestinal 1695 1687 1668 1660 1652 1644
 • Food Poisoning 727 787 880 (8200 8204 8208 8212 8216 8212 8208 8204 8200 1-2 seconds each and repeat.) 10000
 • Foot Blisters 727 787 880 10000
 • Fractures (see Bones)
 • Fruit Flies 2167
 • Frostbite 727 787 880 5000
 • Frozen Shoulder 727 787 880 10000
 • Fungus 333 450 465 665 690 727 784 880 1550 1654
 • Gall Bladder 20 727 787 880 5000
 • Gallstones 20 727 787 880 3000
 • Gangrene (Tissue Death in Mass) 20 727 787 880
 • Gas Pains in stomach (see gastritis)
 • Gastritis 20 727 787 880 10000
 • German Measles 20 727 787 880
 • Giardia 1943
 • Giddiness 20 727 787 880 5000 10000
 • Glanders 986,000 (7703)
 • Goiter 20 10000
 • Gonad(Sex Gland Inflammation) 727 787 880
 • Gonorrhea 600 650 660 700 712 600,000 (586 1172)
 • Gout 10,000 3000 880 787 727 20 15 12 10
 • Grippe (see Flu & Influenza) 727 787 880
 • Gums Inflammation 20 800 880 5000 10000
 • H. Pylori (Stomach Ulcers) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15
 • Hay Fever 727 787 880 5000
 • Hair Loss 400 727 787 800 880 5000 10000
 • Halitosis 20 5000
 • Hallucinations 20 727 787 880 5000
 • Hangover 10000
 • Head Injury 727 787 880 5000 10000
 • Head pressure in 20 727 787 880 5000
 • Headaches 10 20 144 160 304 520 727 787 880 10000
 • Hearing to improve 20 727 787 880
 • Heart 20 81 162
 • Heart Palpitations to reduce 10000
 • Heart Angina Pectoris 5000
 • Heart Bradycardia 5000
 • Heart Cardiac Hypertrophy 5000
 • Heart Endocarditis 5000
 • Heart Muscle 5000 10000
 • Heart Myocarditis 5000
 • Heart Pericarditis 5000
 • Heart Stenosis 5000
 • Heart Tachycardia 5000
 • Hemorrhage 800 10000
 • Hemorrhoids 20 727 800 880
 • Hepatitis A 321 346 414 423 487 558 578 693 717 786 878 3220
 • Hepatitis B 334 433 477 574 752 767 779 869 876
 • Hepatitis C (Also do parasites) 166 224 317 329 477 528 633 727 728 787 880 929-933 1371 2189
 • Hepatitis General 28 224 317 727 787 800 802 880 1351 1500
 • Hernia 727 787 5000
 • Hernia of Disc 5000 10000
 • Herpes General Frequencies 464 1488 (15 minutes) 1489 1500 1550 1577 1900
 • Herpes Genital 141 171 440 590 660 878 898 1175 5310
 • Herpes Simplex I: Cold Sores. General Frequencies plus: 322 476 589 664 785 822 895 944 1043 1614 2062 2489 (Use 2489 for 30 minutes) 37000 (4625)
 • Herpes Zoster (Chicken Pox Shingles) 664 787 802 880 914 1489 1500 1550 1600 2170 2489 3343
 • Hiccoughs 20 10000
 • High Blood Pressure 15 20 304 324 528 727 880 10000
 • Hip Pain 20 727 787 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Hives (Urticaria) 727 787 880 1800 5000
 • Hoarseness 727 787 880
 • Hot Flashes 727 787 880 10000
 • Hydrocele (Fluid in Testicle) 727 787 880 10000
 • Hypertension 15 20 304 324 528 727 880 10000 2230 840 624 620 471.4 "Mickie's Magic Three" (324 528 15)
 • Hypochondria 20 10000
 • Hypotension 20
 • Hypoxia (Low oxygen) 10000
 • Hysterical Symptoms 20 727 787 880 5000
 • Ileo-colitis Colon Inflammation 727 787 800 880
 • Impotence 10000
 • Indigestion 727 787 880 5000
 • Infection 20 120 465 660 666 690 727 740 784 787 800 880 960 1560 1577  1840 1998 2489 5000 10,000
 • Infection 2 64 254 428 444 450 543 620 641 664 676 683 688 760 766 774-776 786 802 1488 1550 1552 1562 2145
 • Inflammation 727 787 880 1577 5000
 • Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 7760 8000 8250 1,674,000 (6539)
 • Injuries 5000 10000
 • Irritability 3.6 6.3
 • Insomnia 727 787 880 10000
 • Intelligence to Increase 20 10000
 • Intercostal Neuralgia 727 787 800 880 10000
 • Intestinal inflammation 727 787 880
 • Intestines Spasms 5000
 • Intoxication 10000
 • Irritability 5000
 • Itching of 465 727 787 880 5000 10000
 • Jaundice 727 787 880 5000
 • Joints (Inflamed) 727 787 880 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Kidneys 8 9.2 20 248 440 727 787 880 1600 1865 10000
 • Kidney Stones 727 800 880 10000
 • Knee (see Pain in Knees)
 • Lactation 5000
 • Larynx 20 440 880
 • Lassitude Weak Exhausted 20 727 787 880
 • Laxative Mild 800
 • Leprosy 600 727 787 880 743,000 (1451 5805) 10000
 • Leucocyte Builder 5000
 • Leukemia (see Cancer) 2128 2008 880 787 727 690 666 590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowly work up to 7 minutes each every other day.)
 • Leukorrhea White Vaginal Discharge 465 727 787 880
 • Liver Enlargement 727 787 880
 • Locomotor Ataxia Muscle Failure 727 787 880 5000 10000
 • Low Blood Pressure 20
 • Lumbago (Back Pain) 300 304 727 787 800 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Lumbar Vertebrae 727 787 880 5000 10000
 • Lungs 9 727 787 880 1234 5000
 • Lupus Vulgaris 727 787 800 880
 • Lupus (SLE) (Consider Lyme Disease) 304 633 664 702 784 802 880 1552 2008 2125 2128 2180 2489 3612 (Especially 633 and 802)
 • Lyme Disease 432 592-634 624 690 738-747 800 864 688 790 1590-1640
 • Lyme: Other Frequencies 312 345 338 344 450 465 494-495 484-505 533 534 605 652 664 673 690 742 758 785-797 884 1103 1455 1500 4200 6863
 • Lymphatic system 10000 3177 3176 3175 880 787 751 727 676 635 625 522 465 444 440 304 148 146 15.2 15.05 10.36 10 7.83 6.3 2.5
  Lymph Stasis 464 727 784 787 880 3176 (for 10 minutes) 5000 10000 304 "Mickie's Magic Three"
 • Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 2012 2116 2128 3672 7760
 • Malaria 20 728 787 880
 • Measles 20 727 787 880
 • Melancholia 5000 10000
 • Memory 20 10000
 • Meniere's Use 5000 for 16 min 782 for 26 min others for 7 min: 1550 802 880 787 727 465 428 33 329 5000 1130 782 9
 • Meningitis 20 5000
 • Mental Irritability 20 727 787 880 10000
 • Mental Retardation 10000 "Mickie's Magic Three" 324 528 15 in that order 3 minutes each contact mode. For diabetes hypertension arthritis and more.
 • Migraine 20 727 787 880 5000
 • Milk Production 2500 applied just below the breast
 • Mongoloidism 20 5000
 • Mononucleosis 660 665 690 727 787
 • Motion Sickness 20 440 464 600 624 648 10000
 • Mucus 727 787 800 880
 • Multiple Myeloma 727 along with other cancer frequencies
 • Multiple Sclerosis (Consider Lyme Disease) 20 166 218 224 317 470 727 787 807 880 5000. Can slowly work up to 60 minutes on 5000. Also do parasite frequencies. For flukes use 1644-1695. Treat shigella and hepatitis C. Try 5000 one day and everything else on alternate days.
 • Mumps (also see coxsackie) 152 242 642 674 727 787 880 922
 • Muscle Repair 120 240 5000
 • Muscle Spasm Tightness 965 20 120 760 6 6000 304 "Mickie's Magic Three"
 • Muscle Stiffness 300 328 727 880 "Mickie's Magic Three"
 • Muscular Dystrophy 2900 5000
 • Mycoplasma Fermentans (May be a factor in ALS chronic fatigue alzheimer's parkinson's and MS and more.) 2900 878.2 880.2 864 790 706.7 690 610 484 986 644 254
 • Mycoplasma General (Can be useful for lung sinus and other problems which do not respond to other frequencies.) 7344 2950 2900 2842 1147 1113 1067 1062 1045 969.9 880.2 878.2 865 829.3 800.4 790 783.6 779.9 706.7 690.7 690 686.6 684.1 679.2 673.9 664 644 610 484 254
 • Mycoplasma Pneumonia 688 975 777 2688 660 709.2 2838.5
 • Mycoplasma Pulmonis 2404.2 601 300.5 150.3 75.1
 • Nanobacteria (Nanobacterium sanguineum) 634 317 1268 1902 236-328
 • Nausea 72 95 190 304 727 787 880 5000
 • Neck Stiff Painful 20 400 727 787 787 880 4200 "Mickie's Magic Three"
 • Nausea 72 95 190 304
 • Nephritis Kidney Inflammation 20 727 787 800 880 10000
 • Nerves Inflammation 727 787 880 5000 10000
 • Nervous System Tonic 6000
 • Neuralgia 20 727 787 880 5000 10000
 • Neurasthenia Fatigue 727 787 880 5000 10000
 • Neuritis Nerve Inflammation 727 787 880 5000 10000
 • Neurosis 727 787 880 5000 10000
 • Nicotine Poisoning 10000
 • Nocardia Asteroides 228 231 237 694 719 747 887 1387 1437 1438 2890
 • Nocturnal Emission 5000
 • Nose Disorders 20 440 727 787 880
 • Numbness Arms Fingers 20 727 787 880 5000
 • Obesity 10000
 • Obsessive Fears 10000
 • Occipital Neuralgia 727 787 880 5000
 • Orchitis testes inflamed 727 787 800 880
 • Osteoarthritis 326 alternated with 15 727 787 880 1500 "Mickie's Magic Three" (324 528 15)
 • Osteomyelitis 727 787 880 5000
 • Ovaries 20 440 727 787 880
 • Pain 15 20 94 304 465 666 727 787 880 1577 2008 2050 2089 2127 3000 3040 3089 4200 5000 10,000 "Mickie's Magic Three"
 • Painful Menses (see Dysmenorrhea)
 • Pancreas 440 465 600 624 648 728 784 787 880 1552 2128 5000 10000
 • Paralysis 15 94 304 727 787 880 1577 3000 3040 5000 10000
 • Parasites General (Also See Worms) 20 47 60 64 72 96 112 120 125 128 152 240 334 422 442 465 524 642 644 651 669 666 676 688 690 712 728 732 740 751 770 780 784 787 800 802 854 880 1360 1550 1552 1840 1862 1864 1998 2008 2112 2128 3176 4412 10000
 • Parasites Short List 20 64 72 96 112 120 125 128 152 651 732 1360
 • Parathyroid 727 787 880
 • Parkinson's (Treat brucella nocardia asteroides flukes and other parasites. 6000 for tremors.
 • Parkinson's before age of 60 consider failure of phase II liver detox. 6000 for tremors.
 • Pelvic Disorders (Male & Female) 20 660 727 787 880 660 1500
 • Pericarditis (Inflamed Heart Covering) 727 787 880
 • Periodontal Disease 465 727 784 787 880 1560 1577
 • Peritonitis (Inflammation: Peritoneum) 727 787 880
 • Pharyngitis (Inflammation of Pharynx 727 776 784 787 800 880 1552
 • Pin Worms (see Parasites)
 • Pineal 20
 • Pleural Effusion 361 474 612 787
 • Pleurisy 20 727 787 880 5000 10000
 • Pneumonia 20 727 770-780 770 776 780 787 800 880 5000 10000 1,200,000 (9375)
 • Poliomyelitis 1500 5000 10000
 • Polyps growths 2128
 • Premenstrual Syndrome (PMS) 10
 • Prostate Gland 9.4 20 404 664 666 690 727 1000 2000 2008 2050 2128 2250 2720 5000
 • Prostatitis BPH (10+ min each) 666 690 920 2008 2128 2050 2250
 • Pruritus (Itching) 20 727 787 880 5000 10000
 • Psoriasis 20 64 96 104 112 727 787 880 5000
 • Psoriasis Alternate Program 304 664 784 880 1552 2008 2128 2180
 • Pulse Men 36 70 72
 • Pulse Women 41 78 82
 • Pyorrhea and Trench Mouth 20 727 787
 • Rabies 20 120 727 787 880 120
 • Rheumatism 727 787 880 10000
 • Rheumatoid arthritis (Could be bacteria like strep pneumoniae chlamydia pneumonia mycoplasma fermentans or dental bacteria which must be addressed too. Also try infection parasites and roundworms if no response. Use 766 longer periods after building up.): 250 1.2 650 625 600 787 727 262 776 766 "Mickie's Magic Three."
 • Rhinitis 20 727 787 880 120
 • Rickets Vitamin D and sunlight 880 5000
 • Ringworm (see Parasites Fungus)
 • Rosacea 1331 3441 5153 9563
 • Rubella 784 787
 • Rubiola 784 787
 • Scarlet Fever 20 727 787 880
 • Sciatica nerve inflammation 20 727 787 880 120
 • Scurvy: Lack of Vitamin C 5000
 • Sedative 304
 • Seizures "Mickie's Magic Three"
 • Sexual Weakness Male & Female 20 727 880 10000
 • Shell Shock 20 727 787 880 120
 • Shigella 621 762 769 770 1550 802 832 1242
 • Shingles (see Herpes Zoster)
 • Sinusitis Sinus Headaches 20 160 320 741 952 727 776 1550
 • Skin Hemorrhages 800 5000 10000
 • Sleeping Sickness 20 727 787 880 120
 • Sleeplessness (see Insomnia)
 • Slipped disc (see Herniated Disc)
 • Small Intestine 10 440 880
 • Smallpox 20 727 787 880
 • Smell None Anosmia 20 10000
 • Sneezing 727 787 880 5000 10000
 • Solar plexus (Abdominal Pain) 20 727 787 880 5000
 • Sore throat 727 787 880
 • Spasm muscle 20 10000 "Mickie's Magic Three"
 • Spermatorrhea (see Sexual Weakness)
 • Spinal Meningitis 20 5000 927,800 (1812)
 • Spleen 20
 • Spondylitis 800 880 1560
 • Spongy gums (see pyorrhea) 727 787 800 880 10000
 • Sprains 20 5000 10000
 • Stammering 20 727 787 880 10000
 • Staph infections 727 725-730 787 880 885 998,740 (7803)
 • Sterility (see Impotence) 5000 10000
 • Stiff neck (see neck)
 • Stiff Shoulder 20 727 787 880 10000
 • Stomach Cramps 20 664 727 760 784 787 880
 • Stomach Flu 8198 8204 8208 8213 8218 8213 8208 8204 8200 1-2 seconds each and repeat. 760
 • Streptococcus infections 875-885 880 1,241,000 (2424 9695)
 • Streptothrix 730 781 784 787
 • Stress "Mickie's Magic Three"
 • Stroke 3 20 230 5000 10000
 • Sty (also see staph frequencies 10000 880 787 727 20 453 2600
 • Sunstroke (see fever)
 • Suprarenal stimulant 20 5000
 • Surgery Preparation for 20 727 787 880
 • Syphilis 20 600 625 650 700 900,000 (7031)
 • Systemic Lupus Erythematosis: see Lupus
 • Taste Morbid 20 10000
 • Taste None 20 5000 10000
 • Tennis Elbow 734 followed by 8
 • Testes 440 880
 • Tetanus 20 120 400 727 787 880 700,000 (5469)
 • Thalamus sensor relay center 20 5000
 • Throat inflammation (see esophagus)
 • Thrombosis Blood Clot 20 800
 • Thrush 465 727 787 880
 • Thymus gland stimulant 20 727 787 880 5000
 • Tic Facial 6000 304 1131 33 "Mickie's Magic Three"
 • Tinnitus 20 727 784 787 880
 • Tonsillitis tonsil inflammation 20 727 787 880
 • Tonsils 20 440 880
 • Tooth Decay 20 727 787 880 5000 10000
 • Toothache 727 787 800
 • Trachoma Eye Inflammation 727 787 880
 • Trauma Injury Shock 96 192 300 727 760 787 880 3K 5000 10000
 • Tremors 463 466 470 6000
 • Treponema 660
 • Tuberculosis 20 800 1500 1550 583,000 (2277 or 9109)
 • Tuberculosis rod 216 666 690 740 799 802 803 804 1840
 • Tuberculosis virus 1500-1600 1500 1552 1600 2565
 • Typhoid fever 20 690 712 1500-1600 1500 1570 1600 1862 1865 900,000 (7031) 9,680,000 (9453)
 • Ulcers Duodenal 727 880 10000
 • Ulcers Gastric 676
 • Ulcers (H. Pylori) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15
 • Ulcers 664 727 776 787 800 832 880
 • Unconsciousness 20 5000 10000
 • Urethritis urethra inflammation 660 787 787 880
 • Urticaria (hives) 20 800 1800
 • Warts 787
 • Warts Plantar 915 918 (Long Runs)
 • West Nile Virus 841 240 313 498 514 730 799 1115 484 434 404 686 697 1385 664 finish with "Mickie's Magic Three."
 • Whiplash 20 10000
 • White Blood Cell Stimulation 1850-2400
 • Whooping cough 20 727 787 880
 • Worms (also see parasites)
 • Worms Flukes 143 275 435 524 651 676 763 854 945 1695 1687 1668 1660 1652 1644 1644-1695
 • Worms (Microscopic) 60-125
 • Worms Misc. 20 72 96 128 1360
 • Worms Round 20 104 120 240 332 422 688 721 942 1360 3212
 • Worry 6130 "Mickie's Magic Three"
 • Yellow Fever 20 10000

September 9 1992
John Garvey N.D.
Energy Medicine Clinic
465 Crooked Creek Rd.
Black Mountaian N.C.
704-669-7762

---------- PAGE 1 -----------

H#1- 725,2432,243 6353,732,844,646
H#2- 725,1230,245,314,965
H#3- 633,1220,6230,8225,111,392,
776,837,1675,2664,3806,714
H#4- 444 2323
H#5- 83,235,645,2323,3432,4093,5532
H#6- 702,747,2245,183
Actinobacilia 773
Actinomyces Israeli 262,2154
Adenexitis 522,572,3343,3833,5312,440,441
Adenovirus 333,786
Aflatoxin 344
Alternaria Tenius 853
Amoeba Hepar Abscess 344
Anthracinun 633
Arenas Tennus 667
Atmenic Aib. 562
Aspargillis Flavus 1823
Aspergillis Glaucus 524
Aspergillis Niger 374
Aspergillis Terreus 743
Asthma (4) 1233,1283
Astro Cytorma 857
BC G Vaccine 477.7 (possabally 277)
B. Subtilis 432,722,822,1246
Bacillinum 132,854,921,1042,1932
Bacteria Lactis Nosode 512,526,5412
Bacterum coil commune combo 282,333,413,957,1320,1722
Baker's Yeast 775
Banal 1778
Barley Smut 377
Beth Sutton's Bar Fungus 854
Biliary Cirrhosis 381,514,677,2271
Bilirubin 717,726,731,863
Bladder TBC 771
Blastocystis Hominus 848,365,844,595
Blue Cohash 364
Borrelia 254,644
Botrytis Cinereas 1132
Botulinum 518
Branhamella Catarhalis 2013
Bronchiekstasi 342
Broncho--Pneumonla Borinum 452,1474
Bruceila Abort Bang 1423
Brucella Melitense 748
Candida Albicans 414
Candida Tropicalis 1403
Canine Parvo 323,562,622,4027
Mutant Canine Parvo 323
Canine Parvo B 323,535,755
Carcinoma Bronchial 462,852,1582
Carcinoma Colon 656
Caccinoma Liver Ferment 214

--------- PAGE 2 ----------

Carcinoma Uter. Ferm 127
Carvularia Spiratera 879
Cataract Brunescens 1335
Celia Carroll 576,973
Cephalisporiurn 481,3966
Cerumen 320
Cervix Adenoma 433
Chaetomiumglobosum 221,867
Chicken Pox 787,3343
Chlamydia 430,620,624,840,2213
Cholera 843,844
Cholecystitis 481,743,865,928
Cholesteatom 453,618,793
Cimifuga 594
Cladsporium Fulvum 438
Coelicia 594,656
Corn Smut 546
Coxsackie 136,232,422,424,435,921,923
Coxsackie B1 834
Coxsackie B2 705,534
Coxsackie B4 421
Coxsackie B5 462,1043,1083
Coxsackie B6 736,814
CMV 2145
Crinis Hunansis 646
Cryptosporidiun 482,4122
Cysto Pyelo Nephritis 1385
Dan's Mold 222,333,42l,822,1233,
1351,1711,1832
Dematiun Nigrum 243
Diptherinun 624
Distemper 242,254,312,551,573,671,
712,1269
Diverticulosis 154,934
Droglioma 853
EBV 660,663,669
Echinoccoccinum 453,164,623,542
Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa) 620
Entameba Histolytica 148,166,308
Enteto Hepatitis 552,932,953
Enterobias 773,827,835
Eriterocoucinum 686
Epicoccum 734
Epidermophyton Flocconum 644,766
Erysipel 845,616
Fasciola Heptica 275
Feli 435
Felis 430,834,2232,3233
Fel Tauri 672
Feloris Wolyhnica 547
Fibrosarcoma 1744
Fibroadenona Mamanae 1384
Filariose 112,120
Fischpyrogen 832
FIV 262,323,372,567,916
Flu '78- 844 (844 could be 849)
Flu '79- 123
Flu '83- 730 734

-------- PAGE 3 --------

Flu '89- 322
Flu Triple Nosode 421,632,1242,1422,1922,3122
Flu Virus "A" 332
Flu Virus "B" 530,532,536,537
Flu Virus "B" Hong Kong 555
Flu Virus British 932
Flukeworm 524,854
Fluor Alb 420,423,424,2222,502
Follicular Mange 693,253
Foot & Mouth 232,237,1214,1244,1271,54ll
Fungus Flora 632
Fusarium Oxysporum 102
Gardinerella 782
Geotrichum Candid 412
German Measles-see Rubella 517
Gliocladium 855
Glioma 543,641
Grippe '87- 332,953
Grippe '86 tri 532
Grippe '89 353
Grippe '90- 656
Grippe 343,512,862,3012,3423,10223
(10223 might be 10,223)
Haemophilie 845
Haemophilus Inf 542
Haemophilus Inf Type B 652,942
Harry Cell 122,622,932,5122
Heartworm 543,2322
Helminthosporium 969
Hemobartinella Felis 603,957
Hemorrhoid 447
Hepatitis 224,317
Hepatitis A 321,3220
Hepatitis New Nos 922,477
Hepatitis Non A Non B- 166
Herpes Simplex 322,343,476,822,843,
1043,16l4,2062
Herpes Simplex II 556,832
Herpes Simplex IU.2 808
Herpes Zoster 1557,574
Hirudo Med. 128
HlV 683,3554,714
Horomodendrum 695
Household Insect Mix 723
Ikterus Haem 243
Influe: Bach Poly 122,823
lnflue Toxicum 854
Influencinun Berlin 55--430,720,733
influencinum Vesic 203,292,975
Influencinum Vesic NW 364
Intestinal Inflammation 105,791
Jim Adams' Fungus 943,2644
Kaposis Sarcoma 418,249
Katy luce Finger Wart 495
Katy luce Foot Fungus 634
Kay Harris 521,772,2138
Kidney Papilloma 110,767

---------- PAGE 4 --------

Klebs Pneumoniae 766,412
Lac Deflorat 230,371
Leaco-Eucephalitis 572
Legionella 723
Leptospirosis P.C. 612
Leuroencephalitis 572,932,1111
Leukose 612,633,653,3722,*41224
41224 could be 41 and 224 or
412 and 24 UNKNOWN
Lipona Multiple bipomas D4,47 (D4 could be 84)
Listeriose 471,774,2162
Living Sinus Bacteria 548
Luesinum/Syphilnum 177
Lupus 243,352,386,921,942,
993,1333,1464
Lyme 605,673,1455,797
Lymph. Leuk. 833
Lymphangitis 574
Lymphatic Leukemia 478
Lymphogranuloma 1522
Lyssinum 547,793
Malaria 222,550,713,930,1032,1433
Mallel 1273
Mamma Fibrometosis 267
Mannan 961
Mark Seabock 557,922
Marsh Elder 474
Mastitis 654
Hastoiditis 287
Measles 467,520,1489
Measles Vaccine 962
Medorrhinum 442,843,2222
Melanoma Metastasis 979
Meningcocis Virus 720
Meningeoma 535
Meningitis 322,822,1044,1422
Meningococcinum 676,677,517
Microsporum Audouini 422,831,1222
Microsporum Canis 1644
Mold 222,242,523,592,745,
933,1155,1333,1833,4442
Mold A & C 331,732,923,982
Mold Mix B (P. Williams) 158,512,1463,623,774,1016,
Mold Mix C 1627
Mold Vac II 257
Monilia 866
Montospora Languinosa 788
Morbillinum: see Measles
Morbus Parkinson 813
Morgan (Bact) 778
Mucor Mucedo 612
Mucor Flumbeus 361
Mucor Racemosus 474
Mumps 242,516,642,922,2630,3142
Mumps Vac 711,551,1419
Muscular Dystrophy 153
Mycloid Leukemia 422,822
Mycogone Spp 371,446,1123

--------- PAGE 5 ---------

Mycosis Fungoides 852
Myocard-Nekrose 706,789
Myom 453,832
Myositis 122,1124,1169
Mycoplasma Pneumonia 688
Nagel Mykose 462,654
Nagel Trichophytie 133,812,2422
Nasal Polyp 1436
Nematodes 771
Nephritis 264
Neuralgia 833
Neurospora Sitophila 705
Nigrospora Spp 302
Nocarcila Asteroldes 237
Oligodena 853
Ornithosis 583
Ostitis 770
Ostitis Medinum 316
Ovarian Cyst 982
Ovum 752
Paradontose 1552
Pemphigus 893
Penicillium Chyrosogenium 344,2411
Penicillium Not 321,555,942
Penicillin Rubrum 332,766
Penny Royal 772
Penqueculum 746,755,6965
Pepto Streptococcus 201
Pemniciosls 232,622,822,4211
Pertussis 526,765
Phoma Destructlva 163
Plasmocytoma 475
Pneumococcus Mixed flora 158,645,801
Pneumococcus 683
Pneumocystis 340,742
Polio 742,1580,2632
Porphria 698
Protozoa 432,753
Pseudomonis 5311,482
Psitticosis 1217
Psorinum 786
Pullularia Pullulans 1364
Pyelitis/Proteus 594
Pyocyaneus 437
Pyodermia 123
Pyrogenuim(62) 429
Pyrogenuls mayo 1625
Q-Fieber 1357
Reproductive 622
Rhesus Oravldatum 684
Rheuma 952
Rheumaticus 376
Rhinopneumonltis 185,367,820
Rhizopus Nigricans 132
Rocky Flountain spotted Fever 943
Rhodo Torula 833
Rhodococcus 124,835

--------- PAGE 6 -----------

Rickettsia 129,943
Rita Livingston 636,700,832,3734
Rocky Mountain Spotted Fever 943
Round Worms 650
Rubella 431
Rubella Vac 459
Salmonella 1522
Salmonella B 546,1634
Salmonella Paratyphi B 7l7,643,972,707,59,92,7771
Sanguis Menst 591
Schistosoma Haematobium 847
Schistosoma Mansoni 329
Schunan B-Cell 322,425,561,600,620,623,
780,781,950,952,1023,1524
Serum Schweinepest 503
Smegma 180
Solitary Cyst 75
Sorghum Smut 294
Spanish Flu 462
Sporobolomyces 753
Sporotrichum Pruinosum 755
Staph Coagulae positive 643
Staph Aureus 727,943
Stemphylium 461
Strep Haemolytic 535,1522
Strep Virus 727
Streptomyces Griseolus 887
Strongyloids 332,422,721,942,3212
Struma Cystica 5311
Struma Nodosa 122,321,517,532,651
Struma Parenchyme 121
Sudor Pedis 148
Swine Flu 432,839
T-cell Leuk. 222,262,822,3042,3734
TB Avaire 532
TB Bovine 523,3353
TB Klebs 221,1132,1644,2313,6516
Taenia 187
Tape Worm 522,562,843,1223,3032,5522
Tetanus 554
Tetanus Anti-Toxin 363,458
Tetragenus 393 2712
Thermi Bacteria 233,441
Thread Worm 423,732,4412
Tobacco Mosaic 233,274,543,782,1052
Tonsillar Nos 1656
Tonsular Pfropfe 246
Tonsillitis 452
Torulopsis 522,2121
Toxoplasmosis 434,852
Trichinosis 541,1372
Trichodermia 711
Trichomonas 610,692,980
Trichophytie 132,812,2422,9493
Trichophyton Mentagrophytes 311
Trichophyron Rubrum 752,923

---------- Page 7 ----------

Trichophyton Tousuraus 765
Tuberculinurn 522
Tularamie 324,427,823
"Ultimate" Yeast 72,422,582,787,1016,2222
Urea-Plasma 756
Uremie 911
Uterus Polyp 689
V-3 Grippe 550,553
V-4 Grippe 232,352
V-5 Grippe 945
V-75 Victoria 343
V Grippe 861
VA-2 Grippe 833
VA 2-L Grippe 447
Vaccinnum 476
Vapch Grippe 153,343
Variola 511,2132,2544,876
Varicillen 345,668,716
Variola 476,511,876,1644,2132,2544
Variolinun 542,832,3222
Veticillium Albo-Autrim UNKNOWN
Yellow Fever 432,734
Yersenia 333
Zygomycosis 942

CHEMICALS

Methotrexate 584
Green Dye 563,2333


Rife's MOR Frequencies
F165USA.com
OxyRifeRife/Bare
&
Bhive
M.O.R.s Freq. in Hz.
John Crane & Dr. Stafford's 1950's M.O.R.s Freq. in Hz.
Dr. Rife's M.O.R. (Mortal Oscillatory Rate) Frequencies
Sine Wave Hz.
Rife's M.O.R.s 1936-1950 Frequency in Hz.
Rife's M.O.R.s 1935-1936 Rife Ray #4 in Hz.
Rife's M.O.R.s from 1935 and before
 Asian Flu
998,690¡¡¡¡¡¡
 Debris
640,000#1 Frequency
in Hz.
#2 Frequency in MetersMeters to Hz.
 Hay Fever
760,000
 1913 Flu (12.83 MHz; 6.181 MHz; 0.33 MHz)
 Square WaveSine WaveSine WaveSine WaveSine WaveSine Wave
 1. Actinomycosis (Streptothrix)1,350,0007847,870192,000678,0001,607186,554
 2. Anthrax139,200900,0001,100272,539
 3. Anthrax Symptomatic400,00018,00016,655
 4. B. Coli (Rod form)1,400,0008008,020417,000683,000943317,914
 5. B. Coli (Filterable virus)1,55217,220770,0008,581,0002711,103,424
 6. Bacillus X Filter passing
   (Cancer: carcinoma)
28,855,4252,12821,2751,604,00011,780,00017.617,033,662
 7. Bacillus Y (Cancer sarcoma)11,430,00011,780,0002,00820,080
 8. Bubonic Plague160,000585512,466
 9. Catarrh1,800,0001751,713,100
10. Cholera Spirillum851,000312960,873
11. Contagious Conjunctivitis1,206,0001482,025,625
12. Diptheria800,0002751,090,154
13. Glanders986,000407736,591
14. Gonorrhea712233,000600,0001,990150,649
15. Influenza1,674,0001541,946,704
16. Leprosy6006,000743,0001,190251,926
16A.  Lupus (*Non-verified. Suggested){8020}*
17. Pneumonia7767,660427,0001,200,000785381,901
18. Spinal Meningitis927,8001671,795,164
19. Staphylococcus Pyogenes Aureus998,740998,7407287,270478,000998,740540555,171
20. Staphylococcus Pyogenes Albus¡¡546549,070
21. Streptococcus Pyogenes1,600,0001,241,0008808,450720,0001,214,0001422,111,214
22. Syphilis (Treponema Pallidurn)800,0006606,600789,000900,0001082,775,856
23. Tetanus1201,200234,000700,00019,00015,779
24. Tuberculosis (Rod form)1,425,0008038,300369,000583,000554541,142
25. Tuberculosis (Virus form)8,181,000583,0001,55216,000
26. Typhoid Fever (Rod form)7126,900760,000900,000345868,964
27. Typhoid Fever (Filter passing)1,86218,6201,445,0009,680,00021.513,943,835
28. Worms2,400
Researchers (Rife Clark etc.) believe that a virus or any other microbe is susceptible to a specific frequency that causes its immediate demise almost upon exposure or contact.  This is known as the Mortal Oscillatory Rate or the M.O.R. of that particular critter.


Hulda Clark's Frequencies From "The Cure For All Diseases" Re-edited December 20th 1998Editor's Note: three extra frequencies have been added into this list with a

" ** "in front of the entry for the "Adenovirus"; recently some cold- like

symptoms are being found to not be responsive to use of the 393KHz which has so

often done the job in the past. These are added into this list as other possible

experimental frequencies.PLEASE UNDERSTAND THAT THESE FREQUENCIES ARE THE PRIMARY RESONANT FREQUENCIES,

LISTED IN KHZ!

These primary frequencies were detected directly by Hulda Clark in her research.

To relate these to "Rife Frequencies" which are limited to much lower audio range

frequencies due to the technical limitations of the equipment or to translate these

higher frequencies into a frequency which can be set on the EMEM2 EMEM2+ or the

Rife/ Bare Radiant Plasma systems divide the CLARK frequency found here by 512.

If this result is still beyond the generation range of your device try dividing

these CLARK Frequencies by 256. Our Thanks to Brian McInturff and others for their

input on this frequency translation process.When these primary CLARK frequencies are known it may be most effective to work

with a device capable of generating these frequencies *AS A PULSED DC SQUARE WAVE*

with a waveform rise time of 100nS or faster for optimum effect according to many

researchers. The Zapper HFA-4AV and HFA-4AVR models have a 75nS rise time on the

output waveform and can generate frequencies from below 8 Hz to typically 1.3+ MHz,

with an adjustable output voltage amplitude of from 5 volts to 14 volts. This may

be the only device available in any price range that has this capability,

especially in a portable rechargeable format.HULDA CLARK'S FREQUENCIES

Mold Mold Toxin Frequencies

Slime Molds  KHz

Agyfla   81

Lycogala  126

Stemonius  211Other molds and mold toxins KHz 

Aflatoxin  177 188 

Cytochalasin B  77 91  

Ergot   295

Griseofulvin  288

Sorghum syrup  277

Sterigmatocystin  88 96 133 126

Zearalenone  100BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use (KHz)

Acetobacter aceti

Adenovirus  393 393 393

Adenovirus (2nd range)       371.45     386.90     (375?)

*  Adenovirus (3rd range)   371 KHz

*  Adenovirus (4th range)   334 KHz

*  Adenovirus? (5th range- much higher)  568 KHz

Agrobacterium tumefaciens

Alcaligenes faecalis

Alpha streptococcus         369.75     385.4     380 375

Azobacter chroococcum

Bacillus anthracis         393.5      398.05     395

   causes anthrax in cattle (tooth)

Bacillus anthracis (2nd range)     363.2      365.3      364

Bacillus anthracis (3rd range)     359.4      370.5      368

Bacillus anthracis spores        391.45     386.95     388

Bacillus cereus           373.65     375.85     374.5

Bacillus megaterium

Bacillus sterothennophilus

Bacillus subtilis spores

Bacillus subtilis var. niger      371.85     387.1      385 380 375

Bacteria capsules (capsular strain)   416.05     418.75     417.5

Bacterial capsules         362.4      357.6      360

Bacteroides fragilis found with     324.3      325.0      325

   common roundworm Ascaris

Bacteroides fragilis (2nd range)    325.7      326.0

Beta streptococcus (tooth)       380~6      387.4      385

Blepharisma             405.65     407.45     406.5

Bordetella pertussis          329.85     332.25     331

   "whooping cough" (tooth)

Borellia burgdorferi Lyme disease    378.95     382.0      380

Branhamella (Neisseria) catarrhalis   394.9      396.7      396

(has hole at 398)

Brucella abortus

Cabbage Black Rot

Campylobacterfetus smear      365.3      370.6      368

Campylobacter pyloridis       352.0      357.2     355

Candida albicans (pure powder)     384.2      388.4      386

   common yeast

Caulobacter vibrioides

Central spores (bacillus smear)     372.45     378.65     376

Chlamydia trachomatis        379.7      383.95     381

Clostridium acetobutylicum       382.8      391.15     389 384BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for

Continued            (Khz)     (Khz) 3 minClostridium botulinum (tooth)    361.0     364.55     362

   causes food poisoning

Clostridium pedringens

Clostridiurn perrringens spores     394.2     393.1      396

Clostridiurn septicum          362.05     3656    364

Clostridium sporogenes

Clostridium tetani (tooth) causes tetanus

Corynebacterium diptheriae (tooth)   340    344    342

   causes diphtheria

Corrynebacterium pseudodiphthericum

Corynebacterium xerosis       3l5.65     316.8 316.0

Coxsackie virus B-I         360.5     366.1      364

   found with Bacteroides fragilis

Coxsackievirus B4          361.45     363.7      362.5

   found with Bacteroides fragilis

Coxsackie virus BA (2nd range)     363.9     364.9

Crithidia fasciculata

Cytomegalovirus (CMV) antigen    403.35     410.75     409

Cytophaga rubra           428.1     432.2      430

Diplococcus diphtheriae       357.95     364.0      361

Diplococcus pneumoniae       351.65     368.45     365 360

Elkanella corroderis          379.5     384.3      382

Enterobacter aerogenes intestinal    374    374    374

   bacterium

Epstein Barre virus (EBV)        372.5     382.35     380 375

Erwinia amylovora          347.2     352.1      350

Erwinia carotovora         363.1     377.0      373

Escherichia coli (E. coli)       356    356 356

intestinal bacterium

Escherichia coil (E. coli) (2nd range) 392    393    393

Gaffkya tetragena          344.85     352.5      350

causes respiratory infections

Gardnereila vaginalis          333.0     342.55     340

ovarian and genital tract infection

Haemophilus influenzae       336.41     336.41     336

bacterial meningitis infects joints

Hepatitis B antigen           414.55     420.8      413

Herpes simplex I          291.25     293.05     292

Herpes simplex 1(2nd range)       345.35     345.76     345.5

Herpes simplex 2 (fresh smear)     353.9     362.9      360 355

Herpes Zoster "shingles"      416.6     420.2      413

Histomonas meleagridis (liver)     376.55     373.7      377

Histoplasma capsulatum       293.3     304.35     302

HlV               365    365    365

Influenza A and B (flu shot)      313.35     323.9      320 315

Iron Bacterium Sphaerotilus

Klebsiella pneumoniae causes    393.45     404.66     401

   pneumonia

klebsiella pneumoniae (2nd range)    416.9     421.9      419

Lactobacillus acidophilus (tooth)    346.05     351.65     349

Leptospira interrogans Spirochete    397.05     401.1      399

Lumpy Jaw

Measles antigen           369.5     373.0      371

Micrococcus luteus

Micrococcus roseusBACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for

Continued            (Khz)      (Khz)      3 minMumps antigen          377.6      384.65     382

Mycobacterium para TB

Mycobacterium phlei         409.65     410.65     410.0

Mycobacterium smegmatis

Mycobacterium tuberculosis (infec    430.55     434.2      432

nodule) causes tuberculosis

Mycoplasma             322.85     323.9      323.5

Mycoplasma (range 2)          342.75     349.3      346

Neisseria gonorrhea causes gonorrhea  333.85     336.5      334

Neisseria sicca

Nocardiaasteroides         354.95     355.35     355.1

   found in Parkinson's Disease

Norcardia asteroides (2nd range)    363.7      370 368

Propionobacterium acnes       383.75     389.0      387

Proteus mirabilis          320.55     326.0      324

Proteus mirabilis (2nd range)      345.95     352.1      349

Proteus vulgaris urinary tract pathogen 408.75     416.45     413

Proteus vulgaris (2nd range)      333.75     339.15

Proteus vulgaris (3rd range)      327.2      329.5

Pseudomonas aeruginosa       331.25     334.6      333

found in open wounds 

Pseudomonas fluonescens

Respiratory syncytial virus       378.95     383.15     380

Rhizobium leguminosarum

Salmonella enteriditis intestinal    329    329    329

infection

Salmonella paratyphi          365.05     370.1      368

Salmonella typnimurium       382.3      386.55     385 386

food poisoning nenvousness apathy

Serratia marcescens         349.45     352.1      351

Shigella dysenteriae intestinal problem 390.089  390.089  390.089

Shigella flexneri depression      394    394    394

Shigella sonnei invades tumors     318    318    318

Sphaerotilus natans         388.4      393.45     391

Spirillum itersonil

Spirillum serpens          378.35     382.8      380

Spirillum sinuosum

Spirillum volutans

Spores in bacteria spore stain

Staphylococcus aureus (culture)     376.27     380.85     378

Staphylococcus aureus (slide) source is 381    381    381

   tooth infection causes abscesses 

   heart disease invades tumors

Staphylococcus epidenmidis; infects

   skin and mucous membranes

Streptococcus lactis occurs in milk 382    387    385

Streptococcus mitis : lung infection  313.8      321.1      318

   tooth infection abscesses,causes stiff knees

Streptococcus pneumoniae causes     366.85     370.2      368

   pneumonia and inner ear disease

Streptococcus pyogenes (tooth)     360.5      375.3      373

Streptococcus sp. group G (tooth)    368.15     368.85     368

Sub terminal spores bac. smear     385.15     385.95

Terminal spores bacillus smear

Tobacco mosaic virus (tobacco)     427.15     429.55     428BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for

Continued            (Khz)      (Khz)      3 minTreponema pallidum: causes syphilis   346.85     347.4      347

Troglodytella abrassari       377.75     385.2      383

Troglodytella abrassari (2nd range) 416.9      422.2      419

Veillonella dispar         401.75     405.2      403

Vibrio (photobacterium) fischeriRoundworms Flatworms One-celled Animals                Low Freq  High Freq Use (KHz)

                (KHz)      (Khz)      for 3 minAcanthocephala

Anaplasma marginale         386.4      388.0      387

Anaplasma rnarginale (2nd range)    415.3      424    422

Ancylostoma braziliense (adult)     397.6      403.25     401

Ancylostoma caninum       383.1      402.9      400 393 386

Ancylostoma duodenale male

Anguillula aceti

Ascaris larvae in lung         404.9      409.15     408

   common roundworm of cats and dogs

Ascaris lumbricoides (m and f)                same

Ascaris megalocephala (male)    403.85     409.7      408

Babesia bigemina

Babesia canis smear

Balantidium coli cysts       458.8      462.9      460

Balantidium sp. trophozoites (from

   guinea pig) parasitic ciliate

Besnoitia (lung sect.) protozoan    352.8      361.4      358

Capillaria hepatica (liver sect)    424.25     430.65     428

Chilomastix cysts (rat)       388.95   390.7      389

ChiIomastix cysts (rat) (2nd range) 425.2      427.3      426

Chilomastix mesnili (trophozoites)              same

Chilomonas whole mount       393.75     400    398

Clinostomum metacercaria

Clonorchis metacercariae

Clonorcnis sinensis         425.7      428.75     427

Clonorchis sinensis eggs

Cryptocotyle lingua (adult)       409.95     416.0      414

Didinium

Dientamoeba fragilis          401.35     406.05     404

Dipetalonema perstans (microfilaria

human blood)

Dirofilaria immitis dog heartworm    408.15     411.15     409

Echinoporyphium recurvatum     418.55     423.9      421

Echinostoma revolutum        425.5      429.65     428

Eimeria stiedac

Eimeria tenella

Endamoeba gingivalis trophozoite    433.8      441.0      438

Endolimax nana trophozoites and cysts  394.25     397.1      396

Endolimax nana trophozoites and cysts  430.5      433.35     432

(2nd range)

Entamoeba coil cysts

Entamoeba coil trophozoites       397.0      400.35     396

Roundworms Flatworms     Low Freq  High Freq To kill use

One-celled Animals Continued  (KHz)      (Khz)      for 3 minEntamoeba histolytica trophozoite    381.1      367.8      385

Enterobius vernicularis       420.95     425.3      423

Eurytrema pancreaticum       420.35     422.3      421

Eurytrema pancreaticum stages

Fasciola hepatica          421.35     427.3      425

Fasciola hepatica cercariac       423.8      430.6      427

Fasciola hepatica eggs       422.0      427.6      425

Fasciola hepatica metacercariae

Fasciola hepatica miracidia       421.75     424.7      423

Fasciola hepatica rediae      420.6      427.5      425

Fasciolopsis buskii adult        427.7      435.1      434

Fasciolopsis buskil eggs      427.35     435.45     434

Fasciolopsis buskii eggs unincubated

Fasciolopsis cercariae       429.5      435.25     434

Fasciolopsis miracidia       427.35     435.2      434

Fasciolopsis rediae         427.3      433.0      432

Fischoedrius elongatus       441.75     443.2      442

Gastrothylax elongatus       451.9      457.1      455

Giardia lamblia (trophozoites)     421.4      426.3      424

Giardia lamblia cysts

Gyrodactylus            378.75     381.8      380

Haemonchus contortus        386.8      395.5      393

Haemoproteus

Hasstile sig. tricolor (adult) 448.05     455.1    453

Heterakis

Hypodereum conoideum        424.45     429.55     427

lodamoeba butschlii trophozclles and  437.85     448.5      445

   cysts

lodamoeba butschlii trophozoites and  398.15     404.75     402

   cysts (2nd range)

Leishmania braziliensis       400.05     405.1      403

Leishmania donovani         398.0      402.65     400

Leishmania mexicana         400.2      403.8      402

Leishmania tropica         402.1      407.4      405

Leucocytozoon          397.46     402.55     400

Loa Ioa            360.551  360.551  361

Macracanthorhynchus       438.85     442.8      440

Metagonimus Yokogawai        437.35     442.1      440

Monocystis agilis

Myxosoma            409.6      416.95     414

Naegleria fowleri          356.9      354.35     362

Naegleria fowleri (brain sec.)

Necator americanus (infect larvae)

Notocotylus quinqeserialis

Onchocerca volvulus (tumor)       435.3      442.1      440

Paragonimus Westermanil adult    437.8      454.2      452 447

Passalurus ambiguus         428.8      444.15     441 437

Pelomyxa carolinensis

Plasmodium cynomolgi        417.3      424.5      422

Plasmodium falciparum smear     372.3      373.8      373.0

Plasmodium vivax smear       438.15     445.1      442

Platynosomum fastosum adult

Pneumocystis carnil (lung)       405.75     409.15     407

Prostnogonimus macrorchis(eggs)     396.85     404.75     401

Roundworms Flatworms     Low Freq  High Freq To kill use

One-celled Animals Continued  (KHz)   (Khz)      for 3 minSarcina lutea

Sarcocystis             450.55     454.95     452

Schistosoma haematobium       473    473    473

Schistosoma japonicum eggs

Schistosoma mansoni       353    353    353

Stephanurus dentalus (ova)       467.35     463.1      461

Stigeoclonium            404.25     415.25     412 407

Strongyloides (filariform larva)    398.4      402.0      400

Strongyloides parasitic females

Toxocara (eggs)

Toxoplasma (human strain)        395.0      395.0      395

Trichinella spiralis (muscle)      403.85     405.57     404.5

Trichomonas muris

Trichomonas vaginalis        378.0      383.6      381

Trichuris sp. (male)          388.3      408.9      406

Trypanosoma brucel         423.2      431.4      429

Trypanosoma cruzi (brain tissue)    460.2      465.65     463

Trypanosoma equiperdum       434.6      451.25     443. 442 436

Trypanosoma gambiense        393.75     393-7      396

Trypanosoma lewisi (blood smear)    424.5      426.0      425

Trypanosoma rhodesiense       423.5      423.55     426

Urocleidus             442.35     450.0      447Wart Frequencies  (Most of these are from homemade slides.)

                Low Freq  High Freq To kill use

                (KHz)      (Khz)      for 3 min

Wart BS             402    406    404

Wart CC             426    432.35     430

Wart FR             459.3      464.75     462

Wart HA             434.3      444.1      442 437

Wart HRCm            436.9      443.55     446 441

Wart human papilloma planar       404.7      406.75     405

Wart human papilloma virus       402.85     410.7      407

Wart JB             418.75     422.4      420

Wart L arm             343.65     345.95     344

Wart papilloma cervix smear       404.05     404.6      404.3

 Tapeworms

Tapeworms are segmented. The first segment is the head called the scolex.

Tapeworms grow by adding a new segment to their body.

Tapeworms can have very large bandwidths (range of frequencies) and it varies

by the length of the specimen! It is as if each new segment has a unique and

slightly lower frequency.Do not use a frequency generator to kill tapeworms. If you accidentally kill

middle segments instead of working your way up from the bottom you may

conceivably ~rom0te dispersion! Use only a zapper.

(Editor's Note: By this Hulda means to use only a device producing a

pulsed DC square wave output.)TAPEWORM FREQUENCIES  Low Freq.(KHz) High Freq.(KHz) Cysticercus fasciolaris          436.4      440.05

Diphyllobothrium erinacei(Mansoni)(scolex) 467.25     487.55

Diphyllobothrium erinacei eggs

Diphyllobothrium latum (scolex)      452.9      472.3

Dipylidium caninum (proglottid composite)    439.55     444.3

Dipylidium caninum (scolex)           451.95     472.15

Echinococcus granulosus             451.6      461.5

Echinococcus granulosus (cysts)  441.15 446.5

Echinococcus granulosus (eggs)

Echinococcus multilocularis  455.85     458.35

Heterophytesa heterophytes       

Hymenolepsis cysticercoides           478.0      481.75

Hymenolepsis diminuta              445       481.15

Hymenolepsis diminuta ova

Hymenolepsisnana eggs

Moniezia (scolex)                430.35     465.2

Moniezia expansa (composite)          430.35     465.2

Moniezia expansa eggs

Multiceps serialis               453.6      457.8

Pigeon tapeworm

Taenia pisiformus (cysticercus)         475.2      482.1

Taenia pisiformus eggs (ova)          465.2      469.7

Taenia saginata (cysticercus)          476.5      481.05

Taenia saginata eggs          

Taenia solium (cysticercus)           475       475

Taenia solium (scolex)             444.0      448.9

Taenia solium eggsMITE FREQUENCIES :These are the organisms that cold viruses ride in with!MITE    Freq. In Khz

Demodex folliculorum : folicle mite       682

Dermatophagoides : dust mite          707

Meal Mite                     718

Ornithonyssus : bird mite             877 878

Scarcoptes scabei : itch             735Miscellaneous FrequenciesBlue-green Algae                 256

Bryozoa cristatalla                396

Mucor mucedo                   288

Rhizobium meliloti                330

Rotifer                      1151UNIDENTIFIED PATHOGENS            Low (Khz)   High (KHz)

A Cold Virus HRC                 395.8     395.8

Fungus EW                     362.0     364.9

Fungus JWB                    397.2     400.75

Tooth Decay                    384.3     387.2

Tooth Decay (N)                  367.9     375.05

Tooth Decay (N) (2nd range)            326.95     331.5

Tooth Decay (N) (3rd Range)            293.2     297.4

Tooth Plaque I                  378.8     383.05

Tooth Plaque I (2nd Range)            294.7     298.05

Tooth Plaque I (3rd Range)            233.1     238.2

Tooth Plaque II                  384.95     387.05

Tooth Plaque II (2nd Range)            278.75     284

Tooth Plaque II (3rd Range)            212.15     218

Tooth Plaque II (4th Range)            340.15     344.8

Tooth Plaque II (5th Range)            305.5     310.35       

NOTE: The previous frequency table data is reproduced from Hulda Regehr Clark,

Ph.D. N.D.'s Book "THE CURE FOR ALL DISEASES" Copyright 1995 and are

included for free for your information.On the title page of this book just inside the front cover is the following:"Permission is hereby granted to make copies of any part of this document for

non-commercial purposes provided this page with the original copyright

notice is included".

NOTES AND FREQUENCIES OF THE ORGANS OF THE BODY

ORGANFREQUENCY/NOTE
BLOOD321.9 (E)
ADRENALS492.8 (B)
KIDNEY319.88 (Eb)
LIVER317.83 (Eb)
BLADDER352 (F)
INTESTINES281. (C#)
LUNGS220 (A)
COLON176 (F)
GALL BLADDER164.3 (E)
PANCREAS117.3 (C#)
STOMACH110 (A)
BRAIN315.8 (Eb)
FAT CELLS295.8 (C#)
MUSCLES324 (E)
BONE418,3 (Ab)

ORBITS AND SPINS OF OUR PLANETS

PLANETORBITSPIN
EARTH NOTE272.2(C#)378.5(F#)
SUN NOTE332.8(E)497.1(B)
MOON NOTE421.3(Ab)None
MARS NOTE289.4(D)389.4(G)
MERCURY NOTE282.4(D)421.3(A)
JUPITER NOTE367.2(F#)473.9(Bb)
VENUS NOTE442(A)409.1(G#)
SATURN NOTE295.7(D#)455.4(A#)
URANUS NOTE414.7(G#)430.8(Ab)
NEPTUNE NOTE422.8(Ab)310.7(Eb)
PLUTO NOTE280.5(C#)486.2(B)

CHAKRA ENERGY CENTERS OF OUR BODIES

CHAKRAFREQUENCY/MUSICAL NOTE
TRANSPERSONAL273(1:15)C#(EARTH ORBIT 272)
CROWN480(15:1)B
unknown445(1:9)Bb (VENUS ORBIT 442)
THIRD EYE448(14:1)A
PSYCHIC CENTER416(13:1)Ab (URANUS ORBIT 415)
unknown410(1:10)Ab-(VENUS SPIN 409)
unknown372(1:11)G#(EARTH SPIN 378)
THROAT384(12:1)G
THYMUS352(11:1)F#
HEART341(1:12)F
SOLAR PLEXUS320(10:1)Eb
DIAPHRAGM315(1:13)D#
unknown293(1:14)D+(SATURN ORBIT 296)
POLARITY288(9:1)D (MARS ORBIT 289)
ROOT256(1:1)C

COMPARISON OF PARTS OF THE BODY BASED ON THE SPEED OF SOUND THROUGH EACH ORGAN TO THE ABOVE (1996)

FUNCTION OF THE BODYMUSICAL NOTEFREQUENCY
PersonalityC+264
Circulation,SexC#586
Adrenals,Thyroid & ParathyroidB492.8 *
KidneysEb319.88 *
LiverEb317.83 *
BladderF#352 *
Small IntestineC#281.6 *
LungsA220 *
ColonF#176 *
Gall BladderE164.3 *
PancreasC#117.3
StomachA110 *
SpleenB492
BloodEb321.9
Fat CellsC#295.8
MusclesE324
BoneAb418.3

MINERAL NUTRIANTS FOR OUR BODIES

ELEMENTATOMIC#/NOTE/RATIO
CHROMIUM384(3:2)G#(THROAT)
MOLYBDENUM336(4:3)F
CALCIUM320(5:4)E-(SOLAR PLEXUS)
MANGANESE400(4:5)G#
IRON416(13:8)Ab(PSYCHIC CENTER/URANUS)
POTASSIUM304(6:5)D#
IODINE424(5:6)Ab
COPPER464(10:11)Bb
PHOSPHORUS480(16:15)B(CROWN)
ZINC480(16:15)B
SELENIUM272(15:16)C#(TRANSPERSONAL/EARTH)

RESEARCH WITH SINE SOUNDS (1982-1988) By: Barbara Hero

FUNCTION OF THE BODYMUSICAL NOTEFREQUENCY
PersonalityC+264
Circulation,SexC#586
Adrenals,Thyroid & ParathyroidB492
KidneyE330
LiverAb198
BladderF#352
Small IntestineC#281.6
LungsA220
ColonF#176
Gall BladderE330
PancreasC#117.3
StomachA110
SpleenB492

CHAKRA ROOM RESONANCES by Barbara Hero

CHAKRASNOTE/FREQROOM SIZE FEETMIDDLE OCTAVE
ROOTC (126 cps)9, 18, 36, 72, 144, 288(252cps)
POLARITYD (283 cps)4, 8, 16, 32, 128, 256(283 cps)
DIAPHRAGMD# (75 cps)15, 30, 60, 120, 240, 480(300 cps)
SOLARPLEXUSE (161 cps)7, 14, 28, 56, 112, 224(322 cps)
HEARTF (87 cps)13, 26, 52, 104, 208, 416(348 cps)
THROATG (188 cps)6, 12, 24, 48, 96, 192, 384(376 cps)
VENUSIANG+ (49 cps)23, 46, 92, 184, 368, 736(392 cps)
GAIA (EARTH)G# (54 cps)21, 42, 84, 168, 336, 672(432 cps)
PSYCHIC CENTERAb (103 cps)11, 22, 44, 88, 176, 352(412 cps)
THIRD EYEBb (113 cps)10, 20, 40, 80, 160, 320(452 cps)
CROWNB (59 cps)19, 38, 76, 152, 204, 408(472 cps)
TRANSPERSONALC# (66 cps)17, 34, 68, 136, 272, 554(264 cps)
DIAPHRAGM2D# (39 cps)29, 58, 116, 232, 464, 928(312 cps)
POLARITY2D+ (36 cps)31, 62, 124, 248, 496, 992(288 cps)
CROWNB (30 cps)37, 74, 148, 296, 592, 1184(480 cps)“The Secret Solfeggio Frequencies: Sound Vibration Rates for Creation and Destruction.” You may program the following six frequencies into the custom data banks on the F SCAN or F165.

Table 1: The Secret Solfeggio Frequencies.1.     396 Hz  Ut = 396 = 92.     417 Hz  Re = 417 = 33.     528 Hz  Mi = 528 = 64.     639 Hz  Fa = 639 = 95.     741 Hz  So = 741 = 36.     852 Hz  La = 852 = 6
These previously secret sound frequencies or electromagnetic vibrations are likely the primary ones associated with the matrix of creation and destruction.  Notice that all of these frequencies and are mathematically and harmonically related.
Table 1 shows the increasing frequencies encoded in the modern Torahs and Bibles in NUMBERS Chapter 7 verses 12-83. Initially encrypted by Levi priests who translated the original Torah into Greek Septuagint these six frequencies apparently possess extraordinary spiritual power. Besides their link to the hymn to St. John the Baptist and their likely association with creative and destructive events in the Bible the third note — “Mi” for “Miracles” or “528” – is the exact frequency used by genetic engineers throughout the world to repair DNA. I also suggest you program the following two frequencies from Table 2 and Table 3 into the custom data banks.
Table 2: The Key of David/Key of Libra/Key of BALANCE.1.     360 Hz
The Key of David or The Key of Libra known in modern music as G/F# and is based on the Golden Section or Golden Mean. It is associated with a vibrational formula to bring gifts of joy love and healing. Pythagoras and the Science of Vibrational Medicine today confirm the Golden measures of Divine Proportion and the three witnesses of the balancing effects on Health in “The Key of David”. Pythagoras also theorized that the earth creates a tone in space of G/F#. NASA astronauts have since proven this to be correct using high-tech sound recording equipment. I believe this represents the ageless wisdom of creation.
Table 3: The King’s Chamber Frequency.2.     441 Hz
Here are some additional frequencies and their COLOR Equivalents you may wish to work with. Again you can program them into any of the Ultimate Rife custom data banks.
Table 4: Dinshah’s Sound/Color Equivalent Chart.

Color
         Frequency     Musical Note  Note Frequency
Red           397.5                G             392 HzOrange        430.5                A             440 HzYellow        464.5                A#            466 HzLemon         498                  B             494 HzGreen         531.5                C             523 HzTurquoise     565                  C#            554 HzBlue          598.5                D             587 HzIndigo        632                  D#            622 HzViolet        665.5                E             659 HzPurple        565*                 A# and E      562* HzMagenta       531.5*               G  and E      525* HzScarlet       498*                 G# and D      501* Hz
--------------------------------------------------------
*denotes reverse polarity. From: Dinshah GP. Spectralchrometry Encyclopedia Third Edition.


Brainwave Frequency Listing
CYCLES PER SECOND (HERTZ), and Correspondences to MENTAL STATES, PHYSIOLOGY, COLORS, NOTES & PLANETS
These frequencies are of all types; light, sound, electrical, etc.
 • 0.1-1 Organ/muscle resonances [SS]
 • 0.1-3 Delta range, according to [NEU+CRI] - deep sleep, lucid dreaming, increased immune functions, hypnosis [NEU]; Decreased awareness of the physical world. Access to unconscious information. Dominant brainwave in infants under one year old. This range normally decreases when we focus, but this doesn't happen when a person with ADD - delta waves actually increase when they try and focus. [CRI]; "Monroe focus 21" [MB2 via DW];
 • 0.16 - 10 - Neuralgias [AT]
 • 0.18 - 10 - Mod. therapy [AT]
 • 0.20 - 0.26 - Dental pain [AT]
 • 0.20 - 10 - Post-traumatics [AT]
 • 0.28 - 2.15 - Alcohol addiction [AT]
 • 0.28 - 10 - Arthritis [AT]
 • 0.30 - 0.15 - Depression [AT]
 • 0.30 - 10 - Cervobrachial syndrome [AT]
 • 0.37 - 2.15 - Drug addiction [AT]
 • 0.40 - 10 - Confusion [AT]
 • 0.45 - 10 - Muscle pain [AT]
 • Below 0.5 - Epsilon range, extraordinary states of consciousness, high states of meditation, ecstatic states of consciousness, high-level inspiration states, spiritual insight, out-of-body experiences, Yogic states of suspended animation. [CNR]
 • 0.5 - very relaxing, against headache [MB], for lower back pain [AS] ; Thyroid, reproductive, excretory stimulant, whole brain toner [SS]
 • 0.5-1.5 Pain relief [SS + CMP] ; endorphins, better hypnosis [SS]
 • 0.5-3 Delta range, according to [RA]
 • 0.5-4 Delta range, according to [SS,PWM+AWI]. Deep dreamless sleep, trance, suspended animation [SS]; Anti-aging. Reduces amount of cortisol, a hormone associated with stress & aging. Increases the levels of DHEA (anti-aging) & melantonin (decreases aging process.) [BAR]; Associated with unconscious mind & sleep state - in conjunction with other frequencies in a waking state, "Delta acts as a form of radar – seeking out information – reaching out to understand on the deepest unconscious level things that we can't understand through thought process." Provides intuition, empathetic attunement & instinctual insight. [AWI]; Conducive to miracle type healing, divine knowledge, inner being & personal growth, rebirth, trauma recovery, "one with the universe" experiences (samadhi), near death experience, characterized by "unknowing", merely a blissful "being" state such as deep sleep or coma. [PWM via DW]
 • The anti-aging info comes from a Brainwave Generator preset authored by TheMind2 - he uses binaurals at 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 & 4.0 HZ. They all play simultaneously.
 • 0.9 Euphoria [SS]
 • 0.95 - 10 - Whiplash [AT]
 • 1-3 - Delta: deep, dreamless sleep, trance state, non-REM sleep [??]; profound relaxation, restorative sleep, feelings of tranquility&peace, if one can remain aware [VUG via DW]
 • There's disagreement over where the delta range begins & ends - [SS,PWM+AWI] list it as 0.5 to 4.0 HZ, [NEU] 0.1 to 3.0 HZ, & [RA] considers it 0.5 to 3.0 HZ.
 • 1.0 - Feeling of well-being, pituitary stimulation to release growth hormone; overall view of inter-relationships; harmony & balance [MB]
 • 1.05 Helps hair grow + get its color back [RA]; pituitary stimulation to release growth hormone (helps develop muscle, recover from injuries, rejuvenation effects) [HSW]
 • 1.2 - (used on) headaches [RS]
 • 1.45 - Tri-thalamic entrainment format. According to Ronald deStrulle, creates entrainment between hypothalamus, pituitary & pineal. May benefit dyslexics + people with Alzheimer's. [MP2]
 • 1.5 Abrahams Universal Healing Rate [SS]; Sleep [NEU]; Those individuals whose ailments have manifested into the fourth stage of Chronic Fatigue, where some form of disease is apparent, experienced a release from the negative sensation of their symptoms when moved into 1.5HZ. [NYT via NEU]
 • 1.8 Sinus Congestion seems to clear centering around 1.8 HZ [MPT] (tested with binaural beats, primarily)
 • 2.0 Nerve regeneration [NOR]
 • 2.06 Associated with coccyx (small triangular bone at end of the spinal column) [TOS]
 • 2.15 - 10 - Tendovaginatis [AT]
 • 2.30 Associated with genitals [TOS]
 • 2.5 - pain relief, relaxation [MB]; production of endogenous opiates. [EQ]; Use for sedative effect [ESP]; Sedative effect - reported use on bleeding, bruises, insomnia, and sinusitis. [RS] Sexual stimulation? [SX]
 • 2.57 Associated with bladder [TOS]
 • 2.67 Associated with intestines [TOS]
 • 3.0-5.5 - "Theta1" Range. [DW]
 • [DW] divides the Theta Range into Theta1 & Theta2.
 • 3.0 Increased Reaction Time [RT] [SS]; 3.0 HZ & below used to reduce muscle tension headaches, but worked less well on migraines & sinus headaches. [RED]; used to treat allergies, in conjunction with 330 HZ [RS]
 • 3.07 Associated with hara (3cm or 1.5 inch below navel, balance of pelvis) [TOS]
 • 3 - 4 Influences physical vision [SS]
 • 3 - 6 Childhood awareness/vivid memories [SS+RA]
 • 3 - 8 Theta Range according to [NEU]; deep relaxation, meditation, increased memory, focus, creativity, lucid dreaming, hypnagogic state [NEU]
 • 3.4 - Sound sleep
 • 3.5 - Feeling of unity with everything, accelerated language retention [×]; enhancement of receptivity [MB]; Earth Resonance (?) [SS]; (a remedy for) depression & anxiety [ESR]; Wholebeing regeneration, DNA stimulation [EI-d]
 • [MPT] I was under the impression the Earth Resonance is 7.83 HZ - unless [SS] is talking about a different earth resonance.
 • 3.5-7.5 - Theta Range [per CRI] - Creativity, intuition, daydreaming, fantasizing, recollection, imagery, dreamlike, switching thoughts, drowsiness; "oneness", "knowing", repository for memories, emotions, sensations. Can lead to trance-like states. Theta strong during internal focus, meditation, prayer + spiritual awareness. Reflects state between wakefulness+ sleep. Relates to subconscious. Observed in anxiety, behavioral activation+behavioral inhibition. Promotes learning+memory when functioning normally. (I think they mean it helps you process what you've learned - if you tried to actively learn while in the theta state, I doubt you'd have success - but sometimes the theta state can give your subconscious a chance to chew the proverbial fat that you've learned during the day, and digest it.) Abnormal in awake adults, but seen in children up to 13 years old. Suppression of theta can help concentration/focus of attention. [CRI]
 • 3.6 (a remedy for) anger & irritability [ESR]
 • 3.84 Associated with ovaries (Effects=vitality, life at every level) [TOS]
 • 3.9 (a remedy for) unsociable behavior [ESR]; Theta/Delta brainwave range - crystal clear meditation, lucid dreams, enhanced inner awareness, "facilitates easy access to inner resources & creates space for inner peace + self-renewal". [SED]
 • 4-6 - attitude & behavior change [MH]
 • 4-7 - Theta Range : recall, fantasy, imagery, creativity, planning, dreaming, switching thoughts, Zen meditation, drowsiness; Access to subconscious images, deep meditation, reduced blood pressure, said to cure addictions [SS]; Reset the brain's sodium potassium levels, which cuts down on mental fatigue [INT]; Increases sex drive [INT] ; Meditation, Intuitive Augmentation [NEU]; Near Sleep brainwaves, conducive to profound inner peace, "mystical truths", transforming unconsciously held limiting beliefs, physical & emotional healing, purpose of life exploration, inner wisdom, faith, meditation, some psychic abilities, & retrieving unconscious material. [PWB]; bursts of inspiration, twilight sleep learning, deep relaxation, reverie, high levels of awareness, vivid mental imagery. Hypnopompic & Hypnagogic states [NSS via DW]; Military remote viewers operate in this range [RVX]
 • Some disagreement over the theta range - [NEU] lists it as 3.0 to 8.0 HZ. [AWI] lists it as 4.0 to 8.0 HZ. [RA] & [PWB] both have it as 4.0 to 7.0. [DW] divides it into two ranges, Theta1 (3.0-5.5 hz) & Theta2 (5.5-8.0 hz).
 • 4.0 - 8.0 HZ Theta State according to [AWI]+[VUG via DW] - present in dreaming sleep, deep meditation, storehouse of creative inspiration, spiritual connection, subconscious mind [AWI]; creative insight, twilight ("sleep") learning, vivid mental imagery. Found in advanced meditators [VUG via DW]
 • 4-12 Skeletal muscle resonances [SS]
 • 4.0 - Enkephalins, Extrasensory perception [MB]; Astral Projection, Telepathy, "Seduction mindset" [EI-d]; Catecholamines, vital for memory & learning, respond at around 4 HZ. [PSI]; Subconscious Problem Solving/Full Memory Scanning (if one can manage to stay awake) [RA+CAV via DW]; Associated with object naming, an important aspect of memory [TDM via DW]; "Those who suffer from Chronic Fatigue exhaust very easily. When moved to 4HZ these individuals showed marked improvement in the length of time between the occurrence of exhaustion after certain exercises were completed." [NYT via NEU]
 • 4.11 Associated with kidneys (Effects=strength) [TOS]
 • 4.5 Shamanic State Of Consciousness/Tibetan Buddhist Chants [MMF via DW]
 • 4.5-6.5 Wakeful dreaming, vivid images [SS]
 • 4.6 Associated with spleen & blood (Effects=Emotional Impulse) [TOS]
 • 4.9 - Introspection [SS]; Induce relaxation, meditation, & deeper sleep [ESR]
 • 5.0 - unusual problem solving [×] reduced sleep needed, theta sounds replacing need for extensive dreaming [INT] ; relaxed states, pain-relief (beta endorphin increases of 10-50% reported) [INT]; Alleged Sphincter Resonance (mechanical)(not good) [TB]
 • 5.0 - 10.0 Relaxation [NEU]
 • 5.14 Associated with stomach (Effects=Emotional Acceptance) [TOS]
 • 5.35 Associated with lungs (Effects=Oxygen, Heat) [TOS]
 • 5.5-8.0 "Theta2" frequency range : .. Consists of trains (long runs) of rhythmic frontal activity centering at 6.5-Hz with amplitudes reaching the 50-100 uV (micro-volt) range. .. Is induced in some people by the performance of a mental task such as mental arithmetic, tracing a maze, counting the number of cubes piled in a three-dimensional representation, & imaging a scene. .. More common in extroverts with low traits of neurosis & anxiety. Because Theta2 is associated with mental tasks & its influence is seen in evoked potential latencies, Mizuki (1987) believes that the appearance of Theta2 closely relates to mechanisms of attention or arousal. [DW]
 • 5.5 - Moves beyond knowledge to knowing, shows vision of growth needed ; "Inner Guidance" [SS]; Inner Guidance, intuition, heat generation [EI-d]
 • 5.8 (reduce) Fear, Absent-mindedness, Dizziness [ESR]
 • 6.0 - long term memory stimulation [MB] ; (reduce) unwillingness to work [ESR]
 • 6.0 - 10.0 Creative Visualization - about 6hz for a while, then up to 10hz [NEU]
 • 6-9.6 Somatic Responses, tingling, pressure, heat [SS]
 • 6.15 Associated with heart (Effects=love,warmth) [TOS]
 • 6.2-6.7 Frontal Midline Theta (Fm Theta) is a specific EEG frequency seen in those subjects actively engaged in cognitive activity, such as solving math problems & playing Tetris [TDM via DW]
 • 6.26-6.6 Hemispheric desync, confusion, anxiety, low Reaction Time, depression insomnia [SS]
 • 6.30 Hz - Mental & astral projection [SS seconded this]; accelerated learning & increased memory retention.[??]; (reduce) Anger + Irritability [ESR]
 • 6.5 - "Center" of Theta2 Brainwave Frequency Range [DW]; "Your frontal lobe, or brain entrainment of the two hemispheres is around 6.5 hz." [RA]
 • I quoted the second entry from [RA] directly, due to its ambiguity. It probably ties into what the 5.5-8.0 HZ entry says above.
 • 6.8 Possible use for muscle spasms [ESR] ; associated with telepathy / Schumann Resonance [DHA]
 • [DHA] associated 6.8 HZ with the Schumann Resonance and the Alpha-Theta borderline. I think this is slightly off - most sources consider the lowest frequency of the Schumann Resonance to be 7.83 HZ, and that's also considered the borderline between Theta brainwave and Alpha brainwaves.
 • 6.88 Associated with collarbones (Effects=vitality, overall balance, stability) [TOS]
 • 7.0 - 8.0 For healing purposes, like laying of hands by a healer, or self vizualization in a healing situation [RA]; Treatment of Addictions [DW]
 • 7.0 - Mental & astral projection, bending objects, psychic surgery; Increased Reaction Time [SS]; Mass aggregate frequency (can deaggregate matter), alleged to resonate & rupture organs at excessive intensity [TB]; Treatment of sleep disturbances [PGS via DW]; Bone growth [NOR]
 • 7.5 - Inter-awareness of self & purpose; guided meditation; creative thought for art, invention music, etc.; contact with spirit guides for direction; entry into meditation [MB]; At 7.5 HZ subjects who before suffered from confused thinking reported an ease at finding solutions to troublesome problems after a re-evaluation was conducted. [NYT via NEU]; (?) Earth magnetic field frequency, useful theta (brain) waves frequency [TB]
 • 7.5 - 8 For Treating Alcohol + Drug Addiction - This range of frequencies tells a person they're satisfied, which is "missing" in addictive personalities [RA]
 • 7.69 Associated with shoulders (Effects=strength of the arms, expansion, teaching) [TOS]
 • 7.8 Schumann Resonance (see 7.83 HZ), ESP activation [EI-d]; Doyere's group (1993), found that short high frequency bursts at 7.7 Hz induced LTP in prefrontal cortex, though only for one day. [AA via DW]
 • 7.8-8 Stimulates ESP, paranormal [SS]
 • 7.83 - Earth Resonance, grounding [×], "Schumann Resonance." [TS, ESR+HSW, MAG]; anti-jetlag, anti-mind control, improved stress tolerance [SS]; psychic healing experiments [ESR]; pituitary stimulation to release growth hormone (helps develop muscle, recover from injuries, rejuvenation effects) [HSW]; Earth Resonance Frequency - 'leaves you feeling revitalized like you've spent a day in the country.' [PWM via DW]; reports of accelerated healing/enhanced learning - "the earth's natural brainwave" [MAG]
 • [HSW] notes that higher octaves of the 7.83 Schumann Resonance can also stimulate the pituitary in the same way that 7.83 HZ can - especially 31.32 HZ. (One needs to be careful to distinguish between octaves of the 7.83 Schumann Resonance, and the other six Schumann Resonances, which are not higher octaves of 7.83 HZ.)
 • 8-8.6 Reduced Stress/Anxiety [SS]
 • 8.0-10.0 learning new information [MH]; Alpha - Rapid Refreshment 15 min [NEU]; "LOW ALPHA" inner-awareness of self, mind/body integration, balance [CRI]
 • 8.0-12.0 - Alpha range (per NEU, RA, PWM, NSS & CRI) - light relaxation, "super learning", positive thinking. [NEU]; Conducive to creative problem solving, accelerated learning, mood elevation, stress reduction, etc., characterized by intuitive insights, creative "juice", inspiration, motivation, daydreams etc. Relaxed, yet alert [PWM via DW]; Associated with calm, relaxed, unfocused (not concentrating), lucid mental states, dream sleep & pleasant drifting feelings or emotions. [NSS via DW] ; promotes mental resourcefulness, aids in mental coordination, enhances relaxation, "Can move quickly + efficiently to accomplish whatever task is at hand.", feelings of "at ease" + calm, promotes good moods, a bridge between conscious + subconscious, alpha waves indicate a person is alert but not actively processing information, seen more in extroverts than introverts, seen during creative problem solving [CRI]
 • As you can see, different sources contradict each other. Some paint Alpha as a range of relaxed attentiveness, ideal for learning. Others associate it with "daydreaming" [which doesn't sound like it would be good for learning]. Unless they're not talking the "attentive" sort of learning [i.e. sitting in a classroom taking notes], but rather the "trying to assemble it all together in our heads" sort of learning, where our subconscious is doing most of the work in the background, and our conscious mind takes a backseat. I see the Alpha range as the fine line between daydreaming and alertness. It's like a baseball player on a base - he'll move away from the base, so that he can steal if the opportunity presents itself. But he always stays close enough to the base so he can get back in case the pitcher throws the ball to the baseman. Alpha Range is the same way - it's close enough to the "attentive" mental state for us to go to it as needed. But we can also quickly retreat into the realm of sleep if need be. [MPT]
 • 8-13 - Alpha range - Non-drowsy but relaxed, tranquil state of consciousness, primarily with pleasant inward awareness; body/mind integration. ; Amplifies dowsing, empty-mind states, detachment, daydreams, mind/body integration. (can cause) epilectic seizures [SS];
 • Note : [NEU], [RA], [PWM], [NSS] + [CRI] consider the alpha range to be 8.0-12.0. [AWI] considers it 9.0-14.0. [VUG] has it as 9.0-13.0.
 • 8-14 - Qi Gong and infratonic Qi Gong machine [QG]
 • 8.0 - Past life regression [×]; More Lymphocytes, DNA repair (RAD-6) [SS]; Associated with Base/Muladhara chakra (Color=Red) (Body Parts=Adrenals, Spinal Column, Kidneys) (Effects=Physical energy, will to live)(Note=C) [OML]
 • 8.22 Associated with mouth (Effects=speech, creativity) [TOS]
 • 8.3 - Pick up visual images of mental objects [??]; clairvoyance [SS]; "Monroe Focus 12?" [NEU]
 • 8.6-9.8 Induces sleep, tingling sensations [SS]
 • 9.0, 11.0, 16.0 [bad] documented calcium ion migration (brain tissue) [SS]
 • There's some disagreement over whether these frequencies offer anything to fear when used for binaural beats. Here's the thread from the Brainwave Generator message board : http://groups.yahoo.com/group/bwgen/message/4592
 • 9.0 - 13.0 - Alpha Range (according to [VUG]) - relaxed, not thinking about anything in particular, sometimes a pleasurable feeling of "floating". Often dominant in certain kinds of meditation, alpha waves have for the past twenty years been associated with calm, lucid mental states (the "alpha state"). They're also often detected during dream sleep. This pattern typically occurs in daydreaming, relaxed awareness, guided or focused imagery & smoothly rhythmic athletic activity. There's often a euphoric, effortless feeling of "flow" as the doer is absorbed in activity and subject + object are felt to be united. [VUG via DW]
 • 9.0 - 14.0 Alpha range (according to [AWI]) - Relaxed & detached awareness, visualization, sensory imagery, light reverie. Also, gateway to meditation - provides bridge between the conscious & subconscious mind. [AWI]
 • 9.0 - Awareness of causes of body imbalance & means for balance[×] Blind person phantom touch reading (somatosensory cortex) [RA]; Associated with Sacral/Svadhisthana chakra (Color=Orange) (Body Parts=Gonads, Reproductive System) (Effects=Relationships/Sexuality) (Note=D) [OML]
 • 9.19 Associated with upper lip (Effects=emotions, conflict resolution) [TOS]
 • 9.4 Major frequency used for prostate problems. [ESR] - Self-explanatory. =)
 • 9.41 - Pyramid frequency (outside)
 • 9.5-10 - Center of Alpha Range - The brain's scanning/idling frequency - indicating a brain standing by, waiting to "give way to beta should attention be required, or be the bridge, the gate, to Theta & Delta for drowsiness, sleep, and certain cognitive challenges. [DW]
 • He gives credit for the 'brain scanning' factoid to Eccles & Walter (1950). (It was their conclusion.)
 • 9.6 - Mean dominant frequency associated with earth's magnetic field [EQ]; Facial Toning [ESR]
 • 9.8-10.6 Alertness [SS]
 • 10 - enhanced release of serotonin & mood elevator, universally beneficial, use to try effects of other mixes [MB]. Acts as ananalgesic, safest frequency, especially for hangover & jet lag. [EQ] Meg Patterson used for nicotine withdrawal. [MB3] dominant alpha frequency, clarity, normalcy, anti-convulsant, circadian rhythm resync, activate kidneys, raise body temp, more serotonin [SS]; Good when trying to correlate information by the subconscious - Sort of a waiting frequency while the subconscious does the work at lower frequencies. [RA]; Motor impulse coordination (Motor Control cortex) [RA]; Learning a foreign language [RA+PWM via DW]; Centering, Sleep Spindles, Arousal [EI-d]; Associated with Solar Plexus/Manipura chakra (Color=Yellow) (Body Parts=Pancreas, Stomach, Liver, Gall Bladder, Nervous System) (Effects=Spiritual wisdom, self-healing)(Note=E) [OML]; Increased alertness (caused by an increase in norepinephrine + serotonin & a decrease in melatonin), sense of well being & decreased pain (caused by increase in beta-endorphins) [RED]; Adrenal Stimulant [RS]; Significant improvements in memory, reading & spelling are reported (in conjunction with 18 HZ) [RUS via DW]; Treatment for Attention Deficit Disorder/Hyperactivity [LUB via DW]; Treatment for closed head injury [HOF via DW]; 'Berger Rhythm' [BER via DW]; (used on) headaches [RS]; ligament healing [NOR]
 • 10-12: HIGH ALPHA RANGE - centering, healing, mind/body connection [CRI]
 • 10-14 Dream/sleep spindles [SS]
 • 10.2 Catecholamines
 • 10.3 Associated With Nasal Passages (Effects=breathing, taste) [TOS]
 • 10.5 - Frequency for healing of body, mind/body unity, firewalking [×]; potent stabilizer & stimulating for the immunity, valuable in convalescence. [MB] Relaxed alertness, contemplation, body healing, mind over matter [SS] Lowering Blood Pressure [RA+PWM via DW]; Associated with Heart/Anahata chakra (Color=Green) (Body Parts=Thymus, Heart, Blood, Circulatory System) (Effects=Love of Life, love of self&others) (Note=F) [OML]
 • 10.6 - Relaxed & alert
 • 10.7 Associated with ears (Effects=hearing, formal concepts) [TOS]
 • 11.0 (& Below) - Stress Reduction (DW)
 • 11-14 Focused alertness [SS]
 • 11.0 (used to) achieve "relaxed yet alert" states. [PWM]
 • 11.5-14.5 An implication for neurotherapy is that if increased intelligence + mental efficiency is the objective, then a frequency band with a 13-Hz center should be used. A more desirable frequency band than 12 to 15-Hz is 11.5 to 14.5-Hz. [DW]
 • 12.0 - Centering, doorway to all other frequencies [×] ; frequency of earth resonance (Hercules - a researcher); Centering, mental stability, transitional point, time seems faster [SS]; To stimulate mental clarity [ESR]; Associated with Throat/Vishuddha chakra (Color=Blue) (Body Parts=Thyroid, Lungs, Vocal Cords) (Effects=Expression/self in society)(Note=G) [OML]
 • 12.0-36.0 Beta Range [per CRI] - dominant brainwave in alert/awake/anxious adults with their eyes open. Comes into play when "listening & thinking during analytical problem solving, judgment, decision making, processing information about the world around us." [CRI]
 • 12.0-14.0 Learning Frequency - Good for absorbing information passively, when you plan to think about it later. [RA]
 • [RA] distinguishes between active studying where you're processing information & passive studying where you're just trying to absorb information + plan to think about it later. For the former, he suggests 36 to 44 HZ.
 • 12.0-15.0 Beta (low) - relaxed focus, improved attentive abilities [NEU+CRI]; Treating Hyperactivity [RA] ; Sensorimotor Rhythm (SMR) - Used in the treatment of mild autism [AUT via DW]
 • 12.3 Associated with eyes (Effects=Visualization) [TOS]
 • 13-27 - Beta Range (according to [NSS]) - Associated with focused attention towards external stimuli, alert mental activity, normal waking consciousness, & active thought processes. [NSS via DW]
 • 13-30 - Beta Range - Normal wakefulness, the taking in & evaluating of various forms of data received through the senses. It's present with worry, anger, fear, hunger & surprise. [×] Waking state, motivation, outer awareness, survival, problem solving, arousal, dendrite growth, combats drowsiness [SS]; Conscious Thinking, Autonomic Processes & Emotions [EH]
 • [NSS] considers Beta to be 13-27 HZ, [AWI] considers it 14-38 HZ, [PWM] & [RA] consider it 13-40 HZ, and [VUG] (seems to) consider it 14-30 HZ. [CRI] lists it as either 12-36 or 14-36 - it contradicts itself in different parts of the article.
 • [NEU] breaks up Beta into ranges - Low Beta=12-15 HZ, Mid Beta=15-18 HZ, & High Beta=18.0+ HZ. [CRI] does as well.
 • 13-40 Beta Range (according to [RA] + [PWM]) - a high frequency pattern, conducive to stimulating energy + action; most of our current institutionalized education is beta geared, characterized by logical, analytical, intellectual thinking, verbal communication, etc. [PWM via DW]
 • 13.0 - Alleged sphincter resonance (mechanical)(not good) [TB]; Associated with Brow/Ajna chakra (Color=Indigo/Violet) (Body Parts=Pituitary,Lower Brain, Left Eye, Ears, Nose, Nervous System)(Effects=Visualization, Conceptualization)(Note=A) [OML]
 • 13.8 - Associated with Frontal Lobes (Effects=the seventh sense, final decision) [TOS]
 • 14-16 - associated with sleep spindles on EEG during second stage of sleep [EQ] [note SS said 10-14]
 • 14-15 - Slows conditioned reflexes [SS]
 • 14.0-30.0 - Beta Range (?I think? according to VUG) - This pattern is optimal for intense mental activities such as calculations, linear logical analyses & other highly structured functions [VUG via DW]
 • 14.0 - Awake & alert [??]; Alert focusing, vitality, concentration on tasks [SS?]; Schumann Resonance (2nd of 7 frequencies. 7.83 HZ being the first) [TS+HSW]; Intelligence Enhancement in conjunction with 22.0 HZ (medium=audio-visual stimulation) [APE]
 • [APE] used audio-visual stimulation alternating between 14 & 22 HZ. Check the link under [APE]'s bibliography entry for more information.
 • 14.1 "Earth Resonance" [SS]; Earth Harmonics - accelerated healing [EI-d] (probably tied to Schumann Resonance above.)
 • 15.0-18.0 Beta (mid) - increased mental ability, focus, alertness, IQ [NEU+CRI]; "alert but not agitated"/"aware of self & surroundings" [CRI]';
 • 15-24 Euphoria [SS]
 • I will vouch for this one - I find binaurally produced tones between 18 HZ & 21 HZ have very pleasant results, in a jogger's high sort of way. This effect seems the strongest around 20 HZ. While other sources equate this frequency range with stress, I'm thinking it might be like the roar of a car engine - in small doses, it can be quite a rush, but too much of it can lead to a headache. The serotonin system is funny like that. [MPT]
 • 15 - chronic pain [MB]; Sound which bypasses the ears for sublimination (auditory cortex) [RA]; Associated with Crown/Sahasrara chakra (Color=Violet/White) (Body Parts=Pineal, Upper Brain, Right Eye)(Effects=Integration of personality & spirituality.)(Note=B) [OML]; capillary formation, fibroblast proliferation, decreased skin necrosis [NOR]
 • 15.4 - Associated with Cortex (Effects=intelligence) [TOS]
 • 16.0 - bottom limit of normal hearing [MP2]; Release oxygen & calcium into cells [CC]
 • 16.4 Associated with top of head (Effects=spirit, liberation, transcendence) [TOS]
 • 18.0-22.0 - Beta: outward awareness, sensory data [??] ; Throws brain's sodium/potassium levels out of balance, resulting in mental fatigue. [INT]; Theoretically can be used to achieve a "relaxed body/focus mind" state of consciousness [DW]
 • [INT] + [DW] seem to contradict each other here.
 • 18.0+ Beta (high) - fully awake, normal state of alertness, stress & anxiety [NEU]; Significant improvements in memory, reading & spelling are reported (in conjunction with 10 HZ) [RUS via DW]; (used to) improve hyperactive behavior [PWM via DW]; Associated with mental activity like math + planning - alert, but may also be agitated [CRI]
 • 20-30 Phospene imagery, peak luminosity in visual field [SS]
 • 20-40 Meditation For Stress Relief/Just At The Edge Of Audible Sound/As A Musical Backround [RA]
 • 20.0 - fatigue, energize. Causes distress during labor.[EQ]; Human Hearing Threshold [SS]; Schumann Resonance (3rd frequency of 7) [TS+HSW]; Imposing subconscious commands on another (thought center) [RA]; Stimulation of pineal gland [ESR][JB] ; Helps with tinnitis (a condition that causes ear-ringing) [JB]; Adrenal Stimulant, (used on) sinus disorders/sinus infection/head cold/headache [RS]; Commonly used "cure-all" Rife Frequency [CR]
 • 20.215 LSD-25 [PSI] (he implies it could mimic the effects of)
 • 20.3 "Earth Resonance" [SS]
 • Probably the same thing as the Schumann Resonance at 20 HZ.
 • 22.0 Used in conjunction with 14 HZ for intelligence enhancement (medium=audio-visual stimulation)[APE]; Used in conjunction with 40 HZ for 'out of body' travel [EWI via DW]; Also used with 40 HZ for psychic healing. [FAH via DW]
 • [APE] used audio-visual stimulation alternating between 14 and 22 HZ. Check the link under [APE]'s bibliography entry for more information.
 • 22.027 Serotonin [PSI] (he's unclear what he means by this)
 • 25.0 Bypassing the eyes for images imprinting (visual cortex) [RA]; Tested clinically with patients who complain of anxiety [PGS via DW]
 • 26.0 Schumann Resonance (4th frequency of 7) [TS+HSW];
 • 26.0 - 28.0 Astral Projection / produced during meditation by some [ANO]
 • 26.4 "Earth Resonance" [SS]
 • 27 - 44 Frequency range that cats purr at - said to have restorative effects on the body, particularly the 'healing and strengthening of bones' [BON]
 • 27.5 lowest note on a piano [MP2]
 • 30 Meg Patterson used for marijuana. [MB3]
 • 30 - 60 Gamma Range - little known but includes decision making in a fear situation, muscle tension, [EH]
 • [INT] considers Gamma to start at 40 HZ.
 • 30 - 190 Lumbago [AT]
 • 30-500 High Beta: Not associated currently with any state of mind. Some effects have been observed, but currently not enough research has been done in this area, to prove, or disprove, anything.; a few people able to replicate at will (?? - not sure what that last point means)
 • Starting at 30 HZ, sources begin to seriously disagree over what the names of each range are.
 • [EH] considers 30 to be the beginning of the Gamma range, which it believes run to 60. It then considers 60 to 120 to be the Lambda range.
 • Incidentally, [INT] believes that 40 is where Beta ends & Gamma begins.
 • 31.32 Pituitary stimulation to release growth hormone (helps develop muscle, recover from injuries, rejuvenation effects) (this is a higher octave of the 7.83HZ Schumann Resonance) [HSW]
 • Note - NOT one of the seven Schumann Resonances - it's a higher octave of the 7.83 HZ Schumann Resonance. I had originally thought it was related somehow to the Schumann Resonance at 33 HZ, and I was wrong. (Sorry.)
 • 32 Desensitizer; enhanced vigour & alertness [MB]
 • 33 Christ consciousness, hypersensitivity, Pyramid frequency (inside) ; Schumann Resonance (5th frequency of 7) [TS]
 • Funky coincidence it lines up with the Christ Consciousness & Pyramid frequency, eh? I've had some interesting results with this one -- particularly when I overlap waves at 9.0 HZ (pyramid outside frequency). The mind tends to wander in funny ways.
 • 35 - 150 Fractures [AT]
 • 35 - 193 Arthralgy [AT]
 • 35 Awakening of mid-chakras, balance of chakras
 • 36 - 44 Learning Frequencies, When [Actively] Studying Or Thinking. Helps To Maintain Alertness. Waking Operating State [RA]; Frequencies of the olfactory bulb, prepiriform cortex & amygdala [DSH via DW]; Coordinates simultaneous processing of information in different areas of the brain. Associated with high-level information processing. 'A good memory is associated with well-regulated & efficient 40 HZ activity, whereas a 40 HZ deficiency creates learning disabilities.' [CRI]
 • 38 Endorphin release [WL]
 • 39.0 Schumann Resonance [6th frequency of 7] [TS]
 • 40-60 anxiolytic effects & stimulates release of beta-endorphines [MB]
 • 43 - 193 Carcinomatosis [AT]
 • 40.0 - dominant when problem solving in fearful situations. [EQ] ; Gamma - associated with information-rich task processing & high-level information processing [NEU]; "'For scientists who study the human brain, even its simplest act of perception is an event of astonishing intricacy. 40 Hz brain activity may be a kind of binding mechanism', said Dr. Rodolfo Llinas a professor of neuroscience at New York University. Llinas believes that the 40-cycle-per-second wave serves to connect structures in the cortex where advanced information processing occurs, and the thalamus, a lower brain region where complex relay & integrative functions are carried out." [NME via NEU]; Used in conjunction with 22 HZ for 'out of body' travel [EWI via DW]; Also used with 22 HZ for psychic healing. [FAH via DW]; "40--Hz activity varies from 38.8 to 40.1-Hz, regardless of the electrode site. The average frequency is in the ~39.5-Hz range. In summary, when the body is profoundly relaxed & the mind is in a state of high focus and concentration, 20 & 40-Hz brain activity can be seen in the raw and quantitative EEG of some subjects. It is possible that 18 to 22-Hz Beta & possibly 40-Hz neurofeedback training may help create a "relaxed body/focused mind" state of consciousness." [DW]; Activity in the ectosylvian & lateral cortex, medial geniculate, reticular formation, center median thalamus & hippocampus [ROW via DW]; Confirming Sheer et al.'s work,compared the EEG of middle- & high-I.Q. subjects during mental multiplication activity. A 40-Hz rhythm occurred just prior to the subject's answering the question. Forty--Hz pulses are thought to lead to synchronization + coordination of neurons assigned to the processing of incoming sensory stimulation. Put in "computerese," 40-Hz may be the brain's "operating system" frequency [GIA via DW] Involved In The Processing Of Psi Information (see note) [EMC]
 • Considered the dividing point between beta waves + gamma waves, although there's some disagreement about this. [INT] http://brain.web-us.com/40hz/default.htm
 • Gamblers were presented a computer screen with four playing cards shown on them, and then asked to guess which of the four cards would appear on the screen by itself next. Their guessing was about as accurate as random chance, BUT when they had their eyes on the correct card that would inevitably turn up, the amount of 40HZ activity registering in their brain was higher. Go here for more information: http://groups.yahoo.com/group/bwgen/message/3668
 • 45.0 Schumann Resonance (7th frequency of 7)[TS]
 • 46.98 - Useful for "weird effects" (use with 62.64 HZ and 70.47 HZ) [TB]
 • [TB] gets the award for most ambiguous description. Although, I'm including it since it's a very specific frequency. I'll research it further and try to dig up some additional information.
 • 50-60 Documented negative effects too numerous to mention There is no correlation given with signal strength or modality used, i.e. audio-visual, EMF, magnetic, electrostatic, gravitic. Also, most ELF research is now Govt classified, particularly since the mid-1960's when Hamer discovered behavioral effects as the result of applied sinusoidal field gradients as low as 4 volts. [SS via DW]
 • 50.0 - dominant frequency of polyphasic muscle activity, mains electrical in U.K. [EQ]; Slower cerebral rhythms [??]
 • 55.0 - Tantric yoga; stimulates the kundalini. [×]
 • 60 - 120 Lambda Range - Little known but includes central nervous system activity [EH]
 • 60 electric power lines
 • 62.64 - Useful for "weird effects". (use with 46.98 HZ and 70.47 HZ) [TB]
 • 63 Astral projection [×]
 • 65.8 Associated with coccyx (small triangular bone at end of the spinal column) (higher octave of 2.06 HZ) [TOS]
 • 70-9,000 Voice spectrum [MP1]
 • 70 Mental & astral projection ; Endorphin production/used with electroanalgesia. [VPL]
 • 70.47 Useful for "weird effects". (use with 46.98 HZ and 62.64 HZ) [TB]
 • 72 Emotional spectrum [??]; Used on sinusitis/sinus infection/head cold [RS]
 • 73.6 Associated with genitals (higher octave of 2.30 HZ) [TOS]
 • 80 Awareness & control of right direction. Appears to be involved in stimulating 5-hydroxytryptamine production, with 160Hz. Combine with 2.5 Hz. [EQ]
 • 82.3 Associated with bladder (higher octave of 2.57 HZ) [TOS]
 • 83 Third eye opening for some people
 • 85.5 Associated with intestines (higher octave of 2.67 HZ) [TOS]
 • 90.0 - 111.0 Pleasure-producing beta-endorphins rise between these frequencies. [PSI]
 • In the MIDI scale, the notes that would fall in this range begin with F#3 and go up to A3. ["A3" being the fourth octave up -- since there's an A0, and A1, A2 lower than it.] Playing the F#3 and the A3 as a chord seems to function as a good painkiller. An additional undertone in the alpha range of frequencies sometimes helps too. [Try adding a tone around 12.5 HZ].
 • 90.0 Good feelings, security, well-being, balancing [??]
 • 95.0-125.0 Acoustical Resonances of Assorted Ancient Structures [ACS via DW]
 • 95.0 Use for pain along with 3040 HZ [ESR]
 • 98.4 Associated with hara (3cm or 1.5 inch below navel, balance of pelvis) (higher octave of 3.07 HZ) [TOS]
 • 100 Can help with pain [used with electrical stimulation] [CMP]
 • The site specifically mentions it can be good for pain initially, but then recommends using 0.5 or 1.5 to treat pain.
 • 105 Overall view of complete situation
 • 108 Total knowing
 • 110.0 Frequency associated with stomach. [Note=A] [BH1][BH4]; Associated with ovaries (Effects=vitality, life at very level) (higher octave of 3.84 HZ) [TOS]
 • 111 Beta endorphins [MB2]. cell regeneration [??]
 • 117.3 Frequency associated with Pancreas [Note=C#] [BH1][BH4]
 • 120 - 500 P.S.I., moving of objects, changing matter, transmutation, psychokinesis
 • 120 Helps with fatigue (Medium=pad)[JB]; (used on) sinus disorders/sinus infection/head cold [RS]
 • 125 Graham potentializer; Stimulation [MH]; (used on) sinusitis [RS]
 • 126.22 - Sun, 32nd octave of Earth year [HC]; The Frequency Of The Sun (Note=C) (Color=Green) (Tempo=118.3 BPM) (Chakra=Manipura, also called Hara {associated with Navel & 3rd lumbar vertebrae}) (Effects=advances the feeling of centering of magic & of the transcendental) [HC/Planetware website]
 • There seems to be a little disagreement between [HC] & [HC/Planetware] over what exactly this is the frequency of - [HC] ties this into the period it takes the earth to revolve around the sun, while [HC/Planetware] says this is the frequency it would take an imaginary planet to orbit the outside edge of the sun. My money is on the second, since there is another frequency that is given for the Earth year. (136.1 HZ)
 • This is tricky to paraphrase, so here it is as it appeared on the Planetware website :
 • "Meditation carried out to this tone will lead to state beyond good and bad, shame and guilt, beyond space and time, knowledge and wisdom, action and rest an being and not-being. It leads to a state where being has no name, to a state where the all-one and the all encompassing are no longer separate entities but are reunited at their one common origin, the origin that is also you."
 • 132.0 Associated with kidneys (Effects=strength) (higher octave of 4.11 HZ) [TOS]; Associated with coccyx (small triangular bone at end of the spinal column) (higher octave of 2.06 HZ) [TOS]
 • 136.1 Sun: light, warmth, joy, animus [RV]; Resonates with the earth year (Note=C#) (Color=Turqouise Green) (Effects=calming, meditative, relaxing, centering) [PSI]; Period it takes earth to revolve around sun (Tempo=63.8*127.6) (Chakra=Anahate/Heart chakra)(Effects=relaxing, soothing, balancing, harmony with the cosmos, associated with the soul {"frequency of the soul}) (Medicinal=Sedative) (Other=significant tone in Indian music {called it the "sadja" or "father to others" - it was a keynote} - corresponds to "OM" & the Christian "AMEN") [HC/Planetware website]
 • Note : [PSI] seems to disagree a bit with the original source on the list. [PSI] says this one calms/centers, while the original source seems to associate it with happiness. Also some disagreement between [RV] and [HC/Planetware], once associating this with the sun, and the other associating this with the frequency with the earth year. I suppose you could associate the earth year with the sun, since it's the time it takes the earth to go around the sun, but 126.22 HZ uses "frequency of the sun" in a little different context. See the comments with that frequency for more.
 • 140.25 Pluto: power, crisis & changes [??]; Frequency associated with the orbit of Pluto; (Note=C#) (Color=blue-green) (Tempo=65.7 * 131.4 BPM) (Effects = support the magic group dynamic principle and is said to be responsible for integration into certain structures of society) [HC/Planetware website]
 • 141.27 Mercury: intellectuality, mobility [??]; Frequency associated with orbit of Mercury (Note=C# or D) (Color=blue-green or blue) (Tempo=66.2) (Chakra=Vishudda/Throat chakra) (Effects=Supports speech center and communicative-intellectual principle, associated with communication and cleverness) [HC/Planetware]
 • [HC/Planetware] says the frequencies of planets revolving around the sun are less important than those of the moon, sun, and Earth.
 • Again, I'm not sure how [HC/planetware] is associating these frequencies with these chakras. {shrugs}
 • A discrepancy in the note and color - they're both given twice - once as C# and blue-green, the second time as D and blue.
 • [HC/Planetware] and [BH] seem to associate different frequencies with the revolutions of each planet - these frequencies are determined by HC/Planetware by taking higher octaves of the actual period - octaves that are in the audible range. [BH] might use even higher octaves than [HC/Planetware] does, or some other method completely.
 • 144.0 (helps with) headaches (Medium=pad)[JB]
 • 144.72 Mars: activity, energy, freedom, humor [??] ; Frequency associated with the orbit of Mars (Note=D) (Color=blue) (Tempo=67.8 * 135.6 BPM) (Effect : Supports strength of will and focused energy, ability for achievement) [HC/Planetware]
 • 146.0 (used on) sinus infection/head cold [RS]
 • 147.0 Associated with the spleen/blood (Effects=Emotional Impulse) (higher octave of 4.6 HZ) [TOS]; Associated with genitals (higher octave of 2.30 HZ) [TOS]
 • 147.85 Saturn: separation, sorrow, death [??]; Frequency associated with orbit of Saturn (Note=D) (Color=Blue) (Tempo=69.3 * 138.6 BPM) (Effects=enhances concentration and the process of becoming conscious + shows very clearly karmic connections, brings structure and order - is considered to be a cosmic controller) [HC/Planetware]
 • I'm not completely sure what the dual tempo means. I'll have to research that further.
 • 160.0 Appears to be involved in stimulating 5-hydroxytryptamine production, with 80 Hz. [EQ]; Use for rapid relief from headaches [ESR]; used on sinus infection/head cold [RS]
 • 164.3 Frequency associated with Gall Bladder [Note=E] [BH1][BH4]
 • 165.0 Associated with stomach (Effects=Emotional Acceptance) (higher octave of 5.14 HZ) [TOS]; Associated with bladder (higher octave of 2.57 HZ) [TOS];
 • 165.0-170.0 Spiritual fall/consciousness collapse [JM]
 • [JM] said to avoid between 165.0 HZ to 170 HZ, "although the repercussions extend for a ways on either side of that." He's not completely clear why he feels this particular range should be avoided. (He had said he'd go into more detail when Awakening Mind II is released.)
 • 171.0 Associated with lungs (Effects=Oxygen, Heat) (higher octave of 5.35 HZ) [TOS]; Associated with intestines (higher octave of 2.67 HZ) [TOS]
 • 172.06 - Resonates with the Platonic year {about 26,000 years} (Note=F) (Color=purple-violet) (Effects=joyful, cheerful, spiritual effect) [PSI]; The Frequency Of The Platonic Year (Color=red-violet {purple}) (Tempo=80.6 BPM) (Chakra=Sahasrar/Crown chakra) (Effects=cheerfulness, clarity of spirit, cosmic unity on highest levels) (Medicinal=antidepressive) (Other=F is considered the tone of the spirit, and had a lot of significance to the Chinese) [HC/Planetware website]
 • Other sources [PM] disagree about the tone F being associated with the Crown chakra, which is how HC/Planetware connects this frequency to the crown chakra. [PM] considers the crown chakra to be associated with the B note, and not F.
 • 176.0 - Frequency associated with the colon. [Note=F or F#] [BH1][BH4]
 • 183.58 - Jupiter: growth, success, justice, spirituality [??] ; Frequency associated with the orbit of Jupiter (Note=F#) (Color=Red) (Tempo=86.05 * 172.1 BPM) (Effects : supports creative power and continuous construction) (Associated with Jupiter : Generosity, Continuity, Magnanimity, Joviality) [HC/planetware website]
 • 185.0 - (used on) sinus infection/head cold [RS]
 • 187.61 frequency of "moon culmination" ; [HC/planetware website]
 • 194.18 frequency of Synodic "Earth" Day {the "day tone"} (Note=G) (Color=Orange Red) (Tempo=91.0 BPM) (Chakra=Muladhar/Base chakra) (Effects = dynamic, vitalizing)(Medicinal="tonifies") (Other="weather determining" spheric frequency, influences proteins, brings one into harmony with nature") [HC/planetware website]
 • Note : By "weather determining", [HC/planetware] seems to imply that somebody tuned into this frequency may be able to predict the weather in the short-term future. I'm just a little, little bit skeptical of this one, but if anybody has any luck with it, let me know.
 • I'm not sure how [HC/planetware] is associating these chakras to these frequencies. It doesn't seem to be based on the note, since G isn't the note typically associated with the base chakra [per PM]. The associations might tie in with something astrological instead. {shrugs}.
 • 194.71 - Earth: stability, grounding [??]; Key Of G resonates with frequency of earth day, the color orange-red, & has a dynamic, stimulating, and energizing effect on the body-mind. [PSI]
 • There seems to be some disagreement between [PSI] and the original source for this list. [PSI] associates this frequency with energizing, while the original source associates it with stability/grounding.
 • I think this one, and the one right below it [197.71 HZ] might be based on the same thing. One source might have done a typo, and then other sources based their information from that.
 • 197.0 Associated with heart (Effects=love,warmth) (higher octave of 6.15) [TOS]; Associated with hara (3cm or 1.5 inch below navel, balance of pelvis) (higher octave of 3.07 HZ) [TOS]
 • 197.71 frequency of Sideric Day ; [HC/planetware website]
 • 207.36 - Uranus: spontaneity, independence, originality [??]; Frequency associated with orbit of Uranus {insert one of dozens of bad jokes here} (Note=G#) (Color=Orange) (Tempo = 97.2 BMP) (Effects = supports the power of surprise and renewal, has primeval and erotic power) [HC/planetware website]
 • 210.42 frequency of Synodic Moon (Note=G#) (Color=orange) (Tempo=98.6 BPM) (Chakra=Svadisthan {2nd Chakra}) (Effects=stimulates sexual energy, supports erotic communication) (Medicinal=regulation of menstruation, disturbances in the gland and lymph system) [HC/planetware website]
 • 211.44 - Neptune: the unconscious, secrets, imagination, spiritual love [??]; frequency associated with orbit of Neptune (Note=G#) (Color=orange) (Tempo=99.1 BPM) (Effects = supports intuition, the unconsciousness, and enhances the dream experience) [HC/planetware website]
 • 220.0 Frequency associated with lungs. [Note = A] [BH1][BH4] Associated with collarbones (Effects=vitality, overall balance, stability) (higher octave of 6.88 HZ) [TOS]; Associated with ovaries (Effects=vitality, life at very level) (higher octave of 3.84 HZ) [TOS]
 • 221.23 - Venus: beauty, love, sexuality, sensuality, harmony [??]; Frequency associated with the orbit of Venus (Note=A) (Color=yellow-orange) (Tempo=103.7 BPM) (Chakra=Ajna/Third Eye) (Effects=supports higher love energy and aspiration for harmony) [HC/planetware website]
 • 227.43 frequency of Sideric Moon ; [HC/planetware website]
 • 229.22 frequency of Metonic Cycle [related to moon] ; [HC/planetware website]
 • 234.16 frequency of Moon knot ; [HC/planetware website]
 • 241.56 frequency of Saros periode ; [related to moon] ; [HC/planetware website]
 • 246.04 frequency of Apsidis rotation ; [related to moon] ; [HC/planetware website]
 • 250.0 Elevate and revitalize
 • 254.57 Frequency associated with orbit of Icarus (asteroid) [MPT]
 • 256.0 Root Chakra (1:1) (Note=C) [BH3] [MWH]
 • 263.0 Associated with mouth (Effects=speech, creativity) (higher octave of 8.22 HZ) [TOS]; Associated with kidneys (Effects=strength) (higher octave of 4.11 HZ) [TOS]
 • 264.0 Related to Personality somehow. (Note=C+) [BH4]
 • 272.0 33rd octave of Earth year [HC]; Frequency associated with Selenium (mineral nutrient) (Note=C#) [BH]
 • 272.2 Frequency associated with orbit of Earth (Note=C#) [BH2]
 • 273.0 Transpersonal Chakra (1:15) [Note=C#] (Earth Orbit 272) [BH3]
 • 280.5 Frequency associated with orbit of Pluto [Note=C#] [BH2]
 • 281.0 - Frequency associated with Intestines [Note=C#] [BH1]
 • 281.6 - Frequency associated with Small Intestine [Note=C#] [BH4]
 • 282.4 - Frequency associated with orbit of Mercury. [Note=D] [BH2]
 • 288.0 - Polarity Chakra (9:1) [Note=D] (Mars Orbit 289) [BH3]; Sacral Chakra [MWH]
 • 289.4 - Frequency associated with orbit of Mars. [Note=D] [BH2]
 • 293.0 - "unknown" Chakra (1:14) (Note=D+) (Saturn Orbit 296) [BH3]
 • I take it by D+, she means a note somewhere between D and D#. A quarter note, perhaps. [MPT]
 • 294.0 - Associated with the upper lip (Effects=emotions, conflict resolution) (higher octave of 9.19 HZ) [TOS]; Associated with the spleen/blood (Effects=Emotional Impulse) (higher octave of 4.6 HZ) [TOS]
 • 295.7 - Frequency associated with orbit of Saturn (Note=D#) [BH2]
 • 295.8 - Frequency associated with Fat Cells (Note=C#) [BH1][BH4]
 • 296.07 - Frequency associated with orbit of Toutatis (asteroid) [MPT]
 • 304.0 - Useful on headaches (medium=pad); sedation and pain relief (medium=tube) [JB+KFL] ; (useful for) blood pressure, (and with) stiff muscles (KFL); Frequency associated with Potassium (mineral nutrient) (Note=D#) [BH]
 • 310.7 - Frequency associated with spin of Neptune (Note=Eb) [BH2]
 • 315.0 - Diaphragm Chakra (10:1) (Note=Eb) [BH3]
 • 315.8 - Frequency associated with Brain (Note=Eb) [BH1]
 • 317.83 - Frequency associated with Liver (Note=Eb) [BH1][BH4]
 • 319.88 - Frequency associated with Kidney (Note=Eb) [BH1][BH4]
 • 320.0 - Solar Plexus Chakra (10:1) (Note=Eb) [BH3] [MWH]; Frequency associated with Calcium (mineral nutrient) (Note=E or Eb) [BH]
 • 321.9 - Frequency associated with blood. (Note=E or Eb) [BH1][BH4]
 • 324.0 - Frequency associated with muscles. (Note=E) [BH1][BH4]
 • 329.0 Associated With Nasal Passages (Effects=breathing, taste) (higher octave of 10.3 HZ) [TOS]; Associated with stomach (Effects=Emotional Acceptance) (higher octave of 5.14 HZ) [TOS]
 • 330.0 Used to treat allergies in conjunction with 3 HZ [RS]
 • 333.0 (used on) sinus infection/head cold [RS]
 • 332.8 - Frequency associated with orbit of Sun (Note=E) [BH2]
 • When [BH2] says the "orbit of the sun", I believe she means how long it would take an imaginary planet to orbit around the sun's outer boundary [circumfrence]. This is how [HC/planetware] made this calculation - the period is then lowered a few octaves to get it into the audible sound range. That's how [HC/planetware] does most of its calculations, and probably how [BH] does it as well. [HC/planetware], when lowering [or in the case of planets raising] the octave, seems to gun for lower tones than [BH] does. The [HC/planetware] tones would be a little "bassier". Which is probably why the frequencies of all these astronomical phenomena that [HC/planetware] gives doesn't line up with the frequencies that [BH] gives.
 • 336.0 - Frequency associated with Molybdenum (mineral nutrient) [BH]
 • 341.0 - Heart Chakra (1:12) (Note=F) [BH3] [MWH]
 • [MWH] had the Heart Chakra at 341.3, if you want to nitpick.
 • 342.0 - Associated with ears (Effects=hearing, formal concepts) (higher octave of 13.8 HZ) [TOS]; Associated with lungs (Effects=Oxygen, Heat) (higher octave of 5.35 HZ) [TOS]
 • 352.0 - Frequency associated with bladder. (Note=F) [BH1][BH4]; Thymus Chakra (11:1) (Note=F#) [BH3]
 • There seems to be a discrepancy here as to which note this frequency is. [BH] cites both F and F#. [MPT]
 • 360.0 - The "Balance Frequency" - brings sensations of joy and healing / derived from the Golden Section / brings balance to health / (per NASA astronauts) the Earth creates a 360 HZ tone in space.) [EI]
 • 367.0 - (used on) sinus infection/head cold [RS]
 • 367.2 - Frequency associated with orbit of Jupiter (Note=F#) [BH2]
 • 368.09 - Frequency associated with orbit of Apollo (asteroid) [MPT]
 • 372.0 - "unknown" Chakra (1:11) (Note=G#) (Earth Spin 378) [BH3]
 • 375.70 - Frequency associated with the orbit of Eros (asteroid) [MPT]
 • 378.5 - Frequency associated with spin of Earth. (Note=F#) [BH2]
 • 380.96 - Frequency associated with orbit of Ida (asteroid) [MPT]
 • 384.0 - "Gurdjieff vibration associated with root chakra. Sixth harmonic of six, center of the brainwave spectrum." [RP]; Throat Chakra (12:1) (Note=G) [BH3][MWH]; Frequency associated with Chromium (mineral nutrient) (Note=G?) [BH]
 • 389.4 - Frequency associated with spin of Mars. (Note=G) [BH2]
 • 393.0 - Associated with eyes (Effects=Visualization) (higher octave of 12.3) [TOS]; Associated with heart (Effects=love,warmth) (higher octave of 6.15) [TOS]
 • 393.34 - Frequency associated with orbit of Pallas (asteroid) [MPT]
 • 394.76 - Frequency associated with orbit of Ceres (asteroid) [MPT]
 • 396 - G (musical note) [PL]; "Liberating Guilt and Fear"/Solfeggio Frequency 'UT' [SE]
 • 400 Seems to decongest [KFL]; Frequency associated with Manganese (mineral nutrient) (Note=G or G#) [BH]
 • **405 - Violet [PL] - (!!!) See Glossary entry "COLOR"
 • 408.7 - Frequency associated with orbit of Juno (asteroid) [MPT]
 • 409.1 - Frequency associated with spin of Venus (Note=G#) [BH2]
 • 410.0 - "unknown" Chakra (1:10) (Note=Ab) (Venus Spin 409) [BH3]
 • 414.7 - Frequency associated with orbit of Uranus (Note=G#) [BH2]
 • 416.0 - Psychic Center Chakra (13:1) (Note=Ab) (Uranus Orbit 415) [BH3]; Frequency associated with Iron (mineral nutrient) (Note=Ab) [BH]
 • 417 - "Undoing Situations and Facilitating Change"/Solfeggio Frequency 'Re' [SE]
 • 418.3 - Frequency associated with bones (Note=Ab) [BH1][BH4]
 • 420.82 - Moon: love, sensitivity, creativity, femininity, anima
 • 421.3 - Frequency associated with orbit of moon (Note=Ab) [BH2]; Also associated with spin of Mercury, but here, she lists the Note as "A" [BH2].
 • 422.8 - Frequency associated with orbit of Neptune (Note=Ab) [BH2]
 • 424.0 - (used on) Fatigue (medium=pad) [JB]; Frequency associated with Iodine (mineral nutrient) (Note=Ab) [BH]
 • 426.7 - Brow Chakra (Note=A) [MWH]
 • [MWH] calls this A, but it's flatter than the A of Western Music at 440 HZ. One could justifiably call it Ab. It's probably closer to Ab than it is to A.
 • 430.8 - Frequency associated with spin of Uranus (Note=Ab) [BH2]
 • **438 - Indigo [PL?] (!!!) - See Glossary entry "COLOR"
 • 439.0 - Crown Chakra (Note=A? B?) [MWH]
 • For the modern diatonic scale, this would be an A note. [MWH] calls it a B note on their website. I'm not sure if they're perhaps basing this on some older scale. The frequencies that notes exist at have changed over the years.
 • 440 - A (musical note) [PL?] ; Associated with Frontal Lobes (Effects=the seventh sense, final decision) (higher octave of 13.8) [TOS]; Associated with collarbones (Effects=vitality, overall balance, stability) (higher octave of 6.88 HZ) [TOS]
 • 441.0 - The King's Chamber Frequency - acts towards preservation and equilibrium [EI]
 • Per [EI]'s website, "Play a 441 HZ tone in a chaotic room and people will find themselves mellowing down." I -dare- somebody to actually test this and see if it holds any water.
 • 442.0 - Frequency associated with orbit of Venus. (Note=A) [BH2]
 • 448.0 - Third Eye Chakra (14:1) (Note=A) [BH3]
 • 445.0 - ["unknown"] Chakra (1:9) (Note=Bb) (Venus Orbit 442) [BH3]
 • That's what [BH] put. "unknown" [MPT]
 • 455.4 - Frequency associated with spin of Saturn (Note=A#) [BH2]
 • 456.0 - (used on) sinusitis/sinus infection/head cold [RS]
 • 461.67 - Frequency associated with orbit of Vesta (asteroid) [MPT]
 • 464.0 - Frequency associated with Copper (mineral nutrient) (Note=Bb) [BH]; (used on) sinus infections/head colds w/ 728hz,784hz & 880hz [RS]
 • **473 - Blue [PL?] (!!!) - See Glossary entry "COLOR"
 • 473.9 - Frequency associated with spin of Jupiter (Note=Bb) [BH2]
 • 480 - Crown Chakra (15 : 1) (Note=B) [BH3]; Frequency associated with Phosphorous & Zinc (mineral nutrients) (Note=B) [BH]
 • 486.2 - Frequency associated with spin of Pluto (Note=B) [BH2]
 • 492.0 - Frequency associated with Spleen (Note=B) [BH4]; Associated with Cortex (Effects=intelligence) (higher octave of 15.4 HZ) [TOS]
 • 492.8 - Frequency associated with Adrenals (Note=B) [BH1]; Associated with Adrenals, Thyroid & Parathyroid [BH4]
 • 493.00 - Frequency associated with the orbit of Gaspra (asteroid) [MPT]
 • 495 - B (musical note) [PL?]
 • 495.25 - Frequency associated with orbit of Castalia (asteroid) [MPT]
 • 497.1 - Frequency associated with spin of Sun. (Note=B) [BH2]
 • 500.0 - (used to treat) Anthrax (medium=tube) [JB]
 • Disclaimer!! - If you legitly think you have anthrax, do NOT rely on my stupid frequency chart. Go see a doctor. However, if you do want to tinker around, this frequency was used as an EM field, not a sound. I'm not sure if it would work as a sound. Use at your own risk. (That goes for the other anthrax/smallpox frequencies too.)
 • 520.0 - (used on) Headaches (medium=pad) [JB]
 • 522.0 - (used on) sinus infection/head cold [RS]
 • 526 - Associated with top of head (Effects=spirit, liberation, transcendence) (higher octave of 16.4 HZ) [TOS] ; Associated with mouth (Effects=speech, creativity) (higher octave of 8.22 HZ) [TOS]
 • **527 - Green [PL?] - (!!!) See Glossary Entry "COLOR"
 • 528 - C (musical note) [PL?]; "Transformation and Miracles (DNA Repair)"/Solfeggio Frequency 'MI' [SE]; "Used by genetic scientists to mend DNA/strengthens cell wall to boost immunity" [EI]
 • 542 - Bio-energetic frequency for Variolinum (i.e. smallpox vaccine). See disclaimer for 500 HZ. [RS]
 • 569 - Bio-energetic frequency for Variolinum (i.e. smallpox vaccine). See disclaimer for 500 HZ. [RS]
 • **580 - Yellow [PL?] - (!!!) See Glossary Entry "COLOR"
 • 586.0 - Associated with Circulation & Sex (Note=C#) [BH4]
 • 588.0 - Associated with the upper lip (Effects=emotions, conflict resolution) (higher octave of 9.19 HZ)[TOS]
 • 594 - D (musical note) [PL?]
 • **597 - Orange [PL?] - (!!!) See Glossary Entry "COLOR"
 • 620 - Keely Frequency (use with 630 and 12000) [TB]
 • 630 - Keely Frequency (use with 620 & 12000) [TB]
 • 633 - Bio-energetic frequency for Anthracinum (i.e. anthrax vaccine). See disclaimer for 500 HZ before even playing with this. [RS]
 • 639 - "Connecting/Relationships" / Solfeggio Frequency 'FA' [SE]
 • 658 - Associated With Nasal Passages (Effects=breathing, taste) (higher octave of 10.3 HZ) [TOS]
 • 660 - E (musical note) [PL?]
 • 664 - (used for) Fatigue (medium=pad) [JB]
 • 685 - Associated with ears (Effects=hearing, formal concepts) (higher octave of 13.8 HZ) [TOS]
 • **700 - Red [PL?] - (!!!) See Glossary Entry "COLOR"
 • 704 - F (musical note) [PL?]
 • 727 (used on) Allergies, Sinusitis [RS]; Commonly used "cure-all" Rife frequency [CR]
 • 728 - (used on) sinus infections/head colds w/ 784hz,880hz & 464hz. [RS]
 • 741 - "Awakening Intuition" / Solfeggio Frequency 'SOL' [SE]
 • 784 -(used on) sinus infections/head colds w/ 728hz,880hz & 464hz. [RS]
 • 787 - Associated with eyes (Effects=Visualization) (higher octave of 12.3) [TOS]; (used to treat) Allergies, Sinusitis [RS]; Commonly used "cure-all" Rife frequency [CR]
 • 800 - Commonly used "cure-all" Rife Frequency [CR]
 • 802 - (used on) sinusitis with 1550 HZ; (used on) sinus infection/head colds [RS]
 • 820 - (used on) sinus infection/head colds [RS]
 • 832 - Bio-energetic frequency for Variolinum (i.e. smallpox vaccine). See disclaimer for 500 HZ. [RS]
 • 852 - "Returning To Spiritual Order" / Solfeggio Frequency 'LA' [SE]
 • 880 - Associated with Frontal Lobes (Effects=the seventh sense, final decision) (higher octave of 13.8) [TOS]; (used on) Allergies, Sinusitis [RS]; (used on) sinus infections/head colds w/ 728hz,784hz & 464hz. [RS]; Commonly used "cure-all" Rife Frequency [CR]
 • 952 - (used on) sinus infection/head colds [RS]
 • 965 - Relaxes muscles, especially those of the neck [KFL]
 • 984 - Associated with Cortex (Effects=intelligence) (higher octave of 15.4) [TOS]
 • 1000 - Cerebral neurons
 • 1052 - Associated with top of head (Effects=spirit, liberation, transcendence) (higher octave of 16.4 HZ) [TOS]
 • 1500 - (used on) sinus infection/head colds [RS]
 • 1550 - (used on) sinusitis with 802 HZ, (used on) sinus infections/head colds [RS];
 • 1552 - (used on) eye disorders [KFL]
 • 1600 - (used on) eye disorders [ESR]
 • 2025 - Proton Precession/Water Resonance [TB]
 • 2675 - "The Crystal Resonator". A subharmonic of the frequency of quartz crystal. "extremely effective for charging and clearing quartz crystals .. useful for clearing and balancing of their own energies. Some claim it energize crystals in the brain. Others say that it activates aspects of the auric field. " (medium=sound/tuning fork) [JG]
 • 3222 - Bio-energetic frequency for Variolinum (i.e. smallpox vaccine). See disclaimer for 500 HZ. [RS]
 • 3040 - Use for pain along with 95 HZ [ESR]
 • 4186 - highest note on a piano [MP2]
 • 4400 - (used on) sinus infections/head colds - try scanning between 4384 & 4416 by intervals of 8 HZ. [RS]
 • 5000-8000 HZ - recharge "brain batteries" most rapidly. Fastest recharge at 8000 HZ. "The anxiety-easing, memory-expanding 60-beat tempo creates easy communication with the subconscious mind." [PSI]
 • 5000 - Commonly used "cure-all" Rife frequency [TB+CR]; (used on) allergies, sinus infections/head colds - short use only -- long exposures destroy red blood cells. [RS/KFL]
 • 9999 - General vitality & energy [KFL]
 • 10,000 - Commonly used "cure-all" Rife frequency [TB+CR]; (used to treat) alcoholism, allergies, headaches [RS]
 • 12,000 HZ - Keely Frequency (use with 620 HZ & 630 HZ) [TB]
 • 16,000 - 20,000 - Upper range for normal hearing [MP2]
 • 23,000 up - Hypersonic Sounds [above human hearing]
 • 38000 - 40000 HZ - Magic Window [EX via MM+TB]
 • 42800 HZ - Aetheric dissociation/water resonance (water -> aetheric force) [TB]
Note - down from this point are KHZ [kilohertz] values, not HZ values
 • 150-160 KHZ - Magic Window [EX via MM+TB]
 • 180 KHZ - Ferromagnetism [TB]
Note - down from this point are MHZ [megahertz?] values, not HZ values
 • 1.1-1.3 MHZ - Magic Window [EX via MM+TB]
 • 388 MHZ - Alleged to cause damage/disruption to humans [TB]
Note - down from this point are GHZ [gigahertz?] values, not HZ values
 • 1.057 GHZ - Magic Window [EX via MM+TB]
Note - down from this point are PHZ [Petahertz] values, not HZ values (1 PHZ = 1,000,000,000,000,000 HZ.)
 • 10 PHZ - Magic Window in the near ultra-violet range [EX via MM+TB]; "life energy" frequency [EX via MM]


Normalize Adrenal Function 1335 Hz
Normalize Pituitary Function 635 Hz
Stimulate Increased / Normalized HGH Production [Pituitary] 1725 Hz, 645 Hz, 1342 Hz
Stimulate Normal Pineal Function 480 Hz
Stimulate Normalized Hypothalamus Function 1534 Hz, 1413 Hz, 1351 Hz
Normalize Endocrine System Function 1537 Hz
Stimulate / Normalize Immune System Function 835 Hz
Stimulate Normal Colon Function 635 Hz
Stimulate Normal Thyroid Function 763 Hz
Normalize Progesterone Levels ; (in sequence ) 763 Hz, 1446 Hz, 1443 Hz, 763 Hz
Normalize Estrogen Production Levels : male & female 1351 Hz
Normalize Testosterone Production Levels: Male 1444 Hz
Normalize Testosterone Production Levels: Female 1445 Hz
Stimulate Normal Pancreas Function 654 Hz
Stimulate Normal Liver Function 751 Hz
Stimulate Normal Kidney Function 625 Hz
Stimulate Normal Heart Function 696 Hz
Normalize Blood Pressure 15 Hz
Stimulate Normal Nervous System Function 764 Hz
Stimulate Normal Lymph System Function 676 Hz
Stimulate Increased Lymph System Circulation 15 Hz (15.2 Hz)
Stimulate Normalized Blood Circulation 337 Hz
Stimulate Increased Blood Flow / Circulation 17 Hz
Normalize Red Blood Cell Production 1524 Hz
Normalize White Blood Cell Production 1434 Hz
Normalize Hemoglobin Production 2452 Hz
Stimulate the Reinforcement of DNA Integrity 528 Hz
Stimulate the Reinforcement of RNA Integrity 637 Hz
Stimulate Clarity of Thought / Mental Function 35 Hz
Stimulate the Stabilization Of Emotional States 15 Hz
Stimulate The Clearing of Emotional Trauma / Energy Blocks 15 Hz
Stimulate The Balancing Of Spiritual Well-Being 1565 Hz
Reduce Chemical Sensitivity 443 Hz
Reduce Electrical Sensitivity 657 Hz
Stimulate the Normalization of Calcium Metabolism 326 Hz
Stimulate Repair / Healing Of Nerve Damage 578 Hz , 764 Hz, 657 Hz, (also try 2.0 Hz, 657 Hz, 10,000 Hz, 5,000 Hz ?)
Stimulate The Healing Of Bones 7.0 Hz
Stimulate the Healing Of Ligaments 9.7 Hz
Stimulate The Healing Of Muscles 13.5 Hz
Stimulate the healing of Capillaries 15.2 Hz
Reduce Swelling of Herneated Disc 25.4 Hz; 326 Hz, 15 Hz
Reduce Excess Fluid Retention in Joints & Tissues 15 Hz, 24.3 Hz
Reduce General Back Pain (Fibromyalgia) 326 Hz to 328 Hz
Stimulate Inocine Production (stroke recovery, etc.) 2642 Hz
Accellerate the healing & clearing of scarring 5.9 Hz


HULDA CLARK'S FREQUENCIES
Mold, Mold Toxin Frequencies
Slime Molds  KHz
Agyfla   81
Lycogala  126
Stemonius  211

Other molds and mold toxins KHz 
Aflatoxin  177, 188 
Cytochalasin B  77, 91  
Ergot   295
Griseofulvin  288
Sorghum syrup  277
Sterigmatocystin  88, 96, 133, 126
Zearalenone  100

BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use (KHz) 
Acetobacter aceti
Adenovirus  393 393 393
Adenovirus (2nd range)       371.45     386.90     (375?)
*  Adenovirus (3rd range)   371 KHz
*  Adenovirus (4th range)   334 KHz
*  Adenovirus? (5th range- much higher)  568 KHz
Agrobacterium tumefaciens
Alcaligenes faecalis
Alpha streptococcus         369.75     385.4     380, 375
Azobacter chroococcum
Bacillus anthracis         393.5      398.05     395
   causes anthrax in cattle (tooth)
Bacillus anthracis (2nd range)     363.2      365.3      364
Bacillus anthracis (3rd range)     359.4      370.5      368
Bacillus anthracis spores        391.45     386.95     388
Bacillus cereus           373.65     375.85     374.5
Bacillus megaterium
Bacillus sterothennophilus
Bacillus subtilis spores
Bacillus subtilis var. niger      371.85     387.1      385, 380, 375
Bacteria capsules (capsular strain)   416.05     418.75     417.5
Bacterial capsules         362.4      357.6      360
Bacteroides fragilis found with     324.3      325.0      325
   common roundworm Ascaris
Bacteroides fragilis (2nd range)    325.7      326.0
Beta streptococcus (tooth)       380~6      387.4      385
Blepharisma             405.65     407.45     406.5
Bordetella pertussis          329.85     332.25     331
   "whooping cough" (tooth)
Borellia burgdorferi Lyme disease    378.95     382.0      380
Branhamella (Neisseria) catarrhalis   394.9      396.7      396
(has hole at 398)
Brucella abortus
Cabbage Black Rot
Campylobacterfetus smear      365.3      370.6      368
Campylobacter pyloridis       352.0      357.2     355
Candida albicans (pure powder)     384.2      388.4      386
   common yeast
Caulobacter vibrioides
Central spores (bacillus smear)     372.45     378.65     376
Chlamydia trachomatis        379.7      383.95     381
Clostridium acetobutylicum       382.8      391.15     389, 384

BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for
Continued            (Khz)     (Khz) 3 min

Clostridium botulinum (tooth)    361.0     364.55     362
   causes food poisoning
Clostridium pedringens
Clostridiurn perrringens spores     394.2     393.1      396
Clostridiurn septicum          362.05     3656    364
Clostridium sporogenes
Clostridium tetani (tooth) causes tetanus
Corynebacterium diptheriae (tooth)   340    344    342
   causes diphtheria
Corrynebacterium pseudodiphthericum
Corynebacterium xerosis       3l5.65     316.8 316.0
Coxsackie virus B-I         360.5     366.1      364
   found with Bacteroides fragilis
Coxsackievirus B4          361.45     363.7      362.5
   found with Bacteroides fragilis
Coxsackie virus BA (2nd range)     363.9     364.9
Crithidia fasciculata
Cytomegalovirus (CMV) antigen    403.35     410.75     409
Cytophaga rubra           428.1     432.2      430
Diplococcus diphtheriae       357.95     364.0      361
Diplococcus pneumoniae       351.65     368.45     365, 360
Elkanella corroderis          379.5     384.3      382
Enterobacter aerogenes intestinal    374    374    374
   bacterium
Epstein Barre virus (EBV)        372.5     382.35     380, 375
Erwinia amylovora          347.2     352.1      350
Erwinia carotovora         363.1     377.0      373
Escherichia coli (E. coli)       356    356 356
intestinal bacterium
Escherichia coil (E. coli) (2nd range) 392    393    393
Gaffkya tetragena          344.85     352.5      350
causes respiratory infections
Gardnereila vaginalis          333.0     342.55     340
ovarian and genital tract infection
Haemophilus influenzae       336.41     336.41     336
bacterial meningitis, infects joints
Hepatitis B antigen           414.55     420.8      418
Herpes simplex I          291.25     293.05     292
Herpes simplex 1(2nd range)       345.35     345.76     345.5
Herpes simplex 2 (fresh smear)     353.9     362.9      360, 355
Herpes Zoster "shingles"      416.6     420.2      418
Histomonas meleagridis (liver)     376.55     373.7      377
Histoplasma capsulatum       293.3     304.35     302
HlV               365    365    365
Influenza A and B (flu shot)      313.35     323.9      320, 315
Iron Bacterium Sphaerotilus
Klebsiella pneumoniae causes    393.45     404.66     401
   pneumonia
klebsiella pneumoniae (2nd range)    416.9     421.9      419
Lactobacillus acidophilus (tooth)    346.05     351.65     349
Leptospira interrogans Spirochete    397.05     401.1      399
Lumpy Jaw
Measles antigen           369.5     373.0      371
Micrococcus luteus
Micrococcus roseus

BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for
Continued            (Khz)      (Khz)      3 min

Mumps antigen          377.6      384.65     382
Mycobacterium para TB
Mycobacterium phlei         409.65     410.65     410.0
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium tuberculosis (infec    430.55     434.2      432
nodule) causes tuberculosis
Mycoplasma             322.85     323.9      323.5
Mycoplasma (range 2)          342.75     349.3      346
Neisseria gonorrhea causes gonorrhea  333.85     336.5      334
Neisseria sicca
Nocardiaasteroides         354.95     355.35     355.1
   found in Parkinson's Disease
Norcardia asteroides (2nd range)    363.7      370 368
Propionobacterium acnes       383.75     389.0      387
Proteus mirabilis          320.55     326.0      324
Proteus mirabilis (2nd range)      345.95     352.1      349
Proteus vulgaris urinary tract pathogen 408.75     416.45     413
Proteus vulgaris (2nd range)      333.75     339.15
Proteus vulgaris (3rd range)      327.2      329.5
Pseudomonas aeruginosa       331.25     334.6      333
found in open wounds 
Pseudomonas fluonescens
Respiratory syncytial virus       378.95     383.15     380
Rhizobium leguminosarum
Salmonella enteriditis intestinal    329    329    329
infection
Salmonella paratyphi          365.05     370.1      368
Salmonella typnimurium       382.3      386.55     385, 386
food poisoning, nenvousness, apathy
Serratia marcescens         349.45     352.1      351
Shigella dysenteriae intestinal problem 390.089  390.089  390.089
Shigella flexneri depression      394    394    394
Shigella sonnei invades tumors     318    318    318
Sphaerotilus natans         388.4      393.45     391
Spirillum itersonil
Spirillum serpens          378.35     382.8      380
Spirillum sinuosum
Spirillum volutans
Spores in bacteria spore stain
Staphylococcus aureus (culture)     376.27     380.85     378
Staphylococcus aureus (slide) source is 381    381    381
   tooth infection, causes abscesses, 
   heart disease, invades tumors
Staphylococcus epidenmidis; infects
   skin and mucous membranes
Streptococcus lactis occurs in milk 382    387    385
Streptococcus mitis : lung infection,  313.8      321.1      318
   tooth infection abscesses,causes stiff knees
Streptococcus pneumoniae causes     366.85     370.2      368
   pneumonia and inner ear disease
Streptococcus pyogenes (tooth)     360.5      375.3      373
Streptococcus sp. group G (tooth)    368.15     368.85     368
Sub terminal spores bac. smear     385.15     385.95
Terminal spores bacillus smear
Tobacco mosaic virus (tobacco)     427.15     429.55     428

BACTERIA AND VIRUSES      Low Freq  High Freq Use for
Continued            (Khz)      (Khz)      3 min

Treponema pallidum: causes syphilis   346.85     347.4      347
Troglodytella abrassari       377.75     385.2      383
Troglodytella abrassari (2nd range) 416.9      422.2      419
Veillonella dispar         401.75     405.2      403
Vibrio (photobacterium) fischeri

Roundworms, Flatworms, One-celled Animals

                Low Freq  High Freq Use (KHz)
                (KHz)      (Khz)      for 3 min

Acanthocephala
Anaplasma marginale         386.4      388.0      387
Anaplasma rnarginale (2nd range)    415.3      424    422
Ancylostoma braziliense (adult)     397.6      403.25     401
Ancylostoma caninum       383.1      402.9      400, 393, 386
Ancylostoma duodenale male
Anguillula aceti
Ascaris larvae in lung         404.9      409.15     408
   common roundworm of cats and dogs
Ascaris lumbricoides (m and f)                same
Ascaris megalocephala (male)    403.85     409.7      408
Babesia bigemina
Babesia canis smear
Balantidium coli cysts       458.8      462.9      460
Balantidium sp. trophozoites (from
   guinea pig) parasitic ciliate
Besnoitia (lung sect.) protozoan    352.8      361.4      358
Capillaria hepatica (liver sect)    424.25     430.65     428
Chilomastix cysts (rat)       388.95   390.7      389
ChiIomastix cysts (rat) (2nd range) 425.2      427.3      426
Chilomastix mesnili (trophozoites)              same
Chilomonas, whole mount       393.75     400    398
Clinostomum metacercaria
Clonorchis metacercariae
Clonorcnis sinensis         425.7      428.75     427
Clonorchis sinensis eggs
Cryptocotyle lingua (adult)       409.95     416.0      414
Didinium
Dientamoeba fragilis          401.35     406.05     404
Dipetalonema perstans (microfilaria
human blood)
Dirofilaria immitis dog heartworm    408.15     411.15     409
Echinoporyphium recurvatum     418.55     423.9      421
Echinostoma revolutum        425.5      429.65     428
Eimeria stiedac
Eimeria tenella
Endamoeba gingivalis trophozoite    433.8      441.0      438
Endolimax nana trophozoites and cysts  394.25     397.1      396
Endolimax nana trophozoites and cysts  430.5      433.35     432
(2nd range)
Entamoeba coil cysts
Entamoeba coil trophozoites       397.0      400.35     396


Roundworms, Flatworms,     Low Freq  High Freq To kill, use
One-celled Animals, Continued  (KHz)      (Khz)      for 3 min

Entamoeba histolytica trophozoite    381.1      367.8      385
Enterobius vernicularis       420.95     425.3      423
Eurytrema pancreaticum       420.35     422.3      421
Eurytrema pancreaticum stages
Fasciola hepatica          421.35     427.3      425
Fasciola hepatica cercariac       423.8      430.6      427
Fasciola hepatica eggs       422.0      427.6      425
Fasciola hepatica metacercariae
Fasciola hepatica miracidia       421.75     424.7      423
Fasciola hepatica rediae      420.6      427.5      425
Fasciolopsis buskii adult        427.7      435.1      434
Fasciolopsis buskil eggs      427.35     435.45     434
Fasciolopsis buskii eggs unincubated
Fasciolopsis cercariae       429.5      435.25     434
Fasciolopsis miracidia       427.35     435.2      434
Fasciolopsis rediae         427.3      433.0      432
Fischoedrius elongatus       441.75     443.2      442
Gastrothylax elongatus       451.9      457.1      455
Giardia lamblia (trophozoites)     421.4      426.3      424
Giardia lamblia cysts
Gyrodactylus            378.75     381.8      380
Haemonchus contortus        386.8      395.5      393
Haemoproteus
Hasstile sig. tricolor (adult) 448.05     455.1    453
Heterakis
Hypodereum conoideum        424.45     429.55     427
lodamoeba butschlii trophozclles and  437.85     448.5      445
   cysts
lodamoeba butschlii trophozoites and  398.15     404.75     402
   cysts (2nd range)
Leishmania braziliensis       400.05     405.1      403
Leishmania donovani         398.0      402.65     400
Leishmania mexicana         400.2      403.8      402
Leishmania tropica         402.1      407.4      405
Leucocytozoon          397.46     402.55     400
Loa Ioa            360.551  360.551  361
Macracanthorhynchus       438.85     442.8      440
Metagonimus Yokogawai        437.35     442.1      440
Monocystis agilis
Myxosoma            409.6      416.95     414
Naegleria fowleri          356.9      354.35     362
Naegleria fowleri (brain sec.)
Necator americanus (infect larvae)
Notocotylus quinqeserialis
Onchocerca volvulus (tumor)       435.3      442.1      440
Paragonimus Westermanil adult    437.8      454.2      452, 447
Passalurus ambiguus         428.8      444.15     441, 437
Pelomyxa carolinensis
Plasmodium cynomolgi        417.3      424.5      422
Plasmodium falciparum smear     372.3      373.8      373.0
Plasmodium vivax smear       438.15     445.1      442
Platynosomum fastosum adult
Pneumocystis carnil (lung)       405.75     409.15     407
Prostnogonimus macrorchis(eggs)     396.85     404.75     401


Roundworms, Flatworms,     Low Freq  High Freq To kill, use
One-celled Animals, Continued  (KHz)   (Khz)      for 3 min

Sarcina lutea
Sarcocystis             450.55     454.95     452
Schistosoma haematobium       473    473    473
Schistosoma japonicum eggs
Schistosoma mansoni       353    353    353
Stephanurus dentalus (ova)       467.35     463.1      461
Stigeoclonium            404.25     415.25     412, 407
Strongyloides (filariform larva)    398.4      402.0      400
Strongyloides parasitic females
Toxocara (eggs)
Toxoplasma (human strain)        395.0      395.0      395
Trichinella spiralis (muscle)      403.85     405.57     404.5
Trichomonas muris
Trichomonas vaginalis        378.0      383.6      381
Trichuris sp. (male)          388.3      408.9      406
Trypanosoma brucel         423.2      431.4      429
Trypanosoma cruzi (brain tissue)    460.2      465.65     463
Trypanosoma equiperdum       434.6      451.25     443. 442, 436
Trypanosoma gambiense        393.75     393-7      396
Trypanosoma lewisi (blood smear)    424.5      426.0      425
Trypanosoma rhodesiense       423.5      423.55     426
Urocleidus             442.35     450.0      447

Wart Frequencies  (Most of these are from homemade slides.)
                Low Freq  High Freq To kill, use
                (KHz)      (Khz)      for 3 min
Wart BS             402    406    404
Wart CC             426    432.35     430
Wart FR             459.3      464.75     462
Wart HA             434.3      444.1      442, 437
Wart HRCm            436.9      443.55     446, 441
Wart human papilloma planar       404.7      406.75     405
Wart human papilloma virus       402.85     410.7      407
Wart JB             418.75     422.4      420
Wart L arm             343.65     345.95     344
Wart papilloma cervix smear       404.05     404.6      404.3
 

Tapeworms
   Tapeworms are segmented. The first segment is the head, called the scolex. Tapeworms
grow by adding a new segment to their body.
   Tapeworms can have very large bandwidths (range of frequencies), and it varies by the
length of the specimen! It is as if each new segment has a unique, and slightly lower, frequency.
   Do not use a frequency generator to kill tapeworms. If you accidentally kill middle segments
instead of working your way up from the bottom, you may conceivably ~rom0te dispersion! Use only 
a zapper. (Editor's Note: By this, Hulda means to use only a device producing a pulsed DC square
wave output.)

TAPEWORM FREQUENCIES  Low Freq.(KHz) High Freq.(KHz) 

Cysticercus fasciolaris          436.4      440.05
Diphyllobothrium erinacei(Mansoni)(scolex) 467.25     487.55
Diphyllobothrium erinacei eggs
Diphyllobothrium latum (scolex)      452.9      472.3
Dipylidium caninum (proglottid composite)    439.55     444.3     
Dipylidium caninum (scolex)           451.95     472.15
Echinococcus granulosus             451.6      461.5
Echinococcus granulosus (cysts)  441.15 446.5
Echinococcus granulosus (eggs)
Echinococcus multilocularis  455.85     458.35
Heterophytesa heterophytes       
Hymenolepsis cysticercoides           478.0      481.75
Hymenolepsis diminuta              445       481.15
Hymenolepsis diminuta ova
Hymenolepsisnana eggs
Moniezia (scolex)                430.35     465.2
Moniezia expansa (composite)          430.35     465.2
Moniezia expansa eggs
Multiceps serialis               453.6      457.8
Pigeon tapeworm
Taenia pisiformus (cysticercus)         475.2      482.1
Taenia pisiformus eggs (ova)          465.2      469.7
Taenia saginata (cysticercus)          476.5      481.05
Taenia saginata eggs          
Taenia solium (cysticercus)           475       475
Taenia solium (scolex)             444.0      448.9
Taenia solium eggs

MITE FREQUENCIES :These are the organisms that cold viruses ride in with!

MITE    Freq. In Khz
Demodex folliculorum : folicle mite       682
Dermatophagoides : dust mite          707
Meal Mite                     718
Ornithonyssus : bird mite             877, 878
Scarcoptes scabei : itch             735

Miscellaneous Frequencies

Blue-green Algae                 256
Bryozoa cristatalla                396
Mucor mucedo                   288
Rhizobium meliloti                330
Rotifer                      1151

UNIDENTIFIED PATHOGENS            Low (Khz)   High (KHz)
A Cold Virus HRC                 395.8     395.8
Fungus EW                     362.0     364.9
Fungus JWB                    397.2     400.75
Tooth Decay                    384.3     387.2
Tooth Decay (N)                  367.9     375.05
Tooth Decay (N) (2nd range)            326.95     331.5
Tooth Decay (N) (3rd Range)            293.2     297.4
Tooth Plaque I                  378.8     383.05
Tooth Plaque I (2nd Range)            294.7     298.05
Tooth Plaque I (3rd Range)            233.1     238.2
Tooth Plaque II                  384.95     387.05
Tooth Plaque II (2nd Range)            278.75     284
Tooth Plaque II (3rd Range)            212.15     218
Tooth Plaque II (4th Range)            340.15     344.8
Tooth Plaque II (5th Range)            305.5     310.35 
 
 
Abdominal_inflammation - 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72, 20, 1.2
Abdominal_pain - 10000, 3000, 95, 3
Abscesses (also use Staphylococcus aureus and see Listeriose) - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500, 444, 190
Abscesses_1 - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500, 465, 450, 444, 428, 190
Abscesses_secondary - 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428
Acidosis (hyperacidity. Also use a calcium magnesium supplement long term) - 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146, 20
Acne (run 564 for 6 min) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660, 564, 465, 450, 444, 428
Aconite (used to stimulate lymphocyte production) - 3347, 5611, 2791
Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria found in mammals, 773*, 776*, 778*, 822*) - 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822, 885, 887, 7877, 9687, 42664, 42666, 46668, 46787
Actinomyces_israelii (a bacterium normally found in the bowel and throat that can cause deep, pus filled holes in tissue. Also see Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*) - 23, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1
Actinomycosis (use Streptothrix)
Acupuncture_disturbance_field (scar focus) - 5.9
Acute_pain - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Adenoids - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865, 590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000
Adenoma_cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign or malignant. Also see Cancer.) - 433
Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines) - 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962
Adenovirus_36 (AD-36 may be related to weight gain in some cases) - 8875, 6140, 5859, 5797, 5219
Adenovirus_comp - 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20
Adenovirus_HC - 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93, 827.90, 919.62, 929.53, 974.15
Adhesions - 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190
Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) - 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312
Adrenal_stimulant - 10, 20, 2250
Adynamia_geriatric (fatigue of age) - 410, 220, 100, 60, 27.5
Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) - 344, 510, 943, 474, 476, 568
Aflatoxin_HC - 438.74, 466.01, 9359.97, 8812.31
African_trypanosomiasis - 656, 988, 780
Agyfla_HC - 3534.88, 175.99
AIDS_1 (not for use in U.S. see HIV) - 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.2, 31000, 31750, 34750
AIDS_2 - 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475
AIDS_Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
AIDS_secondary (use 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1 min) - 1113, 2128, 6121, 33
Akathisia - 230, 7.83, 3
Alcoholism - 10000
Allergy (also see Pertussis) - 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 500, 330, 160, 30, 3
Allergy_1 - 10000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290, 146, 125, 95, 72, 33, 20, 3
Allergy_pollen_TR (pulse 64 75, converge 2 0.03125, dwell 500) - 116113, 119061.03, 119441.8
Alopecia (loss of hair) - 10000, 30000, 5000, 2720, 2170, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3
Alpha_streptococcus_HC - 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
ALS_1 (Amyotropic lateral sclerosis, possibly caused by mycoplasma fermentans. Also use MS and see Echo virus, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella, and Lyme freqs. Use 2900 for 30 min) - 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254
ALS_2 (Potential causative viruses) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
ALS_3 (use 2900 for 60 min) - 2900
ALS_4 (also use for MS) - 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841, 777, 766, 741, 739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
ALS_5 (use 2900 for 20 min) - 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980, 692, 610, 484, 254
Alternaria_tenuis (a fungus associated with lung ailments) - 853, 304
Alzheimers_1 (also see ALS sets) - 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213, 19180.5, 742.4, 303, 23.2, 3773.3, 943.3, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Alzheimers_2 - 19180.5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430
Alzheimers_TR - 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303 , 23.2, 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6
Amenorrhea (absence of menstruation) - 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20
Amoeba (a single celled, sometimes infectious microorganism) - 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522
Amoeba_hepar_abcess (liver abcess caused by amoebic infection) - 344, 605, 510, 943
Amoebic_dysentery (use Entamoeba histolytica)
Amyotropic_lateral_sclerosis (use ALS)
Anal_itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set) - 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152
Anaphylaxis - 10000
Anaplasma_marginale_HC - 19267.60, 959.28, 21010.14, 1046.03
Aneurysm - 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727
Angina_quinsy (inflammation of lymph gland in throat) - 787, 776, 727, 690, 465, 428, 660
Angina_pectoris - 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83
Ankylosing_spondylitis (arthritis of the spine. Use 326 longer periods after buildup) - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680, 326
Anosmia (loss of smell) - 20, 10000
Anthrax (also see Bacillus_anthracis_HC) - 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900, 768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129
Anthrax_1 - 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624, 623, 622
Antiseptic (use General antiseptic)
Anxiety_1 (General anxiety disorder. Use 1.5 for 3 min, 6.8, 7.8 for 5 min, 95 for 3 min, 10000 for 5 min) - 1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000
Apoplexy_stroke_paralysis - 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428
Appendicitis (Seek medical help! If micro perforation has occurred, infection must be eliminated before drinking any water or eating. Even a few drops of water may be fatal) - 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450
Appendicitis_1 - 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622, 650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10
Appetite_lack_of - 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727
Arenas_tennus - 667
Arnica (a topical healing herb) - 1042, 1032
Arryhthmia_heart_TR (also use magnesium, CoQ10, and fish oil) - 696, 7.83
Arsenic_alb (homeopathic cell salt) - 562
Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also try nanobacteria, coxsackie, and CMV freqs) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 20
Arthritis_A - 1500, 727, 784, 880
Arthritis_arthralgia_due_to_gout - 9.39
Arthritis (arthrosis and parathyroid disturbances affecting calcium metabolism) - 9.6
Arthritis (focal origin gastrogenic tonsiltogenic and paresis) - 9.39
Arthritis_general (use Strep pneumonia and Mycoplasma general if needed) - 10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 688, 683, 650, 625, 600, 120, 20
Arthritis_1 (use 1.5 for 10 min, 120 for 20 min) - 10000, 5000, 3176, 3000, 2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120, 100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9.4, 9.39, 7.7, 7.69, 3, 1.5, 1.2
Arthritis_rheumatoid (Cause could be bacteria like strep pneumoniae, chlamydia pneumonia, mycoplasma fermentans, or dental bacteria which must be addressed too. Also try General antiseptic and Parasites roundworms general if no response. Use 766 longer periods after building up.) - 250, 1.2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766
Arthritis_secondary - 2720, 1000, 1500, 770
Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Aspergillus_flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that produces aflatoxin) - 1823, 247, 1972
Aspergillus_general - 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247
Aspergillus_glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) - 524, 758
Aspergillus_niger (common mold that may produce severe and persistent infection) - 374, 697
Aspergillus_terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchi and lungs) - 743, 339
Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma general if needed) - 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5
Asthma_1 - 1283, 1233, 4.7
Asthma_2 (all frequencies for 5 min) - 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120
Asthma_v - 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128
Astrocytoma (use Cancer, astrocytoma)
Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Ataxia_spastic - 9.19, 8.25, 7.69
Atherosclerosis (commonly present microbes in plaque are herpes zoster and Chlamydia pneumonia, this set combines the two. Also use magnesium and vitamin C to help reduce mineral deposits) - 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3, 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Athletes_foot (also see Epidermophyton floccinum, Tinea, and Trichophyton rubrum freqs. Use all freqs for 5 min) - 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304
Atmenic_Alb - 562
Attention_Deficit_Disorder (Probably important to avoid preservatives, aspartame, dyes, MSG, and other potential toxins, plus limit sugar and starches but ensure adequate protein and good oils in the diet. Try Shigella, Chlamydia pneum., and General antiseptic)
Autism (must do mercury and aluminum detox if a problem. Try Measles_w_vaccine.)
Autointoxication - 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20
Babesia - 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776
Bacillinum (homeopathic nosode) - 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027, 1042, 1932
Bacillus_anthracis_HC - 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18, 902.27, 979.11
Baccilus_cereus - 18645.26, 928.29
Bacillus_Coli_Rod_Form - 8020, 800, 683, 417, 318
Bacillus_Coli_Virus - 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770
Bacillus_infections (B. coli, B. coli rod) - 787, 880, 802, 727, 1552, 800
Bacillus_lichenoformis - 2655, 21554
Bacillus_subtilis (can cause conjunctivitis) - 432, 722, 822, 1246
Bacillus_subtilis_niger_HC - 19168.02, 18919.09, 18670.15, 954.32, 941.93, 929.53
Bacillus_thuringiensis - 520, 2551, 902, 1405
Backache_1 (if no relief from these, use kidney stimulation freqs, magnesium and B6, and drink plenty of water. Use 212 and 305 for 6 min and 33 for 5 min) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41.2, 33
Backache_2 - 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9.6, 9.4, 9.3, 7.7, 7.6, 3, 0.5
Backache_and_spasms_1 - 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550, 2112, 5000, 10000
Backache_chronic_lower_1 (use with back toward tube. Use 728 for 30min) - 728
Bacteria_lactis_nosode - 512, 526, 798, 951, 5412
Bacterial_capsules_HC - 20786.10, 17923.34, 1034.88, 892.35
Bacterial_infections_general (if bacterial infection is chronic and the type is accurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective long term, also use Parasites general and roundworms sets. Also see General antiseptic and specific types.) - 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784
Bacterium_coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water, milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections and a common cause of wound infection) - 642, 358, 539
Bacterium_coli_commune_combination - 282, 333, 413, 957, 1320, 1722
Bacteroides_fragilis (use with Parasites ascaris set) - 633, 634, 635, 636, 637
Bacteroides_fragilis_HC - 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59
Bad_breath (use Halitosis)
Bakers_Yeast_allergy (homeopathy preparation) - 775, 843, 1000
Balantidium_coli_HC (cysts. B. coli is the largest ciliated protozoon found in humans and can cause a severe colitis with ulcerations) - 22902.05, 1140.23
Bantis_syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and the liver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen, bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood cell destruction.) - 1778
Barley_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 377, 224, 1447
Barretts_esophagus_1 (changes in esophageal cells usually caused by acid reflux. use 2127.5 for 6 min) - 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146, 2127.5
Bartonella_henslae (virus which causes cat scratch fever) - 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518
Basidiomycetes - 751
BC_G_Vaccine - 277, 768, 832, 725
Bed_wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs) - 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7.83
Bedsores - 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1.2, 73
Bells_Palsy_1 (also see Herpes_general) - 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27.57, 33, 35, 40, 47.5, 57.5, 72, 90.88, 110, 125, 194, 222, 304, 393.5, 464, 565.5, 600, 625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932.5, 1250
Bermuda_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 422, 767, 847, 971, 644, 780
Besnoitia_HC (protozoan taken from lung sect.) - 17823.77, 887.39
Beta_streptococcus_HC - 19168.02, 954.32
Bile_duct_1 (spasms and pain) - 2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5
Biliary_cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776
Biliary_headache - 8.5, 3.5
Biliousness - 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465
Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high concentrations. See also Liver support) - 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734
Black_widow_spider - 376, 728
Bladder_and_prostate_complaints - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39
Bladder_TBC - 642, 771, 360, 726, 724
Blastocystis_hominis (595*, 13469*) - 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776
Blepharisma - 3120
Blepharisma_HC - 20238.44, 1007.61
Blood_diseases - 880, 787, 727
Blood_pressure_high (use Hypertension)
Blood_pressure_low (use Hypotension)
Blue_cohosh (a healing herb) - 364
Boils (use Furunkulosis)
Bone_disease_and_periodontal_disease (see Osteo freq. Use 728 for 15min. combine with adequate nutrition, especially protein and essential fatty acids, and minerals, especially calcium and magnesium) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 728
Bone_regeneration (combine with adequate nutrition, especially protein, and minerals, especially calcium and magnesium) - 2720, 10000
Bone_spurs (also use mineral supplement plus high dose bromelain and water) - 1.2, 120, 250
Bone_trauma (cuts, fractures) - 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720
Bordertella_pertussis_HC - 16479.52, 820.47
Borrelia (use Lyme disease)
Borrelia_burgdorferi_HC (causes Lyme disease, see also Lyme_disease) - 18919.09, 941.93
Botrytis - 1545
Botrytis_cinereas - 1132, 212
Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) - 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802, 1550, 831, 1552, 10000
Brachial_neuralgia - 0.5
Brain_beta_stim_TR (7.83 run at duty 5, 22 and 19.5 run at duty 30 and pulse 7.83 50) - 7.83, 22, 19.5
Brain_tumor (use specific type : Cancer, droglioma, astrocytoma, and or glioma)
Branhamella_Moraxella_catarrhalis - 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013
Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC - 19715.68, 981.59
Breast_fibroid_cysts (also use black walnut hull capsules and mixed tocopherols if possible) - 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267
Breast_tumor_benign_TR (also include sweep from 19351.563 to 10406.25 by .03125 dwell 1) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380
Breathing_deep - 1234, 3702, 3672, 7344, 7760
Brights_syndrome (use Nephritis)
Bronchial_asthma (use Asthma)
Bronchial_pneumonia (use Pneumonia, bronchial)
Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi) - 342, 510, 778
Bronchitis - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9.39, 9.35
Bronchitis_secondary - 776, 766, 688
Bronchopneumonia_borinum (use Pneumonia, bronchial)
Brown_recluse_spider bite (also use a lot of Echinacea and vitamin C) - 724, 884, 1830, 3260, 30008
Brucella_abortus (undulant fever or Bang's bacillus, found in cattle) - 1423
Brucella_melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) - 748, 643, 695
Bruises - 9.1, 110, 10000
Bubonic_plague (use Versenia pestis)
Bubonic_plague_secondary_infections - 880, 787, 727, 20
Bunion_pain - 20
Burns - 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200
Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment with arthritis frequencies as well.) - 880, 787, 727
BX_Virus (use Cancer_BX_virus)
BY_Virus (use Cancer_BY_virus)
Caeliacia - 674
Calcifications - 326
Calming - 6000
Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns, 732*, 1633*, 333*) - 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705.86, 2823.5
Campylobacter_fetus_HC (smear) - 18321.64, 912.18
Campylobacter_pyloridid_HC - 17674.41, 879.96
Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Resonant Light’s intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable. James Bare states that 10025 may be master frequency for cancer in general, 10026 for sarcoma. Use + and - 3Hz sweep about 10025, building up to longer periods like 5 min per freq, 2128*) - 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20
Cancer_adenocarcinoma - 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876
Cancer_adenoma - 433
Cancer_astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) - 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666
Cancer_bladder_secondary (use Parasites, schistosoma)
Cancer_bladder_TBC (transitional bladder carcinoma) - 642, 771, 360, 726, 724
Cancer_breast - 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120
Cancer_breast_1 - 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48
Cancer_breast_2 - 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304
Cancer_breast_3 (use 2128 for 56min) - 2128, 33, 1131
Cancer_breast_secondary - 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112
Cancer_BX_virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use 0.01Hz sweep on 2876 and 2790, 2128*, 11780000*) - 11780000, 17033662, 1604368, 21275, 17034, 46015.6, 23007.8, 11503.9, 10025, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604
Cancer_BX2_TR (also use 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000 if device capable) - 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2128, 2127.5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11
Cancer_BY_virus (sarcoma virus, also use Cancer_sarcoma) - 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008
Cancer_carcinoma_basal_cell_skin (use 2116 for 30min, others for 5 min, 2116*) - 2116, 760, 2128, 2280, 2876
Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1 (use with 5Hz fuzz) - 11546700, 11546730, 11546750, 11546760, 11546870, 11546900
Cancer_carcinoma_bronchial - 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
Cancer_carcinoma_colon (656*) - 656
Cancer_carcinoma_general - 2128, 1820
Cancer_carcinoma_larynx - 327, 524, 731, 1133
Cancer_carcinoma_liver_1 - 393, 479, 520, 734, 3130
Cancer_carcinoma_liver_fermentative - 214
Cancer_carcinoma_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer_carcinoma_original_crane - 21275, 2127.5
Cancer_carcinoma_scan - 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304
Cancer_carcinoma_uterine_fermentative - 127
Cancer_cells_conidium_head - 728
Cancer_cervical_secondary (use Papilloma and Herpes viruses)
Cancer_droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) - 853
Cancer_experimental_additional_frequencies - 55.56, 6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672
Cancer_fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developing rapidly from small bumps on the skin) - 1744
Cancer_fibrous_tumor_secondary - 1340
Cancer_gastric_adenocarcinoma - 676
Cancer_general_1 - 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120
Cancer_general_2 - 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20
Cancer_general_3 - 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128
Cancer_glioblastoma - 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857
Cancer_glioblastoma_tremor - 463, 466, 470
Cancer_gliomas (largest group of brain cancers) - 543, 641, 857
Cancer_harmonic_series (may be based on original Rife/Hoyland cancer frequencies. Extend harmonic series with 66.5 as base, up to 10,000Hz, in this manner: Base*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc) - 66.5, 133, 199.5, 266, 332.5, 399, 465.5, 532, 598.5, 665
Cancer_Hodgkins_disease (a form of malignancy characterized by enlargement of the lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss, fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also see Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, and Rhizopus.) - 552, 1522
Cancer_hodgkins_TR - 1552, 552, 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11
Cancer_Kaposis_sarcoma (also use Herpes type 8) - 249, 418, 647
Cancer_leukemia (also use Leukose) - 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217
Cancer_leukemia_feline (cat) - 258, 332, 414, 424, 535, 536, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743, 1071.5
Cancer_leukemia_hairy_cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others) - 122, 622, 932, 5122, 488, 781
Cancer_leukemia_lymphatic - 478, 833
Cancer_leukemia_myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formed white blood cells) - 422, 822
Cancer_leukemia_T_cell - 222, 262, 822, 3042, 3734
Cancer_leukemia_TR - 2127, 2008, 880, 822, 787, 727, 690, 666, 590, 10000, 2008, 1850, 450, 440, 422, 428, 2030, 2030, 2030, 465, 15, 14, 6.8
Cancer_liver (use Cancer, carcinoma, liver)
Cancer_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer_lung (use Cancer, carcinoma, bronchial)
Cancer_lymphogranuloma_lymphoma (use Hodgkin's disease)
Cancer_lymphogranuloma_venereum_secondary (use Chlamydia trachomatis)
Cancer_lymphosarcoma - 482
Cancer_maintenance_secondary - 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730
Cancer_melanoma_1 - 10000, 2217, 2128, 2127, 2050, 2008, 1050, 1000, 880, 787, 728, 666, 495, 465, 450, 125, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5
Cancer_melanoma_2 - 2217, 2128, 2050, 2008, 1552, 1102, 1050, 1000, 979, 907, 880, 802, 787, 728, 666, 495, 466, 465, 450, 125, 110, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5
Cancer_melanoma_metastasis - 979
Cancer_multiple_myeloma - 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488, 822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249
Cancer_mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 852
Cancer_nasopharyngeal_secondary (use EBV)
Cancer_neuroblastoma (exp) - 7027, 6148, 5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878
Cancer_non_Hodgkins_1 (also use Cancer, Melanoma) - 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713
Cancer_non_Hodgkins_2 (also use Simian_virus_40) - 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760
Cancer_not_killed_by_2008_2128 - 2180, 2182, 2184
Cancer_pain - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Cancer_pancreatic (use Cancer_adenocarcinoma)
Cancer_plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow, as in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of the inner organs and lining of the nose, mouth, and throat) - 475
Cancer_prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia) - 20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304
Cancer_prostate_1 (use all freqs for 6 min after assessing detox) - 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672
Cancer_prostate_Vega_1 - 854, 1840, 2145, 2288
Cancer_rhabdomyosarcoma_1 - 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal (2586*) - 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084, 2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v - 2586, 5476, 4445
Cancer_sarcoma_general (BY) - 1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785
Cancer_skin (use Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms)
Cancer_stomach_secondary (use Helicobacter pylori)
Cancer_tertiary - 20, 421, 965, 50, 383
Cancrum_oris (rapidly growing oral or nasal ulcer) - 20, 727, 787, 802, 880
Candida (also see Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't work long term. Some think that chronic candida cannot be cured unless toxic metal accumulation is reduced or eliminated by using a metals cleanse. 464*) - 3176, 2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412, 386, 381, 254.2, 120, 95, 64, 20
Candida_1 - 10000, 5000, 3176, 2489, 1395, 1276, 1160, 1044, 928, 877, 812, 728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20
Candida_2 (includes candida carcinomas and tropicalis) - 1403, 675, 709, 2167, 2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727
Candida_albicans_HC - 19217.81, 956.80
Candida_carcinomas - 2167, 2128, 2182, 465
Candida_secondary (also use other parasite sets esp roundworm freqs if necessary) - 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412, 543, 2128
Candida_sweep_TR (sweep from 12006.25 to 12137.5 by .03125 dwell 0.5 pulse 64 75)
Candida_tertiary (some causal factors) - 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240, 650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146
Candida_tropicalis - 1403, 675, 709
Canine_parvovirus - 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027
Canine_parvovirus_mutant_strain - 323, 514
Canine_parvovirus_type_B - 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768
Canker_sore (use Stomatitis aphthous)
Carbo_animalis (homeopathic remedy from animal bone charcoal) - 444
Carbuncles (use Staphylococcus aureus)
Cardiacedema - 9.19
Carpal_tunnel_secondary (also use Arthritis) - 2008, 666
Carvularia_spiratera - 879
Cat_scratch_fever (use Bartonella henslae)
Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all macular degeneration problems, use 1830 for 10 min, 1830*) - 1830, 728, 784, 787, 800, 880, 10000
Cataract_1 - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211
Cataract_2 - 292, 30, 9.1, 0.3
Cataract_brunescent (brown opacity in later life, 1830*) - 2010, 1335, 1830
Cataract_complicated (secondary type caused by disease, degeneration, or surgery, 1830*) - 1830, 496, 325, 774
Cataract_general (run 1830 extended period, 1830*) - 10000, 2211, 2195, 2187, 2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728, 496, 325
Catarrh - 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20
Causticum - 540, 1013
Celiac_disease_1 - 39, 2, 3, 4.18, 5.13
Cells_of_Leudig (colon tonic) - 2500
Cephalosporium (fungi that are the source of some broad spectrum antibiotics) - 481, 3966, 544
Cephalothecium - 371, 574, 6933
Cerebral_palsy - 880, 787, 727, 522, 146
Cerebrospinal_troubles - 10000
Cerumen (ear wax) - 311, 320, 750, 984, 720
Cervical_polyp - 277, 288, 867, 687, 744
Cervicitis ( womb neck inflammations) - 20, 727, 787, 880
Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix) - 433
Chaetomium_globosum (867*) - 221, 867, 102
Chakra_base_root (pulse at 4Hz) - 20
Chancre (use Syphilis)
Chelidonium - 162
Chemical_sensitivity (see also Liver support) - 727
Chemtrail_detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3, 679.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7
Chest_infection_secondary - 72, 333, 452, 683
Chicken_pox (by the time pox marks appear, the illness is resolved and the toxins are being expelled through the skin, so must be used in the early stages of flu like symptoms after exposure. Use herpes zoster.)
Chillbains (use Perniosis)
Chilomastix_HC (amoeba cysts) - 19367.17, 964.23, 21209.29, 1055.95
Chilomonas_HC - 19815.25, 986.54
Chlamydia_general - 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470, 430
Chlamydia_pneumoniae - 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Chlamydia_trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infection causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis, and proctitis.) - 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8
Chlamydia_trachomatis_HC - 18968.87, 944.40
Cholecystitis_acute (painful gallstone attack) - 481, 743, 865, 928
Cholecystitis_chronic (long-term inflammation of the gallbladder) - 432, 1551, 801
Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the small intestines) - 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330
Cholera_secondary - 880, 802, 450, 832, 787, 727
Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) - 453, 618, 793, 5058
Cholesterinum - 1386, 173, 620, 635, 780
Chronic_fatigue_syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke sets if necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response to these, try Cancer leukemia hairy cell) - 10000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120, 880, 1550
Chronic_Fatigue_v - 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116, 1489, 962, 172, 1333
Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) - 334, 594
Circulation_disturbances - 40, 9.39
Circulatory_stasis (stimulates blood circulation. See also Circulation disturbances) - 40, 2112, 2145, 2720, 2489
Cirrhosis_biliary (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271
Cirrhosis_hepatitis - 291
Cladosporium_fulvum (a pathogenic fungus) - 438, 233, 776, 510
Clostridium_acetobutylicum_HC - 19118.23, 951.84
Clostridium_botulinum_HC (produces botulin toxin that causes botulism, a type of food poisoning) - 18022.92, 897.31
Clostridium_difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics) - 387, 635, 673
Clostridium_perringens_HC (spores) - 19715.68, 981.59
Clostridium_septicum_HC - 18122.49, 902.27
CMV (use Cytomegalovirus)
Coeliacia - 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674
Cold_1 (use 800 and 880 for 10 min, others for 5 min) - 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880
Cold_2 - 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522
Cold_3 (fall, 99. Use all freqs 5 min) - 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787, 880, 1500, 1550, 5000, 1000
Cold_4 (use 880 and 800 for 10 min, 728 for 5 min) - 3176, 2489, 880, 800, 728
Cold_5 (use 7728 and 4888 for 10 min) - 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776, 727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999
Cold_6 - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352
Cold_and_Flu (fall, 98. Use 8700 and 7760 for 15 min, others for 5 min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Cold_and_flu_winter_01 - 959, 962
Cold_in_head_chest (Mutates constantly; too many strains to include complete list of frequencies. See also Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Chest infection, and Rhino pneumonitis sets. Use lots of echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing, even if correct freqs are found.) - 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880, 802, 787, 776, 766, 728, 712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20
Cold_2005_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Cold_sores (use Herpes Simplex I)
Colic - 1550, 832, 802, 787, 727, 20
Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) - 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152
Collectotrichum - 1482
Colon_problems_general - 20, 440, 880, 1552, 802, 832
Colors (color decode from Jade Machine) - 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800, 745, 677, 640, 624, 470
Comedones (blackhead) - 778
Complete_early_crane - 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489, 2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127.5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998, 1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050, 1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780, 776, 775, 770, 764, 740, 730, 727.5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162, 160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5.5, 5, 4, 3.5, 1.8, 1
Complete_early_rife - 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127.5, 2093, 2008, 2000, 1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776, 740, 727.5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100, 80, 60, 20
Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur near intersection of mucous membranes and skin. Use also Papilloma.) - 466
Conjunctivitis (also known as pink eye. Also use Chlamydia trachomatis and see Bacillus subtilis if necessary) - 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822, 802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20
Constipation (also use Parasites general and roundworm sets if necessary) - 3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20
Contusion (bruise) - 9.1, 110, 2720
Convoforce - 774
Convulsions_1 - 10000, 880, 787, 727
Convulsions_spasticity - 9.19, 8.25, 7.69
Coraforce - 774
Corallinus - 533
Corn_smut - 546, 1642, 289
Coronavirus_SARS - 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2
Corynebacterium_diptheriae (use Diptheria)
Corynebacterium_diptheriae_HC - 17027.18, 847.73
Corynebacterium_xerosis_HC - 15732.71, 783.29
Costalgia (rib pain) - 10000, 880, 787, 727
Coughing - 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688, 683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7.7, 0.5
Cough_lingering_TR - 4664.45, 3444.55, 2543.35, 1666.35, 3665.65
Coughing_from_flu_vaccine_1 - 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089, 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7.7
Coxsackie_B1 - 353, 384, 834, 587, 723
Coxsackie_B1_HC - 18122.49, 902.27
Coxsackie_B2 - 705, 534, 867
Coxsackie_B3 - 612, 487, 868, 653, 654
Coxsackie_B4 - 421, 353, 540, 8632
Coxsackie_B4_HC - 18047.81, 898.55
Coxsackie_B5 - 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774
Coxsackie_B6 - 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669
Coxsackie_General (see also Mumps) - 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923, 769, 1189, 595, 676
Cramping_and_nausea - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Cramps - 10000, 880, 787, 727, 26
Cramps_menstrual - 26
Crinis_humansis - 646
Crocus_sotillus - 710
Crohns_and_other_bowel_problems_v - 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187, 543, 1423, 972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350
Crohns_disease (also use colitis, colon, and parasite freqs) - 10000, 727, 786, 440, 832, 880, 1550, 20
Crohns_disease_protozoa_1 - 200, 206, 249, 298
Crohns_disease_viroid_1 - 585, 593, 600
Croup (characterized by a loud cough that resembles the barking of a seal, difficulty breathing, and a grunting noise or wheezing during breathing) - 10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870, 333, 666, 523, 786, 728, 880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20
Cryptococcus_neoformans (yeast which causes respiratory infection than can turn into meningitis. Also known as torulosis.) - 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579, 594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624
Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) - 220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690
Cunninghamella - 311, 323
Curva_spic - 435
Cyclospora - 543, 316, 992, 751, 268, 2144
Cyst_ovarian - 982
Cyst_sebaceous_TR (streptothrox plus nocardia and actinomyces Israeli) - 694, 719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20
Cyst_solitary - 75, 76, 543
Cystic_fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine glands that causes them to release very thick mucus. Use Pseudomonas_aeruginosa, Breathing_deep, and General Antiseptic and see Parasites general and roundworm freqs) - 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880
Cystitis_chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and ureters) - 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
Cystopyelo_nephritis (inflammation from bladder to kidney) - 1385
Cysts_hydatid (use Parasites tapeworm)
Cytochalasin_HC - 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86
Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5, 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856
Cytomegalovirus_HC - 20362.91, 1013.81
Cytophaga_rubra_HC - 21408.44, 1065.86
Deafness (partial to complete) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20
Deer_tick_1 - 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773
Dematium_nigrum (soil fungi found in human lesions) - 243, 738
Dengue_fever_TR - 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30, 10551.5, 5275.8, 2627.9
Dental_and_jawbone_infections_1 (use converge 1 1 on all except use converge 1 0.1 on 728) - 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728
Dental_and_jawbone_infections_2 - 15, 326, 465, 727, 787, 880
Dental_foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infection is a problem) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Dental_general (see also Toothache) - 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465
Dental_infection (roots and gums) - 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489
Dental_infection_1 - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5
Dental_infection_2 - 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20
Dental_infection_and_Earache_1 - 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518
Dental_infections_TR - 3400, 2489, 1700, 1560
Dental_Infections_v - 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059
Depression_anxiety_trembling_weakness - 3.5, 800
Depression_drugs_or_toxins - 1.1, 73
Depression_general (avoid starches in diet, use a multivitamin and multimineral, and drink plenty of water) - 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35, 7.83, 3.5, 1.1
Detox_and_lymphs - 10000, 3176, 3040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5, 3176
Detox_assist - 10000, 3176
Detox_1 - 10000, 3176, 522, 164, 89, 24
Diabetes_1 (Warning; can cause large drop in blood sugar level. Use 5000 for 15 min) - 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 20, 6.8
Diabetes_2 - 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302
Diabetes_associated_infection - 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20
Diabetes_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Diabetes_tertiary - 1850, 32000, 4000, 500
Diabetic_loading - 35, 700
Diabetic_toe_ulcer_1 (also use Staph aureus freqs and see Staph general, General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) - 786, 2112, 1050, 1.2, 5000, 832, 20
Diarrhea (see also Colitis, Clostridium difficile, E. coli, and for chronic problems, giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) - 1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465
Dientamoeba_fragilis_HC - 20113.98, 1001.42
Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat, nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves from bacterial toxins. Rare in US.) - 10000, 1000, 925, 800, 788, 776, 624, 590, 432, 340, 151
Diplococcus_diptheriae_HC - 17973.13, 894.83
Diplococcus_pneumoniae_HC - 17923.34, 18172.28, 892.35, 904.74
Dirofilaria_immitis (use Parasites heartworm)
Disc_herniated - 727, 787, 2720, 10000
Distemper - 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940, 950, 1269, 1950, 8567, 660
Distortion (twisting of muscles, spine) - 9.1, 110
Diverticulitis_acute (see Intestines, inflammation. All freqs for 10 min) - 120, 500
Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue protruding through the muscular wall of the colon) - 154, 934
Dizziness (use Vertigo)
DNA_repair (exp) - 528, 731, 732
Dog_and_cat_hostility_1 - 3.6
Downs_syndrome_palliative - 20
Droglioma (use Cancer, droglioma)
Drug_addiction - 20
Duodenal_ulcer (use Ulcer, duodenal)
Duodenitis - 223
Dupuytrens_contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable to straighten) - 1.2, 250
Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba histolytica, Salmonella, and Shigella) - 1552, 802, 832
Dysmenorrhea (painful menstruation. Use with plain water douche) - 26, 4.9, 1550, 880, 802, 787, 727, 465
Dyspepsia (indigestion. If chronic or with bloating, also see Parasites general) - 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9
E_coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*) - 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_1 (recommended for cancer adjunct) - 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330
E_coli_comp - 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_HC - 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44
E_coli_mutant_strain - 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776
Ear_conditions_various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also see Otitis.) - 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440, 410, 340, 201, 158, 20, 9.19
Ear_fungus_1 - 854
Ear_wax (use Cerumen)
EBV (use Epstein-Barr Virus)
Echinococcinum (use Parasites, tapeworms, echinococcinum)
Echo_Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis) - 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461
Eczema - 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2008, 2180, 2128, 664, 120, 20
Eczema_1 - 770, 916, 415
Eczema_2 - 730.2, 1550, 802, 787, 690
Eczema_vascular_and_lung_disturbances - 9.39
Edema (see also Kidney and Lymph stimulation) - 40, 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000
Electrolyte_levels ( to improve) - 8.1, 20, 10000
Electrosmog_1 - 99.5
Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) - 623, 824, 865, 710
Elkanella_corroderis_HC - 19018.66, 946.88
Emotional_ties_to_diseases - 764, 664
Emphysema (use with mycoplasma pulmonis, mycoplasma pneumonia, and parasite freqs, esp roundworm) - 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80
Emphysema_comp - 7344, 3672, 2838.5, 2688, 2404.2, 1234, 975, 880, 787, 777, 766, 727, 709.2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300.5, 240, 150.3, 128, 120, 80, 75.1, 20
Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) - 841
Endocarditis (use Listeriose)
Endocrine_RX_TR (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, and thymus gands) - 662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000
Endolimax_nana_HC (trophozoites and cysts) - 19715.68, 981.59, 21508.01, 1070.82
Endometriosis_1 (use 246, 800, and 1550 for 5 min) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142
Endometriosis_chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that may cause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with Parasites, flukes, general) - 246, 800, 1550
Endometriosis_tuberylosa (use Echo virus)
Energy_vitality - 9999
Entamoeba_coil_HC (trophozoite) - 19715.68, 981.59
Entamoeba_gingivalis_HC (trophozoite) - 21806.74, 1085.69
Entamoeba_histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection) - 148, 166, 308, 393, 631, 778
Entamoeba_histolytica_HC - 19168.02, 954.32
Entamoeba_histolytica_secondary - 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333
Enterobacter_aerogenes_HC (causes intestinal problems) - 18620.36, 927.05
Enterobiasis - (pinworms. Use Parasites, enterobiasis)
Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep family organisms found in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver) - 552, 932, 953
Enterovirus_General (generic term meaning small virus, includes Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610, 608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) - 10000, 880, 787, 727
Epicoccum - 734, 778
Epicondylitis (tennis elbow, lateral or vertical) - 1.2, 250, 728, 766, 776, 880
Epidermophyton_floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some athlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungal general if necessary.) - 22107, 465, 784, 644, 766, 345
Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.) - 2250, 1500, 880, 787, 727, 20
Epilepsy (also try Shigella) - 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20
Epstein_Barr_HC - 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
Epstein_Barr_virus (the herpes virus causing mononucleosis) - 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105
Epstein_Barr_virus_secondary (also try General parasite and roundworm freqs) - 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920
Ergot_HC - 14687.19, 731.23
Erwinia_amylovora_HC - 17425.47, 867.56
Erwinia_carotovora_HC - 18570.58, 924.57
Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused by strep pyrogenes or other pathogens and possibly related to the swine form of the disease) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20
Erythema_infectiosum (human parvovirus B19, sometimes known as Fifth disease, a contagious viral infection which causes blotchy or raised red rash with mild illness. exp) - 809, 1618, 3236
Erythema_nosodum - 9.39
Escherichia_coli (use E. coli)
Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) - 880, 787, 727
Euglena - 432, 3215, 3225, 3325, 6448
Eustachian_tube_inflammation (also use General_Antiseptic) - 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465
Eye_disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.) - 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496, 400, 360, 350, 160, 20
Eye_inflammation (also see General antiseptic) - 1.2, 80
Eyelid_droop (use Ptosis)
Eyes_glaucoma - 1600, 1830, 880, 787, 727
Eyesight_sharpen - 350, 360, 1830
Facial_cramps - 10000, 6000, 304, 1131, 33
Facial_paralysis - 10000, 880, 787, 727
Facial_toning - 1.2
Fainting - 20
Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) - 20
Fatigue_general - 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000
Febris_wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse) - 547, 356
Fel_tauri (homeopathic preparation of ox bile) - 672
Feli - 435, 742
Felis - 430, 834, 2232, 3233
Felon_1 (pus, infection of finger tips) - 657, 659, 738, 751
Felon_2 - 663, 665, 720, 722
Feloris_Wolyhnica - 547
Fever (some causes) - 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20
Fever_sunstroke - 20, 440, 880
Fibroadenoma_mamae (non cancerous, fibrous nodules in the breasts. Use kelp capsules too) - 1384, 2128, 2189
Fibroids_general (see Parasites, flukes, general) - 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465 , 267
Fibroma - 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465
Fibromyalgia (run Detox afterwards if needed) - 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20
Fibromyalgia_1 - 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000, 9000
Fibromyalgia_2 - 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320, 120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810
Fibromyalgia_TR (includes muscle relaxtion frequencies. Run 321, 384, and 40 for 12 min each) - 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304
Fibropendulum - 661, 7465, 211, 233, 766
Fibrosarcoma - 1744
Fibrosis_lung (use Pulmonary fibrosis)
Fifth_disease (use Erythema infectiosum)
Fischpyrogen - 832
Fissures - 787, 20, 10000
Fistula_dentalis (727*, 878*, 1122*) - 550, 727, 844, 878, 1122, 786
Fistula_ulcer (use also Staph freqs) - 880, 832, 787, 727
FIV - 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701
Flatulence - 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465
Flu (use Influenza)
Flukes (use Parasites, flukes)
Fluor_Alb (homeopathic cell salt) - 110, 342, 420, 423, 688, 757
Follicular_mange (contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Also soak with vegetable oil, let sit at least 15 minutes, and rinse with thyme tea.) - 253, 693, 701, 774
Folliculitis_hot_tub (tiny pimples) - 174, 482, 5311
Food_poisoning (some classes. Also use Salmonella typhimurium and see General antiseptic, Abdominal pain, and Abdominal inflammation.) - 1552, 802, 832
Foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children but may also be a factor in ALS) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Fractures_healing - 220, 230, 10000, 880, 787, 727
Frequency_fatigue (tiredness that is not detox from using frequency generator too long) - 10.55, 7.83
Frigidity_female - 10000, 20
Frostbite - 880, 787, 727
Frozen_shoulder (also use strep pneumonia if necessary) - 10000, 880, 802, 787, 766, 727
Fruitfly - 2167
Fungus_and_mold_v - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Fungus_EW_range - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
Fungus_flora_1 - 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887
Fungus_foot_and_general_1(use 1550 for 30min) - 1550
Fungus_general (also see candida, yeast, and other specific types) - 2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20
Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) - 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Furunkulosis_herpes (also see Herpes general and Furunkulosis) - 200, 1000, 1550, 802, 787, 727
Furunkulosis_TR (also use Staph aureus) - 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Fusarium_general - 768, 625, 746
Fusarium_oxysporum (a fungus causing inflammation of the cornea of the eye) - 102, 332, 705, 795, 780
Gaffkya_tetragena_HC (causes respiratory infections) - 17425.47, 867.56
Gardnereila_vaginalis_HC (causes ovarian and genital tract infection) - 16927.60, 842.78
General_antiseptic - 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20
General_antiseptic_1 - 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14
General_demo (greatest hits) - 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20
General_malady - 40000, 10000, 5000
General_prog_Blaster5 - 2489, 2128, 2008, 2000, 1998, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 800, 787, 784, 776, 740, 727, 690, 666, 622, 600, 500, 400, 120, 80
General_program_EMEM - 720, 1550, 20, 4200
General_prophylaxis - 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880, 802, 832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488
Geotrichum_candidum (fungus found in feces and dairy products whose manifestations resemble those of candida) - 350, 355, 384, 386, 403, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700
German_measles (Use Measles, rubella)
Giardia (use Parasites, giardia)
Gingivitis (inflammation of gums. See also Dental, Dental foci, Stomatitis. Take calcium and magnesium internally and brush with CoQ10 and myrrh or goldenseal) - 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465
Glanders (use Pseudomonas mallei)
Glandular_fever - 10000, 20
Glandular_fever_thyroid ( exp) - 10000, 20, 16000
Gliocladium (brain fungus) - 855, 469, 633
Goiter (use Struma)
Gonads_inflammation (use Orchitis)
Gonorrhea - 7120, 6000, 2330, 1500, 712, 660, 600, 233, 150
Gonorrhea_neisseria_HC - 16628.88, 927.90
Gout (Also use water cure and high dose bromelain or other enzymes. See also Kidney freqs) - 9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20
Granuloma_dent - 441
Gravel_urine - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20
Graves_disease_and_goiter - 20, 727, 787, 880
Greatest_Hits (use General demo)
Green_Dye - 563, 2333
Grippe (use Influenza, grippe)
Griseofulvin - 14338.68, 713.88
Gulf_War_Syndrome_v - 7755, 6007, 5419, 2688, 1370, 1365, 975, 866, 837, 771, 714, 639, 633, 578, 533, 435, 392, 255, 253, 136
Guillain_Barre_Syndrome_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30, 7344, 4412, 5000
Gum_disease (use Gingivitis_Pyorrhea)
Haemophilia_tonic (hereditary bleeding disorders in which the blood does not readily clot) - 778, 845, 751
Haemophilus_influenzae_HC (causes bacterial meningitis, infects joints) - 16728.45, 832.86
Hair_human - 646
Halitosis (bad breath. See also Strep pneumonia, Strep aureus, Pharyngitis, Dental, Parasite general, and General antiseptic sets) - 1550, 802, 880, 787, 727, 20
Hallucinations - 10000, 880, 787, 727, 20
Hand_foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Hangover (see also Kidney and Liver support freqs) - 10000, 522, 146
Hay_fever (only some types) - 880, 787, 727, 20
Head_injury_followup (Seek immediate medical attention for head injuries!) - 9.6, 3000, 880, 787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9
Headaches - 144, 160, 1.2, 520, 10, 10000, 304
Headaches_caused_by_vertebral_misalignment (Not a substitute for adjustment) - 9.6, 3000
Headaches_comp - 10000, 3000, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 522, 520, 304, 160, 146, 144, 125, 95, 73, 20, 10, 9.6, 9.39, 7.83, 6.3, 5.8, 4.9, 4, 1.2
Headaches_due_to_parasites (see also Parasites, strongyloides) - 125, 95, 73, 20, 727, 3000
Headaches_due_to_toxicity - 522, 146, 4.9, 3000, 880, 787, 727, 20
Headaches_unknown_cause - 10, 4, 5.8, 6.3, 7.83, 3000, 650, 625, 600
Headaches_urogenitally_caused - 9.39, 3000
Healing_and_regeneration - 2720, 266, 47
Heart_blockage_1 - 59, 60, 61
Heart_general - 20, 81, 162, 5000
Heart_tonic (lab animals only. See also Chlamydia, Staph infection, Circulatory stasis, and Kidney freq sets) - 80, 160, 20, 73, 3.9, 3000, 880, 787, 727, 465, 162, 125, 95, 20, 1.2
Heartburn_chronic (use calcium magnesium supplement and The Water Cure. Also see Staph and Strep general sets and H. pylori) - 676, 832, 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Heartworm (use Parasites, heartworm)
Heavy_metal_toxicity_TR - 31905.6, 38014.4, 39032.6, 43644.3, 56656.4, 76677.5, 43644.3, 38014.3, 4202.3, 5333.7, 9887, 1902, 317
Heel_spurs (use Bone_spurs)
Helicobacter_pylori (ulcer. Run 676 for 10 min, 676*) - 2950, 2819, 2779, 2167, 880, 728, 705, 695, 676, 352, 347
Helicobacter_pylori_1 - 2167, 728, 880, 2950
Helicobacter_pylori_2 - 695, 2779, 705, 2819
Helicobacter_pylori_3 - 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
Helminthosporium (the reproductive element of some parasitic worms) - 793, 969
Hemobartinella_felis - 603, 957
Hemophilia - 603
Hemorrage - 1550, 802
Hemorrhoids - 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
Hepatitis_A (add Hepatitis general freqs if necessary) - 321, 346, 414, 423, 487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717
Hepatitis_B (add Hepatitis general freqs if necessary) - 334, 433, 767, 869, 876, 477, 574, 752, 779
Hepatitis_B_HC (antigen) - 20562.06, 1023.72
Hepatitis_C (also try Parasites, schistosoma mansoni and Hepatitis general freqs if necessary) - 5000, 3220, 3176, 2489, 2189, 1865, 1600, 1550, 1500, 1371, 933, 931, 929, 880, 802, 665, 650, 633, 625, 528, 444, 329, 317, 250, 224, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_1 - 10000, 5000, 3220, 3176, 2489, 1865, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 665, 650, 600, 444, 250, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_TR - 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189
Hepatitis_general - 1550, 1351, 922, 880, 802, 727, 477, 329, 317, 224, 28
Hepatitis_general_secondary - 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777, 1041
Hepatitis_general_v - 987, 934, 922, 878, 876, 842, 786, 781, 563, 562, 558, 534, 528, 477, 334, 321, 317, 224, 213, 166
Hernia - 10000, 787, 727, 2720, 5000
Herpes_general (use 1488 and 2950 for 15min, 1488*) - 2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141
Herpes_general_secondary - 37000
Herpes_general_v - 165, 141, 383, 450, 629
Herpes_progenetalis (genital. Also use Herpes simplex II) - 141, 878, 898, 5310, 440, 171, 660, 590, 1175
Herpes_simplex_I (secondary. Cold sores: primarily non-genital, first try Herpes,general) - 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 1489, 2950
Herpes_simplex_I_1 - 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700, 734
Herpes_simplex_I_2 - 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428
Herpes_simplex_I_3 - 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641, 8650
Herpes_simplex_I_4 (use 2950 for 20min) - 2950
Herpes_simplex_I_HC - 14537.82, 17201.43, 723.80, 856.41
Herpes_simplex_II - 556, 832
Herpes_simplex_II_HC - 17923.34, 17674.41, 892.35, 879.96
Herpes_simplex_IU2 - 808
Herpes_simplex_RTI (based on Resonant Light Technology’s herpes set, most frequencies contracting spread. Also can be used for measles, chicken and small pox, mononucleosis, shingles, rubella, cold sores, epstein barr, variola, stoma stomatosis, and pyorrhea.) - 10000, 5000, 3176, 2489, 186, 372, 427, 446, 465, 484, 503, 522, 541, 560, 579, 598, 617, 636, 655, 674, 693, 712, 731, 750, 769, 788, 807, 826, 845, 864, 883, 902, 921, 940, 959, 978, 997, 1016, 1035, 1054, 1073, 1488, 1550, 1568, 1644, 1865, 1909, 2976, 5310, 5952
Herpes_TR (run set three times, pausing 10 minutes between runs. All frequencies can run 60 sec except 2950, which runs 180 sec) - 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Herpes_type_1_anec_comp (combines most anecdotal freqs for Simplex I) - 8650, 7484, 5641, 3742, 2950, 2489, 1871, 1850, 1800, 1614, 1550, 1500, 935.5, 880, 847, 843, 787, 782, 778, 734, 727, 700, 660, 656, 652, 648, 591, 480, 467.8, 428, 343, 339
Herpes_type_2_comp - 8778, 1402, 888, 880, 848, 846, 832 , 808, 776, 732, 717, 685, 665, 556, 540, 532, 528, 373, 370, 366, 362
Herpes_type_2A - 532, 848
Herpes_type_2A_secondary - 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 528, 685, 846, 880, 888, 8778, 540, 665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402
Herpes_type_5 (cytomegalovirus. 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848, 8856
Herpes_type_C - 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450
Herpes_zoster (chicken pox, shingles. 664*) - 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9
Herpes_zoster_1 (4 min each freq) - 10000, 833, 802, 3.9
Herpes_zoster_secondary - 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464, 800, 574, 1557, 304, 20
Herpes_zoster_v - 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Hiatal_hernia (use staph and strep sets)
Hiccups - 20, 10000
Hip_pain (use also Arthritis) - 880, 787, 727, 20
Hirudo_medicinalis (a homeopathic remedy prepared from a leech used for therapeutic purposes) - 128
Histomonas_meleagridis_HC - 18769.72, 934.49
Histoplasma - 424, 616, 749
Histoplasma_capsulatum_HC - 15035.69, 748.58
HIV (see also AIDS) - 683, 714, 3554, 830, 450
HIV_HC - 18172.28, 904.74
Hives (use Urticaria)
Hoarseness - 880, 760, 727
Hodgkins_disease (use Cancer, Hodgkin's disease)
Hookworm (use Parasites hookworm)
Hordeolum (use Stye)
Hormodendrum (a genus of fungi that includes human pathogens) - 663, 678, 695, 532, 627
Hormonal_imbalances - 5.5
Hot_flashes (complications) - 10000, 880, 787, 727
Hot_tub_folliculitis (use Pseudomonas freqs)
Household_Insect_Mix - 723, 100
Human_T_lymphocyte_Virus1 (used for MS and autoimmune disease) - 725, 2432, 243, 6353, 732, 844, 646
Human_T_lymphocyte_Virus2 (used for Gulf War syndrome) - 725, 1230, 245, 314, 965
Human_T_lymphocyte_Virus3 (used for AIDS) - 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392, 776, 837, 1675, 2664, 3806, 714
Human_T_lymphocyte_Virus4 - 444, 2323
Human_T_lymphocyte_Virus5 - 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532
Human_T_lymphocyte_Virus6 - 702, 747, 2245, 183
Hydrocele (fluid in testicle, etc.) - 880, 787, 727
Hyperacidity_stomach - 7.82, 20, 230
Hyperosmia (overacute smell and taste) - 20, 10000, 522, 146
Hyperparathyroidism - 4.6, 9.5, 9.6
Hypertension - 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727, 304
Hypertension_renin_induced (red high, diastolic high pressure. Also see Kidney freqs) - 9.19, 6
Hypertension_spastic - 95
Hyperthyroid - 3, 0.5
Hypochondrium_upper_abdomen - 20, 10000
Hypophyseal_disturbances (pituitary) - 4
Hypotension (low blood pressure) - 20, 727, 787, 880
Hypothyroid - 2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20
Hypoxia (low oxygen, use also Circulatory stasis) - 727, 787, 880, 10000
Icterus_haemolytic (a chronic form of jaundice involving anemia) - 243, 768
Ileocolitis_colon_inflammation (also use Colitis if necssary and see Parasite general and roundworm sets) - 802, 832, 440
Immune_system_stabilization_TR - 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 30
Immune_system_stimulation - 10000, 5611, 5000, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 2128, 2008, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 20, 8
Immune_system_stimulation_1 - 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8
Impotence (many classes. Also use Circulatory stasis) - 9.39, 2127, 2008, 465, 10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Incontinence_1 (use all freqs for 10 min) - 2250, 2050, 2128, 690, 666
Indigestion (use Dyspepsia)
Infantile_paralysis (also use Polio) - 1500, 880, 787, 727, 776, 5000, 10000
Infections_general (see General Antiseptic) - 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766
Infections_general_secondary - 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112
Infections_general_tertiary - 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610, 732, 751, 40000
Infertility (see also Impotence) - 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9.39
Inflammation_general (also see Infection general sets) - 1.5, 3.6, 2720
Influencinum_Berlin_55 - 430, 720, 733, 787
Influencinum_vesic_NW - 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715
Influencinum_vesic_SW - 433, 645, 658, 824
Influencinum_vesica_general (blisters) - 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682
Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza, Grippe and Influenza Virus. Use all freqs for 5 min if necessary) - 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550, 1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20
Influenza_1_99_00 - 10000, 880, 727, 330, 728
Influenza_1957_A_Asian - 768, 574
Influenza_1978 - 844, 814, 610
Influenza_1979 - 123, 513, 522, 565, 788, 601
Influenza_1983 - 424, 730, 734, 428
Influenza_1989 - 216, 322, 627, 703, 748
Influenza_1993 - 522, 615, 778, 850, 959
Influenza_1993_secondary - 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915
Influenza_1994 - 689, 697, 699, 798
Influenza_1994_secondary - 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779
Influenza_1997_1998 - 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465
Influenza_2_99_00 - 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000
Influenza_2003_2004_1 - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 200, 93.9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766, 1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582
Influenza_2003_2004_2 - 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69, 7255, 7284.06, 8041.5, 10334.06, 10346.56, 10976.38, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8082.59, 8305.19, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 7118.2, 5045.03, 6752.01
Influenza_2005_fall_TR - 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Influenza_2005-2006_TR - 2748.8, 5695.9, 2856.7, 2935.4, 4159.2, 4534.4, 2276.3, 2504.5, 3229.4, 6466.6, 1715.1, 4633.9, 4769.4, 1192.6, 599, 2390, 1257.2, 315.7, 5190.7, 1734, 6936.5, 867.9, 434, 217.1, 6951, 4448.9, 6306.3, 4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425
Influenza_A_and_B_HC (flu shot) - 15931.86, 15682.93, 793.20, 780.81
Influenza_aches_and_respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min, all others for 5) - 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760, 7766, 304
Influenza_and_Cold_1 (winter 01 to 02) - 959, 962
Influenza_Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Influenza_avian_exp_TR (sweep from 4896.1 to 5060.9 by .03125 dwell 1)
Influenza_autumn_1998 (use 8700 and 7760 for 15min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Influenza_Bach_Poly - 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771
Influenza_general_1 (winter 98 to 99) - 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016
Influenza_grippe_1986_tri - 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462, 712
Influenza_grippe_1987 - 140, 332, 581, 953, 4868, 730
Influenza_grippe_1988 - 267, 536, 568, 2050, 752, 781
Influenza_grippe_1989 - 353, 536, 874
Influenza_grippe_1990 - 541, 560, 656
Influenza_grippe_general - 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223
Influenza_grippe_vapch - 153, 343
Influenza_haemophilus - 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4
Influenza_haemophilus_type_B (can cause a type of meningitis) - 652, 942, 483, 731, 746
Influenza_spanish - 462, 787
Influenza_2005_sweep_TR (long sweep from 9750 to 10156.25 by 0.03125 steps at 0.25 sec duration/step)
Influenza_overnight_TR (Combines many of the CAFL flu frequencies into on large set. TR specifies to pulse 0.25 90, use duration of 90 sec per freq to make approx 8 hr set) - 10223, 10000, 9090, 8910, 8700, 8250, 8210, 8000, 7967, 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672, 3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532.4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922, 1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186, 1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946, 945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862, 861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787, 786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771, 770, 768, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 758, 757, 756, 753, 752, 750, 748, 746, 745, 743, 742, 741, 740, 739, 734, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 724, 722, 720, 715, 713, 712, 703, 702, 699, 697, 690, 689, 687, 683, 680, 679, 678, 676, 674, 672, 670, 668, 666, 664, 663, 662, 660, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 640, 632, 634, 633.1, 627, 625, 615, 613, 610, 601, 600, 597, 588, 582, 581, 580, 574, 572, 568, 566, 565, 560, 558, 555, 553, 552, 542, 541, 537, 536, 535, 534, 532, 530, 525, 524, 523, 522, 518, 516, 513, 512, 500, 496, 487, 483, 482, 472, 469, 468, 465, 464, 462, 461, 457, 452, 447, 442, 440, 434, 432, 428, 425, 424, 421, 413, 387, 360, 358, 356, 354, 353, 352, 350, 345, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 330, 324, 322, 316, 304, 272, 267, 254, 250, 232, 216, 207, 200, 153, 144, 140, 123, 122, 93.9, 72, 47, 35, 20
Influenza_triple_nosode - 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122
Influenza_V_grippe - 861
Influenza_V2_grippe - 324, 652, 653
Influenza_V3_grippe - 550, 553
Influenza_V4_grippe - 232, 352, 2558
Influenza_V5_grippe - 945, 518
Influenza_V75_Victoria - 343, 316, 1020
Influenza_VA2_grippe - 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728
Influenza_VA2L_grippe - 447
Influenza_virus_1991_1992 - 153, 345, 387, 758, 984, 985
Influenza_virus_1991_1992_secondary - 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780
Influenza_virus_1992_1993 - 535, 946
Influenza_virus_1992_1993_secondary - 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777
Influenza_virus_1993_1994 - 757, 885, 895, 969
Influenza_virus_1993_1994_secondary - 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779
Influenza_virus_A - 322, 332, 776
Influenza_virus_A_1974 - 442
Influenza_virus_A_Port_Chalmers - 622, 863
Influenza_virus_B - 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 1186, 679
Influenza_virus_B_Hong_Kong - 555
Influenza_virus_British - 558, 932
Influenza_virus_general - 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250
Influenza_virus_swine - 413, 432, 663, 839, 995
Influenza_with_Fever_v - 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469, 461, 425, 341, 332
Influenza_with_respiratory_1 (winter 99 to 00) - 47, 1191, 2398, 2544, 5608, 7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728, 730, 732, 746, 768, 687
Influenzum_toxicum - 854
Injection_allergic_reaction - 10000
Insomnia (see also Parasite general set) - 3.59, 3, 7.83, 10, 1550, 1500, 880, 802, 6000, 304
Intelligence_and_clarity_of_thought - 20, 10000
Intercostal_neuralgia (pain in rib musculature) - 3000, 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 125, 20, 1865, 444
Interleukin (used to stimulate lymphocyte production) - 3448, 2929, 4014, 5611, 2867, 2855, 2791
Intermittent_claudication - 45, 48
Intestinal_problems_colon (see also Colitis) - 10, 440, 880, 787, 727
Intestinal_problems_general (also see Parasite general set and General antiseptic) - 802
Intestines_inflammation (see also Colitis) - 727, 787, 880, 832, 1550, 105, 791
Iodamoeba_butschlii_HC - 22155.25, 1103.04
Irritable_bowel_syndrome (see also Parasites general set and Colitis) - 6766, 5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334, 20
Itching (pruritis. Take hot bath with a cup of apple cider vinegar afterwards. If chronic and no long term relief, use Parasite sets including Parasites general and Parasites blood flukes.) - 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 1865, 3176
Jaundice (see also Liver support, gallbladder, Leptospirosis, and Parasites fluke and general frequency sets) - 5000, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Jock_itch (use Epidermophyton floccinum)
Joint_inflammation (also see Arthritis sets) - 10000
Joint_pain_basic_TR (also known as Pain.Bio, run 160, 500, 1600, 5000 with pulse 4 60, 1600 500 160 with pulse 2 60, 160 324 528 with pulse 2 60 converge 1 1) - 160, 500, 1600, 5000, 324, 528
Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
Kidney_insufficiency - 9.2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Kidney_papilloma (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Kidney_stimulation_TR (specified by True Rife as may help against infections common in acute renal failure) - 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550, 1500, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524, 465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40, 20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440
Kidney_stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) - 444, 727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552
Kidney_tonic_general - 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000
Kieferosteitis (a type of bone inflammation marked by enlargement and pain) - 432, 516, 384
Klebsiella_pneumoniae (use Pneumoniae klebsiella)
Knee_joint_pain - 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
L_lysine (stimulates) - 195.5, 391, 782, 1564.1, 3128.2, 6256.4
Lac_deflorat - 230, 371, 232, 2121
Lactobacillus_acidophilus_HC - 17375.69, 865.08
Lamblia (use Parasites, Giardia)
Large_intestine_tonic - 8, 440, 880
Laryngeal_polyp - 765, 202
Larynx - 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
Lateral_sclerose (degeneration of spinal cord leading to spastic paraplegia. See also ALS.) - 254
Laxative_mild - 802
Legionella (Legionnaires' disease, caused by a gram-negative bacteria associated with condensed or treated water that migrate to lung tissue and stimulate severe respiratory manifestations, fever, headache, abdominal pain, and may affect kidneys and liver.) - 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693
Leiomyoma (use Fibroma)
Leishman_Donovan (use Parasites, Leishmania)
Leprosy - 10000, 6000, 743, 600, 252
Leprosy_secondary_infection - 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 760, 727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660
Leptospira_interrogans_HC - 19865.04, 989.02
Leptospirosis (a spirochete bacterial disease that is spread to humans through animal urine that can cause meningitis, jaundice, anemia, miscarriage, and death) - 612, 663
Leukocytogenesis_stimulation (see also Immune system stimulation) - 20, 727
Leucocytozoon_HC - 19914.83, 991.50
Leukoderma_acquired (use Vitiligo)
Leukoencephalitis (inflammation of brain's white matter, usually in infants and children, but also found in horses as a result of forage poisoning) - 324, 572, 776, 934, 1079, 1111, 1333
Leukoencephalitis_secondary - 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715, 1244
Leukoplakia (white patches on mucous membranes, also see EBV, Papilloma, and Cancer, carcinoma freqs) - 465, 2127, 2008, 727, 690, 666
Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to be foundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general, Parasite fluke sets) - 612, 633, 653, 3722, 644
Lichen_planus_TR - 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lichen_sclerosus_TR - 1600, 500, 160, 324, 528, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lipoma (benign, soft tumor of fatty tissue. Also use Liver support.) - 47, 606, 709
Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditis in humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) - 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724
Liver_enlargement - 727, 787, 880
Liver_fluke (Use Parasites, flukes)
Liver_necrosis (use Listeriose, Liver support, Parasites schistosoma mansoni)
Liver_stores_bile_cholesterol - 21.34
Liver_support (also try E_coli, Parasites_general and Parasites_flukes_general) - 33.13, 1552, 802, 751, 331.3
Lockjaw (use Tetanus)
Locomotor_dysfunction_incoordination (may be slow results. See also Schumann response) - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Low_blood_pressure (use hypotension)
Luesinum_Syphilinum (use Syphillis)
Lumbago - 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9.19, 8.25, 7.69, 300
Lung (general) - 9, 3672
Lung_abscess (use Nocardia asteroides)
Lung_infection_1 - 10.3, 10.5, 11.8, 11.9, 12.1, 12.4
Lung_general_tonic - 318, 307.9, 568
Lung_sinus_bacteria - 244, 1466, 597, 1311
Lupus_general (localized degeneration of skin by various diseases; vulgaris is a common form of this ailment that is actually a rare form of tuberculosis that manifests with disfigurement and destruction of the skin and cartilage of the face. Also use Parasite fluke sets for any type. Use 633 for 5 min, 2125 and 3612 for 4 min, 2008 and 802 for 8 min) - 3612, 2489, 2125, 2010, 2008, 2006, 942, 802, 800, 798, 702, 633, 632, 442, 386, 243
Lupus_general_secondary - 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464, 7865, 771
Lupus_SLE_secondary - 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678, 481
Luxation (dislocation of organs or joints) - 9.1, 110
Lycogala_HC - 6273.17, 312.32
Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Lyme_disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and animals caused by parasitic spirochetes from ticks. Also use Babesia if necessary.) - 6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254
Lyme_1 - 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690, 790, 785, 790, 795
Lyme_2 (use 625 for 10 min, 615 for 5 min) - 10000, 6870, 6863, 4200, 2720, 2050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785, 758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338, 306, 254, 230, 3
Lyme_3 - 27735768, 1380882.58, 68750.10, 3422.87
Lyme_4 (use 2016 and 625 for 10 min, others for 5 min) - 2050, 1520, 615, 2016, 625
Lyme_5 (use 920 for 10 min) - 920
Lyme_6 (borrelia afzellii) - 387500
Lyme_7 (borrelia burgdorferi) - 380000
Lyme_8 (borrelia garinii) - 382000
Lyme_hatchlings_eggs - 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087, 1105
Lyme_JB - 27735768
Lyme_secondary (254*) - 254, 525, 597, 644, 885, 699
Lyme_tertiary - 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790
Lyme_TR_A (Program A, run every other day) - 6675, 4879, 2899, 2720, 2016, 1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776
Lyme_TR_B (Program B, run every other day) - 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600, 581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62
Lymph_plaque - 596, 346
Lymph_stasis (use 3176 for 10 minutes) - 3176
Lymph_stasis_secondary (also see Lymphangitis) - 6.3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10
Lymph_support - 15.05, 10.36, 3176
Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most commonly caused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and cancer. See also Strep General) - 880, 574, 778, 1120, 1078, 3176
Lymphogranuloma (use Cancer, Hodgkin's disease)
Lymphs_and_detox - 10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5
Lymph_mover - 100000
Lyssinum (use Rabies)
Macular_degeneration_and_visual_acuity (use with Cataracts freqs if necessary, 1830*) - 8, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860
Macular_degeneration_1 - 0.6, 1.1, 1.4, 1.9, 9.9, 10, 21, 23.6, 24, 25.6, 26.7, 32, 34.1, 410
Magnesium - 480
Malabsorption_syndrome (use with Parasites, General set) - 727, 787, 880, 800, 1552, 3000
Malaria (an infectious disease, originating in tropical areas, that is transmitted by a mosquito bite and characterized by fever, anemia, and spleen enlargement. Also use wormwood annua. Also see Perniciosia) - 4, 20, 28, 222, 550, 713, 880, 930, 1032, 1433, 1444, 1445, 455, 743
Malaria_1 - 20, 555
Malaria_2 - 20, 28, 787, 880
Malaria_3 (all freqs 5 to 15 min each) - 880, 800, 787, 728, 20
Malaria_Falciparum_1 - 1518, 1348, 1473, 1002, 1019
Malassezia_furfur (causes tinea versicolor. See also Fungus general) - 222, 225, 491, 616, 700
Mamma_fibromatosis (use Breast, fibroid cysts)
Mange_follicular - 253, 693
Mannan - 961, 661
Marsh_elder - 474
Mastitis (an inflamed breast usually caused by bacterial infection) - 654, 698
Mastoiditis (inflammation of the bony structure of the head in the region of the ears below the eyes) - 287
Measles - 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757, 763, 712
Measles_HC (antigen) - 18471.00, 919.62
Measles_rubella (German or 3 day measles) - 431, 459, 510, 517, 796, 967, 368, 734, 772
Measles_rubella_secondary - 727, 787, 880
Measles_rubella_vaccine - 429, 459, 832, 926, 505
Measles_rubeola (9 day measles) - 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489
Measles_vaccine - 214, 725, 747, 783, 962
Measles_w_vaccine (try for autism) - 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747, 745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214
Medorrhinum (homeopathic nosode for urethral discharge. See also Vaginosis.) - 230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602
Menieres_1 - 8.8, 8.9, 9.0
Menieres_2 - 456.6, 723, 880
Menieres_disease (auditory vertigo associated with deafness and tinnitus. Use 5000 for 16 min, 782 for 26 min, others for 7 min. Also use General_antiseptic) - 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428, 33, 329, 5000, 1130, 782, 9
Meningcoccus_Virus - 720
Meningioma (a benign, slow-growing tumor of the membranes that envelop the brain and spinal cord) - 446, 535, 537
Meningitis (inflammation of the membranes that envelop the brain and spinal cord. Bacterial: also use Streptococcus pneumoniae, Influenza haemophilus type B and see Listeriose and Leptospirosis. Viral: also use Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 1795, 1422, 1044, 928, 822, 764, 733, 720, 517, 427, 423, 322, 20
Meningitis_secondary - 130, 676, 677, 507
Meningitis_tertiary - 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 428, 660
Menopause_symptoms_TR - 880, 787, 727, 5.5
Menstrual_problems (douche with plain water first) - 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20
Mental_concentration - 10000, 7.82
Mental_disorders (general aid; especially if toxins are the cause. Also use mineral supplement) - 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83
Mercury_toxicity_v - 47, 48, 49, 75
Methotrexate_toxicity - 584
Microsporum_audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp and other areas) - 422, 831, 1222, 285
Microsporum_canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) - 347, 970, 1644, 402, 650
Migraine (also use Parasites strongyloides and general sets) - 10
Mold (see also specific types) - 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933, 1130, 1155, 1333, 1833, 4442
Mold_and_fungus_general_v (see also specific types) - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Moles - 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464
Moles_1 (use 761.7 for 15 min, others for 10 min) - 761.7, 650, 625, 600, 76.2
Mononucleosis (use Epstein Barr virus)
Monotospora_languinosa (homeopathic remedy for fungal allergen) - 788
Morbillinum - 467, 520, 1489
Morbus_Parkinson (use Parkinson's disease)
Morgan (bact) - 778, 784, 787, 788, 988, 726
Morgellons_disease_TR - 5858.25, 5856.375, 4271.25, 4264, 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625
Motion_sickness (also see nausea) - 10000, 5000, 648, 624, 600, 465, 440, 648, 444, 1865, 522, 190, 146, 125, 95, 72, 20
Mouth_eruptions_herpes (use Herpes and Herpes Simplex I)
Mouth_eruptions_white_patches (use leukoplakia)
Mucocutan_perniciosis - 833, 667, 756
Mucor_mucedo (causes rot in fruit and baked goods & sometimes found on feet and skin) - 612, 1000, 488, 766, 9788, 735
Mucor_plumbeus - 361, 578, 785, 877
Mucor_racemosis (grows on decaying vegetation and bread and can cause ear infection) - 310, 474, 875
Mucor_racemosis_secondary - 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976, 8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200
Mucormycosis (use Zygomycosis)
Mucous_membrane_inflammation_general - 380
Mucoviscidosis (use Cystic fibrosis)
Multiple_sclerosis_1 (use 5000 for 30min) - 5000, 4992, 23570.5, 3767, 3056.9, 2720, 2466.9, 2252.8, 2213, 2189, 2088.59, 1883, 1875, 1550, 1331, 880, 854, 840, 802, 787, 784, 728, 690, 660, 624, 620, 524, 470, 464, 430, 421, 317, 304.6, 275, 253, 241.68, 235, 224, 218, 166, 143, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_2 - 5000, 23570.5, 3056.9, 2466.9, 2252.8, 2088.59, 880, 787, 728, 690, 660, 304.6, 241.68, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_3 - 2253, 2467, 2357, 2358, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5000, 1550, 802, 880, 787, 728, 690, 660, 20
Multiple_sclerosis_4 - 3040, 5000, 2720, 10000, 470, 120, 240, 300, 328, 728, 880, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20
Multiple_sclerosis_5 (use 5000 for 30 min) - 5000, 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 218
Multiple_sclerosis_6 (use 5000 for 10 min) - 10000, 6000, 5000, 3176, 2489, 3057, 2008, 2358, 1488, 2467, 3040, 880, 787, 800, 728, 665, 464, 242, 224, 304, 166, 120, 20
Multiple_sclerosis_brain - 0.3, 140, 158, 166, 169, 190, 199
Multiple_sclerosis_brain_infection - 2.6, 2.8, 5.1, 6.7, 7.2, 7.5, 11.3
Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair - 4.4, 8, 9.4, 9.5, 9.8, 12.6, 13.3, 14.2, 14.4, 14.8, 225, 259, 280
Multiple_sclerosis_secondary - 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802, 840, 854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464
Multiple_sclerosis_stiff_legs - 315.77
Multiple_sclerosis_tremor_or_twitch - 470
Multiple_sclerosis_v (aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Chlamydia General and Herpes type 6 and see ALS sets, Herpes general, Blastocystis hominus, Parasites flukes, Shigella, Nocardia, and Herpes zoster) - 2145, 938, 862, 841, 741, 739, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) - 152, 242, 642, 674, 922
Mumps_HC (antigen) - 19018.66, 946.88
Mumps_secondary - 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759, 761, 1170
Mumps_tertiary - 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20
Mumps_vaccine - 273, 551, 711, 730, 1419
Muscle_tonic - 20, 120, 240, 300, 304, 324, 328, 728, 880, 5000, 10000
Muscles_to_relax - 965, 20, 120, 240, 760, 6.8, 6000, 304
Muscular_dystrophy (disorder characterized by weakness and progressive wasting of skeletal muscles despite no concomitant wasting of nerve tissue. Aspartame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Parasites flukes and see Parasites general, ALS, MS sets) - 153, 522, 146, 880, 787, 727
Muscular_pain_and_injury (also see Pain and General antiseptic) - 2720, 6000, 324, 320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Mycobacterium_phlei_HC - 20412.70, 1016.29
Mycobacterium_tuberculosis_HC (causes tuberculosis) - 21508.01, 1070.82
Mycogone_fungoides - 488, 532, 662, 764, 852, 1444
Mycogone_fungoides_secondary - 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761, 766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757
Mycogone_spp (homeopathic allergenic preparation based on fungus) - 371, 446, 1123, 748
Mycoplasma_fermentans (May be a factor in ALS, chronic fatigue, alzheimer's, parkinson's, and MS) - 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986, 644, 254
Mycoplasma_general (can be useful for lung, sinus, and other problems which do not respond to other frequencies) - 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067, 1062, 1045, 969.9, 880.2, 878.2, 865, 829.3, 800.4, 790, 783.6, 779.9, 706.7, 690.7, 690, 686.6, 684.1, 679.2, 673.9, 664, 644, 610, 484, 254
Mycoplasma_HC - 16106.12, 17226.33, 801.88, 857.65
Mycoplasma_pneumonia - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Mycoplasma_pulmonis - 2404.2, 601, 300.5, 150.3, 75.1
Mycoplasma_salivarium_1 (run each for 18 min after building up) - 253, 279, 420, 453, 761, 832
Mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 532, 662, 678, 852, 1444
Myocarditis_narbe (narbe means scar) - 279, 761
Myocarditis_necrose (homeopathic remedy from heart cells that died as a result of inadequate blood flow to them. See also Circulatory stasis) - 706, 789
Myoma (a benign tumor on the uterus) - 253, 420, 453, 832
Myositis (involves progressive muscle weakness) - 120, 122, 125, 129, 1124, 1169, 762
Myxosoma_HC - 20611.85, 1026.20
Naegleria_fowleri_HC - 18022.92, 897.31
Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, a nanobacteria which can be found in some calcium deposits in the arteries, kidneys, gallbladder, muscle and joints as well as in increased numbers in those with "autoimmune" diseases such as lupus, psoriasis, scleroderma, and similar disorders) - 634, 317, 1268, 1902
Nanobacteria_2 - 6771.59, 6772.13, 6749, 6773.44, 6772.29, 6725.50, 5965.19, 5198.33, 5543.65, 5631.24, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_3 - 13543.18, 13543.89, 13544.26, 13544.49, 13546.48, 13546.88, 13544.59, 13545.21, 13546.95, 11930.39, 10396.66, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_sanguineum_TR - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43, 1902, 317
Nasal_infection (use Sinusitis and/or Rhinitis)
Nasal_polyp (benign growth inside the nasal passage) - 542, 1436
Nasturtium (a healing herb) - 143
Nausea_and_cramping (also see Parasites, enterobiasis, roundworms, and Parasites, general for chronic conditions) - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Nematodes (Use Parasites, nematodes)
Neoplasms (Use cancer)
Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystals supplementally, or nephrosis non inflammatory kidney disease) - 1550, 274, 423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000
Nerve_disorders_and_neuropathy - 10000, 3176, 2720, 2489, 2170, 2112, 1800, 1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 660, 650, 625, 600, 440, 125, 95, 72, 20, 7.83, 3
Nerves_healing - 200, 10, 7.64
Nervousness_Prozac_agitation (akathisia. See also Relaxation) - 3, 7.83
Neuralgia (a painful disorder of the nervous system) - 833, 3.9, 10000
Neuralgia_intercostal - 802
Neuralgia_trigeminal - 880
Neurosis - 28
Neurospora_sitophila - 705, 878
Nigrospora_spp - 302, 350, 764
Nocardia_asteroides (the microorganism causing Nocardiosis, an infectious pulmonary disease characterized by abscesses in the lungs. Also see Streptothrix.) - 228, 231, 237, 694, 719, 747, 887, 2890
Nocardia_asteroides_HC (found in Parkinson’s disease) - 17679.39, 880.20
Nogier_frequencies - 1.14, 2.28, 4.56, 9.125, 18.25, 36.5, 73, 146, 292, 584, 1168, 2336, 4672
Nose_infection_congestion (use Sinusitis and Rhinitis)
Numbness (also see Circulatory stasis) - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660
Oat_smut - 806
Oligodena - 853
Oospora - 9599, 5346
Oral_lesions (chronic cases will always return until metal dental work is replaced with uranium free porcelain. See also herpes simplex I and use Stomatitis) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 522, 146
Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer, bacteria, etc. See also causative condition if known) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9
Orchitis_secondary - 727, 787, 880, 10000
Ornithosis (Psittacosis or Parrot Fever; an infectious pneumonia transmitted by certain birds) - 233, 331, 332, 583, 859, 1217
Osteitis (bone inflammation) - 770
Osteoarthritis (use also Arthritis) - 962, 1500, 770
Osteoitis - 2.65
Osteomyelitis - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666
Osteomyelosclerosis (marrow replacement by bone in response to low-grade infection) - 79, 330
Osteosinusitis_max - 243, 327
Ostitis - 770, 743, 736, 724
Otitis_externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) - 727, 787, 880, 174, 482, 5311
Otitis_medinum (middle ear swelling and or infection and fever. Use also strep pneumonia if no immediate benefits. Use 880, 720, and 1550 for 10 min, others for 5 min) - 683, 688, 776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880, 720, 1550
Otosclerosis - 9.19
Ovarian_cyst - 567, 982, 711
Ovarian_disorders_general - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1500, 982, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 711, 690, 666, 650, 625, 600, 567, 465, 444, 26, 20
Ovarian_elimination_stimulation - 20, 800, 1550
Ovum - 752
Ox_bile (the homeopathic remedy derived from it) - 672
Ozaena - 184, 222, 439
Pain_acute - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Pain_general (Also look under name of condition causing pain) - 3000, 2720, 95, 666, 80, 40
Pain_of_cancer - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Pain_of_infection - 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4.9
Pain_relief - 304, 6000, 3000, 666, 80
Palsy_general - 10000
Pancreas - 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880
Pancreatic_insufficiency - 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20
Papilloma_kidney (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Papilloma_virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and in some cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) - 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45
Papilloma_virus_cervix_HC (smear) - 20128.91, 1002.16
Papilloma_virus_plantar_wart_HC - 20163.76, 1003.
Papilloma_virus_wart_HC - 20263.34, 1008.85
Paraceli - 232
Paradontose - 424, 1552
Paralysis_nonspastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 9.19, 8.25
Paralysis_spastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 7.69
Paramecium_caudatum - 4500, 1150, 2298
Paramyxovirus (experimental!, types avian 6 and tupaia) - 8920.5, 8089.4, 4460.2, 4044.7, 2230.1, 2022.3, 1115.1, 1011.2, 557.5, 505.6, 278.8, 252.8, 139.4, 126.4
Parasites_ancylostoma_braziliense_HC (Dog and cat hookworm, the larva of which is the most common cause of cutaneous larva migrans aka creeping eruption. Also see Parasites hookworm) - 19964.61, 993.98
Parasites_ancylostoma_caninum_HC - 19914.83, 991.50, 19566.32, 974.15, 19217.81, 956.80
Parasites_ascaris (152*) - 152, 442, 8146, 751, 1146, 797
Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) - 20313.12, 1011.33
Parasites_ascaris megalocephala_HC - 20313.12, 1011.33
Parasites_capillaria_hepatica_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_clonorchis_sinensis_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_cryptocotyle_lingua_HC - 20611.85, 1026.20
Parasites_dirofilaria_immitis_HC (dog heartworm) - 20362.91, 1013.81
Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_echinostoma_revolutum_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal and perianal areas) - 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152
Parasites_enterobius_vermicularis_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_fasciola_hepatica_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_rediae_HC - 21508.01, 1070.82
Parasites_filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed from biting insects) - 112, 120, 332, 753
Parasites_fischoedrius_elongatus_HC - 22005.88, 1095.61
Parasites_flukes_blood - 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142
Parasites_flukes_general_short_set - 524, 854, 651
Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) - 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766
Parasites_flukes_liver - 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
Parasites_flukes_lymph - 10050, 157
Parasites_flukes_pancreatic_1 - 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578
Parasites_flukes_sheep_liver - 826, 830, 834
Parasites_follicular_mange - 253, 693, 701, 774
Parasites_gastrothylax elongatus_HC - 22653.12, 1127.83
Parasites_general_1 - 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120
Parasites_general_2 - 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47
Parasites_general_alternative_v - 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102
Parasites_general_comprehensive - 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Parasites_general_short_set - 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000
Parasites_gen_custom2_TR (sweep 2000 to 2008 by 1 dwell 360) - 6578, 2000, 831, 2000, 2008, 2520, 689, 750, 880, 650, 187
Parasites_giardia - 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334
Parasites_giardia_lamblia_HC - 21109.72, 1050.99
Parasites_gyrodactylus_HC - 18919.09, 941.93
Parasites_haemonchus_contortus_HC - 19566.32, 974.15
Parasites_heartworms - 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728
Parasites_helminthsporium (worm eggs) - 793, 969, 164, 5243
Parasites_hookworm - 6.8, 440, 2008, 6436, 5868
Parasites_leishmania_braziliensis - 787
Parasites_leishmania_braziliensis_HC - 20064.19, 998.94
Parasites_leishmania_donovani - 525, 781
Parasites_leishmania_donovani_HC - 19914.83, 991.50
Parasites_leishmania_mexicana_HC - 20014.40, 996.46
Parasites_leishmania_tropica - 791
Parasites_leishmania_tropica_HC - 20163.76, 1003.89
Parasites_loa_loa_HC - 17973.13, 894.83
Parasites_macracanthorhynchus_HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_metagonimus Yokogawai _HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_nematode - 771
Parasites_onchocerca_volvulus_HC (tumor) - 21906.31, 1090.65
Parasites_paragonimus_Westermanil_HC - 22503.75, 1120.40, 22254.82, 1108.00
Parasites_passalurus_ambiguus_HC - 21956.10, 1093.13, 21756.95, 1083.21
Parasites_pinworm (use Parasites, enterobiasis)
Parasites_roundworms_comp - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20
Parasites_roundworms_general - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20
Parasites_roundworms_general_short_set - 128, 152, 240, 422, 650, 688
Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) - 6187.5, 6468.8, 5050
Parasites_scabies (follicular mange which is contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Use 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693 for 10 min. Scan 90 to 110 on lesser frequency intervals if needed. Also, rub skin with olive oil, let sit, then rinse with thyme tea) - 920, 1436, 2871, 5742, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693
Parasites_schistosoma_haematobium (blood flukes) - 847, 867, 635
Parasites_schistosoma_haematobium_HC - 23549.28, 1172.45
Parasites_schistosoma_mansoni (blood fluke which can cause symptoms identical to hepatitis C) - 329, 9889
Parasites_stephanurus_dentalus (ova) - 22951.84, 1142.70
Parasites_strongyloides (threadworm, genus of roundworms) - 332, 422, 721, 732, 749, 942, 3212, 4412
Parasites_strongyloides_HC (filariform larva) - 19914.83, 991.50
Parasites_strongyloides_secondary - 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113
Parasites_taenia (use Parasites, tapeworms)
Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use a good herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) - 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522
Parasites_tapeworms_echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, 5522*) - 164, 453, 542, 623, 5522
Parasites_tapeworms_secondary - 142, 187, 624, 662
Parasites_threadworms (use Parasites, strongyloides)
Parasites_trichinella_spiralis_HC (found in muscle) - 20138.87, 1002.66
Parasites_trichinosis - 101, 541, 822, 1054, 1372
Parasites_trichomonas_vaginalis_HC - 18968.87, 944.40
Parasites_trichuris_sp_HC (male) - 20213.55, 1006.37
Parasites_trypanosoma_brucel_HC - 21358.65, 1063.38
Parasites_trypanosoma_cruzi_HC (brain tissue) - 23051.41, 1147.66
Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC - 22055.67, 1098.09, 22005.88, 1095.61, 21707.16, 1080.74
Parasites_trypanosoma gambiense_HC - 19715.68, 981.59
Parasites_trypanosoma_lewisi_HC (blood smear) - 21159.50, 1053.47
Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR - 21209.29, 1055.95
Parasites_turbatrix - 104
Parasites_urocleidus_HC - 22254.82, 1108.00
Paresis - 9.4
Paresthesia - 5.5
Parkinson_tremor_temporary_relief (use 6000 for 10 min) - 6000, 470, 130, 169
Parkinsons_disease (a slowly progressive, degenerative, neurologic disorder, also use Mycoplasma fermentans, try Chlamydia pneumoniae, and see Nocardia asteroides freqs. Use 33 for 30 min, 33*) - 470, 693, 813, 1.1, 5000, 6000, 1131, 33
Parkinsons_v - 4334, 1422, 871, 840, 827, 813, 744, 742, 733, 658, 611, 577, 569, 531, 524, 442, 314, 310, 172, 134
Parrot_Fever (use Ornithosis)
Parvovirus_canine - 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027
Parvovirus_canine_mutant_strain - 323, 514
Parvovirus_canine_type_B - 323, 535, 613, 755
Parvovirus_new_strain - 2257, 488
Pasteurella_combination (bacterial diseases spread by animal bites) - 323, 913, 694
Pelvic_inflammatory_disease - 2950, 2976, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1488, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522, 95, 72, 450, 428
Pemphigus (rare, autoimmune skin disorders characterized by blisters in the outer layer of skin and mucous membranes) - 694, 893, 665
Penicillium_chyrosogenium - 129, 249, 344, 967
Penicillium_chyrosogenium_secondary - 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764, 765
Penicillium_notatum - 334, 629
Penicillium_notatum_secondary - 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572, 644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715
Penicillium_rubrum - 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018
Pennyroyal (an herb) - 772
Pepto_streptococcus (see also other Strep sets) - 201, 629
Pericarditis (NOTE, Cardiac conditions are inherently unstable. Therefore,we cannot recommend the use of frequencies on humans, even outside U.S. jurisdiction. These frequencies are for animal research only.) - 2720, 2170, 1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20
Periodontal_disease (see also osteo and dental infection freqs) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727
Peritonitis - 727, 787, 880
Perniciosia (scilicet malaria, extremely severe form of malaria) - 232, 622, 822, 4211
Perniosis (chillbains. A disorder of the blood vessels caused by prolonged exposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands, toes, feet, ears and face) - 20, 232, 622, 822, 4211, 2112
Pertussis (whooping cough) - 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906
Pertussis_secondary - 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344
Pesticide_detox (see also Liver and Kidney support, Circulatory and Lymph stasis freqs) - 73, 26, 6, 1
Phaqocyross_stimulation - 20, 125, 727, 787, 880
Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat, halitosis, and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) - 440, 380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146
Phlebitis (vein inflammation) - 1500, 776
Phoma_Destructiva (homeopathic) - 163, 815, 621
Pineal_gland_stimulation - 20
Pingueculum (conjunctival tumors. Pingu_eculum is the medical term for a common white or yellow raised area on the conjunctiva; mostly a hint to a neurolymphatic condition.)
Plague (use Bubonic plague)
Planetary_orbits (brainwave freqs, from mercury to pluto) - 141.27, 221.23, 272.2, 144.72, 183.58, 295.7, 414.7, 422.8, 280.5
Plantaris - 2008
Plasmacytoma (use Cancer_plasmacytoma)
Pleurisy (Inflammation of the lung membrane and abdominal lining) - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450
Pneumococcus (use Streptococcus pneumoniae)
Pneumocystis_carnii (fungus which causes pneumonia usually developing in the immune suppressed or in infants) - 204, 340, 742
Pneumonia_1 - 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 6752.01, 7118.2, 7255, 7284.06, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8041.5, 10334.06, 8082.59, 8305.19, 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69
Pneumonia_2 - 986, 987, 988
Pneumonia_bronchial (inflammation of bronchii and lungs) - 550, 802, 880, 787, 776, 727, 452, 1474, 578
Pneumonia_general (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma, Pneumonia bronchial, Pneumonocystis carnii, Streptococcus pneumoniae. If no or slow results, try Mycoplasma General set.) - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20
Pneumonia_general_v - 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877, 838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440
Pneumonia_mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults. See also Mycoplasma General) - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Pneumonia_walking (use Pneumonia mycoplasma)
Pneumoniae_klebsiella (causes an acute, bacterial pneumonia) - 840, 818, 783, 779, 776, 766, 765, 746, 413, 412
Pneumoniae_klebsiella_HC - 19964.61, 20860.78, 1038.60, 993.98
Pneumovirus (causes bronchiolitis and pneumonia in infants, use Respiratory syncitial virus)
Polio (also known as poliomyelitis) - 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850
Polio_secondary_complications - 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727
Polyarthritis - 512
Polyp_general - 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20
Polyp_nasal - 542, 1436
Polyp_uterine - 689
Porphyria (several rare disorders of the nervous system and skin) - 698, 780
Postsurgery_detoxification (also use saunas and electrolyte replacement) - 522, 146
Proctitis (use Chlamydia trachomatis)
Propionibacterium_acnes (may be secondary cause of some prostate cancers. Sweep from 5996.1 to 6078.1 by 0.03125 dwell 1 pulse 64 75 plus 6046.9 for 6 min) - 6046.9
Propionibacterium_acnes_HC - 19267.60, 959.28
Prostate_adenominum - 442, 688, 1875, 748, 766
Prostate_enlarged (see Prostatitis and other prostate sets and Strep general) - 2250, 2128, 2050, 920, 690, 666
Prostate_hyperplasia (use Prostate_enlarged)
Prostate_problems_general (see also Strep sets and practice metals avoidance) - 2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20, 9
Prostatitis (benign prostate tumor or infection) - 100, 410, 522, 146, 2720, 2050, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 444, 522, 9.1
Prostatitis_1 (use 2050 and 2250 for 15 min) - 2050, 2250
Proteus - 424, 434, 834
Proteus_mirabilis_HC - 16131.01, 803.12
Proteus_vulgaris_HC (urinary tract pathogen) - 20562.06, 16728.45, 16330.16, 1023.72, 832.86, 813.03
Pruritis (use Itching)
Pseudomonas_aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds, burns, and the urinary tract, et al) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4
Pseudomonas_ aeruginosa_HC (causes infection in open wounds) - 16579.09, 825.42
Pseudomonas_gen - 6646, 5311, 3965, 2959.4, 1273, 1132, 986, 875, 857, 785, 774, 743, 739.8, 737, 731, 687, 633, 501, 482, 437, 405, 191, 178, 174
Pseudomonas_mallei (also called glanders bacillus. Causes glanders, a blue pus infection of the respiratory system and mouth, and transmitted occasionally to man by equine.) - 986, 737, 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774
Pseudomonas_pyocyanea - 437
Psittacosis (use Ornithosis)
Psoriasis (also use Hypothyroid set and see General Parasite, ascaris, and other roundworm freqs) - 2720, 2489, 2180, 2170, 2128, 2008, 1552, 880, 800, 786, 728, 664, 304, 152, 112, 104, 100, 96, 64, 60
Psoriasis_ankylosing_spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 1.2, 10, 35, 28, 7.69, 110, 100, 60, 428, 680
Psorinum - 786, 767
Ptosis (Eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm)
Pullularia_pullulans (allergy remedy) - 432, 873, 1364, 684, 739, 750
Pulmonary_fibrosis (use also Parasite, roundworm frequencies and see General Antiseptic) - 27.5, 220, 410
Pyelitis_proteus (bacteria commonly found in hospital-borne conditions) - 434, 594, 776
Pyocyaneus (homeopathic nosode for Pseudomonas pyocyanea) - 437
Pyoderma (or Pyoderma Gangrenosum; a rare skin disorder of unknown cause. Small pustules develop into large ulcers at various sites on the body. Also see Parasites general and General antiseptic) - 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663
Pyorrhea (Infection of periodontium causing inflammation of gums and bone loss. Although pyorrhea may be controlled or eliminated with treatment, infection will always return whenever subject experiences stress or poor diet, until mercury inlays aka 'silver' fillings and nickel alloy which is stainless steel, dental appliances are replaced with porcelain that does not contain uranium and infected root canals and sockets are treated. See also Dental, Dental foci, Stomatitis, Gingivitis, Toothache) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 776, 766, 727, 465, 444, 522, 146
Pyrogenium_62 (general homeopathic remedy for pus) - 151, 429, 594, 622, 872, 497, 498
Pyrogenium_ex_ovo - 231, 1244, 1210, 1216
Pyrogenium_fish - 287, 304
Pyrogenium_mayo - 688, 759, 1625, 727, 770
Pyrogenium_suis - 341, 356, 673
Q_Fever (an infectious disease caused by contact with animals with the parasitic Rickettsia bacteria and Coxiella burnetii whose symptoms may include headache, fever, chills, and sweats. See also Typhoid fever and Rickettsia) - 523, 1357, 607, 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726
Rabies (lyssinum) - 20, 120, 547, 793
Radiation_burns (also see Regeneration and Healing) - 727, 787, 880, 10000
Ragweed - 473
Raynauds_disease - 727, 20
Refractory_an - 435
Regeneration_and_healing - 47, 2720
Regeneration_and_healing_1 - 2720, 2.0, 20.5, 3.9, 4.0, 50.5, 6.3, 148, 7.0
Relaxation_to_produce - 6000, 10, 7.83
Renal_calculi (use Kidney stones)
Renal_excretory_insufficiency_diastolic_hypertensive (also see Kidney insufficiency) - 9.2
Reproductive - 335, 536, 622, 712
Respiratory_syncytial_virus - 336, 712, 278
Respiratory_syncytial_virus_HC - 18919.09, 941.93
Retrovirus_variants - 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000
Rhesus_gravidatum - 312, 322, 536, 684
Rheuma (watery discharge from nose or eyes) - 952, 436, 595, 775
Rheumaticus - 333, 376, 820
Rheumatism (also use Arthritis_rheumatoid) - 10000, 776, 766, 262
Rheumatoid_arthritis (use Arthritis_rheumatoid)
Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) - 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146
Rhino_pneumonitis - 185, 367, 820, 487
Rhizopus_nigricans - 132, 327, 775, 659, 660
Rhodo_torula - 833, 598, 778
Rhodococcus - 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720
Rickettsia (bacteria that are transmitted to man by lice, fleas, ticks, and mites. Can cause typhoid fever and Q fever.) - 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726, 521, 2085, 4170
Ringworm (see Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton, and/or Epidermophyton. Use all freqs for 6 min) - 5000, 800, 732, 442, 440, 422, 128, 120, 92, 76, 60
Roaches (may target a symbiot) - 100
Rocky_Mountain_spotted_fever - 375, 862, 943, 788, 468, 308
Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Rosacea (use Helicobacter pylori and take enzyme supplement)
Roseola (use Herpes type 6)
Rotifer - 4500
Rubella (use Measles_rubella)
Rubeola (use Measles_rubeola)
Ruko_tick - 6634, 285, 308
Sacred_numbers - 70, 72, 99, 144, 153, 1260, 3142
Salivary_gland_virus (human herpes type 5. Use Cytomegalovirus)
Salmonella (1) - 718.2, 713.3
Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute to flu in children) - 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643
Salmonella_comp - 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, 719, 718.2, 717, 713.3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59
Salmonella_enteriditis_HC (causes intestinal infection) - 16379.95, 815.51
Salmonella_paratyphi_B - 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244, 6787, 165, 711
Salmonella_paratyphi_HC - 18321.64, 912.18
Salmonella_type_B - 546, 1634
Salmonella_typhi (can cause typhoid fever) - 420, 664, 8656, 773
Salmonella_typhimurium - 693, 754, 762
Salmonella_typhimurium_HC (can cause food poisoning, nervousness, apathy) - 19168.02, 19217.81, 954.32, 956.80
Sanguinera (use Nanobacter)
Sanguis_menst - 591
Sarcocystis_HC - 22503.75, 1120.40
Sarcoidosis (also see Cancer, lymphogranuloma) - 2167, 2967, 3289
SARS_1 - 9563, 6157, 5513, 3735, 1559, 33566, 255616, 1556, 2286, 5763, 8015, 162, 563, 5613, 5235
SARS_2 - 597.68, 769.62, 689.14, 937.76, 779.5, 524.47, 1048.94, 499.25, 998.5, 778.12, 1143, 720.36, 1001.86, 648, 563, 701.6, 654.4
Scabies (use Parasites_scabies and Mange_follicular)
Scarlet_fever - 437, 880, 787, 727, 690, 666
Schistosoma (use Parasites, schistosoma)
Schizophrenia_paranoid_1 (also see Tuberculosis) - 802, 1500, 1550
Schumann_resonance (Earth frequencies which may be relaxing) - 7.83, 14, 20, 26, 33, 39, 45
Schunan_B_Cell - 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023, 1524, 1097, 1100
Sciatica_1 (also use “Bone Builder with Boron” at double dose) - 254, 464, 465, 866, 15, 25.4
Sciatica_2 - 782, 732, 860
Sciaticor_schias - 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10
Scleroderma_v - 4334, 42046, 44178, 49847, 55687, 67868, 75969, 35237, 54778, 44837, 39703, 31888, 34112, 36769, 42938, 38882, 48686, 30121, 64734, 44679, 70542, 48450
Sclerosis_lateral (degeneration of spinal cord resulting in spastic paraplegia) - 254
Sedation_and_pain_relief - 304, 6000
Sedative_effect (Reported use on bleeding, bruises, insomnia, sinusitis) - 2.5
Seizure_1 - 329, 226, 953
Semperillium - 1140
Serratia_marcescens_HC - 17475.26, 870.04
Serum_schweinepest (swine fever or hog cholera) - 503, 246, 604, 465
Sexual_dysfunction_men (see also Circulatory stasis, Orchitis) - 9.39, 2112, 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) - 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832
Shigella_dysenteriae_HC - 19421.39, 966.93
Shigella_flexneri_HC (causes depression) - 19616.10, 976.63
Shigella_sonnei_HC (invades tumors) - 15832.29, 788.24
Shingles (use Herpes zoster)
Silver - 15903
Simian_virus_40 (SV40, also try for throat and sinus issues) - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43, 83173.3, 93806.5
Sinus_Bacteria (also use Sinusitis) - 548
Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number of pathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, influenza B, rhino virus, et al. Common bacteria like strep pneum. are always suspect when condition is chronic, as are fungi.) - 952, 741, 682, 320, 160
Sinusitis_1 (all freqs for 5 min) - 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732, 728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20
Sinusitis_2 - 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412
Sinusitis_3 - 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304
Sinusitis_4 - 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395
Sinusitis_frontalis - 952, 320, 682
Sinusitis_maxillaris - 160, 741
Sinusitis_stubborn_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Sleeping_sickness - 120, 20
Slipped_discs (spasms from microbial toxins) - 125, 880, 787, 728, 727, 95, 72, 20
Smallpox (also known as variola, an extremely contagious viral disease marked by fever, prostration, and a rash of small blisters) - 3222, 2544, 2132, 1644, 1550, 876, 832, 802, 569, 542, 511, 476, 142
Smallpox_secondary - 334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20
Smegma - 153, 180, 638
Sneezing - 880, 787, 727, 683, 465, 146
Solfeggio_scale - 852, 741, 639, 528, 417, 396
Sore_throat (also see Pharyngitis, Strep general, Strep pyrogenes, and Actinomyces israelii) - 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766
Sore_throat_1 - 34464, 14080, 4192, 3552, 2720, 2489, 2154, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766, 222, 262
Sore_throat_comp - 34464, 14080, 10000, 8450, 7880, 5004, 4192, 3552, 2720, 2502, 2489, 2154, 2111, 1998, 1840, 1800, 1600, 1560, 1550, 1214, 1000, 925, 885, 880, 875, 845, 802, 787, 776, 766, 747, 735, 727, 720, 690, 666, 660, 625.5, 624, 616, 590, 567, 522, 488, 465, 440, 432, 380, 340, 262, 222, 151, 146, 120, 46.5, 23
Sore_throat_TR - 2720, 1800, 144, 452
Sorghum_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 294
Sorghum_syrup_HC - 13791.02, 686.61
Spasms_muscle - 6.8
Spastic_paresis - 30.87, 48
Sphaerotilus_natans_HC - 19466.74, 969.19
Spirillum_serpens_HC - 18919.09, 941.93
Spleen_enlarged - 35, 787, 3176
Spleen_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Sporobolomyces - 753, 700
Sporotrichum_prutinosum - 584, 598, 687, 755, 715
Stammering - 10000, 20, 6000, 7.83
Staph infection_1 - 943, 727, 643, 20
Staph_and_Strep_v - 40887, 9646, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 934, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococci_infection (see also other Staph freqs, 727*, 786*) - 960, 727, 786, 453, 678, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697
Staphylococcus_aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) - 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424
Staphylococcus_aureus_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) - 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40
Staphylococcus_coagulae_positive - 643
Staphylococcus_comp - 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109, 1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876, 824.4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643, 639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococcus_general (728*, 786*) - 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453
Stemonius_HC - 10505.07, 523.02
Stemphylium - 461, 340, 114
Sterigmatocystin_HC - 6621.68, 6273.17, 4779.56, 4381.26, 329.67, 312.32, 237.96, 218.13
Stiff_muscles_comp - 6000, 1800, 1550, 880, 802, 787, 776, 776, 766, 728, 727, 328, 320, 304, 300, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 9.19, 6, 5.8, 4.9, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Stiff_muscles - 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20, 6000
Stiff_muscles_secondary - 250, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 1550, 802, 880, 787, 776
Stiff_neck - 4.9, 6, 9.19
Stiff_shoulder (see also Rheumatism) - 10000, 727, 766, 20
Stigeoclonium_HC - 20512.27, 1021.25, 20263.34, 1008.85
Stomach_disorders (see also E. Coli and Parasites general if no lasting relief) - 2127, 2008, 1552, 880, 832, 802, 784, 727, 690, 676, 664, 450, 422, 125, 95, 72, 20, 3.9
Stomach_gas - 50, 51, 52, 53, 56, 59
Stomatitis (Inflammation of mucous membranes in the mouth. See also Candida, Herpes simplex I, Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) - 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672
Stomatitis_aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called canker sores. All freqs for 5 min) - 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906
Stomatitis_aphthous_1 (all freqs for 5 min) - 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907
Stomatitis_aphthous_v - 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782, 591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246
Strep_and_Staph_v - 9647, 40887, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 935, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Strep_mutans (use Strep viridans)
Strep_sweep_TR (sweep for strep pneumonia, group G, and pyogenes strains. Sweep from 5632.8152 to 5763 by 0.015625 and 5763 to 6053.125 by 0.03125 for dwell 0.25 and pulse 64 75)
Strep_virus - 563, 611, 727
Streptococcus_enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Streptococcus_hemolytic (blood infection by strep, 1522*, 535*, 368*, 318*) - 728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691, 710, 1203, 368, 318
Streptococcus_infection_general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets, 880*) - 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727
Streptococcus_lactis_HC (occurs in milk) - 19168.02, 954.32
Streptococcus_mitis_HC (lung infection, tooth infection, abscesses, stiff knees) - 15832.29, 788.24
Streptococcus_mutant_strain - 114, 437, 625, 883, 994
Streptococcus_mutant_strain_secondary - 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777, 9676, 660, 732, 745, 754, 764
Streptococcus_pepto (can infect digestive tract) - 201, 629
Streptococcus_pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) - 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865
Streptococcus_pneumoniae_HC (pneumonia, inner ear disease) - 18321.64, 912.18
Streptococcus_pneumoniae_hi_alt - 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856, 23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5, 20015.3, 40030.6
Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora - 158, 174, 645, 801
Streptococcus_pyogenes (pus forming infections. Can cause sore throat, skin inflammation, scarlet fever, pharyngitis, scarlet fever, impetigo, erysipelas, cellulitis, septicemia, toxic shock syndrome, and acute glomerulonephritis See also General antiseptic) - 10000, 5004, 8450, 2502, 2111, 1214, 880, 880, 845, 787, 776, 735, 727, 720, 660, 625.5, 616, 465, 20
Streptococcus_pyogenes_HC (infects teeth) - 18570.58, 924.57
Streptococcus_sp_group_G_HC - 18321.64, 912.18
Streptococcus_viridans (425*, 433*) - 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457, 465, 777, 778, 1214, 1216
Streptomyces_griseus (soil bacteria which yields streptomycin) - 333, 887
Streptothrix (includes Actinomycosis, Nocardia, and Actinomyces israeli) - 10000, 7880, 7870, 2890, 2154, 887, 787, 784, 747, 727, 678, 567, 488, 465, 262, 237, 231, 228, 222, 192, 157, 20
Stroke_follow_up (ensure adequate water, minerals especially magnesium, and omega 3 intake and consider using enzymes like bromelain to inhibit clotting) - 2112, 3, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 1865, 522, 428, 10000, 20, 2720
Strongyloides (use Parasites, strongyloides)
Struma (family of organisms that can infect the thyroid causing goiter. Use kelp internally. Use Struma cystica, nodosa, and parenchyme freqs.)
Struma_cystica - 5311, 531, 756, 361
Struma_nodosa - 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714
Struma_parenchyme - 121, 576
Stye (staph infection of sebaceous gland of eyelash. Also use Staphylococci infection set) - 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600
Subluxation_induced_disorders - 9.6
Sudor_pedis (excessive foot sweat) - 148
Sun_allergy (Examine prescription drugs, such as Psoralen, for photo sensitization properties. ) - 3, 330, 10000
Sunstroke - 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000
Surgery_anaesthesia_detox (see also Liver support) - 522, 146
Surgery_preop_postop_prevent_infections (see also General antiseptic, Staph, and Strep sets) - 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146, 428
Surgical_pain_post_op - 3000, 2720, 95
SV40 (use Simian_virus_40)
Swelling (edema. See also Kidney insufficiency and Lymph stasis freqs) - 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000
Swimmers_ear (also see Pseudomonas aeruginosa and Otitis externa. To help prevent, always disinfect and dry ears after using public pools with 40% alcohol solution such as vodka or white rum) - 728, 784, 880, 464, 174, 482, 5311
Swollen_glands (use Lymph and see Mumps freq sets as appropriate)
Syphilis - 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658
T-lymph_virus_TR - 8225, 6353, 6230, 3806, 2664, 2432, 1675, 1230, 1220, 965, 844, 837, 776, 732, 725, 714, 646, 633, 392, 314, 245, 243, 111
Tachycardia (rapid heart beat. For lab animals only. See also Heart tonic, Relaxation sets.) - 1.2
Taenia (use Parasites tapeworm)
Tainio_sweep (sweep from 42 to 72 Hz in small intervals, at most 1Hz, to possibly stimulate the immune system)
Taste_lack_of - 10000, 20
Tendomyopathy - 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Tetanus (infectious disease of the central nervous system caused by clostridium tetani) - 15770, 1200, 1142, 880, 700, 628, 600, 554, 465, 458, 400, 363, 352, 244, 234, 120, 20
Tetanus_secondary - 880, 787, 727
Tetragenus - 393, 433, 2712
Thalamus_stimulant - 20
Thermi_bacteria - 233, 441
Throat_tickle_chronic (see also Streptococcus and Strep pneumonia sets) - 120, 666, 690, 727, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776
Thrombophlebitis (inflammation of vein walls from clotting. Use on lab animals only. See also Circulatory stasis and Stroke_followup) - 1500, 776, 685
Thrombosis_infective_herpes_type (not to be used with arrhythmia or in U.S.) - 2720, 2489, 2170, 1800, 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 1489
Thrush (use Candida and see Stomatitis freqs) - 414, 465
Thymus_stimulation - 20
Tinea_cruris (use Epidermophyton floccinum)
Tinea_pedis (use Trichophyon mentagrophyte)
Tinea_versicolor (use Malassezia furfur)
Tinnitus (see also Circulatory stasis, Dental, Dental foci, General antiseptic, and Otitis freqs) - 20, 2720, 728, 784, 880
Tobacco_mosaic - 233, 274, 543, 782, 1052
Tobacco_mosaic_virus_HC - 21308.87, 1060.91
Tonsillar_nodules - 246, 151, 414
Tonsillar_nosode - 1656
Tonsillitis (inflammation of tonsils) - 1.2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582
Tooth_extraction_followup (see also General antiseptic set) - 3000, 2720, 95, 47.5, 7.82
Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should also be treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis, Pyorrhea.) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Toxin_elimination - 0.5, 522, 146, 1552, 800
Toxoplasma_HC (human strain) - 19665.89, 979.11
Toxoplasmosis (a serious, infectious disease that can be either acquired or present at birth and that is commonly contracted by handling contaminated cat litter) - 434, 852
Trachoma (use Chlamydia trachomatis)
Transformation_series (includes 18 ZOBET, 6 of which are the Sacred Solfeggio, 9 Activation, One KI, and the Sacred Spiral) - 9999, 147, 174, 417, 471, 714, 741, 258, 285, 528, 582, 825, 852, 369, 396, 639, 693, 936, 963, 2664, 3330, 3996, 774, 855, 1584, 1746, 2475, 2556, 9990, 144, 234, 378, 612, 991, 1604
Trauma - 96, 192, 300, 760, 3000
Trench_mouth (use Gingivitis)
Treponema_pallidum (use also Syphilis) - 660, 902
Treponema_pallidum_HC (causes syphilis) - 17276.11, 860.13
Trichinosis (use Parasites_trichinosis)
Trichodermia - 711
Trichomonas (a microorganism causing vaginal irritation with discharge and itching) - 610, 692, 980
Trichophyton_general - 132, 725, 808, 812, 2422, 9493
Trichophyton_mentagrophytes
Trichophyton_nagel - 381, 585, 593, 812
Trichophyton_nagel_secondary - 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425, 428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256
Trichophyton_rubrum -- 752, 923
Trichophyton_tonsuraus - 454, 765
Trigeminal_neuralgia - 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7.5, 880, 832, 787, 776, 760, 727, 650, 146, 7.82, 27.5, 428
Troglodytella_abrassari_HC - 19068.45, 949.36, 20860.78, 1038.60
Trypanosoma_gambiense - 255, 316, 403, 700, 724
Tuberculinum - 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761
Tuberculosis (also see Tuberculinum. Some think some chronic lung infections can actually be a mild case of TB and recommend to run a TB set periodically, especially after traveling on airplanes and/or abroad. 1552*, 802*) - 8030, 16000, 1840, 1600, 1552, 1550, 1513, 1500, 803, 802, 784, 740, 727, 720, 690, 666, 583, 541, 369, 216, 20
Tuberculosis_aviare - 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698, 720, 731, 741, 748, 770
Tuberculosis_bovine - 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757
Tuberculosis_klebsiella - 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748
Tuberculosis_rod_E_coli_infections - 799, 802, 804, 1550, 1513
Tuberculosis_rod_form (803*) - 8030, 369, 583, 541, 802, 803, 1513
Tuberculosis_secondary_complications - 776, 2127, 2008, 465
Tuberculosis_virus (1552*) - 2565, 1552
Tularemia (a serious infectious disease also called deerfly fever or rabbit fever) - 324, 427, 823
Tumor_brain ( use Cancer, astrocytoma, glioma, glioblastoma)
Tumor_benign - 1, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11
Turbatrix - 104
Typhoid_fever (typhus infection related symptoms causing high fever, headache, and rash. Also use Salmonella typhi and Rickettsia and see Q fever.) - 9680, 18620, 13944, 6900, 3205, 1868, 1866, 1864, 1862, 1860, 1800, 1550, 1445, 900, 869, 824, 802, 760, 714, 712, 690
Ulcer_duodenal - 676, 727, 750, 880, 10000
Ulcer_gastric - 676
Ulcer_parasites - 3, 3.5, 4, 6.8, 9.9
Ulcer_ventric - 142, 566, 676, 232, 1000
Ulcer_ventricular - 769, 760
Ulcers_general - 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73
Urea_plasma - 756
Uremia (also known as uremic poisoning; excessive amounts of nitrogenous waste products in the blood, as seen in kidney failure. Also use Kidney and Lymph stasis freqs.) - 911
Urethritis (also see Vaginosis and use Chlamydia trachomatis) - 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1.2
Urinary_Tract_Infections (also see Bacterium_coli sets) - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39, 642, 358, 539
Urticaria (hives, often due to toxins) - 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4.9
Uterine_polyp - 689
Vaccinium (a homeopathic nosode) - 476
Vaginosis (non-specific infection. Also see Gardinerella, Candida, and Trichomonas) - 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464
Varicella (use herpes zoster)
Varicoses - 1.2, 28
Variola (use Smallpox)
Vegetative_dystonia (involuntary muscle dysfunction) - 40
Veillonella_dispar_HC - 20064.19, 998.94
Vein_thrombosis (use Thrombophlebitis)
Verruca (use Wart_verruca)
Vertigo (also use Otitis, Meniere’s, and see General antiseptic freqs) - 60, 5.8, 4
Vertigo_TR - 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645, 316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550
Viral_complex_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430, 620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303, 23.2, 20, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500, 200, 68
Vision_poor (see also Cataracts. Run 1830 for 15 minutes.) - 350, 360, 1830
Visual_acuity (run 1830 for 10 minutes) - 3176, 1860, 1856, 1852, 1848, 1846, 1842, 1838, 1834, 1830, 1826, 1822, 1818, 1814, 1810, 1806, 1802, 360, 350
Vitamag_complete_set - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 9, 10, 13, 16, 19.5, 22.5, 24
Vitiligo (loss of pigmentation in areas of skin. Use with B complex with extra PABA internally and PABA cream topically. Also see E. coli, Parasite General, Liver support, and Fungus freqs if necessary) - 440, 600, 650, 2112, 880, 787, 727, 444, 20
Wart_condyloma (venereal warts caused by infectious papilloma virus) - 466, 907
Warts_general ( also see Papilloma and Parasites roundworms and Parasites, flukes general) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915, 874, 727, 690, 666, 660, 644, 767, 953, 495, 466, 110
Warts_1 (apply with pad at negative 24v for 5 min at a time) - 21750
Warts_papilloma ( branch or stalk, use Papilloma virus)
Warts_plantar (use 915 and 918 for 15 to 30min) - 915, 918, 20, 120, 727.5, 787, 880, 2008, 2127.5
Warts_verruca (a rough surfaced, supposedly harmless, viral caused skin wart) - 495, 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787
Wellness - 6.8, 7.83
Werlhof - 690, 452
West_Nile_1 - 413, 826, 1239, 3303, 465, 841, 8410
West_Nile_2 - 1385, 1115, 841, 799, 730, 697, 686, 664, 514, 498, 484, 434, 404, 313, 240
Wheat_smut - 10163, 156, 375
Wheat_stem_rust_1 - 643
Whiplash - 20, 2720, 10000
White_Blood_Cell_stimulation (use Immune system stimulation)
Whooping_cough (use Pertussis)
Wolhynia_fever (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse. Also see Rickettsia) - 547
Wound_healing (also see General antiseptic) - 2720, 880, 787, 727, 220, 190, 20, 40
Yeast_cervical (also use Candida) - 788, 706, 771
Yeast_general (also see Candida. Use Parasites general, roundworm, and ascaris if no lasting relief) - 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787, 1016, 2222
Yeast_general_v - 72, 422, 582, 787, 1016, 2222, 1134, 254, 987, 986, 984, 982, 980, 974, 908, 906, 878, 876, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 861, 778
Yellow_fever (a severe viral infection which can cause damage to the liver, kidneys, heart, and entire gastrointestinal tract) - 20, 142, 178, 232, 432, 734, 1187, 733, 779, 10000
Yellow_fly - 996
Yersenia_pestis (aka Bubonic plague; spread primarily by fleas on rats ) - 5120, 5000, 1600, 512, 508, 504, 500, 496, 492, 338, 333, 210, 216, 160
Yersenia_pestis_1 - 337.6
Zearalenone_HC - 4978.71, 247.88
Zygomycosis (also called mucormycosis; a serious fungal infection usually associated with uncontrolled diabetes mellitus or immunosuppressive drugs) - 942, 623, 73ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Rating: 5 Reviewed By: Ioannis Davros
Top